Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Skuldebrev

Skuldebrev

Lavendla juridik reder ut reglerna kring skuldebrev och finns här för dig, om du behöver mer hjälp.

Om skuldebrev

Skuldebrev är det juridiska begreppet för vad vi i vardagen brukar kalla för låneavtal eller kreditavtal. Skuldebrevet är dels ett kvitto och dels ett bevis på att ett lån tagits och existerar.

2 lagar som styr reglerna för skuldebrev

Det är skuldebrevslagen och konsumentkreditlagen som styr de olika krav som finns för skuldebreven. Ifall pengar lånas från en bank kommer konsumentkreditlagen att spela en viktig roll eftersom det finns vissa regler om vad som kan avtalas mellan en bank och en privatperson.

Exempelvis framgår av konsumentkreditlagen att banken måste följa god kreditgivningssed och att räntan bara får ändras om det framgår av avtalet. Enligt lagen måste skuldebrevet också innehålla information om den effektiva räntan för lånet om det gäller lån till privatpersoner.

Skriv avtal innan ni blir ovänner.

Jonathan Grahndin, jurist

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.


Möt våra jurister

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

5 saker att tänka på vid skuldebrev

 1. Vi rekommenderar att alltid få avtalet skriftligt genom ett skuldebrev. Även om muntliga avtal om att betala tillbaka ett lån eller att låna ut pengar är giltiga. Muntliga avtal och löften kan bli svåra att bevisa ifall tvist skulle uppstå.
 2. Efter att låntagaren betalat skulden skall det antecknas på skuldebrevet och handlingen skall ges till låntagaren som därefter kan förstöra dokumentet. Det görs för att låntagaren skall slippa bli återbetalningsskyldig flera gånger för samma skuld.
 3. Det är klokt att förvara skuldebrevet på ett säkert och tryggt ställe av samma skäl som ovanför.
 4. Det kan vara en god idé att få skuldebrevet bevittnat som ytterligare bevis ifall tvist uppstår, även fast det inte är ett krav för giltighet. Om tvist skulle uppstå om till exempel lånevillkoren eller om signaturerna, kan vittnet intyga dokumentets riktighet.
 5. Långivaren bör fundera på om ränta skall utgå och i sådana fall hur mycket, hur lång tid låntagaren har på sig att betala tillbaka skulden samt hur försenade betalningar skall behandlas. 

Exempel på skuldebrev

 • Privatpersonen A lånar ut 100 000 kr till privatpersonen B för att starta upp ett företag. I skuldebrevet anges att det är 100 000 kr skulden avser, att ränta om 2 % skall betalas löpande och att A tar ut en avgift på 5000 kr för lånet. I skuldebrevet skrivs också att skulden skall betalas tillbaka enligt en avbetalningsplan på fem år. Om återbetalningen inte lyckas inom fem år har A rätt till ännu mer ränta på 4 %.
 • Banken C lånar ut 1 500 000 kr till privatpersonen D för att köpa bostad. I skuldebrevet står att lånebeloppet är 1 500 000 kr, att amortering krävs månadsvis och att räntan är 1,5 %. 

7 punkter som brukar framgå i ett skuldebrev

Skuldebrevets innehåll varierar beroende på vilket slags lån det rör sig om och vilka personer lånet avser, men skuldebrevet brukar innehålla följande punkter: 

 1. Lånesumman.
 2. Vilka långivaren och låntagaren är, deras signaturer och datum.
 3. Återbetalningstid.
 4. Ifall ränta på lånet ska utgå och i sådana fall hur mycket.
 5. Eventuella betalningsvillkor, till exempel om skuldebrevet ska innehålla krav med eller utan amortering.
 6. Eventuella villkor för sen betalning som exempelvis dröjsmålsavgifter.
 7. Eventuella övriga villkor och avgifter.

Flera skäl till varför ett skuldebrev är viktigt

Ett skuldebrev är viktigt eftersom det fungerar som ett skriftligt bevis.  Skuldebrevet anger att skulden kommer att betalas tillbaka och fungerar som ett löfte.

Ifall skuldebrevet säljs vidare eller ges bort fungerar skuldebrevet också som ett kvitto och visar en rätt till betalning. Eftersom skuldebrevet är skriftligt kan det minska risken för tvister, då muntliga överenskommelser är svårare att bevisa.

Av skuldebrevet framgår dessutom vilka speciella krav som gäller för lånet. Genom ett skuldebrev kan de lånekrav som önskas gälla för lånet, specificeras på ett tydligt sätt. Det är inte ovanligt att skuldebrevet exempelvis anger en återbetalningstid som låntagaren måste förhålla sig till. 

Upprätta skuldebrev även vid lån för nära vän eller familj

I verkligheten skrivs skuldebrev i många situationer, även när vi inte tänker på det. Det är alltid i både långivarens och låntagarens bästa intressen att skriva ett skuldebrev.

Det gäller till och med när lånet avser nära vänner eller familj. I situationer av sådant slag kommer parterna kanske överens om att ett skuldebrev inte är nödvändigt på grund av den goda relationen som finns. Skuldebrevet kan dock få en central roll eftersom det kan uppstå bråk och problem kring lånet, något som inte alltid går att förutse. 

Skuldebrevet kan behöva kompletteras med samboavtal

Enligt sambolagen delas parets gemensamma bostad och egendom lika vid en separation eller dödsfall. Om paret vill undvika likadelningen kan de skriva ett samboavtal som undantar viss eller all egendom från att bodelas. I sådana situationer räcker det alltså inte att skriva ett skuldebrev utan det behöver kompletteras med ett samboavtal. 

Om parterna i ett samboförhållande köper en bostadsrätt eller ett hus för gemensam användning och betalar olika kontantinsats kan ett skuldebrev skrivas. Skuldebrevet säkrar att den i förhållandet som bidragit mer också får tillbaka pengarna vid en försäljning eller ifall paret separerar. 

Komplettera skuldebrevet med ett äktenskapsförord

För gifta makar krävs ett äktenskapsförord för att undvika likadelning av parets egendom. Utan äktenskapsförord kommer parets egendom delas lika på enligt lag, äktenskapsbalken, även fast ett skuldebrev finns. Långivaren måste göra skuldebrevet till enskild egendom genom äktenskapsförord, ifall likadelning av återbetalningen vill undvikas.

Samboavtal och äktenskapsförord behöver kompletteras med ett skuldebrev

Eftersom det är otillåtet att avtala om framtida omfördelningar av tillgångar måste ett skuldebrev skrivas. Det räcker alltså inte att enbart skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord. 

Det som går att åstadkomma genom ett samboavtal eller äktenskapsförord är att fördela egendomen. Det är dock inte möjligt att säga hur stor del av värdet på egendomen som respektive part äger.

Det finns 4 olika typer av skuldebrev

Det finns olika varianter av skuldebrev. Att veta skillnaden mellan dessa är nyttigt för att avgöra vilken typ av skuldebrev som är lämpligast för situationen. Olika regler gäller för de olika varianterna av skuldebrev.

Skuldebrev kuvert

Det finns fyra typer av skuldebrev som vi i det följande går igenom steg för steg. De varianter som finns är enkla skuldebrev, löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev samt orderskuldebrev. De två senare är typer av löpande skuldebrev.

Enkla skuldebrev – Riktas mot en specifik person

Den första formen av skuldebrev är enkla skuldebrev som riktas mot en specifikt namngiven person, eller företag, så kallad juridisk person. Det är endast den namngivna personen i skuldebrevet som kan kräva betalning av låntagaren.

I skuldebrevet anges vem som är skyldig pengar och vem som ska få betalt. Enkla skuldebrev är vanligast mellan privatpersoner och är inget värdepapper.

Går det att sälja eller ge bort ett enkelt skuldebrev?

Egentligen är inte tanken att enkla skuldebrev skall säljas eller ges bort men det är möjligt ifall låntagaren informeras om det. Det juridiska begreppet för ett sådant meddelande kallas för denuntiation. 

Det är otillåtet att sälja eller ge bort skuldebrevet utan sådant besked till låntagaren och i samband med att skuldebrevet får ny ägare måste också kvitto visas upp.

Rättsligt skydd i samband med underrättelsen 

Rättsligt skydd ges inte till den nye ägaren förrän låntagaren fått besked om att skuldebrevet bytt ägare. I samband med beskedet får den nye ägaren samma rättigheter och skyldigheter som den tidigare ägaren. 

Exempel på ett enkelt skuldebrev

 • Fakturor av olika slag. Det är endast den som utfärdat fakturan som också har rätt att kräva summan från den fakturan avser. 
 • Ett lån på 10 000 kr som enbart gäller mellan vännerna A och B. 

Löpande skuldebrev – Riktas inte mot en specifik person

Löpande skuldebrev är inte riktade mot en namngiven person utan vem som helst som har skuldebrevet fysiskt hos sig kan kräva betalning. Det löpande skuldebrevet är en värdehandling och ett bevismedel.

Löpande skuldebrev är till för att säljas eller ges bort och därför behöver låntagaren inte informeras om att skuldebrevet bytt ägare. Löpande skuldebrev är den vanligaste förekommande formen av skuldebrev.

Starkare skydd för löpande skuldebrev framför enkla skuldebrev

Den som köper eller får ett löpande skuldebrev får också ett starkare rättsligt skydd än den som köper eller får ett enkelt skuldebrev. Det är därför lättare att omsätta löpande skuldebrev. Ett exempel på löpande skuldebrev är privatlån som tecknas hos banker eftersom dessa vanligen är löpande skuldebrev.

Innehavarskuldebrev – Ett löpande skuldebrev

Innhavarskuldebrev riktar sig till vem som helst som kan visa  skuldebrevet. Ett innehavarskuldebrev är en variant av ett löpande skuldebrev och det är riktat till mottagaren, det vill säga den som kan visa upp det fysiska skuldebrevet kan kräva låntagaren på lånebeloppet. Det är det som är själva funktionen med innehavarskuldebrev, att den som kan kräva låntagaren på pengar kan vara vem som helst.

Det fysiska skuldebrevet fungerar som ett kvitto och alla löpande skuldebrev där långivaren inte namnges räknas som innehavarskuldebrev. 

Orderskuldebrev – Ett löpande skuldebrev

Den andra varianten av löpande skuldebrev är orderskuldebrev som riktar sig till en specifik långivare eller till order. Ifall det inte finns något namn skrivet är det överlåtet på mottagaren vilket kallas för att överlåtelse sker in blanco.

Kvitto måste kunna uppvisas

Ett orderskuldebrev kan ges bort eller säljas till vem som helst, men det måste anges i skuldebrevet vem den nya långivaren är för att vara giltigt. För att orderskuldebrevet skall kunna ges bort eller säljas krävs också långivarens underskrift. Den nye långivaren måste visa kvitto på att denne fått eller köpt skuldebrevet.

Orderskuldebrev ett tryggare alternativ 

Ett orderskuldebrev ses i många fall som ett tryggare och säkrare alternativ än ett innehavarskuldebrev. Det beror på att ifall ett innehavarskuldebrev försvinner kan vem som helst som hittar skuldebrevet också kräva in skulden. Ett orderskuldebrev ses som ett värdepapper och det måste antecknas på skuldebrevet varje gång någon form av överlåtande sker.

Exempel på orderskuldebrev

Ett skuldebrev avser ett lån på 50 000 kr och riktar sig till långivaren A eller till order. A säljer orderskuldebrevet och skriver sitt eget namn och den nya ägarens namn B (det är det som är ”order”).

B måste bevisa att B är den nye ägaren och gör det genom att visa kedjan av köp som skett. I den här situationen har endast en person, A, ägt skuldebrevet innan.

Det räcker med att B visar kedjan av köp som skett mellan den första långivaren A fram till B eftersom skuldebrevet endast sålts mellan två personer. 

Ifall B i sin tur säljer vidare skuldebrevet till C måste C bevisa kedjan av köp som skett, det vill säga från A till B och slutligen till C.

Uppdatera skuldebrevet – Preskriptionsavbrott krävs

För att en långivare eller annan som har rätt till betalning inte ska gå miste om rätten krävs att ett så kallat preskriptionsavbrott sker. Ifall avbrott inte sker finns risken att skuldebrevet slutar gälla och betalningskravet förloras. Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, exempelvis genom att:

 • Det sker en förnyelse av skuldebrevet.
 • En del av skulden, räntan eller amorteringen betalas av låntagaren.
 • En påminnelse eller ett skriftligt krav skickas till låntagaren. 
 • Låntagaren lovar att betala skulden eller ber om en avbetalningsplan.
 • Ansökan om betalning sker hos Kronofogden eller betalningskravet görs gällande vid domstol.

I samband med avbrott förlängs tiden för betalningskravet

När avbrott görs blir preskriptionstiden längre vilket innebär att den som har rätt att kräva låntagaren på betalning får längre tid att göra det. 

Rättshjälp

I samband med avbrott börjar en ny preskriptionstid att löpa. Om avbrott inte sker på tio år finns en huvudregel som säger att skuldebrevet förlorar sin verkan och därmed preskriberas. 

För skuldebrev gällande mot konsumenter finns en preskriptionstid på tre år, till exempel privat mobilräkning.

Skillnaden mellan lånelöfte och skuldebrev

Som framgått är skuldebrevet ett bindande avtal och beviset för att en skuldrelation finns. Ett lånelöfte är däremot endast ett löfte om att få låna en viss summa hos banken och är inte juridiskt bindande. 

Vanliga frågor om skuldebrev

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en handling där en skuld står skriven och där en skuldrelation anges. Normalt skrivs skuldebrev i samband med ett banklån för exempelvis bostadsköp, men skuldebrev kan också skrivas för lån mellan privatpersoner. Skuldebrevet är ett löfte på att skulden kommer att betalas.
Själva lånesumman och lånevillkoren ska tydligt framgå av skuldebrevets innehåll. Lånevillkor kan exempelvis vara krav på ränta, amortering och övriga avgifter.

Skuldebrevet är viktigt eftersom det är där all information kring lånet finns och det är därför betydelsefullt att noga läsa igenom innehållet.

Kan man kräva ränta i skuldebrev?

Ifall långivaren vill ha ränta på skulden kan långivaren också kräva det, vilket då ska framgå av skuldebrevets innehåll. Räntan är det begrepp som beskriver den kostnad som många begär för att låna ut pengar.

Ifall låntagaren inte betalar tillbaka skulden inom den tid som bestämts i skuldebrevet har långivaren rätt till ytterligare ränta. Om parterna kommit överens om en återbetalningsplan och låntagaren inte följer denna kan långivaren ta ut extra ränta om det framgår av skuldebrevet.

Det finns en räntelag i Sverige som är dispositiv. Det innebär att lagen går att bortse från ifall parterna bestämt något annat. Hela lagen går dock inte att avtala bort utan det finns vissa delar av lagen som gäller oavsett avtal, närmare bestämt när resultatet blir till nackdel för låntagaren. För lån till konsumenter behöver långivaren förhålla sig till konsumentkreditlagen.

Vilka formkrav gäller för skuldebrev?

Det finns 5 Formkrav för skuldebrev
Traditionellt sett finns följande krav för att en handling ska anses vara ett skuldebrev. Ifall något av villkoren inte uppfylls går det ändå att titta på de regler som gäller för enkla skuldebrev.

Vad gäller själva innehållet finns inga särskilda formkrav och parterna är fria att utforma skuldebrevet och dess lånevillkor på det sätt som önskas.
Det är alltid viktigt att tänka på vem skuldebrevet är ställt till eftersom det avgör vilken variant av skuldebrev som gäller. 

1. Dokumentet skall vara skriftligt, däremot finns inget krav på bevittning.
2. Dokumentet skall ha skrivits med syfte att användas som bevis för skulden.
3. Löftet om betalning skall vara ensidigt. Ifall skyldigheten att betala skulden är beroende av att den som lånar ut pengar skall göra något som motprestation är det inte ett ensidigt löfte.
4. Löftet skall avse pengar. Ett löfte om att till exempel utföra en viss tjänst är inte ett skuldebrev).
5. Namnteckning och signatur skall skrivas i dokumentet.

Vad händer med skuldebrevet efter att skulden betalats?

Efter att en skuld betalats eller delvis betalats skall skuldebrevet uppdateras med denna information. Det brukar ske genom en anteckning på skuldebrevet om att skulden eller viss del av skulden numera är betald.
Annars finns risken att samma skuld får betalas igen. Så fort hela skulden är återbetald bör skuldebrevet ges tillbaka till låntagaren och det kan också vara vettigt att förstöra dokumentet. 

Hur utfärdas ett skuldebrev från banken?

När ett skuldförhållande mellan bank och låntagare uppstår brukar begreppen borgenär och gäldenär användas. Skuldebrevet är beviset på att en skuldrelation finns och att villkoren i handlingen måste följas.
Fram tills skulden betalats tillsammans med räntor och övriga kostnader gäller skuldebrevet. Många är nyfikna på hur det faktiskt går till i verkligheten när banken utfärdar ett skuldebrev.

Det brukar ske enligt fyra följande steg:

1. Banken gör först en kreditprövning och kontrollerar att lånevillkoren är uppfyllda.
2. Om banken godkänner låntagaren skrivs ett skuldebrev som i vardagligt tal kallas för låneavtal. Ibland förekommer den äldre termen revers.
3. Låntagaren signerar låneavtalet och ger det till banken.
4. När banken fått det signerade exemplaret betalas lånet ut, här uppstår bindande avtal.

Vad kostar ett skuldebrev?

Kostnaden för att upprätta ett skuldebrev beror i slutändan hur omfattande och komplext det behöver vara. Kontakta oss och berätta om din situation så hjälper vid dig: 0770 - 33 90 70. Första samtalet är alltid gratis.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.