Sambolagen

Sambolagen reglerar ägandeförhållandet mellan sambor. Vi går igenom de viktigaste reglerna du bör känna till innan du flyttar ihop med någon. Med vår hjälp av våra digitala avtal skriver du enkelt ett samboavtal, en trygghet för både dig och den du lever med.

Skriv samboavtal

Skriv enkelt samboavtal själv online via våra digitala mallar. Behöver du hjälp finns våra jurister tillgängliga för dig.

Om sambolagen

Sambolagen kan liknas vid en förenklad version av äktenskapsbalken och reglerar exempelvis vem som får behålla huset eller bostadsrätten efter en separation med tillhörande bodelning.

Om du har frågor kring vad det juridiskt innebär att vara sambo är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik. Vi ger svar på dina frågor och hjälper gärna till med att exempelvis upprätta ett skräddarsytt samboavtal. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret.

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Vanliga frågor om sambolagen

Vad innebär sambolagen?

Sambolagen reglerar de juridiska aspekterna kring ägande, när två parter i en kärleksrelation flyttar ihop utan att vara gifta. Utgångspunkten är att båda parter delar lika på samboegendomen, oavsett vem som betalat för den.

Vad kostar ett Samboavtal?

Priset för ett samboavtal beror på hur mycket, eller lite, hjälp du behöver. Skriver du det själv med våra digitala mallar kostar det 690kr. Vill du att en av våra jurister hjälper dig börjar kostnaden vid 2 995 kr.

Hur länge gäller sambolagen efter separation?

Samboförhållandet upphör i lagens mening så snart parterna flyttar isär. Vem som helst av parterna kan begära bodelning upp till ett år efter separationen.

Varför finns sambolagen?

Syftet är att skydda den “ekonomiskt svagare” parten i ett samboförhållande med hänsyn till konsekvenserna av en separation.

Hur förkortas sambolagen?

Sambolagen förkortas SamboL.

Vad är syftet med Sambolagen?

År 1987 stiftades den första versionen av sambolagen med avsikt att skydda den “ekonomiskt svagare” parten i ett samboförhållande. Den nuvarande och “nya” sambolagen kom år 2003 med samma innehåll som tidigare, men med tillägget att samboreglerna är helt könsneutrala. Sambolagens förkortning är SamboL. 

När börjar sambolagen gälla?

Enligt sambolagen inleds ett samboskap när två personer i ett parförhållande flyttar ihop. Det krävs inte att man är skriven på samma adress för att sambolagen skall gälla. Det krävs däremot att parterna inte befinner sig i ett äktenskap eller registrerat partnerskap eftersom man då inte anses vara sambor enligt sambolagen. Det kan av naturliga skäl vara svårt att ange ett exakt datum för när samboskapet inleddes, men en bra tumregel är att samboförhållandet uppstått i samband med att man har en gemensam folkbokföringsadress. 

Samboreglerna blir framförallt synliga i samband med en separation eller vid ett dödsfall eftersom reglerna om bodelning börjar gälla. Sambolagens främsta kännetecken är att sambor som utgångspunkt delar lika på all samboegendom, oavsett vem som betalat. 

Ska man registrera sig som sambo?

Man ska inte registrera samboförhållandet någonstans mer än att eventuellt folkbokföra sig på samma adress – även om detta absolut inte är någon nödvändighet. Ibland uppstår frågan om det faktiskt är fråga om ett samboförhållande i sambolagens mening eller inte. För att sambolagen ska bli tillämplig finns en huvudregel om att samborna ska ha bott tillsammans en viss tid, ca sex månader, även om det inte är något absolut krav för samboskap. 

Om parterna har gemensamma barn utgör det en stark indikation på att det rör sig om ett samboförhållande, även om föräldrarna av någon anledning har skilda adresser. Det finns utöver detta vissa förhållanden som också talar för ett samboförhållande enligt sambolagen, nämligen om parterna har gemensam ekonomi, inbördes testamente eller ett eventuellt samboavtal.

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör genom dödsfall, separation eller giftermål
Nu när vi diskuterat hur och när ett samboförhållande anses föreligga går vi vidare till vad sambolagen säger om samboförhållandets avslut. Ett samboförhållande kan enligt sambolagen upphöra till följd av dödsfall, separation eller på grund av att äktenskap ingås. Ett samboförhållande anses därutöver som avslutat ifall någon av parterna ansöker om bodelningsman, rätt att bo kvar i hemmet eller väcker talan om övertagande av bostad.

Tidpunkten för samboförhållandets upphörande har betydelse för bodelningen. Det är nämligen den egendom parterna har vid samboförhållandets avslut som kommer att delas i en eventuell bodelning.

Hur fördelas samboegendom vid separation?

Samboegendom delas lika i en bodelning vid separation enligt sambolagen. De viktigaste bestämmelserna i sambolagen handlar om bodelning. En bodelning blir aktuell om någon av samborna avlider eller om en separation sker. Väljer samborna att gifta sig ska ingen bodelning ske, utan då blir äktenskapsbalkens regler tillämpliga. För att bodelning ska ske krävs att någon av de tidigare samborna begär det inom tidsgränsen på ett år från samboskapets avslut. Efter att tidsgränsen passerat kan ingen av parterna längre begära bodelning. Om en bodelning ska ske är utgångspunkten att parterna ska dela lika på samboegendomen.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk
Samboegendom utgörs av permanent bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll vem som faktiskt betalat för bostaden eller bohaget. Om en av samborna exempelvis betalat för en bostadsrätt kontant kan det alltså bli så att parten måste dela med sig av halva värdet till den andra sambon. Detsamma gäller lösöre som soffor, tavlor och hemelektronik. Eftersom samboegendom enligt lag är begränsat till bostad och bohag ingår inte sparade pengar, aktier, sommarstuga, bil eller andra fordon vid en samboseparation. Om samborna betalat för sådana tillgångar gemensamt är det därför viktigt att detta återspeglas i det formella ägandet av tillgångarna.

Sambolagens definitioner: vad menas med bostad och bohag?
I sambolagen avser definitionen bostad inte alla tänkbara former av bostäder. En begränsning sker till hyresrätt, bostadsrätt och hus. Det innebär att husvagn, husbil, båt och andra boendeformer inte räknas som bostad och inte heller är samboegendom. Samboreglerna avser enbart permanentbostad och inte fritidsbostad. Ibland kan sambor har fler än en permanentbostad (även om det är ovanligt) och då ingår bägge bostäder i bodelningen. 

Definitionen av bohag enligt sambolagen är det lösöre som fyller en funktion i det gemensamma hemmet. I bohaget inkluderar sambolagen inte husdjur. Om samborna köpt ett husdjur tillsammans har de samäganderätt till djuret och lösningar kring vad man ska göra (om man inte enas) finns i Lagen om samäganderätt. Gåvor som sambor fått under förhållandets gång, med avsikt att användas av båda, räknas som bohag. Om gåvan däremot är villkorad av att den är enskild egendom ingår gåvan inte i en bodelning. 

Vad händer med sambors privata skulder?

Efter att all samboegendom sammanställts får respektive sambo göra avdrag för eventuella skulder (bostadslån, krediter på möbler m.m.) som kan kopplas till egendomen ifråga. När det är gjort ska det som återstår delas lika (här finns räkneexempel). Detta innebär dock inte att samborna är ansvariga för varandras skulder. Sambor svarar själva för sina privata skulder. I situationer när ena sambon är skuldsatt kommer inte den andra partens egendom att utmätas av Kronofogden. Problem kan dock uppstå för Kronofogden att avgöra vems saker som är vems. Det är därför viktigt att kunna bevisa äganderätten genom t.ex. kvitto.

Samboreglerna kring bodelning går att undvika med hjälp av ett samboavtal som avtalar bort sambolagen helt eller delvis. I ett samboavtal regleras om någon egendom, och i sådana fall vilken, ska bodelas vid en separation. Om parterna i ett samboförhållande anser att sambolagens regler inte ska gälla för dem t.ex. om en sambo betalat för lägenheten själv och allt bohag inuti, kan de skriva ett kontrakt som bestämmer annat. 

I sambokontraktet kan t.ex. föreskrivas att lägenheten och bohaget hamnar hos den part som också köpt det. Annars finns risken att den andra parten får besittningsrätt till halva lägenheten, om den köpts för gemensamt bruk.  Ett samboavtal kan alltså bli viktigt i en del hänseenden, speciellt om det kanske finns en stor skillnad i förmögenhet samborna emellan. Reglerna för hyresrätt och bostadsrätt skiljer sig åt. 

Sambokontraktet kräver inte bevittning men det kan ändå vara klokt att använda sig av ett vittne för att säkerställa giltigheten. Kontraktet behöver inte heller skrivas enligt några särskilda kriterier eller mallar och går därför att skriva själv. Vi på Lavendla Juridik erbjuder gratis mall på samboavtal, men rådgiver alltid att stämma av samboavtalets innehåll med en jurist, du når oss på 0770-33 90 70 eller via mail.

Vad händer vid separation om det inte finns samboavtal?

Om samborna inte har ett samboavtal som avtalar bort sambolagen delas all samboegendom lika oavsett vem som betalat, vem som står som ägare och vem som står på lånet. Det gäller för alla boendeformer som är samboegendom och som sambolagen inkluderar, d.v.s. bostadsrätthyresrätt, hus, villa och fastighet. I de fall samborna har gemensamma barn kan det också bli aktuellt att diskutera vårdnads- och boendefrågan, vilket det självklart är upp till parterna att nå en god överenskommelse kring.

Vad gör man om man inte är överens med sin sambo om bodelningen?

Bodelningsförrättare kan hjälpa vid oenighet mellan sambor 
En separation kan ge upphov till starka känslor och i vissa fall konflikter. I likhet med vad som gäller vid skilsmässor kan en bodelningsförrättare utses om tidigare sambor inte kan komma överens om hur samboegendomen ska delas upp. Bodelningsförrättaren utses av tingsrätten efter ansökan av åtminstone en av de tidigare samborna.

Bodelningsförrättarens primära uppgift är att medla och få till stånd en frivillig lösning. Om en samförståndslösning av någon anledning är omöjlig kan bodelningsförrättaren själv fatta beslut om hur samboegendomen ska fördelas. En bodelningsförrättare har rätt till ersättning för det arbete som utförs. Kostnaden ska i normalfallet delas lika mellan de tidigare samborna. Eftersom en bodelningsförrättare kan kosta ett par tusen kronor i timmen bör de tidigare samborna göra sitt yttersta för att samarbeta med denne, lämna nödvändiga upplysningar och inte orsaka onödiga arbetsmoment.

Har sambo någon arvsrätt?

Sambor har ingen arvsrätt – testamente krävs
Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra. Ett faktum som framförallt vid plötsliga dödsfall kan få förödande konsekvenser. Utgångspunkten är att det en efterlevande sambo får efter den avlidne sambons död är vad som erhålls genom bodelning av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Pengar, värdepapper, bilar, fritidshus faller ingår inte i dessa kategorier.

Den som önskar att en efterlevande sambo ska få ta del av efterlämnade tillgångar måste upprätta ett testamente. I testamentet kan exempelvis föreskrivas att den efterlevande sambon ska tilldelas hela den gemensamma bostaden och visst belopp i pengar. Därigenom säkerställs att den efterlevande sambon kan bo kvar i huset eller lägenheten och finansiera löpande kostnader. För den som upprättar testamentet är det viktigt att hålla koll på att eventuella bröstarvingars laglotter inte inskränks. För att vara helt säker på att testamentet upprättats i enlighet med lagens bestämmelser är det klokt att anlita en jurist specialiserad på familjerätt.

Vad säger sambolagen vid dödsfall?

Samboförhållandet upphör i det fallet att ena partnern avlider. Sambor ärver inte varandra. Utgångspunkten är att det en efterlevande sambo får efter den avlidne sambons död är vad som erhålls genom bodelning av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Pengar, värdepapper, bilar, fritidshus faller ingår inte i dessa kategorier.


Vi hjälper dig med sambolagen och samboavtal

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Video under 2 min – Det viktigaste om samboavtal

Sambolagen vid dödsfall: vem ärver sambon?

För arvsrättsliga frågor och vem som ärver en avliden sambo blir reglerna i ärvdabalken tillämplig där arvsordningen återfinns. Eftersom sambor inte automatiskt ärver varandra går arvet efter sambon till eventuella barn i första hand. Ärvdabalkens regler blir tillämpliga när testamente saknas. 

Samäganderätt kan vara dold

Genom att en sambo anger att dold samäganderätt finns till viss egendom kan sambon också få ut mer vid bodelningen. För sambor som lever i ett nära förhållande kan samäganderätt uppstå utan någon uttrycklig överenskommelse och det finns tre villkor för att det ska vara fråga om dold samäganderätt:

  1. Egendomen ska vara köpt i ena sambons namn men för gemensamt bruk. 
  2. Den andra sambon ska ha möjliggjort/underlättat köpet genom ett ekonomiskt bidrag.
  3. Samborna ska ha förutsatt samägandet till egendomen. 

Det finns ingen försörjningsplikt eller underhållsskyldighet enligt sambolagen

Det finns inte någon försörjningsplikt eller underhållsskyldighet mellan sambor enligt sambolagen. Vad gäller barn är det enbart barnets föräldrar som har försörjningsplikt och det åligger därför bara den sambo som är förälder till barnet att försörja barnet. I äktenskap finns däremot både försörjningsplikt och underhållsskyldighet mellan makar. 

5 viktiga regler om Sambolagen – innan ni flyttar ihop! 

  1. Definition: Sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande. Kompisar som delar på en bostad betraktas alltså inte som sambor i sambolagens mening.
  2. Bostad och Samboegendom: Sambolagens bodelningsregler omfattar så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad (exempelvis en villafastighet eller bostadsrätt) och bohag (exempelvis möbler och hushållsapparater) som införskaffats för gemensamt bruk.
  3. Separation: Vid en separation ska samboegendomen, med avdrag för eventuella skulder, delas lika. Vem som faktiskt har betalat för bostaden och bohaget tar sambolagen inte hänsyn till.
  4. Samboavtal: De sambor som vill säkerställa att samboegendomen inte behöver delas lika efter en separation behöver upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal kan helt eller delvis sätta sambolagens bodelningsregler ur spel.
  5. Sambolagen vid dödsfall: Den sambo som vill ge sin partner ett förstärkt ekonomiskt skydd efter dödsfall, exempelvis rätt till pengar och värdepapper, behöver komplettera sambolagen genom att skriva ett testamente.

Ta kontroll över din situation

Vill du dela allt med din sambo, eller bara bohaget? Står din sommarstuga som enskild egendom? Gör vårt kostnadsfria snabbtest och ta reda på vad du behöver.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.