Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bodelning / Bodelning sambo
 1. Lavendla Juridik

Bodelning sambo

I samband med en samboseparation kan det underlätta att känna till lagens regler om bodelning. Det är sambolagen som tillämpas i samboförhållanden när parterna inte har ett aktuellt samboavtal. Reglerna skiljer sig en del från bodelning i samband med skilsmässa. För kontakt - Ring Lavendla på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret längre ned.

Vad innebär en bodelning för sambor?

Bodelning sambo

Innan vi fördjupar oss i sambolagen och bodelningsreglerna ska bodelning i allmänhet förklaras. En bodelning innebär att parternas ägodelar delas upp. För sambor är det endast samboegendom som delas lika i en bodelning, vilket är bostad och det inuti (bohag) som anskaffats för gemensam användning.

En bodelning behöver inte ske när sambor separerar, men ifall en av parterna begär bodelning måste det ske. 

5 moment för bodelning mellan sambor

Observera dock att bodelningen kan se ut på olika sätt, beroende på i hur stor utsträckning parterna kommer överens eller inte.

1. Bouppteckning – parternas tillgångar och skulder sammanställs

I bouppteckningen ställs parternas tillgångar och skulder upp. I bouppteckningen är det viktigt att skilja mellan samboegendom och övrig egendom samt samboskulder och övriga skulder. Det beror på att det bara är samboegendom som delas lika i en bodelning.

2. Andelsberäkning – hur mycket vardera sambo har rätt till

Efter att samboegendom och samboskulder konstaterats räknas andelen ut, vilket görs genom att ta samboegendom minus samboskuld. Summorna adderas och delas sedan i två. Ibland när övriga skulder inte täcks av övriga tillgångar kan man bli tvungen att ”ta” av samboegendomen. Se mer i exemplet längre ned.

3. Lottläggning – hur samboegendom fördelas mellan parterna

Lottläggningen syftar till att fördela samboegendom (och samboskulder) mellan parterna. Den sambo som har störst behov av bostaden och bohaget får också det på sin ”lott” ifall det anses som en rimlig fördelning. Om ingen har störst behov kanske parterna säljer bostaden och delar bohaget utifrån egna önskningar. Parterna är fria att själva komma överens om vem som ska få vad.

4. En (möjlig) skifteslikvid betalas när en part får mer på sin lott

Om ena sambon får bostad och bohag på sin lott ska parten betala en ersättning till motparten för att åstadkomma rättvisa. Det man har rätt till (andelen) och det man får (lotten) varierar i många fall och genom skifteslikviden regleras obalansen.

5. Ett bodelningsavtal skrivs som ett bevis att bodelningen är klar

Ett bodelningsavtal skrivs för att bevisa att bodelningen är avslutad och redovisar också fördelningen. Det bör skrivas även om man är helt överens om bodelningen eftersom man kan behöva visa upp bodelningsavtalet i samband med olika bankärenden, övertagande av lån, bostad m.m. Ett bodelningsavtal gör också att inga nya krav kan uppkomma efter att bodelningen är klar.

Gratis mall på bodelningsavtal

Nedan kan du ladda ner en gratis mall på bodelningsavtal. Mallen fungerar som en bra utgångspunkt, men behöver anpassas efter den aktuella situationen. Det kan vara klokt att låta en jurist se över avtalet när det kompletterats och färdigställts.

Sambor måste begära bodelning inom ett år från separation

Senast ett år efter att samboförhållandet avslutats måste ena parten begära bodelning för att få en sådan till stånd. När ett-årsfristen passerat går rätten till bodelning förlorad. Om förhållandets upplösning däremot beror på att någon avlider, ska bodelning begäras senast vid bouppteckningsförrättningen.

Inga regler finns kring hur begäran av bodelning ska ske

Det finns inget specifikt sätt för hur en part ska begära bodelning, vilket innebär att begäran kan ske formlöst, d.v.s. både muntligt och skriftligt. Det som är viktigt att komma ihåg är att en begäran om bodelning måste kunna bevisas. Parten som begär bodelning måste alltså kunna styrka att begäran nått motparten inom tidsramen. 

Det är bara samboegendom som delas lika i bodelningen

Samboegendom är det som parterna köpt för gemensam användning, d.v.s. gemensam anskaffad bostad och det där inuti, vilket också brukar kallas för bohag eller husgeråd, t.ex. möbler, säng, kaffemaskin, stereo, tavlor m.m. Innan samboegendom delas upp räknas skulder för samboegendom av, exempelvis bostadslån.

5 punkter - Följande delas inte lika i bodelningen

 1. Det som inte är gemensam bostad, exempelvis sommarhus.

 2. Det som inte ingår i det gemensamma bohaget, d.v.s. bankmedel och aktier, men också bilar, båtar m.m.

 3. Det parterna köpt innan samboförhållandet inleddes.

 4. Det parterna köpt efter brytdagen, d.v.s. efter att samborna separerat.

 5. Om ena parten köper en lägenhet innan samboförhållandet och den andra parten därefter flyttar in är det inte samboegendom eftersom lägenheten inte köpts för gemensamt bruk.

När parterna köpt egendom tillsammans som inte är samboegendom

Det är vanligt att parterna tillsammans köpt på sig en mängd egendom under förhållandets gång som inte räknas till samboegendomen. Det kallas för att parterna har samäganderätt och sådan egendom kommer inte att bli föremål för bodelning. Istället bestäms fördelningen utifrån hur mycket respektive part betalat eller ifall en annan överenskommelse finns mellan parterna.

Bodelningsförrättare kan utses om sambor är oense

Ibland kommer sambor inte överens om hur samboegendom ska delas eller hur värdering ska ske. Ibland finns meningsskiljaktigheter om vad som ska ingå i bodelningen samt vilka skulder som kopplas till vilken egendom. Många frågor och oklarheter kan uppstå och i vissa situationer kommer parterna inte överens.

En bodelningsförrättare kan då utses för att åstadkomma en lösning om fördelning av samboegendomen. En tvångsdelning sker när parterna inte kan komma överens, vilket innebär att bodelningsförrättaren själv bestämmer hur egendomen bäst fördelas. Ansökan sker hos tingsrätten.

Så går det till med en bodelningsförrättare 

I första hand hålls ett möte för att se om det är möjligt för parterna att nå en gemensam lösning och ingå ett frivilligt avtal. Om det verkar/är omöjligt får bodelningsförrättaren själv samla information om vad som ska bodelas och vilka skulder som finns. Därefter bestämmer bodelningsförrättaren genomförandet av bodelningen och beslutet som nås kan överklagas av parterna vid missnöje inom max fyra veckor.

En bodelningsförrättare är inte gratis och vanligtvis delas kostnaden lika mellan parterna. Eftersom det är dyrt bör parterna vara samarbetsvilliga och lämna behövlig information på begäran.

Exempel 1 - Bodelning mellan sambor

När övriga skulder täcks av övriga tillgångar.


Steg 1: Bouppteckning

Sambo A

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (50 000 kr) = 550 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (50 000 kr)
 • Övrig egendom: bil (50 000 kr) och bankmedel (10 000 kr) = 60 000 kr.
 • Övrig skuld: banklån (10 000 kr)

Sambo B

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (10 000 kr) = 510 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (50 000 kr)
 • Övrig egendom: båt (100 000 kr) och bankmedel (50 000 kr) = 150 000 kr.
 • Övrig skuld: banklån (40 000 kr)

Steg 2: Andelsberäkning

Andelen beräknas genom samboegendom minus samboskulder delat på två. 

 • Sambo A:s bidrag till bodelningen: 550 000 kr – 50 000 kr = 500 000 kr
 • Sambo B:s bidrag till bodelningen: 510 000 kr – 50 000 kr = 460 000 kr

500 000 kr + 460 000 kr / 2 = 480 000 kr


Steg 3 och 4: Lottläggning och skifteslikvid

Sambo A tar över bostaden, bostadslånet och bohaget. 

 • Andel: 480 000 kr + 100 000 kr (bostadslån) = 580 000 kr
 • Lott: 1 000 000 kr (lägenhet) + 60 000 kr (bohag) = 1 060 000 kr 

1 060 000 kr – 580 000 kr = 480 000 kr till sambo B i skifteslikvid.

Sambo B får varken bostad eller bohag.

 • Andel: 480 000 kr
 • Lott: får ersättning av A om 480 000 kr (skifteslikvid). 

Steg 5: Parterna upprättar ett bodelningsavtal

Bodelningen är avslutad och det som framkommit skrivs ned i ett bodelningsavtal som båda parter signerar. Bodelningen är därmed avslutad. 


Exempel 2 - Bodelning mellan sambor

När övriga skulder inte täcks av övriga tillgångar.


Steg 1: Bouppteckning 

Sambo A

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (50 000 kr) = 550 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (200 000 kr)
 • Övrig egendom: bil (100 000 kr) och bankmedel (10 000) kr = 110 000 kr.
 • Övrig skuld: banklån (20 000 kr)

Sambo B

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (20 000 kr) = 520 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (200 000 kr)
 • Övrig egendom: båt (20 000 kr)
 • Övrig skuld: banklån (50 000 kr)

Steg 2: Andelsberäkning 

Andelen beräknas genom samboegendom minus samboskulder delat på två. När övriga skulder inte motsvaras av övrig egendom kommer skulden behöva betalas av samboegendom.

 • Sambo A:s bidrag till bodelningen: 550 000 – 200 000 = 350 000 kr
 • Sambo B:s bidrag till bodelningen: 290 000 kr 

I denna situation har sambo B en övrig skuld på 50 000 kr som inte motsvaras av B:s övriga egendom som ”bara” uppgår till 20 000 kr. För att skulden på 50 000 kr ska betalas krävs 30 000 kr. Det innebär att sambo B i bodelningen kommer att bidra med: 520 000 kr – 200 000 kr – 30 000 kr = 290 000 kr.

350 000 + 290 000 /2 = 320 000 kr


Steg 3 och 4: Lottläggning och skifteslikvid

Sambo A får varken bostad eller bohag. 

 • Sambo A:s andel: 320 000 kr 
 • Sambo A:s lott: har rätt till skifteslikvid från B om 320 000 kr. 

Sambo B tar över bostad, bostadslån och bohag.

 • Sambo B:s andel: 320 000 kr + 400 000 kr (bostadslån) + 30 000 kr (banklån) = 750 000 kr 
 • Sambo B:s lott: 1 000 000 kr (lägenhet) och 70 000 kr (bohag) = 1 070 000 kr. 

1 070 000 kr – 750 000 kr = 320 000 kr (skifteslikvid till A)


Steg 5: Parterna upprättar ett bodelningsavtal

Bodelningen är avslutad och det som framkommit skrivs ned i ett bodelningsavtal som båda parter signerar. Bodelningen är därmed avslutad. 


Förklaring av ovan exempel

Bodelning sambo

I det första exemplet kan de övriga skulderna betalas av den övriga egendomen. I det andra exemplet har sambo B inte tillräckligt med övrig egendom för att täcka sina övriga skulder (det saknas 30 000 kr). För att alla skulder ska betalas måste sambo B därför ta 30 000 kr av samboegendomen. Det innebär att om värdet av ens övriga egendom är mindre än ens övriga skulder får man ta av samboegendomen för att skulderna ska kunna betalas. 

I det sista steget, lottläggningen, får i båda ovanstående exemplen ena parten ta över både bostad och bohag. Det innebär att ena parten får mer på sin lott (egendomen man i slutändan får) än sin andel (det man har rätt till). För att balansera ut resultatet måste en skifteslikvid betalas ut som motsvarar det vardera parten har rätt till.

Bodelning vid dödsfall – Sambor har inte arvsrätt

Sambolagen anger ingen arvsrätt mellan sambor i händelse av att någon av parterna avlider. Det leder till att ett testamente behövs om samborna önskar ärva varandra. Bodelning sker vid dödsfall om efterlevande sambo begär det. Observera att det bara är efterlevande sambo som kan begära bodelning, den avlidnes arvingar har ingen sådan rätt. Begäran av bodelning sker senast vid bouppteckningen

I testamentet kan t.ex. skrivas att efterlevande sambo ska få den gemensamma bostaden och ytterligare viss summa. Då säkerställs att efterlevande sambo kan bo kvar i bostaden och fortsätta att betala löpande kostnader. När man skriver ett testamente måste man hålla koll på viktiga regler som inte får avvikas från. Vi rådgiver alltid att anlita en jurist i samband med att testamente skrivs.

Hur går en bodelning för sambor till i samband med ett dödsfall?

I huvudsak sker bodelningen på samma vis som vid en samboseparation. Skillnaden är att den avlidnes del hamnar i dödsboet, som den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare får rätt till. Om den avlidne sambon har ett testamente ska det självklart respekteras och följas.

En bouppteckning är obligatorisk efter ett dödsfall och därefter beräknas respektives andel och skulder täcks som vanligt. Sedan sker en lottläggning där efterlevande sambo och den avlidnes dödsbodelägare får nå en överenskommelse angående samboegendomen. Efterlevande sambo kan begära att ta över den gemensamma bostaden och bohaget vid dödsfall. I sådana fall ska arvingar och testamentstagare få betalning motsvarande det värdet. 

Tips! Om efterlevande sambo äger mer än hälften av den totala samboegendomen kan det vara klokt att inte begära bodelning, eftersom man då får behålla sin del som överstiger hälften.

Oenighet i samband med dödsfall - Boutredningsman & Skiftesman kan utses

Om meningsskiljaktigheter uppstår i samband med att en sambo dör, t.ex. mellan efterlevande sambo och dödsbodelägare kan en boutredningsman eller skiftesman utses. Ibland har den avlidne utsett en testamentsexekutor om ett testamente finns som fördelar arvet.

Lavendla finns till hands vid bodelning mellan sambor - Kontakt

Behöver du hjälp med bodelningen? Har du frågor eller funderingar kring bodelningen, samboegendom eller bodelningsförrättare? Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik på 0770 - 33 90 70, via mail eller formuläret ovan. Vi erbjuder hjälp på dina villkor.