Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bodelning / Bodelning sambo

Bodelning sambo

I samband med en samboseparation kan det underlätta att känna till lagens regler om bodelning. Det är sambolagen  som tillämpas i samboförhållanden när parterna inte har ett aktuellt samboavtal. Reglerna skiljer sig en del från bodelning i samband med skilsmässa. 

5 moment för bodelning mellan sambor

Bodelningen kan se ut på olika sätt, beroende på i hur stor utsträckning parterna kommer överens eller inte.

1. Bouppteckning – parternas tillgångar och skulder sammanställs

bouppteckningen radas parternas tillgångar och skulder upp. I bouppteckningen är det viktigt att skilja mellan samboegendom och övrig egendom samt samboskulder och övriga skulder. Det beror på att det bara är samboegendom som delas lika i en bodelning.

2. Andelsberäkning – hur mycket vardera sambo har rätt till

Efter att samboegendom och samboskulder konstaterats räknas andelen ut, vilket görs genom att ta samboegendom minus samboskuld. Summorna adderas och delas sedan i två. Ibland när övriga skulder inte täcks av övriga tillgångar kan man bli tvungen att ta av samboegendomen. Se mer i exemplet längre ned.

3. Lottläggning – hur samboegendom fördelas mellan parterna

Lottläggningen syftar till att fördela samboegendom och samboskulder mellan parterna. Den sambo som har störst behov av bostaden och bohaget får också det på sin ”lott” ifall det anses som en rimlig fördelning.

Om ingen har störst behov kanske parterna säljer bostaden och delar bohaget utifrån egna önskningar. Parterna är fria att själva komma överens om vem som ska få vad.

4. En möjlig skifteslikvid betalas när en part får mer på sin lott

Om ena sambon får bostad och bohag på sin lott ska parten betala en ersättning till motparten för att åstadkomma rättvisa. Det parten har rätt till (andelen) och det parten får (lotten) varierar i många fall och genom skifteslikviden regleras obalansen.

5. Ett bodelningsavtal skrivs som ett bevis att bodelningen är klar

Ett bodelningsavtal skrivs för att bevisa att bodelningen är avslutad och redovisar också fördelningen. Det bör skrivas även om paret är helt överens om bodelningen eftersom de kan behöva visa upp bodelningsavtalet i samband med olika bankärenden, övertagande av lån, bostad med mera.

Ett bodelningsavtal gör också att inga nya krav kan uppkomma efter att bodelningen är klar.

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Följande delas inte lika i bodelningen

 1. Det som inte är gemensam bostad, exempelvis sommarhus.
 2. Det som inte ingår i det gemensamma bohaget, det vill säga bankmedel och aktier, men också bilar, båtar med mera.
 3. Det parterna köpt innan samboförhållandet inleddes.
 4. Det parterna köpt efter brytdagen, det vill säga efter att samborna separerat.
 5. Om ena parten köper en lägenhet innan samboförhållandet och den andra parten därefter flyttar in är det inte samboegendom eftersom lägenheten inte köpts för gemensamt bruk.

Vanliga frågor

Vad är en bodelning för sambor?

En bodelning för sambor innebär att parternas  ägodelar delas upp. För sambor är det endast samboegendom som delas lika i en bodelning, vilket är bostad och inventarier som köpts för gemensam användning. En bodelning behöver inte ske när sambor separerar, men ifall en av parterna begär bodelning måste det ske. 

När måste sambor senast begära bodelning?

Senast ett år efter att samboförhållandet avslutats måste ena parten begära bodelning för att få till en sådan. När ett-årsfristen passerat går rätten till bodelning förlorad. Om förhållandets upplösning däremot beror på att någon avlider, ska bodelning begäras senast vid 
bouppteckningsförrättningen.

Hur begär man bodelning som sambo?

Det finns inget specifikt sätt för hur en part ska begära bodelning, vilket innebär att begäran kan ske både muntligt och skriftligt. Det som är viktigt att komma ihåg är att en begäran om bodelning måste kunna bevisas. Parten som begär bodelning måste alltså kunna styrka att begäran nått motparten inom tidsramen. 

Vilken egendom ingår vid bodelning som sambo?

Det är bara samboegendom som delas lika i bodelningen. Samboegendom är det som parterna köpt för gemensam användning, det vill säga gemensam anskaffad bostad och det som köpts till såsom husgeråd, möbler och annan inredning till hemmet. Innan samboegendom delas upp räknas skulder för samboegendom av, exempelvis bostadslån.

Ta kontroll över din situation

Vill du dela allt med din sambo, eller bara bohaget? Står din sommarstuga som enskild egendom? Gör vårt kostnadsfria snabbtest och ta reda på vad du behöver.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.


När parterna köpt egendom tillsammans som inte är samboegendom

Det är vanligt att parterna tillsammans köpt på sig en mängd egendom under förhållandets gång som inte räknas till samboegendomen. Det kallas för att parterna har samäganderätt och sådan egendom kommer inte att bli föremål för bodelning.

Istället bestäms fördelningen utifrån hur mycket respektive part betalat eller ifall en annan överenskommelse finns mellan parterna.

Bodelningsförrättare kan utses om sambor är oense

Ibland kommer sambor inte överens om hur samboegendom ska delas eller hur värdering ska ske. Ibland finns meningsskiljaktigheter om vad som ska ingå i bodelningen samt vilka skulder som kopplas till vilken egendom. Många frågor och oklarheter kan uppstå och i vissa situationer kommer parterna inte överens.

En bodelningsförrättare kan då utses för att åstadkomma en lösning om fördelning av samboegendomen.

En tvångsdelning sker när parterna inte kan komma överens, vilket innebär att bodelningsförrättaren själv bestämmer hur egendomen bäst fördelas. Ansökan sker hos tingsrätten.

Så går det till med en bodelningsförrättare 

I första hand anordnas ett möte för att se om det är möjligt för parterna att nå en gemensam lösning och ingå ett frivilligt avtal. Om det är omöjligt får bodelningsförrättaren själv samla information om vad som ska bodelas och vilka skulder som finns. 

Därefter bestämmer bodelningsförrättaren genomförandet av bodelningen och beslutet som nås kan överklagas av parterna vid missnöje inom max fyra veckor.

En bodelningsförrättare är inte gratis och vanligtvis delas kostnaden lika mellan parterna. Eftersom det är dyrt bör parterna vara samarbetsvilliga och lämna behövlig information på begäran.


Adrian Culafic Dias

Var förberedd med den dokumentation och information du har om spörsmålet för att möjliggöra för snabbare och bättre rådgivning.

Adrian Culafic Dias, jurist

Exempel 1 – Bodelning mellan sambor

När övriga skulder täcks av övriga tillgångar.

Steg 1: Bouppteckning

Sambo A

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (50 000 kr) = 550 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (50 000 kr)
 • Övrig egendom: bil (50 000 kr) och bankmedel (10 000 kr) = 60 000 kr.
 • Övrig skuld: banklån (10 000 kr)

Sambo B

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (10 000 kr) = 510 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (50 000 kr)
 • Övrig egendom: båt (100 000 kr) och bankmedel (50 000 kr) = 150 000 kr.
 • Övrig skuld: banklån (40 000 kr)

Steg 2: Andelsberäkning

Andelen beräknas genom samboegendom minus samboskulder delat på två. 

 • Sambo A:s bidrag till bodelningen: 550 000 kr – 50 000 kr = 500 000 kr
 • Sambo B:s bidrag till bodelningen: 510 000 kr – 50 000 kr = 460 000 kr

500 000 kr + 460 000 kr / 2 = 480 000 kr

Steg 3 och 4: Lottläggning och skifteslikvid

Sambo A tar över bostaden, bostadslånet och bohaget. 

 • Andel: 480 000 kr + 100 000 kr (bostadslån) = 580 000 kr
 • Lott: 1 000 000 kr (lägenhet) + 60 000 kr (bohag) = 1 060 000 kr 

1 060 000 kr – 580 000 kr = 480 000 kr till sambo B i skifteslikvid.

Sambo B får varken bostad eller bohag.

 • Andel: 480 000 kr
 • Lott: får ersättning av A om 480 000 kr (skifteslikvid). 

Steg 5: Parterna upprättar ett bodelningsavtal

Bodelningen är avslutad och det som framkommit skrivs ned i ett bodelningsavtal som båda parter signerar. Bodelningen är därmed avslutad. 

Exempel 2 – Bodelning mellan sambor

När övriga skulder inte täcks av övriga tillgångar.

Steg 1: Bouppteckning 

Sambo A

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (50 000 kr) = 550 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (200 000 kr)
 • Övrig egendom: bil (100 000 kr) och bankmedel (10 000) kr = 110 000 kr.
 • Övrig skuld: banklån (20 000 kr)

Sambo B

 • Samboegendom: lägenhet (500 000 kr) och bohag (20 000 kr) = 520 000 kr. 
 • Skuld samboegendom: bostadslån (200 000 kr)
 • Övrig egendom: båt (20 000 kr)
 • Övrig skuld: banklån (50 000 kr)

Steg 2: Andelsberäkning 

Andelen beräknas genom samboegendom minus samboskulder delat på två. När övriga skulder inte motsvaras av övrig egendom kommer skulden behöva betalas av samboegendom.

 • Sambo A:s bidrag till bodelningen: 550 000 – 200 000 = 350 000 kr
 • Sambo B:s bidrag till bodelningen: 290 000 kr 

I denna situation har sambo B en övrig skuld på 50 000 kr som inte motsvaras av B:s övriga egendom som ”bara” uppgår till 20 000 kr. För att skulden på 50 000 kr ska betalas krävs 30 000 kr. Det innebär att sambo B i bodelningen kommer att bidra med: 520 000 kr – 200 000 kr – 30 000 kr = 290 000 kr.

350 000 + 290 000 /2 = 320 000 kr

Steg 3 och 4: Lottläggning och skifteslikvid

Sambo A får varken bostad eller bohag. 

 • Sambo A:s andel: 320 000 kr 
 • Sambo A:s lott: har rätt till skifteslikvid från B om 320 000 kr. 

Sambo B tar över bostad, bostadslån och bohag.

 • Sambo B:s andel: 320 000 kr + 400 000 kr (bostadslån) + 30 000 kr (banklån) = 750 000 kr 
 • Sambo B:s lott: 1 000 000 kr (lägenhet) och 70 000 kr (bohag) = 1 070 000 kr. 

1 070 000 kr – 750 000 kr = 320 000 kr (skifteslikvid till A)

Steg 5: Parterna upprättar ett bodelningsavtal

Bodelningen är avslutad och det som framkommit skrivs ned i ett bodelningsavtal som båda parter signerar. Bodelningen är därmed avslutad. 

Förklaring av ovan exempel

I det första exemplet kan de övriga skulderna betalas av den övriga egendomen.

I det andra exemplet har sambo B inte tillräckligt med övrig egendom för att täcka sina övriga skulder (det saknas 30 000 kr). För att alla skulder ska betalas måste sambo B därför ta 30 000 kr av samboegendomen. Det innebär att om värdet av ens övriga egendom är mindre än ens övriga skulder får man ta av samboegendomen för att skulderna ska kunna betalas. 

I det sista steget, lottläggningen, får i båda ovanstående exemplen ena parten ta över både bostad och bohag. Det innebär att ena parten får mer på sin lott än sin andel (det man har rätt till). För att balansera ut resultatet måste en skifteslikvid betalas ut som motsvarar det vardera parten har rätt till.

Bodelning vid dödsfall – Sambor har inte arvsrätt

Sambolagen anger ingen arvsrätt mellan sambor i händelse av att någon av parterna avlider. Det leder till att ett testamente behövs om samborna önskar ärva varandra. Bodelning sker vid dödsfall om efterlevande sambo begär det.

Det är bara efterlevande sambo som kan begära bodelning. Den avlidnes arvingar har ingen sådan rätt. Begäran av bodelning sker senast vid bouppteckningen

Bodelningsforrattare

I testamentet kan det till exempel skrivas att efterlevande sambo ska få den gemensamma bostaden och ytterligare en viss summa. Då säkerställs att efterlevande sambo kan bo kvar i bostaden och fortsätta att betala löpande kostnader.

När ett testamente skrivs måste viktiga regler tas hänsyn till som inte får avvikas från. Vi råder därför att alltid anlita en jurist i samband med att testamente skrivs.

Hur går en bodelning för sambor till i samband med ett dödsfall?

I huvudsak sker bodelningen på samma vis som vid en samboseparation. Skillnaden är att den avlidnes del hamnar i dödsboet, som den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare får rätt till. Om den avlidne sambon har ett testamente ska det självklart respekteras och följas.

En bouppteckning är obligatorisk efter ett dödsfall och därefter beräknas respektives andel och skulder täcks som vanligt. Sedan sker en lottläggning där efterlevande sambo och den avlidnes dödsbodelägare får nå en överenskommelse angående samboegendomen.

Efterlevande sambo kan begära att ta över den gemensamma bostaden och bohaget vid dödsfall. I sådana fall ska arvingar och testamentstagare få betalning motsvarande det värdet. 

Tips! Om efterlevande sambo äger mer än hälften av den totala samboegendomen kan det vara klokt att inte begära bodelning, eftersom man då får behålla sin del som överstiger hälften.

Oenighet i samband med dödsfall – boutredningsman eller skiftesman kan utses

Om meningsskiljaktigheter uppstår i samband med att en sambo dör, till exempel mellan efterlevande sambo och dödsbodelägare kan en boutredningsman eller skiftesman utses. Om ett testamente finns kan den avlidne ha utsett en testamentsexekutor som fördelar arvet.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.