1. Lavendla Juridik

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är ett gemensamt testamente där två (eller flera) personer bestämmer hur arvet ska fördelas efter deras bortgång. Oftast vill författarna ärva varandra men de kan också besluta att arvet ska fördelas på annat sätt.

Varför bör man skriva ett inbördes testamente?

Det är vanligast mellan personer i en kärleksrelation men kan också förekomma mellan släkt och vänner. För att ett inbördes testamente ska vara giltigt behöver formkraven för testamente vara uppfyllda. Det är en handling som har två (eller flera) testamenten skrivna på samma papper. På ett inbördes testamente sammanfattas alltså respektive önskemål om hur arvet ska delas upp. Ett inbördes testamente är framförallt viktigt för sambor som inte har någon arvsrätt enligt lag, ifall de önskar ärva varandra.

Vad kan stå i inbördes testamente?

Författarna skriver inledningsvis vad som ska ske efter att den första av de två (eller flera) går bort. Därefter skrivs också vad som ska ske efter att bägge författarna avlidit. Vanligtvis skrivs i det inbördes testamentet om arv ska ges med fri förfoganderätt eller full äganderätt, om hela egendomen ska ärvas eller endast del av den och i så fall vilken, vad eventuella barn och särkullbarn ska få och så vidare. I ett inbördes testamente kan också specifikt skrivas att viss egendom ska ges till gemensamma barn med villkor om att den ska vara enskild.

Inbördes testamente mellan makar

Vad gäller makar har efterlevande make arvsrätt från sin avlidne partner enligt lag, men under lång tid fanns inte detta skydd. Makar ärver varandra innan gemensamma barn oavsett inbördes testamente. Det kan dock vara viktigt med ett inbördes testamente om efterlevande make istället ska ärva med full äganderätt, i stället för fri förfoganderätt. Ifall särkullbarn finns är det extra viktigt med ett inbördes testamente eftersom de enligt lag har rätt till sitt arv direkt. Ett särkullbarn är ett barn från tidigare förhållande.

Större behov av inbördes testamente mellan sambor

Sambos har ingen arvsrätt efter varandra och när någon i förhållandet dör ärver i första hand den avlidnes barn och därefter syskon eller föräldrar. Det är därför viktigt, om man avser att skydda varandra, att skriva testamente som ordnar arvsrätten. Ett inbördes testamente är bra på många sätt då parterna skriver det tillsammans. Det tyder på att testamentet beskriver parternas yttersta vilja och sällan ifrågasätts.

Inbördes testamente för att sitta i “orubbat bo”?

Med “orubbat bo” menas att efterlevande partner får ärva hela den avlidnes arv. Det enda sättet för att sitta i orubbat bo om du är make/maka är om inga barn finns eller om gemensamma barn endast finns. Arvet ges ut till barnen först när bägge makar gått bort. För sambor är det annorlunda eftersom sambor som nämnts tidigare inte ärver varandra automatiskt. Efterlevande sambo kan endast sitta i orubbat bo om ett testamente finns och om den först avlidne sambon inte har några barn. Om det finns barn krävs att barnen (både gemensamma och särkullbarn) godkänner testamentet fullt ut och inte kräver sitt arv för att sitta i orubbat bo. Barn har alltid en rätt att kräva sin laglott om föräldern var ogift eller om barnet är särkullbarn.

Fri förfoganderätt eller full äganderätt?

Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att han eller hon är fri att både konsumera och sälja del av arvet, men är begränsad att i testamente skriva bort arvet till någon. Efterlevande make får inte heller ge bort en stor del av arvet till någon annan i gåva. Orsaken till arv med fri förfoganderätt beror på att den avlidnes arvingar vanligtvis väntar på sin del av arvet. Det är oftast barn eller annan familj som har rätt till arv, vilket de får efter att efterlevande make avlidit. Ifall den avlidne har särkullbarn har han eller hon alltid rätt till sin laglott direkt, även ifall föräldern i testamente skrivit all egendom till efterlevande make. 

Viktigt att inbördes testamente är tydligt

En fråga som uppkommer vid tolkning och användning av inbördes testamenten är just om arvet ska ägas med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Hur testamentet är skrivet och formulerat är avgörande samt vikten av att förstå skillnaden mellan begreppen. Läs ännu mer om fri förfoganderätt och full äganderätt här. 

Exempel på inbördes testamente - Gratis mall på inbördes testamente

En vanlig formulering för inbördes testamente (del av) är följande. 

”Vi undertecknande makar förklarar vår yttersta vilja vara, att den av oss, som överlever den andra, ska med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Detta förordnande ska inte begränsa bröstarvinges rätt till laglott.”

Exemplet är endast en inledning och del av ett exempel på inbördes testamente. Det är betydelsefullt att parterna anpassar det inbördes testamentet efter vilja, önskan och situation. Vi råder därför alltid författarna att ta hjälp av jurist eller advokat. Ladda ner vår gratis mall eller kontakta oss för noggrann hjälp samt prisförslag.

Rätten enligt inbördes testamente kan förloras

Det kan hända att någon av parterna förlorar sin rätt enligt det inbördes testamentet, vilket är fallet om någon ändrar förutsättningarna för innehållet. Det kan exempelvis ske om en av parterna skriver ett eget testamente med annat innehåll. 

 

OBS! Viktigt att påpeka är att ett testamente endast kan omfatta sådan egendom man har rätt att bestämma om. Ifall det står i testamente att en person ska ärva med fri förfoganderätt och personen sedan i testamente skriver att arvet ska ges till annan gäller inte testamentet. Det går inte heller att skriva testamente om sådant man själv inte äger.