Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Klandra testamente

Klandra testamente

När en arvinge klandrar ett testamente innebär det att arvingen väcker talan om testamentets giltighet. Klander av testamente är därmed ett annat ord för att arvingen bestrider testamentet. Klander av testamente innebär en talan om att hela eller del av testamentet ska ogiltighetsförklaras.

Klandra ett testamente – vad är det?

Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

Viktigt att tänka på om testamente

Möt våra jurister

Vi har jurister och boutredare i hela Sverige med olika inriktning och kompetens. Visa alla här.

5 steg: Så bestrider du ett testamente!

  1. Stämningsansökan fylls i och skickas till tingsrätten och arvingen väcker talan mot testamentstagarna, de som har rätt att ärva enligt testamentet.
  2. Stämningsansökan ska skickas sex månader från och med att arvingen delgivits testamentet. Delgivning sker genom att en bekräftad kopia av testamentet skickas till alla arvingar.
  3. Arvingarna skriver under kopian som delgivits dem och bekräftar att de tagit del av testamentet och innehållet. Vanligtvis sker också ett godkännande i samband med delgivningen ifall arvingen anser testamentet vara korrekt och riktigt.
  4. Om godkännande sker får arvingen inte väcka klandertalan eftersom arvingen samtidigt avstår sin klanderrätt. Det är därför viktigt att testamentet läses igenom noggrant och helst flera gånger innan. Vi rådgiver alltid att ta hjälp från jurist eller advokat vid osäkerhet om testamentets form eller giltighet.
  5. Om talan inte väcks inom tidskravet om sex månader blir testamentet giltigt, trots att det i princip kan vara felaktigt, till exempel inte skrivet med hänsyn till lagens krav.

Vem har rätt att klandra ett testamente?

Det är endast arvingar som har rätt att väcka klandertalan. En arvinge är en person som enligt lag har rätt till arv efter den avlidne eftersom det finns ett släktförhållande, exempelvis barn & barnbarn. Läs vidare om den legala arvsordningen här.

Den som endast är testamentstagare, oavsett legat eller universellt förordnande. kan inte klandra testamentet. Det innebär att exempelvis en välgörenhetsorganisation eller nära vän inte har rätt att väcka klandertalan. 

Vilka skäl finns för klander av testamente?

För att en klandertalan ska godkännas och för att testamentet ska bli ogiltigt krävs en klandergrund. Det räcker att ett av följande skäl är uppfyllda:

  1. Testamentet uppfyller inte formkraven som krävs för giltighet enligt lag.
  2. Testatorn har varit obehörig att själv skriva testamente.
  3. Testatorn skrev testamentet under påverkan av psykisk sjukdom. Det är testatorns psykiska tillstånd vid skrivandet av testamentet som avgör och det spelar ingen roll ifall testator drabbats efter att testamentet skrivits.
  4. Testator har blivit lurad eller övertalad av annan att skriva testamentet.
  5. Testatorn har missförstått de faktiska omständigheterna som varit avgörande för att skriva testamentet.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Vem ska bevisa vad vid klander (bestridande av testamente)?

När stämningsansökan skickats till tingsrätten och processen därefter dragit igång kan det vara en god idé att veta vem som ska bevisa vad. Här skiljer vi på klandergrunder av materiella och formella fel.

Den som påstår att ett testamente är ogiltigt på grund av materiellt fel, exempelvis att testatorn blivit lurad till att skriva testamentet, ska också bevisa det. Om testamentet är ogiltigt på grund av formellt fel, exempelvis eftersom formkraven inte följts, är det upp till testamentstagarna att bevisa att testamentet faktiskt skrivits enligt formkraven.

Är testamentet giltigt eller ogiltigt?

När ett testamente klandras kan följden bli att det fortsätter att gälla mot vissa, men slutar att gälla mot andra. Det beror på att klandertalan är personlig och endast gäller mot den som väcker talan. Ifall samtliga arvingar anser att testamentet är ogiltigt måste alla väcka talan för att undvika att testamentet blir giltigt mot dem.

Arvingar som inte väckt klandertalan och där tidskravet passerat alternativt tidigare godkänt handlingen kan inte hindra testamentets giltighet.

Blir testamentet giltigt eller ogiltigt vid klander?

När ett testamente klandras kan effekten bli att testamentet fortsätter att gälla mot vissa, men slutar att gälla mot andra. Det beror på att klandertalan är personlig och endast gäller mot den som väcker talan. Ifall alla legala arvingar anser testamentet vara ogiltigt måste samtliga väcka talan för att undvika testamentets giltighet.

Arvingar som inte väckt klandertalan och där tidskravet, ett halvår, passerat alternativt tidigare godkänt handlingen kan inte hindra testamentets giltighet.

Exempel – testamente förklaras delvis ogiltigt

A avlider och efterlämnar två bröstarvingar, B och C. Av A:s testamente framgår att all kvarlåtenskap, förutom B och C:s laglotter, ska tillfalla en av A vald välgörenhetsorganisation. Totalt uppgår A:s kvarlåtenskap till 1 000 000 kr, vilket innebär A och B:s arvslotter är 500 000 kr och laglotter är 250 000 kr. Resterande 500 000 kr ska tillfalla den välgörenhetsorganisation som A pekat ut i testamentet.

Testamentet uppfyller dock inte lagens formkrav. Det skrev under påverkan av psykisk störning och ett vittne har inte undertecknat testamentet.

B väljer att respektera testamentet ändå och godkänner det i samband med delgivningen. C väcker däremot klandertalan på eftersom testamentet inte uppfyller formkraven. Tingsrätten bedömer testamentet som ogiltigt och C får hela sin arvslott på 500 000 kr.

B får däremot inte hela sin arvslott eftersom B valt att godkänna testamentet och förlorat sin rätt att klandra det. A:s testamente gäller fortfarande mot B och resterande arvet på 250 000 kr tillfaller till välgörenhetsorganisationen.

Automatiskt ogiltigt testamente – ingen klandertalan krävs

I några situationer krävs ingen klandertalan för att ett testamente ska bli ogiltigt utan det sker automatiskt. Det krävs ingen klandertalan när testamentet blivit förfalskat eftersom vid misstanke om förfalskning görs istället en polisanmälan.

Det krävs inte heller en klandertalan när en person undertecknat ett testamente utan att vara medveten om att det är personens egna. Detsamma gäller om det tydligt framgår att det inte var personens vilja eller önskan.

Trygg testamentesförvaring hos Lavendla

För testatorn kan det vara viktigt att undvika skäl till klander och bestridande, eftersom risken för att testamentet ogiltighetsförklaras finns. För att säkra testamentet, exempelvis från förfalskning, kan testatorn förvara testamentet på en pålitlig plats. Det kan förvaras hos oss på Lavendla för att säkerställa att det kommer fram efter författarens bortgång.

Det går dessutom att förordna en testamentsexekutor i testamentet, oftast en advokat eller jurist, som får i uppdrag att förvara testamentet för författarens räkning. I Sverige krävs ingen registrering för att testamentet ska bli giltigt och det går heller inte att registrera testamentet hos domstol.

Kontakta Lavendla Juridik

Har du frågor kring bestridande och klander av testamente? Vi på Lavendla hjälper dig. Vi finns här för att svara på dina frågor och funderingar kring allt som rör klander av testamente.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.