1. Lavendla Juridik

Klandra testamente

När en arvinge klandrar ett testamente innebär det att arvingen väcker talan om testamentets giltighet. D.v.s. ett annat ord för att man bestrider testamentet.

Klandra ett testamente - vad är det?

Ifall det finns en misstanke om att något är fel med testamentet finns möjligheten till klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av arv enligt lag. Vanligtvis blir klander aktuellt när testamentet inte skrivits enligt lagens formkrav, men det finns många skäl till att klandra ett testamente.  

Anledningen till varför vi har regler om klander är för att skydda det den avlidne uttryckt i testamentet som sin sista vilja. En talan om klander måste grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen ställer upp för att vinna laga kraft. Det är viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt till klandertalan.

Att klandra testamente - så bestrider du ett testamente

 1. Stämningsansökan skickas in till tingsrätten och arvingen väcker talan mot testamentstagarna (de som har rätt att ärva enligt testamentet).
 2. Stämningsansökan ska skickas in sex månader från och med att arvingen delgivits testamentet (tagit emot handlingen). Delgivning sker genom att en bekräftad kopia av testamentet skickas till alla arvingar.
 3. Arvingarna skriver under kopian som delgivits dem och bekräftar att de tagit del av testamentet och innehållet. Vanligtvis sker också ett godkännande i samband med delgivningen ifall arvingen anser testamentet vara korrekt och riktigt.
 4. Om godkännande sker får arvingen inte väcka klandertalan eftersom arvingen samtidigt avstår sin klanderrätt. Det är därför viktigt att testamentet läses igenom noggrant och helst flera gånger - innan. Vi rådgiver alltid att ta hjälp från jurist eller advokat vid osäkerhet om testamentets form eller giltighet.
 5. Om talan inte väcks inom tidskravet om sex månader blir testamentet giltigt, trots att det i princip kan vara felaktigt (t.ex. inte skrivet med hänsyn till lagens krav).

Vilka skäl finns för klander och bestridande av testamente?

För att en klandertalan ska godkännas och för att testamentet ska bli ogiltigt krävs en klandergrund. Det räcker att ett av följande skäl är uppfyllda.

 1. Testamentet uppfyller inte formkraven som krävs för giltighet enligt lag.
 2. Författaren har varit obehörig att själv skriva testamente.
 3. Författaren skrev testamentet under påverkan av psykisk sjukdom. Det är författarens psykiska tillstånd vid skrivandet av testamentet som avgör. Det spelar ingen roll ifall författaren drabbats efter att testamentet i fråga skrivits.
 4. Författaren har blivit lurad eller övertalad av annan att skriva testamentet.
 5. Författaren har missförstått de faktiska omständigheterna som varit avgörande för att skriva testamentet.

Vem ska bevisa vad vid klander (bestridande av testamente)?

När stämningsansökan skickats till tingsrätten och processen sedan dragit igång kan det vara bra att veta vem som ska bevisa vad. Här skiljer vi på klandergrunder av materiella och formella fel. 

 1. Den som påstår att ett testamente är ogiltigt p.g.a. materiella fel, exempelvis att författaren blivit lurad av annan att skriva testamentet, ska också bevisa det.
 2. Ifall testamentet ska vara ogiltigt p.g.a. formfel, exempelvis att formkraven inte är uppfyllda, ska testamentstagarna bevisa att testamentet skrivits enligt lagens formkrav. 

 

Vem har rätt att klandra ett testamente?

Det är endast arvingar som har rätt att väcka klandertalan. En arvinge är en person som enligt lag har rätt till arv efter den avlidne p.g.a. att man är släkt med varandra, exempelvis barn & barnbarn. Den som endast är testamentstagare kan inte klandra testamentet, till exempel en välgörenhetsorganisation. 

 

Är testamentet giltigt eller ogiltigt?

När ett testamente klandras kan följden bli att det fortsätter att gälla mot vissa, men slutar att gälla mot andra. Det beror på att klandertalan är personlig och endast gäller mot den som väcker talan. Ifall samtliga arvingar anser testamentet vara ogiltigt måste alla väcka talan för att undvika att testamentet blir giltigt mot dem. Arvingar som inte väckt klandertalan och där tidskravet passerat alternativt tidigare godkänt handlingen kan inte hindra testamentets giltighet.

Exempel giltighet och ogiltighet

 1. A dör. B och C är A:s barn och bröstarvingar. I A:s testamente står att all kvarlåtenskap förutom B och C:s laglotter ska tillfalla en välgörenhetsorganisation.
 2. A efterlämnar totalt 1 000 000 kr. Det innebär att B och C har arvslotter på 500 000 kr och laglotter på 250 000 kr. Testamentet anger att 500 000 kr ska tillfalla en välgörenhetsorganisation.
 3. Testamentet uppfyller inte formkraven eftersom det skrevs under påverkan av psykisk störning och ett vittne har inte undertecknat handlingen.
 4. B väljer att respektera testamentet och godkänner det i samband med delgivningen. C är däremot totalt förvirrad och väcker därför klandertalan inom tidskravet på sex månader.
 5. Tingsrätten bedömer testamentet som ogiltigt och C får hela sin arvslott på 500 000 kr.
 6. B får däremot inte återstående arvslott eftersom B valt att godkänna testamentet och förlorat sin rätt att klandra det. A:s testamente gäller fortfarande mot B och det resterande arvet på 250 000 kr går istället till välgörenhetsorganisationen.

Blir testamentet giltigt eller ogiltigt vid klander?

När ett testamente klandras kan effekten bli att det fortsätter att gälla mot vissa, men slutar att gälla mot andra. Det beror på att klandertalan är personlig och endast gäller mot den som väcker talan. Ifall alla legala arvingar anser testamentet vara ogiltigt måste samtliga väcka talan för att undvika testamentets giltighet. Arvingar som inte väckt klandertalan och där tidskravet (ett halvår) passerat alternativt tidigare godkänt handlingen kan inte hindra testamentets giltighet.

 

Automatiskt ogiltigt testamente

I några situationer krävs ingen klandertalan för att ett testamente ska bli ogiltigt utan det sker automatiskt. Dessa situationer är främst två:

 1. När testamentet har blivit förfalskat (vid misstanke om förfalskning krävs polisanmälan).
 2. Ifall en person skrivit under ett testamente utan att veta att det var personens egna, om det tydligt framgår att det inte var personens vilja eller önskan.

Förvaring av testamentet?

För testatorn kan det vara viktigt att undvika skäl till klander och bestridande eftersom risken för att testamentet ogiltighetsförklaras finns. För att säkra testamentet, exempelvis från förfalskning, kan testatorn förvara testamentet på en pålitlig plats. Det kan förvaras i ett bankfack för att säkerställa att det kommer fram efter författarens bortgång. Det går också att förordna en testamentsexekutor i testamentet, oftast en advokat eller jurist, som får i uppdrag att förvara testamentet för författarens räkning. I Sverige krävs ingen registrering för att testamentet ska bli giltigt och det går heller inte att registrera testamentet hos domstol.