1. Lavendla Juridik

Jämkning av testamente

Bröstarvingar d.v.s. vanligtvis barn, men också barnbarn ifall föräldern avlidit, har en rätt att alltid få ut sin laglott som är hälften av arvslotten enligt lag. Det sker dock inte automatiskt ifall ett testamente anger något annat. Att begära jämkning innebär att barnet kräver att testamentet ska ändras eftersom det inkräktar på rätten till barnets laglott.

Hur jämkas ett testamente?

Ett testamente kan jämkas på två sätt.

  1. Bröstarvingen meddelar testamentstagarna att testamentet kränker rätten till laglott.
  2. Bröstarvingen väcker talan vid tingsrätten.

En bröstarvinge kan säga till dem som har en rätt enligt testamentet att motta egendom (s.k. testamentstagare), att testamentet inkräktar på bröstarvingens rätt. Det krävs att det sker inom sex månader från det att bröstarvingen tog del av testamentet, d.v.s. från det att personen fått reda på innehållet och existensen av testamentet. Tidsperioden om sex månader börjar från och med den tidpunkten, vilket leder till att ett testamente som inkräktar på laglotten skrivet för sex och en halv månad sedan, som barnet inte vet om, inte heller gäller mot barnet. Det är först när barnet får reda på testamentets innehåll som tiden börjar löpa. 

Barnet bör alltså i första hand meddela testamentstagarna om rätten till hans eller hennes laglott. Ifall det nekas är enda möjligheten att väcka talan vid tingsrätten för att få ut laglotten. 

 

Alla bröstarvingar måste jämka

Ifall man är flera bröstarvingar, oftast syskon, som enligt den avlidnes testamente inte har rätt till laglott krävs att alla begär jämkning. Om någon bröstarvinge inte begär jämkning blir testamentet gällande mot honom eller henne efter sexmånaders-fristen och barnet riskerar att bli utan arv. 

 

Vad är skillnaden mellan jämkning och klander?

Vid jämkning fortsätter testamentet att gälla och ogiltigförklaras inte. Det som händer är endast att laglotten förändras och ges ut till bröstarvingen, men resten av författarens vilja i testamentet respekteras. Klander skiljer sig en del från jämkning av testamente. Vid klander väcks talan vid tingsrätten av en arvinge som vill att testamentet ska bli ogiltigt. Arvingen kan välja att yrka om ogiltighet för hela testamentet eller endast en del av det. Det finns vid klander ett tidskrav på sex månader och det går att läsa mer om klander av testamente här.

 

Jämkning på grund av förskott på arv

När vi diskuterar jämkning av testamente kan det vara viktigt att ta upp förskott på arv. Vanligtvis ärver bröstarvingarna lika mycket av sina avlidna föräldrar och ibland räknas därför gåvor av föräldrarna till endast ett av barnen som förskott på arv.  Förskott på arv innebär att gåvans värde räknas bort från laglotten. Det sker en minskning, dvs en “jämkning” i detta fall, av vad barnet tilldelas i arv eftersom tidigare gåva anses vara en del av arvet.

 

Kontakt

Tveka inte att kontakta våra kunniga jurister på telefonnummer 0770-33 90 70 eller via formuläret nedan.