Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Testamentsexekutor
 1. Lavendla Juridik

Testamentsexekutor

Testamentsexekutorn är den person som tilldelats ansvaret för att verkställa ett testamente. Testamentsexekutorn är skyldig att genomföra sitt uppdrag med hänsyn till den önskan som uttryckligen framgår av testamentet.

Uppdraget som testamentsexekutorn har består av att reda ut och sköta om dödsboet samt hjälpa till med bouppteckning och arvskifte. Att utse en testamentsexekutor är frivilligt och upp till testatorn. Många som använder sig av en testamentsexekutor anser att det kan underlätta för dödsbodelägare och anhöriga. Kontakta Lavendla om du har fler frågor på 0770-33 90 70 eller via kontaktformuläret längre ned.

5 fördelar med att utse en testamentsexekutor

 1. En utomstående person fullgör testamentet istället för någon med arvsrätt.
 2. Testamentsexekutorn garanterar att arvet tillfaller berättigade personer och eventuella välgörenhetsorganisationer.
 3. Konflikter och meningsskiljaktigheter kan undvikas mellan dödsbodelägare.
 4. En testamentsexekutor medför att förloppet blir smidigare och i många fall snabbare.
 5. En testamentsexekutor underlättar för dödsbodelägare genom att ta över ansvaret för dödsboet.

I dessa situationer bör en testamentsexekutor utses 

Det är i de allra flesta fall en klok idé att utse en testamentsexekutor. För de som känner sig osäkra på ifall dödsbodelägarna kommer att rätta sig efter testamentet, rekommenderar vi på Lavendla Juridik att utse en testamentsexekutor. På så vis garanteras att dödsbodelägarna följer det som framgår av testamentet.

Det är särskilt viktigt med en testamentsexekutor för dödsbon av komplex form eftersom det då kan vara svårt för dödsbodelägarna att förvalta dödsboet. Komplexa dödsbon brukar också vara av högre värde, vilket kan leda till olika intressen av att ta hand om dödsboet på ett speciellt vis.

En testamentsexekutor följer alltid önskan i testamentet och genomför uppdraget på ett objektivt sätt. Det är därför en klok idé att skriva in ett förordnande när dödsboet är mer komplext, men också ifall man är medveten om att det finns en komplicerad familjesituation som tidigare haft meningsskiljaktigheter. 

Det kan likaså vara en god idé för den som önskar donera en stor del av kvarlåtenskapen till en välgörenhetsorganisation eller för personer med en mindre umgängeskrets. 

Viktigt att veta om testamente – video under 2 min

Testamentsexekutorn övertar ansvaret från dödsbodelägarna 

Testamentsexekutorn ska se till att dödsboet förvaltas enligt testamentet och att arvet fördelas på det sätt som testatorn önskat. I samband med att testamentet vinner laga kraft övergår ansvaret för dödsboet till testamentsexekutorn. Ett testamente kan vinna laga kraft på olika sätt.

Om testamentet skulle förklaras ogiltigt kommer testamentsexekutorns uppdrag inte att gälla. För att testamentet ska vara giltigt förutsätts att det är upprättat enligt formkraven som följer av lag. När testamentet är giltigt får testamentsexekutorn rätt att ta hand om egendomen i dödsboet.

Testamentsexekutorn har rätt till lön och ersättning för de kostnader som uppstår vilket betalas av dödsboet.

Testamentsexekutorns skyldigheter

 1. Testamentsexekutorn är skyldig att se till att bouppteckningsförrättning hålls om det inte redan skett. Detsamma gäller för upprättande av bouppteckning.
 2. Testamentsexekutorn är skyldig att läsa upp testamentet för de med rätt till arvet. Ifall någon inte skulle dyka upp vid tillfället ska testamentsexekutorn kontakta de som inte närvarat och informera om innehållet.
 3. De åtgärder som testamentsexekutorn vidtar kring dödsboet kräver inte samtycke från dödsbodelägarna. Ifall en viktig förutsättning ändras eller något väsentligt inträffar som dödsbodelägarna bör veta, är testamentsexekutorn dock skyldig att meddela dödsbodelägarna om detta.
 4. Testamentsexekutorn är skyldig att redovisa sitt arbete i samband med att dödsboet förberetts för bodelning (d.v.s. testamentsexekutorn är inte redovisningsskyldig innan detta).
 5. Testamentsexekutorn är även skyldig att följa allt som framgår i testamentet, t.ex. om testatorn angivit specifika önskemål för begravningen.

Testamentsexekutorns befogenheter sträcker sig långt 

Testamentsexekutorns uppgifter och befogenheter skiljer sig från boutredningsmannens. En ansökan om boutredningsman är upp till dödsbodelägarna att göra hos tingsrätten och är helt frivillig. En testamentsexekutor utpekas istället i testamentet på förhand. 

En testamentsexekutor kan, till skillnad från en boutredningsman, sälja fast egendom utan samtycke från dödsbodelägarna. Förutsättningen är att det följer testamentets innehåll. En boutredningsman kan dock ansöka om tillstånd för detta hos tingsrätten.

Om det finns en testamentsexekutor får personen också rollen som skiftesman, under förutsättning att testamentsexekutorn inte är dödsbodelägare eller att annan skiftesman utsetts. Testamentsexekutorn ska bestämma när och var arvskiftet ska ske och även kalla dödsbodelägarna till arvskiftet. Uppdraget är då att få dödsbodelägarna att nå en frivillig samförståndslösning kring arvskiftet och om det inte går får ett tvångsskifte genomföras. 

Vad händer om testamentsexekutor är olämplig?

Om dödsbodelägarna anser att testamentsexekutorn är olämplig och inte sköter sitt uppdrag kan de begära att testamentsexekutorn skiljs från uppdraget genom ansökan till tingsrätten. En testamentsexekutor som inte är opartisk och inte verkar för dödsbodelägarnas bästa intressen är vanligtvis olämplig. 

Så ska testamentet formuleras när en testamentsexekutor utses

Det finns ingen specifik mall att följa och det går därför att formulera förordnandet i testamentet på olika sätt. Det går att skriva att testamentsexekutorns uppdrag är att utreda dödsboet, men det finns inget krav på att ange en specifik behörighet.

Det räcker därför att skriva att testamentsexekutorn ska verkställa testamentets innehåll. En testamentsexekutor är utsedd så fort man utpekat någon i testamentet, oavsett formulering, och uppgiften kommer att vara densamma. 

Vem ska utses till testamentsexekutor? 

Eftersom testamentsexekutorn ska se till att testamentet verkställs brukar man vanligtvis välja den jurist eller advokat som hjälpt till med att skriva testamentet. Det hindrar en dock inte från att välja någon annan och det är inget krav på att personen ska vara jurist eller advokat. 

Den som däremot inte kan vara testamentsexekutor är arvingar och testamentstagare. Det beror på att testamentsexekutorn måste vara opartisk, saklig och följa det som står i testamentet. En arvinge eller testamentstagare hade ju i princip kunnat verkställa arvet till förmån för en själv – i strid med den avlidnes önskan. 

Kontakta Lavendla Juridik för gratis rådgivning

Lavendla Juridik hjälper dig – både med att skriva testamente och agera testamentsexekutor om så önskas. Tveka inte på att kontakta oss. Du når oss via telefon 0770-33 90 70mail eller kontaktformuläret nedan!