Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bouppteckning / Göra bouppteckning själv

Göra bouppteckning själv

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning upprättas och förrättning hållas inom 90 dagar. Detta är möjligt att göra själv. I denna artikel går vi igenom steg för steg hur du går till väga och vanliga misstag som uppstår.

Att göra bouppteckning själv

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning upprättas, vilket är möjligt att göra själv. Dödsbodelägare kan antingen kan göra bouppteckning själv eller ta hjälp av en jurist. När bouppteckningen genomförs på egen hand finns vissa moment att beakta och det är viktigt att det går rätt till samt sker enligt de tidskrav som lagen kräver. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Behöver du hjälp med en bouppteckning? Få en första kostnadsfri konsultation. Du når oss på 0770 - 33 90 70

Video – Bouppteckning på 2 min

Möt våra jurister

Vi har jurister och boutredare i hela Sverige med olika inriktning och kompetens. Visa alla här.

Checklista: Så gör du en bouppteckning själv

 1. Bouppgivare utses: Den anhörig som vet mest om den avlidnes tillgångar och skulder utses till bouppgivare och har i uppgift att lämna information kring dödsboets innehåll. Det kan exempelvis vara en efterlevande partner, barn eller syskon till den avlidne.
 2. Bouppteckningsförrättning hålls: Det måste hållas en förrättning inom 90 dagar från dödsfallet och till förrättningen kallas dödsbodelägarna och förrättningsmännen. Syftet är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboets innehåll. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste närvara under förrättningen. Övriga dödsbodelägare väljer själva om de vill vara med och det är även möjligt att utse en fullmaktstagare som bevakar deras rätt.
 3. Bouppteckningen sammanställs under förrättningen: Det som kommer fram under bouppteckningsförrättningen, d.v.s. vilka tillgångar och skulder som finns, sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. Bouppteckningen är dödsboets id-handling och visar vem som kan företräda dödsboet och krävs oftast till olika bankärenden. Bouppteckningen ska signeras av dödsbodelägare och förrättningsmän.
 4. Till bouppteckningen måste vissa handlingar bifogas: Bouppteckningen i original och en styrkt kopia av bouppteckningen ska finnas med. Dessutom ska bestyrkta kopior eller original av testamentenarvsavståenden, kallelsebevis, m.m. bifogas. Om fullmakt finns ska även denna bifogas i original till bouppteckningen.
 5. Bouppteckningen skickas slutligen till Skatteverket: Bouppteckningen och övriga handlingar ska skickas till Skatteverket inom fyra månader från dödstillfället. Vid Skatteverkets godkännande av bouppteckningen får den som lämnat in ansökan (ingivaren) tillbaka originalet och bouppteckningen är avslutad.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Tidslinje för bouppteckning i 6 steg

 1. Vid dödsfallet – Utredning av dödsboet: En bouppteckning måste upprättas enligt lag. Det är en skriftligt förteckning över dödsboets tillgångar och skulder.
 2. 3 månader – Förrättning: Ett möte ska hållas inom 3 mån från dödsfallet. Innan det ska det utredas vilka dödsbodelägarna är, samt tillgångar och skulder.
 3. 4-7 månader – Handläggning Skatteverket: Efter mötet har man 1 mån på sig att skicka in bouppteckningen, sedan har Skatteverket en handläggningstid på 1-2 mån.
 4. 6-10 månader – Avveckling av dödsboet: När Skatteverket registrerat bouppteckning påbörjas avvecklingen. Vissa tillgångar ska säljas, konton avslutas och skulder betalas. Alla ska vara överens, annars utses boutredningsman.
 5. 6-12 månader – Bodelning och arvskifte: När tillgångar försålts och skulder betalats väntar arvskifte. I arvskiftet framgår vilka dödsbodelägare som tilldelas vad. Om den avlidne var gift ska en bodelning föregå arvskiftet.
 6. 12 månader – Deklaration: Året efter dödsfallet ska man deklarera för dödsboet. Dödsboet är deklarationsskyldigt när det finns tillgångar kvar som inte försålts eller skiftats ut. När deklarationen är gjord och saldot är noll på skattekontot är dödsboet upplöst.

4 vanliga frågor och svar om att göra bouppteckning själv

Kan jag verkligen göra en bouppteckning själv, eller bör jag anlita en jurist?

Ja, du kan göra en bouppteckning själv, men det kan vara komplicerat. Om dödsboet består av många dödsbodelägare, har komplexa tillgångar och skulder som ex företag eller fastigheter, kan det vara klokt att anlita en jurist. En jurist kan också vara till hjälp om det finns risk för tvister mellan arvingarna eller om det finns andra juridiska frågor som behöver lösas.

Vilka är de största utmaningarna med att göra en bouppteckning själv?

De största utmaningarna som tar längst tid är ofta att samla in all nödvändig information om den avlidnes tillgångar och skulder. De vanligaste misstagen som göras är att man inte förstår och följer den formalia som skatteverket kräver i processen, samt att korrekt värdera tillgångarna. De som gör bouppteckningen själv, missar ofta i den formella processen kring ex kallelser, och även om bouppteckning i sig är korrekt, får man göra om allting om formalian i processen inte varit korrekt. Det kan också vara svårt att se till att alla arvingar är överens och att undvika juridiska fel som kan leda till problem senare.

Vilka dokument och uppgifter behöver jag samla in för att göra en bouppteckning?

Du behöver bland annat samla in uppgifter om den avlidnes bankkonton, fastigheter, fordon, aktier, pensioner, lån, och andra tillgångar och skulder. Du behöver också information om arvingarna, inklusive kontaktuppgifter och eventuella testamente eller äktenskapsförord.

Vad händer om jag gör fel i bouppteckningen?

Om du gör fel i bouppteckningen kan Skatteverket begära att du kompletterar eller rättar den. I vissa fall kan felaktigheter leda till att bouppteckningen blir ogiltig, vilket kan orsaka förseningar och ytterligare kostnader. Det kan också leda till juridiska problem om arvingarna inte är överens om fördelningen av arvet.

Att göra en bouppteckning själv kan spara pengar, men det kräver tid, noggrannhet och viss juridisk kunskap. Om du är osäker kan det vara värt att åtminstone konsultera en jurist för att säkerställa att allt blir korrekt hanterat.

Värdering av tillgångar i bouppteckningen 

När en bouppteckning görs på egen hand är det viktigt att veta hur värdering av dödsboets tillgångar sker. De flesta tillgångar värderas enligt marknadsvärdet vid dödstillfället, men för vissa tillgångar sker värderingen annorlunda.

För fastigheter och hus sker värdering enligt taxeringsvärdet. Undantaget är om taxeringsvärdet är noll, då marknadsvärdet istället används. I bouppteckningen ska antecknas vilket av de två värden som används. För tillgångar som efterlämnas i ett företag sker värdering enligt substansvärdet

OBS! Tillgångar som nämns i testamenteäktenskapsförord och gåvobrev antecknas inte i bouppteckningen

Bouppteckning på egen hand vid större och mindre dödsbon 

En bouppteckning kan göras själv oavsett hur stort dödsboet är, men det påverkar hur enkelt eller komplicerat det blir. Desto större dödsbo, desto mer att tänka på. För större dödsbon, eller om du saknar grundläggande kunnande inom ekonomi och juridik, är det därför bäst att anlita juridisk hjälp. Utöver dödsboets innehåll påverkar också arvs- och familjesituationen hur omfattande jobb som krävs.  

För mindre dödsbon saknas oftast problem med att göra bouppteckningen själv, om den ansvarige är påläst och förstår hur man ska gå tillväga. Processen blir enklare om exempelvis samtliga skulder finns hos en bank och om dödsbodelägarna är överens. 

Lavendla Juridik svarar på dina frågor om att göra bouppteckningen själv

Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik om du behöver juridisk rådgivning kring att göra bouppteckning på egen hand. Vi rekommenderar alltid att ta hjälp av en jurist som stämmer av handlingen och som kan påpeka om eventuella felaktigheter. Om en bouppteckning innehåller fel måste nämligen en tilläggsbouppteckning i vissa fall genomföras. Du når oss via formuläret nedan, via mail eller telefon 0770 – 33 90 70.

Tips: Håll koll på bouppteckningens olika roller (en person kan ha flera roller)

 1. Bouppgivaren är den person som bäst känner till dödsboets innehåll.
 2. Dödsbodelägare är de som ärver omedelbart från dödsboet.
 3. Efterarvinge är de som ärver först när en dödsbodelägare gått bort.
 4. Förrättningsmän är de två utomstående personerna som bekräftar att bouppteckningen gått rätt till.
 5. Ingivaren är den person som tar hand om kontakten med Skatteverket för dödsboets räkning. 

Skatteverkets adress och kontakt för bouppteckning 

 • Följande blankett för bouppteckningen ska fyllas i och skickas till Skatteverket.
 • Skatteverket har tre kontor för handläggning av bouppteckningar och vilken sektion som blir aktuell beror på var den avlidne var folkbokförd. Dessa bouppteckningssektioner finns i Kalmar, Härnösand och Visby. 
 • Skatteverket kontaktas på 0771-567 567.

Dödsboanmälan istället för bouppteckning 

Ibland saknas tillräckligt med tillgångar i dödsboet som kan täcka kostnaderna som uppstår i samband med dödsfallet. Då kan en dödsboanmälan bli aktuell istället för en bouppteckning. Det är socialkontoret som avgör om det är möjligt att göra en dödsboanmälan och dödsbodelägarna får då kontakta socialkontoret i den avlidnes hemkommun.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.