1. Lavendla Juridik

Arvsavstående

Arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv frivilligt avstår från att ta emot arvet. För den som önskar avstå arv är det oftast inget problem, vilket kan ske till förmån för exempelvis en efterlevande partner eller en organisation som den avlidne tyckte mycket om. För hjälp och rådgivning – kontakta Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret.

Neka arv genom arvsavstående, arvsavsägelse eller arvsöverlåtelse

Det går att neka ett arv på olika sätt, vilka leder till olika konsekvenser. Det är speciellt vilka som blir dödsbodelägare som påverkas. Från vem arvet kommer ifrån benämns arvlåtare och den med rätt till arvet kallas för arvtagare.

Arvsavstående innebär att den som fått ett arv kan välja att avstå från arvet, vilket sker efter att arvlåtaren gått bort. Arvtagaren får själv välja om hela, en del av eller en andel av arvet ska avstås ifrån.

Arvsavsägelse är en möjlighet för arvtagaren att avsäga sitt framtida arv, vilket oftast sker när arvlåtaren fortfarande är i livet. Då mister arvtagarens barn sin rätt till efterarv, om inget annat bestämts. Arvsöverlåtelse innebär att arvtagaren överlåter sitt arv (eller en del/andel av arvet) mot eller utan ersättning.

Arvsavstående innebär att avstå arv, till förmån för arvtagarens arvingar

När en arvtagare väljer att göra ett arvsavstående kommer arvet att fördelas som om arvtagaren avlidit. Det görs i enlighet med reglerna i ärvdabalken. Det innebär att den “näst på tur” efter en viss person får arvet istället. 

En vanlig fråga är varför någon önskar göra ett arvsavstående. Förr skedde arvsavståenden främst av skatteskäl. Idag, när både arvsskatt och gåvoskatt slopats, är det färre som väljer att göra arvsavståenden. Anledningen till arvsavstående numera är att man önskar att någon speciell ska bli dödsbodelägare till den avlidnes dödsboEtt arvsavstående kan t.ex. ske när en arvtagare önskar att hela eller en del av arvet ska hamna hos barnen. 

Exempel på ett arvsavstående

Anna dör och lämnar tre barn: Bengt, Carl och David. Bengt tar ett beslut om ett fullständigt arvsavstående. Bengt har i sin tur två barn som heter Eva och Frida. Genom Bengts arvsavstående hamnar arvet hos Bengts barn Eva och Frida som blir dödsbodelägare.

Arvsavstående till förmån för dödsboet eller för att koppla bort efterarvingar

Ytterligare ett skäl till arvsavstående kan vara att man vill ha mer tid för avveckling av dödsboet. Det kan bli fallet när den avlidne bedrivit en verksamhet, som då kommer att avvecklas i samband med dödsboet, vilket inte alltid är önskvärt.

Om det bara finns en dödsbodelägare kommer dödsboet att skiftas redan i samband med registrering av bouppteckningen. Det kan därför vara skönt att ha flera dödsbodelägare för att få längre tid för avveckling av dödsboet.

Ytterligare anledning är att arvsavståendet kan vara ett sätt för efterlevande make/maka att “göra upp” med den avlidnes efterarvingar. Då kopplas efterarvingarna bort från arvskiftet när efterlevande make/maka själv avlider.

Formkrav för arvsavstående – skriftligt och signerat 

För att ett arvsavstående ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och lämnas senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Arvsavståendet ska signeras av den arvtagare som önskar avstå arvet och det sker efter att arvlåtaren gått bort. Arvsavståendet måste också bifogas när bouppteckningen lämnas för registrering. 

Om bouppgivaren (den som bäst känner till dödsboet) önskar avstå arv i samband med bouppteckningen är det dock tillräckligt att anteckna det. Bouppgivare signerar ju sedan bouppteckningen tillsammans med två förrättningsmän för att intyga innehållets korrekthet. 

Frågor? Kontakta oss för en personlig konsultation

Särkullbarn kan avstå arv till efterlevande make/maka

Barn utanför ett aktuellt äktenskap, s.k. särkullbarn eller “bonusbarn”, har alltid möjlighet att ta ut sitt arv direkt från sin avlidne förälder. Det finns dock en möjlighet att göra ett arvsavstående till förmån för efterlevande make/maka till den avlidne.

Arvsavståendet har då inte samma betydelse som ovan beskrivits. Här innebär arvsavståendet endast att särkullbarnet väntar på sitt arv tills efterlevande make/maka också avlidit. Så som gemensamma barn får göra. Det kan t.ex. vara fallet om ett uttaget arv leder till att efterlevande make/maka inte längre kan bo kvar i sin bostad. Ett uppskjutande av arvet innebär alltid en liten risk att arvet kan minskas. 

Exempel arvsavstående särkullbarn

Anna har ett barn från tidigare äktenskap vid namn Sara. Anna är gift med Bengt och tillsammans har de två barn, Carl och David. Anna går bort innan make Bengt. Annas barn Sara har rätt till arvet från Anna direkt. Sara väljer dock att skjuta upp sitt arv tills Bengt går bort. Sara får sitt arv i samband med att Bengts dödsbo skiftas. 

Testamentstagare kan göra ett arvsavstående

Det finns en möjlighet för den som fått rätt till en viss del av arvet (s.k. universell testamentstagare) genom testamente att göra ett arvsavstående. Egentligen finns ingen specifik anledning till detta, åtminstone inte när det gäller att utöka dödsbodelägarna. Om en testamentstagare önskar sina barn arvet kan personen ge bort arvet i gåva efter arvsfördelningen, vilket sker genom en arvsöverlåtelse

Det går att göra ett fullständigt eller partiellt arvsavstående

Som arvtagare kan man välja ifall man vill avstå hela sitt arv, en del av sitt arv eller en andel av arvet. Ett fullständigt arvsavstående innebär att arvtagaren avstår från hela arvet och då är personen inte längre dödsbodelägare. Ibland kanske en arvtagare önskar avstå från en del eller andel av sitt arv. Då sker ett partiellt arvsavstående. Det finns en skillnad mellan att avstå från en del eller en andel av arvet.

Om en del av arvet avstås ifrån ska beloppet anges i det skriftliga arvsavståendet. De som tar emot beloppet istället ses som legatarier och den avstående är fortfarande dödsbodelägare. 

Om en andel av arvet vill avstås ifrån, t.ex. en fjärdedel, skrivs det ner i arvsavståendet. De som tar emot fjärdedelen blir dödsbodelägare. Skillnaden är alltså att vid arvsavstående av en del blir mottagaren inte dödsbodelägare och vid arvsavstående av en andel blir mottagaren dödsbodelägare.

I vissa situationer kan det vara till ens förmån att vara flera dödsbodelägare och då kan ett arvsavstående av en andel bli mer aktuellt. Ibland kanske det är klokare att vara färre dödsbodelägare eftersom det blir svårare att komma överens om man är flera.

Exempel fullständigt och partiellt arvsavstående

  1. Anna avstår hela arvet från sin mor Britt. Anna har gjort ett fullständigt arvsavstående och är inte längre dödsbodelägare. Annas barn blir dödsbodelägare i Annas ställe.
  2. Anna avstår från 50 000 kr av arvet från sin mor Britt. Anna har avstått från en del av arvet och är fortfarande dödsbodelägare. Hennes barn blir inte dödsbodelägare, utan de blir legatarier.
  3. Anna avstår från en fjärdedel av arvet från sin mor Britt. Anna har avstått från en andel av arvet och är fortfarande dödsbodelägare. Annas barn blir också dödsbodelägare.

Arvsavsägelse

För arvtagare finns en möjlighet att avsäga sitt framtida arv, vilket vanligtvis sker i samband med att arvlåtaren fortfarande lever. När någon avsäger sig arvet kommer arvtagarens bröstarvingar (barn, barnbarn) att förlora sin rätt till efterarv, om inget annat avtalats. 

I Sverige finns i andra fall en rätt att ärva i sin avlidne förälderns ställe, något som försvinner vid en arvsavsägelse. Rätten till efterarv kallas med en juridisk term för istadarätt. Ett arvsavsägande sker skriftligt, om inte avsägandet sker genom godkännande av testamente. Den som avsäger sitt arv är inte längre dödsbodelägare. 

Exempel arvsavsägelse

Anna är mamma till tre barn: Bengt, Carl och David. Bengt väljer att avsäga sitt arv från sin mamma Anna. Bengt har i sin tur två barn, Eva och Frida. Genom Bengts arvsavsägelse kommer arvet när Anna avlider, inte att hamna hos Bengts barn. Arvet hamnar istället hos Annas övriga arvingar, d.v.s. barnen Carl och David.

Det vanligaste exemplet på en arvsavsägelse är när en arvinge godkänner ett testamente där denne uteslutits från arvet. Ett annat exempel är när det sker på grund av familjebråk eller meningsskiljaktigheter. Efter att avsägelse skett anses personen inte längre som arvinge och kommer varken bli dödsbodelägare eller att bli kallad till bouppteckning. Det är inte möjligt för en minderårig, d.v.s. under 18 år, att avsäga sitt arv eller för någon med förvaltare. 

Arvsavsägelse görs för hela arvet

En avsägelse från arvet gäller hela arvet och kan inte göras för bara en del av arvet. Eftersom det finns en stark skyddad rätt för bröstarvingar att alltid få en viss del av arvet från sina föräldrar (laglotten) går det att kräva denna efter att arvlåtaren avlidit.

Det förutsätter att bröstarvingen inte fått betalt för att avsäga sig arvet eller att bröstarvingen (eller dennes make/maka eller barn) mottagit egendom motsvarande laglotten. För att en arvsavsägelse direkt ska bli giltig krävs att arvtagaren mottagit ett värde som motsvarar laglotten, t.ex. förskott på arv eller egendom motsvarande värdet. 

Formulering och formkrav för arvsavsägelse

En arvsavsägelse behöver följa vissa formkrav för att vara giltig. Avsägelsen ska vara skriftlig eller ske genom godkännande av testamente. En arvsavsägelse är oåterkallelig. Exempelvis “Jag, Anna Ahlborg, avsäger härmed min arvsrätt från min far Bengt Bengtsson”

I formuleringen kan datum anges och handlingen kan namnges med arvsavsägelse för tydlighetens skull. Dokumentet ska också signeras och lämnas till arvlåtaren att förvara, eventuellt med ett testamente om sådant finns. Ifall avsägelsen istället sker i samband med att arvlåtaren avlidit och testamentet ska godkännas, kan en formulering av arvsavsägelsen lämnas på testamentet tillsammans med en signatur. 

Överlåtelse av arv

Arvtagaren har en möjlighet att bestämma över det arv som tillfaller denne. Arvtagaren kan bestämma att någon annan ska få ta del av arvet. Ifall överlåtelsen avser hela arvet kommer mottagaren också att bli dödsbodelägare, men inte överlåtaren. Om överlåtelsen avser en andel av arvet är bägge dödsbodelägare. Arvet kan överlåtas mot eller utan ersättning.

Kontakta Lavendla för ytterligare frågor och funderingar

Tveka inte att kontakta oss på Lavendla vid frågor som rör arvsavstående, arvsavsägelse eller arvsöverlåtelse. Du når oss på 0770-33 90 70, på mail eller via kontaktformuläret ovan.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.