1. Lavendla Juridik

Inteckning

Inteckning är en form av pantsättning. Om du till exempel ska göra ett fastighetsköp och behöver ta ett lån för köpet, kan du inteckna fastigheten och få pantbrev. Pantbrevet kan sedan användas som säkerhet för lånet. Det är vanligt att göra en fastighetsinteckning vid bolån. 

Inteckning av fastighet

Det är Lantmäteriet som sköter inteckningar. Hos Lantmäteriet finns ett nationellt register över alla inteckningar. Registret är digitalt, och om du har pantbrev i pappersform kan du be Lantmäteriet digitalisera pantbreven. Det är en god idé att be Lantmäteriet digitalisera dina fysiska pantbrev. Då slipper du risken att pantbreven förstörs eller försvinner. Lös egendom såsom en båt kan överlämnas till långivaren och fungera som säkerhet för ett lån. Långivaren kan då sälja båten ifall du inte skulle kunna betala tillbaka lånet. 

Fastigheter kan inte fysiskt överlämnas till långivaren som säkerhet. Därför intecknas fastigheten hos Lantmäteriet och därefter kan pantbrev utfärdas. Pantbrevet kan sedan användas som säkerhet för ett lån. Pantbrev är ofta ett krav för att få lånet beviljat hos en bank. Om du inte kan betala tillbaka lånet, har långivaren möjlighet att begära att fastigheten säljs. Ur köpeskillingen kan sedan långivaren få täckning för sitt lån. En fastighet kan ha flera inteckningar och pantbrev. 

inteckning

Inteckningskostnad och stämpelskatt

När du tar ut en inteckning i en fastighet, behöver du betala stämpelskatt om 2 % på inteckningsbeloppet tillsammans med en mindre expeditionsavgift till Lantmäteriet. Stämpelskatten kan betraktas som en statlig omsättningsskatt, och expeditionsavgiften tas ut för Lantmäteriets handläggning av inteckningen.

Vad betyder gemensam inteckning?

Gemensam inteckning innebär att flera fastigheter intecknas i en och samma inteckning.

Vad innebär relaxering av inteckning?

När det finns en gemensam inteckning, alltså en inteckning som berör flera fastigheter kan relaxering genomföras för en eller flera av fastigheterna som intecknats. Relaxering innebär att en fastighet blir av med sitt inteckningsansvar, och inteckningen slutar gälla för berörd fastighet. 

Vad är en inteckningsskuld?

När en person gått bort, görs en bouppteckning. Bouppteckningen visar vilka tillgångar och skulder den avlidne har. I redovisningen över skulder finns det en punkt som heter inteckningsskulder. Inteckningsskulder är lån med inteckning i fastighet som säkerhet för lånet. 

Överhypotek uppstår när lånet understiger pantens värde.

När en pant har ett högre belåningsvärde än den skuld som panten utgör säkerhet för, benämns det som att det finns överhypotek i panten. Det överskjutande beloppet kallas för överhypotek. Överhypotek uppstår till exempel när låntagaren gjort amorteringar på lånet som panten utgör säkerhet för eller om pantbrevet är belånat till ett lägre belopp än vad pantbrevet värderats till. Överhypoteket kan användas för ytterligare belåning.

 

Vad är pantbrev?

Inteckningen hos Lantmäteriet används sedan som underlag för pantbrev. Pantbrev används sedan som säkerhet för lånet. 

Pantbrev tas inte ut för bostadsrätter

Det är bara för fastigheter som det går att ta ut pantbrev. Anledningen till att det inte går att ta ut pantbrev för bostadsrätter, är för att de inte räknas som fast egendom, utan lös egendom. När du köpt en bostadsrätt har du inte direkt ägande i bostadsrätten, utan du är ägare av en andel i bostadsrättsföreningen vilket i sin tur ger dig rätten att bo i bostadsrätten. Det är bostadsrättsföreningen som äger bostadsrätten och genom din andel i föreningen har du rätt att nyttja en bostad i föreningen. 

Även om du inte kan inteckna bostadsrätten hos lantmäteriet, kan du fortfarande använda bostadsrätten som säkerhet när du tar ett lån hos en bank. Pantsättningen sker genom bostadsrättsföreningen.

Ansök om inteckning hos Lantmäteriet

Du ansöker om inteckning hos LantmäterietLantmäteriet ansvarar för inteckning och pantbrev genom Pantbrevssystemet. Lantmäteriet samarbetar med kreditinstitut, banker och även vissa fastighetsbolag. Om du är i behov av nytt pantbrev, om du blivit av med ett pantbrev eller som du vill digitalisera ett skriftligt pantbrev vänder du dig till Lantmäteriet. 

Döda inteckning av fastighet

Om du tappat bort eller på något sätt förlorat ett skriftligt pantbrev kan du ansöka om att döda pantbrevet hos Lantmäteriet. Effekten av att ett pantbrev dödas blir att det inte längre är giltigt.

Om du är gift kan det krävas godkännande från din make/maka för eventuell inteckning

Om du är gift och fastigheten som du vill inteckna är giftorättsgods (giftorättsgods är egendom som inte är din enskilda egendom, och som därför blir föremål för bodelning vid en eventuell separation från make/maka) behöver du få godkännande från den andre maken när du ska inteckna fastigheten. Godkännandet behöver vara skriftligt och skickas med i ansökan om inteckning till Lantmäteriet.

Om fastigheten är din enskilda egendom genom äktenskapsförord, krävs ändå den andra makens godkännande om fastigheten utgör makarnas gemensamma bostad. 

Om du har en sambo och vill inteckna fastigheten krävs inte något medgivande av den andre sambon förutom om fastigheten är samboegendom (samboegendom är egendom som blir föremål för delning mellan samborna vid en separation). Godkännandet från den andre sambon ska då vara skriftligt och skickas med i ansökan om inteckning hos Lantmäteriet.

 

Vad betyder gravationsbevis (fastighetsbevis)?

Ett gravationsbevis kallas numera för fastighetsbevis. Ett fastighetsbevis är ett omfattande uttag av information om en fastighet. Bland annat framkommer ur fastighetsbeviset vilka inteckningar som gjorts i fastigheten, fastighetens läge och areal, belägenhetsadress, registreringsbeteckning, fastighetsbildningsåtgärder, vissa taxeringsuppgifter med mera. Du kan begära ut fastighetsbevis och fastighetsinformation hos Lantmäteriet.

Du kan få kostnadsfri information om din egna fastighet hos Lantmäteriet. När du begär ut information som innehåller personuppgifter kan du bli tillfrågad om vilket ändamål du ska använda uppgifterna till. Det beror på att lagen om fastighetsregister och regler i GDPR måste efterlevas. Lantmäteriet granskar även ansökningar utifrån ett sekretessperspektiv, exempelvis om uppgifterna som begärs ut skulle kunna skada Sveriges försvar eller utgöra fara för rikets säkerhet. 

 

Inteckning vid fastighetsförsäljning - vad händer när du säljer din bostad?

Pantbrev är knutet till den fastighet som pantbrevet tagits ut för. När du säljer din fastighet tar i normala fall köparen över pantbreven och därmed även lånen. Banken brukar hjälpa till med processen.