Hem / Lavendla Terapi / Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) är en nyare behandlingsmetod som är hjälpsam vid problem som generell ångest men även vid andra tillstånd. Här går vi igenom vad metoden innebär och hur du kan bli hjälpt av en MCT-behandling.

Vad är metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MCT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra tankemönster och trosföreställningar som bidrar till psykisk ohälsa. Metoden är utvecklad av psykologen Adrian Wells och behandlingen grundar sig på principen att det inte enbart är våra tankar som påverkar vårt mående, utan även vårt förhållningssätt till dessa tankar och hur vi hanterar dem. Metakognitiv terapi kan vara hjälpsamt vid olika former av psykisk ohälsa.

Vad innebär metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MCT) fokuserar på att förändra sättet personer tänker om sina egna tankar, även kända som metakognitioner. Principen är att många psykologiska problem inte bara beror på innehållet i våra tankar, utan även på hur vi hanterar och förhåller oss till dessa tankar. Till exempel, en person kan inte bara oroa sig över en händelse (en tanke), utan också tro att de måste oroa sig för att förhindra dåliga saker från att hända (en metakognition).

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter inom KBT

Vi är flera psykologer och terapeuter som tillämpar KBT som behandlingsmetod, läs mer om oss nedan.

I MCT arbetar terapeuten med att hjälpa klienten att identifiera och utmana dessa maladaptiva metakognitiva övertygelser, såsom tanken att oroa sig är något nödvändigt eller användbart. Till skillnad från traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT) som ofta fokuserar på att förändra innehållet i negativa eller dysfunktionella tankar, koncentrerar sig MCT mer på processen för hur vi tänker.

Detta innebär att man lär klienter att utveckla en mer flexibel kontroll över sitt tänkande, att bryta sig ur tankefällor som katastroftänkande och övergeneralisering, samt att minska engagemanget i skadliga tankemönster som överdrivet grubbel och bekymmer.

MCT har visat sig vara effektivt för en rad olika psykologiska tillstånd, inklusive ångeststörningar, depression, PTSD och OCD. Genom att lära klienter att hantera sina metakognitiva processer på ett mer adaptivt sätt, syftar MCT till att minska tendensen att fastna i negativa tankemönster och därmed minska psykiskt lidande.

Vad kan metakognitiv terapi hjälpa till med?

Metakognitiv terapi (MCT) är effektiv för att behandla flera psykologiska problem. Den är särskilt användbar för olika typer av ångestproblem, speciellt generaliserat ångestsyndrom, genom att hjälpa till att hantera oroande tankar.

För personer med depression, minskar MCT symtomen genom att bryta cykeln av negativa tankemönster och grubbel. Den är också användbar för att behandla tvångssyndrom genom att förändra förhållningssättet till tvångstankar, samt posttraumatisk stress genom att hantera påträngande tankar.

MCT kan hjälpa till med sömnproblem, hälsoångest, hypokondri och social ångest genom att förändra tankesättet kring dessa problem. Dessutom kan den hjälpa personer med kronisk smärta att hantera sina tankar och känslor om smärtan för bättre smärtkontroll.

Genom att fokusera på ‘tänkande om tänkande’, lär MCT klienter att minska maladaptivt grubbel och bekymmer, vilket leder till en minskning av psykologiska symptom.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Metakognitiv terapi vid GAD

Metakognitiv terapi har visat sig vara särskilt effektiv för behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD), en ångeststörning som kännetecknas av kronisk och överdriven oro för flera olika ämnen eller händelser. Behandlingen fokuserar på att förändra metakognitioner – tankar om tankar – som anses upprätthålla och förstärka ångest och oroliga beteenden.

Genom att förändra de metakognitiva processerna som upprätthåller GAD, syftar MCT till att minska den kroniska oron och förbättra klientens förmåga att hantera ångest. Denna metod har visat sig vara särskilt effektiv för GAD, eftersom den direkt adresserar de underliggande tankeprocesserna som bidrar till störningen.

Tekniker som används vid metakognitiv terapi

MCT kan användas vid flera olika tillstånd. Här är hur MCT vanligtvis används vid GAD:

 1. Identifiera metakognitioner: Terapin börjar med att identifiera klientens maladaptiva metakognitioner som bidrar till GAD, såsom övertygelser om att oroa sig är användbart för att förhindra negativa händelser eller att man inte kan kontrollera sitt oroliga tänkande.
 2. Utmana metakognitioner: Klienten uppmuntras att ifrågasätta och utmana dessa övertygelser, och utforska hur de bidrar till deras ångest.
 3. Modifiera tankemönster: MCT fokuserar på att hjälpa klienten att utveckla mer adaptiva sätt att förhålla sig till sina tankar, såsom att minska tid och engagemang i oroliga tankar och grubbel.
 4. Uppmärksamhetsträning: Detta är en central del av MCT, där klienten lär sig tekniker för att avsiktligt styra sin uppmärksamhet bort från oroliga tankar och istället fokusera på uppgifter eller aktiviteter i nuet.
 5. Hantera “detentional control”: Klienten tränas i att ha en mer flexibel kontroll över sitt tänkande, vilket innebär att de aktivt kan välja att inte engagera sig i oroliga tankar.
 6. Praktiska övningar och hemuppgifter: Terapin inkluderar ofta praktiska övningar under sessionerna samt hemuppgifter där klienten tillämpar de lärda strategierna i verkliga situationer.

Hur lång tid tar en behandling med MCT?

Längden på en behandling med metakognitiv terapi varierar beroende på individens behov, svårighetsgraden av det behandlade tillståndet och terapins framsteg. MCT är generellt en korttidsbehandling, vanligtvis innehållande 8 till 16 sessioner eller mer. Behandlingslängden anpassas individuellt, och det finns ingen fast regel.

Terapeuten utvärderar kontinuerligt klientens framsteg och kan justera behandlingen vid behov. Om klienten når sina mål kan behandlingen avslutas tidigare. Uppföljningssessioner kan också vara relevanta för att bibehålla framstegen och hantera eventuella återfall. MCT-behandlingen är flexibel och anpassad till klientens behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om metakognitiv terapi

Vad är metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MCT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra tankemönster och trosföreställningar som bidrar till psykisk ohälsa.

Hur går en MCT-behandling till?

Metakognitiv terapi (MCT) fokuserar på att förändra sättet personer tänker om sina egna tankar, även kända som metakognitioner. Principen är att många psykologiska problem inte bara beror på innehållet i våra tankar, utan även på hur vi hanterar och förhåller oss till dessa tankar.

Vad kan man behandla med MCT?

Det finns många problem som man kan behandla med MCT, det är speciellt verksamt vid generellt ångestsyndrom men hjälpsamt även vid andra tillstånd som depression, ångest, stress och PTSD.

Hur lång tid tar en MCT-behandling?

MCT är en relativt korttidsbehandling jämfört med vissa andra terapiformer. Det kan innebära någonstans mellan 8 till 16 sessioner eller mer, beroende på individens behov och hur väl de svarar på terapin.

Vilka metoder och tekniker används i MCT?

MCT består av ett antal olika verktyg och tekniker för att förändra tankar, känslor och beteenden. Det kan vara arbete med metakognitioner, uppmärksamhetsträning och hemuppgifter.

Vad är grunden för MCT?

Behandlingen grundar sig på principen att det inte enbart är våra tankar som påverkar vårt mående, utan även vårt förhållningssätt till dessa tankar och hur vi hanterar dem.

Kan man få MCT online?

Det går bra att få behandling digitalt via video.

Är MCT hjälpsamt vid några särskilda problem?

MCT har visat sig vara en speciellt effektiv behandlingsmetod för att minska oro vid generaliserat ångestsyndrom men det är också hjälpsamt vid andra tillstånd.

Vad är metakognitioner?

Metakognitioner är vårt tänkande om vårt tänkande, alltså ett perspektiv som förhåller sig lite mer distanserat till vårt tänkande.

Kan jag få behandling om jag bor i Stockholm?

Vi har legitimerade psykologer och terapeuter som tar emot fysiska besök i Stockholm.

Vad är en MCT-terapeut?

En MCT-terapeut är en terapuet, ofta en psykolog, som vidareutbildat sig inom metakognitiv terapi.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling med MCT?

Behandling med metakognitiv terapi (MCT) involverar flera steg och tekniker som syftar till att förändra hur en person tänker om sitt tänkande (metakognitioner) och hanterar sina tankar. Här är en översikt över hur en typisk MCT-behandling kan se ut:

 1. Första bedömning: Behandlingen börjar med en bedömning av klientens tankemönster och metakognitioner. Terapeuten förklarar också hur MCT fungerar och dess relevans för klientens specifika problem.
 2. Identifiering av metakognitioner: Klienten hjälps att identifiera sina maladaptiva metakognitioner, såsom övertygelser om att oroa sig är nödvändigt eller att tankar inte kan kontrolleras.
 3. Uppmärksamhetsträning: En central del av MCT är att lära klienten att styra sin uppmärksamhet bort från maladaptiva tankar. Detta kan inkludera övningar för att öva selektiv uppmärksamhet eller att skifta uppmärksamhet.
 4. Utmanande av metakognitioner: Terapeuten hjälper klienten att ifrågasätta och omvärdera sina maladaptiva metakognitioner, och utvecklar mer adaptiva sätt att tänka om tänkandet.
 5. Modifikation av tänkandets stil: Klienten lär sig att ändra sitt sätt att tänka, till exempel att minska tid spenderad på att grubbla eller oroa sig, och att använda mer konstruktiva tänkandestrategier.
 6. Utvärdering och feedback: Genom hela processen utvärderar terapeuten och klienten tillsammans framstegen och justerar behandlingen efter behov.
 7. Förstärkning av färdigheter: Klienten uppmuntras att regelbundet öva på de färdigheter och strategier som de har lärt sig under terapin, även utanför sessionerna.

MCT-behandling är vanligtvis strukturerad och tidsbegränsad, och dess längd kan variera beroende på individens problem och behov. Genom att fokusera på metakognitioner, syftar MCT till att ge klienter verktyg för att hantera sina tankar på ett mer adaptivt sätt, vilket kan minska psykiskt lidande och förbättra deras livskvalitet.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi


Skrivet av Charlie