Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Anknytning

Våra relationer är grundläggande för hur vi hanterar livet och hur vi mår. Här går vi igenom vad anknytning är och hur det kan påverka oss i livet samt vad man kan göra för att förbättra anknytningen.

Vad är anknytning?

Anknytning är en djup och varaktig emotionell bindning som utvecklas mellan ett barn och dess vårdgivare under de första levnadsåren. Denna bindning är avgörande för barnets emotionella utveckling och påverkar dess förmåga att bygga relationer genom hela livet. Teorin om anknytning, introducerad av psykoanalytikern John Bowlby under mitten av 1900-talet, betonar vikten av en trygg relation mellan barn och vårdgivare för en hälsosam psykologisk utveckling.

Anknytningen kan påverka oss genom hela livet men har man en otrygg anknytning så finns det saker man kan göra för att det ska bli bättre.

Teorin bakom anknytning

Anknytningsteorin förklarar hur kvaliteten på den tidiga anknytningen påverkar barnets beteende och interaktioner i framtida relationer, både i barndomen och senare i livet. En trygg anknytning bildas när vårdgivaren är känslomässigt tillgänglig och responsiv mot barnets behov, vilket ger barnet en känsla av säkerhet och trygghet. Barn med en trygg anknytning tenderar att utveckla stark självkänsla, självständighet och förmågan att hantera känslor och stress.

Otrygg anknytning kan däremot uppstå när vårdgivaren är inkonsekvent, otillgänglig eller oresponsiv, vilket kan påverka barnets emotionella hälsa och relationer negativt. Forskning inom anknytningsteorin har haft en stor inverkan på förståelsen av barns utveckling och har bidragit till utvecklingen av interventioner som syftar till att stödja och förbättra relationen mellan barn och vårdgivare. Genom att främja en trygg anknytning kan vi lägga grunden för barns välmående och framgång i livet.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Olika anknytningsstilar

Anknytningsstilar, som formas tidigt i livet genom interaktioner med vårdgivare, påverkar våra relationer genom hela livet. De fyra huvudstilarna — trygg, undvikande, ambivalent och desorganiserad — påverkar hur vi hanterar intimitet och beroende. Trygg anknytning innebär komfort med närhet, medan undvikande, ambivalent och desorganiserad anknytning kan leda till utmaningar i relationer på grund av respektive oberoende, osäkerhet och stresshantering. Förståelsen för dessa stilar erbjuder insikter för personlig utveckling och vägledning för att bygga hälsosammare relationer.

Anknytning hos barn

Anknytning hos barn är en grundläggande del av deras emotionella och psykologiska utveckling. Denna djupa, emotionella bindning som barn utvecklar med sina primära vårdgivare är avgörande för deras känsla av säkerhet och välbefinnande. Från födseln söker barn närhet och tröst hos sina vårdgivare för att skydda dem från fara och tillgodose deras behov. Denna interaktion ligger till grund för utvecklingen av barnets anknytningsstil, vilket kan variera beroende på kvaliteten av vårdgivarens respons på barnets behov. De fyra huvudsakliga anknytningsstilarna inkluderar:

  1. Trygg anknytning: Barn känner sig trygga när vårdgivaren är närvarande, blir upprörda när de är separerade och lugnas ner när vårdgivaren återvänder. Dessa barn har lärt sig att deras behov kommer att tillgodoses på ett förutsägbart sätt.
  2. Undvikande anknytning: Barn undviker kontakt och interaktion med vårdgivaren efter en separation. Detta kan utvecklas när vårdgivaren konsekvent ignorerar eller avvisar barnets behov.
  3. Ambivalent (eller motstridig) anknytning: Barn visar ambivalens och kan både söka och avvisa kontakt. Detta sker ofta när vårdgivaren är inkonsekvent i att tillgodose barnets behov.
  4. Desorganiserad anknytning: Barn uppvisar desorganiserade och desorienterade beteenden i närvaro av vårdgivaren. Denna stil kan uppstå från trauman, missbruk, eller extrem inkonsekvens från vårdgivaren.

En trygg anknytning är ideal för barnets utveckling, eftersom den främjar självförtroende, emotionell balans och förmågan att hantera stress. Å andra sidan kan otrygga anknytningsstilar leda till olika utmaningar i emotionell reglering och relationer senare i livet.

För att främja en trygg anknytning är det viktigt för vårdgivare att vara känsligt avstämda till barnets signaler, konsekvent tillgodoser deras emotionella och fysiska behov, och erbjuder en känsla av säkerhet och tillit. Detta inkluderar att vara närvarande och tillgänglig, svara på gråt och uttryck för obehag på ett lugnt och tröstande sätt, samt att uppmuntra utforskning och självständighet med stöd och uppmuntran.

Förståelsen för anknytning hos barn är grundläggande för alla som arbetar med barn eller uppfostrar barn, eftersom det inte bara hjälper till att bygga en stark grund för ett barns framtida välbefinnande, utan även främjar utvecklingen av hälsosamma, interpersonella relationer genom hela livet.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur kan man skapa en trygg anknytning till sitt barn?

Skapandet av en trygg anknytning mellan ett barn och dess vårdgivare är en grundläggande process som lägger grunden för barnets emotionella och psykologiska utveckling. En trygg anknytning ger barnet en känsla av säkerhet och förtroende, vilket är avgörande för dess framtida relationer och välbefinnande. Här är några sätt på vilka vårdgivare kan främja utvecklingen av en trygg anknytning:

1. Var emotionellt tillgänglig

Att vara känslomässigt tillgänglig innebär att du uppmärksamt lyssnar och reagerar på ditt barns behov. Det handlar om att vara närvarande, inte bara fysiskt utan även emotionellt, för att ge tröst och stöd när det behövs.

2. Svara konsekvent på barnets behov

Konsekvent respons från vårdgivaren hjälper barnet att känna sig förstått och värderat. Detta innebär att snabbt och på ett förutsägbart sätt svara på gråt, signaler på hunger, trötthet eller önskan om närhet och tröst.

3. Skapa och upprätthåll rutiner

Regelbundna rutiner för matning, sömn och lek bidrar till att skapa en känsla av förutsägbarhet och trygghet för barnet. Det hjälper dem att förstå världen omkring sig och känna sig trygga i att deras behov kommer att tillgodoses.

4. Uppmuntra utforskande

Trygg anknytning handlar inte bara om att tillgodose barnets grundläggande behov utan också om att uppmuntra och stödja dess utforskande av omvärlden. Genom att ge barnet utrymme att utforska säkert kan du hjälpa dem att utveckla självständighet och självförtroende.

5. Var en säker bas

För att barn ska känna sig trygga med att utforska sin omgivning behöver de veta att de har en säker bas att återvända till. Genom att vara en källa till tröst och säkerhet kan barnet känna sig tryggt i att utforska och lära sig nya saker.

6. Visa kärlek och tillgivenhet

Fysisk närhet, som kramar och kärleksfull beröring, är viktiga uttryck för kärlek och tillgivenhet som stärker anknytningsbandet. Att regelbundet visa kärlek och uppskattning hjälper barnet att känna sig värdefullt och älskat.

7. Prata om känslor

Att hjälpa barnet att förstå och uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt är viktigt för dess emotionella utveckling. Genom att prata om och namnge känslor, och visa att alla känslor är okej, lär du barnet att hantera sina emotioner.

Genom att integrera dessa principer i vardagen kan vårdgivare skapa en stabil och trygg grund för sina barns emotionella utveckling, vilket lägger grunden för deras förmåga att bygga hälsosamma relationer genom hela livet.

Behandling hos en barnpsykolog

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter. Vanliga metoder inkluderar lekterapi för yngre barn, där leken används som ett verktyg för uttryck och bearbetning, samt andra metoder utvecklade för terapi med barn. Kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Föräldrar kan få föräldrarådgivning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om anknytning

Vad är anknytning?

Anknytning är en djup och varaktig emotionell bindning som utvecklas mellan ett barn och dess vårdgivare under de första levnadsåren. Denna bindning är avgörande för barnets emotionella utveckling och påverkar dess förmåga att bygga relationer genom hela livet. Läs mer om anknytning på 1177.

Vem utvecklade anknytningsteorin?

Teorin om anknytning, introducerad av psykoanalytikern John Bowlby under mitten av 1900-talet, betonar vikten av en trygg relation mellan barn och vårdgivare för en hälsosam psykologisk utveckling.

Vilka är de olika anknytningsstilarna?

Anknytningsstilar formar hur vi interagerar och bygger relationer genom livet, grundade på tidiga erfarenheter med våra vårdgivare. De fyra huvudtyperna – trygg, undvikande, ambivalent och desorganiserad – påverkar vår förmåga att knyta an, hantera känslor och reagera på närhet och avstånd i relationer.

Hur kan man märka att ett barn har en trygg anknytning?

Barn känner sig trygga när vårdgivaren är närvarande, blir upprörda när de är separerade och lugnas ner när vårdgivaren återvänder. Dessa barn har lärt sig att deras behov kommer att tillgodoses på ett förutsägbart sätt.

Hur kan en otrygg undvikande anknytning visa sig hos barn?

Barn undviker kontakt och interaktion med vårdgivaren efter en separation. Detta kan utvecklas när vårdgivaren konsekvent ignorerar eller avvisar barnets behov.

Hur kan en otrygg ambivalent anknytning märkas hos barn?

Barn visar ambivalens och kan både söka och avvisa kontakt. Detta sker ofta när vårdgivaren är inkonsekvent i att tillgodose barnets behov.

Vad är desorganiserad anknytning och hur kan det visa sig hos barn?

Barn uppvisar desorganiserade och desorienterade beteenden i närvaro av vårdgivaren. Denna stil kan uppstå från trauman, missbruk, eller extrem inkonsekvens från vårdgivaren.

Hur kan man skapa en trygg anknytning till sitt barn?

Att skapa en trygg anknytning är avgörande för barnets utveckling och innebär att vara emotionellt tillgänglig, konsekvent svara på behov, skapa rutiner, uppmuntra utforskande, vara en säker bas, visa kärlek och diskutera känslor. Dessa åtgärder bygger en stabil grund för barnets emotionella välbefinnande och framtida relationer.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa. De erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog privat?

Det går bra att gå i psykologisk behandling för anknytningsproblem. Gäller det ett barn kan man söka hjälp via exempelvis BVC och BUP. Man kan också gå i privat terapi hos en erfaren barnpsykolog.

Hur lång är en behandling?

Behandlingen anpassas efter vad det är för problem som barnet eller föräldern har. Det är oftare en längre behandling när det gäller anknytning.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser. För barn under 6 år kan Barnavårdscentralen (BVC), över 6 år så kan man söka hjälp via sin vårdcentral. Vid ålder över 13 år kan man gå till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn. Man kan också kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling hos en barnpsykolog gå till?

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på barnets specifika situation och behov.

Terapiformer: Vanliga metoder inkluderar lekterapi för yngre barn, där leken används som ett verktyg för uttryck och bearbetning, men andra metoder kan också vara hjälpsamt samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi barnpsykologer som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.