Hem / Lavendla Terapi / PDT (Psykodynamisk terapi)

Psykodynamisk terapi är en behandlingsmetod som kan vara hjälpsam vid många olika tillstånd. Här går vi igenom vad terapin innebär och hur en behandling kan gå till.

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi är en metod i psykoterapi som härstammar från psykoanalytiska teorier, vilka i stor utsträckning utvecklades av Sigmund Freud. Huvudidén bakom psykodynamisk terapi är att omedvetna processer och tidigare erfarenheter, särskilt från barndomen, påverkar vårt nuvarande beteende och känslomässiga upplevelser. Det är en metod som kan vara hjälpsam vid flera olika tillstånd och problemområden.

Vad innebär psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi omfattar flera komponenter som samverkar för att främja förståelse och emotionell läkning. Terapeuten uppmuntrar klienten att utforska och uttrycka sina känslor, även de som kan vara svåra eller smärtsamma. Denna emotionella utforskning är central för terapin.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter inom KBT

Vi är flera psykologer och terapeuter som tillämpar KBT som behandlingsmetod, läs mer om oss nedan.

Vidare lägger terapin stor vikt vid att utforska hur tidiga erfarenheter, särskilt från barndomen, påverkar nuvarande beteende och relationer. Relationen mellan terapeuten och klienten är också av stor betydelse; dynamiken i denna relation kan ge insikter om klientens interaktioner och relationer i det vardagliga livet.

En annan viktig aspekt är identifieringen och utforskningen av omedvetna mönster i klientens tänkande och beteende. Terapeuten hjälper klienten att bli medveten om dessa mönster. Terapeuten fokuserar även på klientens försvarsmekanismer och deras motstånd mot förändring. Dessa försvar är ofta sätt att hantera smärtsamma känslor eller erfarenheter. Genom att förstå och bearbeta dessa försvar kan klienten börja hantera sina känslor på ett mer hälsosamt och konstruktivt sätt.

Sammantaget syftar dessa aspekter av psykodynamisk terapi till att främja djupare självförståelse och emotionell läkning hos klienten.

Vad kan psykodynamisk terapi hjälpa till med?

Psykodynamisk terapi kan vara effektiv för att behandla ett brett spektrum av psykologiska problem. Den hjälper personer med ångestsyndrom att förstå de underliggande orsakerna till deras ångest och kan även vara till hjälp för de som lider av depression genom att identifiera och bearbeta omedvetna känslor och konflikter.

Terapin är även fördelaktig för att förbättra nuvarande relationer och förstå samspelet i tidiga relationer och anknytningsmönster. För personer med personlighetssyndrom kan den ge insikter och främja förändringar i personlighetsstrukturer och beteendemönster.

Den är också användbar för att bearbeta trauma och minska symtom på posttraumatisk stressyndrom (PTSD), hjälper individer att utforska och förstå aspekter av sin självkänsla och identitet, assisterar i bearbetningen av sorg och förlust genom att ge utrymme för att uttrycka och bearbeta komplicerade känslor, och kan stödja individer som upplever svårigheter med stora livsförändringar som ändringar i karriär eller pensionsavgång.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik, och vad som är effektivt för en person kanske inte är det för en annan. Terapin kan ta många former, från korttidsinterventioner till långvarig psykoanalys. Terapins längd och specifika tekniker kan variera beroende på klientens behov och terapeutens inriktning.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är affektfokuserad psykodynamisk terapi?

Affektfokuserad psykodynamisk terapi är en form av psykodynamisk terapi som särskilt fokuserar på affekter, det vill säga klientens känslomässiga upplevelser. Denna terapiform bygger på principen att emotionella problem ofta har sina rötter i undertryckta eller omedvetna känslor. Genom att hjälpa klienten att bli medveten om och utforska dessa känslor, syftar affektfokuserad terapi till att främja emotionell förståelse och förändring.

Affektfokuserad psykodynamisk terapi inkluderar ofta:

 1. Fokus på känslor: Terapeuten uppmuntrar klienten att identifiera, uttrycka och utforska sina känslor, särskilt de som är svåra eller som har blivit undertryckta.
 2. Bearbetning av undertryckta affekter: Många emotionella problem anses vara kopplade till tidigare erfarenheter där viktiga affekter inte kunde uttryckas eller bearbetas på ett adekvat sätt. Terapin hjälper klienten att bearbeta dessa undertryckta känslor.
 3. Förståelse av affekters roll i nuvarande beteende: Genom att förstå hur tidigare ohanterade känslor påverkar nuvarande beteende och relationer, kan klienten börja göra mer medvetna och hälsosamma val.
 4. Utveckling av emotionell medvetenhet: Terapin strävar efter att öka klientens medvetenhet om sina egna emotionella tillstånd och hur dessa påverkar deras tankeprocesser och beslut.
 5. Användning av terapeutisk relation: Liksom i andra former av psykodynamisk terapi, används den terapeutiska relationen (inklusive fenomen som överföring och motöverföring) för att utforska och förstå klientens emotionella mönster.
 6. Integration av affekter: Ett centralt mål är att hjälpa klienten att integrera sina känslor på ett sådant sätt att de kan uppleva ett mer komplett och nyanserat emotionellt liv.

Affektfokuserad psykodynamisk terapi är särskilt användbar för individer som kämpar med emotionella blockeringar, har svårigheter att känna eller uttrycka känslor, eller som upplever emotionellt relaterade psykologiska problem som ångest och depression. Genom att arbeta direkt med affekter, kan denna terapiform till att främja djupare emotionell helande och personlig tillväxt.

Vad är skillnaden mellan psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar på nuvarande tankar och beteenden och är mer strukturerad och tidsbegränsad, med en aktiv roll för patienten som inkluderar hemuppgifter mellan träffarna och olika övningar. Målet är att utveckla färdigheter för att förändra tankar och beteenden, och behandlingen är oftast kortvarig.

Psykodynamisk terapi å andra sidan betonar det omedvetna och tidiga erfarenheter, är mindre strukturerad, och fokuserar på emotionell utforskning över längre tid. I denna terapiform är patientens roll mer inriktad på självutforskning, med målet att uppnå djupare självinsikt och emotionell förståelse.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den metod som det forskats mest på men det görs också mycket forskning på psykodynamisk terapi. Båda terapiformerna är effektiva men de kan passa olika personer och problem beroende på individens specifika behov och situation.

Vad är skillnaden mellan psykoanalys och psykodynamisk terapi?

Psykoanalys, som utvecklades av Sigmund Freud, fokuserar intensivt på det omedvetna sinnet och barndomserfarenheter och involverar tekniker som fria associationer och drömtydning, ofta med flera sessioner per vecka under en lång tidsperiod. Klienten ligger vanligtvis på en divan med terapeuten utanför synfältet.

Psykodynamisk terapi, å andra sidan, är en modernare utveckling av psykoanalysens idéer och är mer flexibel och anpassningsbar. Den innefattar mer direkt interaktion mellan terapeut och klient, som sitter ansikte mot ansikte, och fokuserar mer på att lösa aktuella problem och främja personlig tillväxt, ofta över en kortare tidsperiod. Medan psykoanalysen är striktare i sin metod och tolkning, erbjuder psykodynamisk terapi ett bredare spektrum av tillvägagångssätt och är mer tillgänglig för en varierad klientgrupp.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om psykodynamisk terapi

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi är en metod i psykoterapi som härstammar från psykoanalytiska teorier, vilka i stor utsträckning utvecklades av Sigmund Freud.

Vad är grunden i psykodynamisk terapi?

Huvudidén bakom psykodynamisk terapi är att omedvetna processer och tidigare erfarenheter, särskilt från barndomen, påverkar vårt nuvarande beteende och känslomässiga upplevelser.

Vad kan man behandla med psykodynamisk terapi?

Det finns många problem som man kan behandla med metoden som ångest, depression, relationsproblem och livsstilsförändringar.

Hur lång tid tar en behandling med psykodynamisk terapi?

Terapin kan ta många former, från korttidsinterventioner till långvarig psykoanalys. Terapins längd och specifika tekniker kan variera beroende på klientens behov och terapeutens inriktning.

Hur går psykodynamisk terapi till?

Psykodynamisk terapi omfattar flera komponenter som samverkar för att främja förståelse och emotionell läkning. Emotionell utforskning är central för terapin.

Vad kan psykodynamisk terapi hjälpa till med?

Psykodynamisk terapi kan vara effektiv för att behandla ett brett spektrum av psykologiska problem som ångest, depression och relationsproblem men också svåra livshändelser.

Kan man få psykodynamisk terapi online?

Det går bra att få behandling digitalt via video.

Finns det några nackdelar med psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi har inte ett lika stort forskningsunderlag som kognitiv beteendeterapi, men det kan ändå vara hjälpsamt.

Vad är affektfokuserad terapi?

Affektfokuserad psykodynamisk terapi är en form av psykodynamisk terapi som särskilt fokuserar på affekter, det vill säga klientens känslomässiga upplevelser. Denna terapiform bygger på principen att emotionella problem ofta har sina rötter i undertryckta eller omedvetna känslor.

Vad är skillnaden mellan psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi?

KBT är kortvarig, strukturerad och fokuserar på aktuell beteendeförändring genom övningar. Psykodynamisk terapi är mindre strukturerad, utforskar det omedvetna och tidiga erfarenheter för djupare självinsikt över längre tid.

Vad är skillnaden mellan psykoanalys och psykodynamisk terapi?

Psykoanalys fokuserar långvarigt på det omedvetna och barndomen med tekniker som fria associationer, där klienten ligger på en divan. Psykodynamisk terapi är en modernare, mer flexibel variant, med ansikte mot ansikte-interaktion, inriktad på aktuella problem under kortare perioder, passande för en bredare klientgrupp.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Hur går en behandling med psykodynamisk terapi till?

En behandling med psykodynamisk terapi involverar flera steg och tekniker, men det exakta förloppet kan variera beroende på terapeutens specifika metod och klientens individuella behov. Här är en översikt över hur en typisk psykodynamisk terapiprocess kan se ut:

 1. Initial bedömning: Terapin börjar vanligtvis med en eller flera inledande sessioner där terapeuten bedömer klientens behov, psykologiska historia, och nuvarande problem. Detta hjälper till att fastställa terapins fokus och mål.
 2. Uppbyggnad av terapeutisk allians: En viktig aspekt av psykodynamisk terapi är att bygga en stark, förtroendefull relation mellan terapeuten och klienten. Detta skapar en trygg miljö där klienten kan utforska svåra känslor och erfarenheter.
 3. Utforskande av känslor och erfarenheter: Klienten uppmuntras att tala öppet om sina tankar, känslor, drömmar och minnen. Terapeuten lyssnar aktivt och kan ställa frågor eller ge observationer för att hjälpa klienten att djupare förstå sina upplevelser.
 4. Identifiering av återkommande teman och mönster: Genom samtal identifieras mönster i klientens tankar, känslor och beteenden. Dessa mönster kan relatera till tidigare erfarenheter, särskilt från barndomen, och påverka hur klienten hanterar nuvarande situationer och relationer.
 5. Insikt och medvetenhet: En central del av terapin är att hjälpa klienten att utveckla insikt om hur omedvetna processer påverkar deras nuvarande liv. Detta kan inkludera att bli medveten om hur försvarsmekanismer och motstånd arbetar.
 6. Bearbetning av emotionella konflikter: Klienten uppmuntras att utforska och bearbeta emotionella konflikter. Detta kan innefatta att arbeta igenom känslor som ilska, sorg, eller skuld som kan ha varit förtryckta eller undvikna.
 7. Överföring och motöverföring: I psykodynamisk terapi är överföring (när klienten projicerar känslor relaterade till andra personer på terapeuten) och motöverföring (terapeutens egna känslor gentemot klienten) viktiga aspekter. Dessa fenomen används för att få djupare förståelse för klientens inre värld och relationella dynamik.
 8. Arbete mot förändring: Terapin strävar efter att inte bara ge insikt utan också främja förändringar i beteende och emotionell välbefinnande. Detta kan inkludera att utveckla nya sätt att hantera känslor, förbättra relationer och lösa specifika psykologiska problem.
 9. Avslutning: När terapimålen närmar sig uppfyllelse, börjar terapeuten och klienten processen att avsluta terapin. Detta innebär ofta en reflektion över de framsteg som gjorts och diskussion om hur man upprätthåller och fortsätter den positiva utvecklingen efter terapins slut.

Varje psykodynamisk terapiprocess är unik, och längden på terapin kan variera från korttidsbehandlingar (några veckor eller månader) till långvariga förlopp (flera år), beroende på klientens behov och problemens komplexitet.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi


Skrivet av Charlie