Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är den specialistmottagning dit barn och unga under 18 år samt deras föräldrar kan vända sig om man har problem med psykisk ohälsa eller i sitt föräldraskap. Här går vi igenom vad BUP är och vad man kan få hjälp med.

Vad är BUP?

BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, är en specialiserad vårdmottagning inom den offentliga sjukvården i Sverige som erbjuder psykologisk och psykiatrisk vård och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år.

BUP arbetar med en rad psykiska hälsoproblem och störningar, inklusive ångest, depression, ätstörningar, beteendeproblem, ADHD och autism. De tillhandahåller tjänster som utredning, diagnostik, individuell terapi, familjeterapi, gruppbehandling och vid behov medicinsk behandling. Målet med BUP är att stödja barn och ungdomar i deras psykiska hälsa, främja deras utveckling och välbefinnande samt ge stöd till familjer.

Vad kan BUP hjälpa till med?

På Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan barn och ungdomar upp till 18 år få hjälp med en rad psykiska problem och störningar, såsom ångest, depression, ätstörningar, ADHD, autism, beteendeproblem och trauma. BUP erbjuder utredningar, stöd och behandling genom individuell terapi, familjeterapi, gruppbehandling och i vissa fall läkemedelsbehandling, allt anpassat efter barnets eller ungdomens specifika behov. Teamet på BUP består av psykologer, psykoterapeuter, läkare, sjuksköterskor och andra specialister som arbetar tillsammans för att erbjuda ett omfattande stöd.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Har psykologer tystnadsplikt?

Ja, psykologer har tystnadsplikt. Det innebär att de är skyldiga att hålla information som de får i sitt professionella arbete med klienter, patienter eller i forskning konfidentiell. De får inte avslöja denna information till tredje part utan klientens eller patientens samtycke, förutom i vissa undantagsfall som är reglerade i lag. Dessa undantagsfall kan inkludera situationer där det finns en risk för allvarlig skada för klienten eller andra, eller där psykologen är juridiskt skyldig att rapportera viss information, såsom vid misstanke om barnmisshandel. Tystnadsplikten är grundläggande för att upprätthålla förtroendet mellan psykolog och klient och är en central del av den professionella etiken inom psykologyrket.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling vid Barn- och ungdomspsykiatri

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter. Ett första steg för att få hjälp via BUP kan vara att ringa eller kontakta mottagningen vid en egenremiss. Man kan också få en remiss via sin vårdcentral. En behandling på BUP inleds vanligtvis med en utredningsfas där barnets eller ungdomens behov noggrant kartläggs genom samtal, observationer och ibland även psykologiska tester. Utifrån utredningen utformas en individuell behandlingsplan som kan inkludera olika insatser såsom individuell terapi, familjeterapi, gruppbehandling, och i vissa fall medicinsk behandling.

Terapiformer såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) är vanliga. Målet är att ge barnet eller ungdomen och deras familjer verktyg och strategier för att hantera specifika psykologiska utmaningar. BUP fokuserar på att skapa en trygg miljö där barnet eller ungdomen kan känna sig förstådd och stöttad genom sin behandlingsprocess. Samarbetet mellan terapeuter, föräldrar, skola och andra relevanta aktörer är ofta en viktig del av behandlingen för att säkerställa ett helhetsgrepp om barnets eller ungdomens situation.


12 vanliga frågor om BUP

Vad är BUP?

BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, är en specialiserad vårdmottagning inom den offentliga sjukvården i Sverige som erbjuder psykologisk och psykiatrisk vård och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år.

Vad kan man få hjälp med på BUP?

BUP arbetar med en rad psykiska hälsoproblem och störningar, inklusive ångest, depression, ätstörningar, beteendeproblem, ADHD och autism. De tillhandahåller tjänster som utredning, diagnostik, individuell terapi, familjeterapi, gruppbehandling och vid behov medicinsk behandling.

Får man träffa olika professioner?

På BUP arbetar man ofta i teamet som består av psykologer, psykoterapeuter, läkare, sjuksköterskor och andra specialister som arbetar tillsammans för att erbjuda ett omfattande stöd. Så man kan få träffa olika professioner.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

En barnpsykolog erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Har en psykolog tystnadsplikt?

Psykologer är bundna av tystnadsplikt, vilket betyder att de inte får avslöja information om sina klienter till tredje part utan samtycke, förutom i specifika undantagsfall som är lagstadgade, exempelvis vid risk för allvarlig skada eller misstanke om barnmisshandel.

Kan man gå till barnpsykolog privat?

Det går bra att även gå till en barnpsykolog privat. På Lavendla har vi flera psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vid svårare problem är det bra att söka hjälp inom specialistpsykiatri för mer omfattande behandlingsinsatser, det går att få en remiss via sin vårdcentral eller kontakta BUP direkt.

Vad är tecken på att ett barn inte mår bra?

Det finns flera tecken på att ett barn inte mår bra och det kan visa sig i beteenden och emotionella uttryck som oro. Det kan visa sig i sociala relationer eller i fysiska symptom. Måendet kan påverka skolpresentationer och leda till riskbeteenden. Det kan påverka tankar och känslor hos barnet på olika sätt.

Jag har svårt i mitt föräldraskap, hur kan jag få hjälp?

Barnpsykologer arbetar även med föräldrar i föräldrastöd. Om man har svårt kan man söka professionell hjälp för att få mer stöd.

Vad innebär en behandling via BUP?

En behandling på BUP inleds vanligtvis med en utredningsfas där barnets eller ungdomens behov noggrant kartläggs genom samtal, observationer och ibland även psykologiska tester. Utifrån utredningen utformas en individuell behandlingsplan som kan inkludera olika insatser såsom individuell terapi, familjeterapi, gruppbehandling, och i vissa fall medicinsk behandling.

Hur lång är en behandling?

Behandlingen anpassas efter vad det är för problem som barnet eller föräldern har. Det kan vara allt från några få sessioner till en längre behandling över ett par år.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser. Vid ålder över 13 år kan man gå till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn. Man kan också kontakta sin vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling på BUP gå till?

Att söka hjälp från vården är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen eller annan behörig vårdpersonal bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på barnets specifika situation och behov.

Terapiformer: Vanliga metoder inkluderar lekterapi för yngre barn, där leken används som ett verktyg för uttryck och bearbetning, samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som familjeterapi kan också vara hjälpsamt.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi barnpsykologer som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.