Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Varningssignaler i ett förhållande

Ingen relation är perfekt men det kan finnas varningssignaler i förhållanden som det kan vara bra att vara uppmärksam på för att kunna förebygga och förhindra att relationen försämras. Här går vi igenom vad varningssignaler i ett förhållande är och vad man kan göra.

Vad är varningssignaler i ett förhållande?

I en relation kan vissa varningssignaler tyda på underliggande problem som kan leda till djupare konflikter eller till och med relationens slut om de inte adresseras. Konstanta konflikter över samma frågor utan tecken på lösning, kommunikationsproblem där parterna undviker viktiga samtal eller känner sig missförstådda, och bristande förtroende från otrohet eller lögn är några exempel. Problem uppstår också när det finns brister i stöd, där en partner inte känner sig stöttad eller upplever att deras partner inte är tillgänglig för emotionellt stöd.

Isolering från familj och vänner, kontrollerande beteenden över personliga beslut eller ekonomi, en märkbar minskning av intimitet, och ett allmänt ointresse för varandras liv och behov pekar också på potentiella problem. Dessutom indikerar undvikandebeteenden, som att undvika att tillbringa tid tillsammans eller delta i gemensamma aktiviteter, en brist på engagemang i relationen. Även allvarligare tecken som emotionell eller fysisk misshandel, inklusive verbala förolämpningar och fysiskt våld, är tydliga varningssignaler. Vid våld är det viktigt att söka utomstående hjälp omedelbart.

Om dessa varningssignaler är närvarande är det kritiskt att ta dem på allvar och överväga att söka professionell hjälp genom parterapi eller rådgivning.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad kan man göra om man upplever varningssignaler i en relation?

Om du upptäcker varningssignaler i ditt förhållande är det viktigt att inte ignorera dem. Börja med att initiera en öppen och ärlig konversation med din partner om de problem du har observerat, och närma dig samtalet med empati för att undvika anklagelser. Det är också viktigt att du tar tid för självreflektion för att förstå din egen del i relationens dynamik och överväga eventuella förändringar som kan behövas. Att sätta tydliga gränser är avgörande för att hantera skadliga beteenden, och detta innebär att tydligt uttrycka vad som är oacceptabelt och de konsekvenser som följer om dessa gränser inte respekteras.

I många fall kan parterapi eller individuell rådgivning erbjuda vägledning och stöd för att navigera genom relationens utmaningar. En professionell kan hjälpa till att identifiera underliggande problem. Det är också viktigt att bygga upp ett stödsystem av vänner och familj som kan erbjuda ytterligare stöd och perspektiv.

Slutligen kan det bli nödvändigt att seriöst utvärdera relationens hälsa och framtidsutsikter. Det kan vara ett svårt beslut, men att överväga om relationen är hälsosam och om den är värd att fortsätta är avgörande för ditt långsiktiga välbefinnande. Att ta itu med varningssignaler tidigt och på ett konstruktivt sätt kan förhindra framtida problem och öppna vägen för en starkare och mer tillfredsställande relation.

Vad är de fyra ryttarna i en relation?

De fyra ryttarna är en metafor som används av Dr. John Gottman, en forskare inom parrelationer, för att beskriva fyra destruktiva beteendemönster som kan bidra till relationers avslut. Dessa beteendemönster är kritik, förakt, defensivitet och stonewalling, och de betraktas som särskilt skadliga för romantiska förhållanden. Gottman har genom sin forskning funnit att när dessa beteenden blir kroniska i en relation, ökar sannolikheten för separation eller skilsmässa markant. Det går att förebygga genom att bli medveten om mönster och med parterapi.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare.

Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation. Det finns flera olika metoder för parterapi. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om varningssignaler i ett förhållande

Vad är varningssignaler i ett förhållande?

Det finns flera olika varningssignaler i ett förhållande. Konstanta konflikter, kommunikationsproblem och bristande förtroende från otrohet eller lögn är några exempel. Det kan finnas brister i stöd, isolering, kontrollerande beteenden och undvikandebeteenden. Psykiskt och fysiskt våld är även starka varningstecken.

Vad kan man göra om man ser varningstecken i förhållandet?

Om du upptäcker varningssignaler i ditt förhållande är det viktigt att inte ignorera dem. Öppen och ärlig kommunikation, självreflektion och tydliga gränser kan vara hjälpsamt men också parterapi vid behov. Om det förekommer våld kan man kontakta polis och kvinnojour.

Betyder varningstecken i förhållanden att en relation bör ta slut?

Relationer är komplexa och varningssignaler behöver inte innebära att relationen tar slut men man skall ta det på allvar. Man kan arbeta på det och gå i parterapi. Om det förekommer våld skall man ta det på djupaste allvar och söka stöd direkt.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Finns det några tecken på att ett förhållande inte kommer att hålla?

Relationer är föränderliga och även om det kan finnas varningssignaler så kan det gå att ändra mönster och beteenden i en relation. Förekommer det våld eller om en partner inte är villig att arbeta på relationen så kan det innebära att relationen kan vara svår att bibehålla.

Min man är hånfull mot mig, vad ska jag göra?

Om man har ett kommunikationsmönster i relationen som leder till kränkningar så är det viktigt att adressera detta och sätta gränser. Om man har svårt att göra det kan det vara bra att gå i parterapi för att få hjälp utifrån.

Vad är de fyra ryttarna som kan bidra till en separation?

Dr. John Gottman, en forskare inom parrelationer, har visat fyra destruktiva beteendemönster som kan bidra till en relations avslut. Dessa beteendemönster är kritik, förakt, defensivitet och stonewalling, och de betraktas som särskilt skadliga för romantiska förhållanden.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver ofta adresseras innan eller samtidigt som parterapi för att få ett bra resultat.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

  • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
  • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

  • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
  • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
  • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

  • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Lavendla Parterapi – Se vår video


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.