Hem / Lavendla Terapi / OCD / Perfektionism

Har du väldigt höga krav och förväntningar på dig själv? Stark rädsla för att misslyckas? Om du vill veta mer om perfektionism och hur man kan få hjälp så är den här artikeln för dig.

Vad är perfektionism?

Perfektionism är tankar och beteenden, en typ av tvångssyndrom (ocd) där man försöker leva upp till väldigt höga standarder och förväntningar på ett sätt som kan leda till problem för en själv och andra. Det är ingen diagnos utan föreställningar om livet som utvecklats över tid. Det kan också finnas genetiska faktorer som bidrar till problemet.

Perfektionismen kan orsaka stark rädsla för att misslyckas eller inte leva upp till orealistiska krav och samhällsnormer. Man kan vara väldigt självkritisk och driven av känslor som skam för att inte prestera tillräckligt. Man kan också bli frustrerad och få svårigheter i relationer och arbete. Det går att få hjälp om man lider av perfektionism och på så sätt öka sin livskvalitet.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Perfektionism orsak

Det finns flera faktorer som bidrar till att man utvecklat ett perfektionistiskt tänkande och agerande, där både gener och miljö samverkar. Uppväxt och värderingar spelar roll. Har man inte blivit accepterad för den man är av sina föräldrar och utvecklat en prestationsbaserad självkänsla, så kan man försöka kompensera genom att prestera för att känna att man duger. Kritiska och krävande föräldrar bidrar även till att man kan ta efter beteendet. Detta kan leda till att man börjar kritisera sig själv eller bli kritisk mot andra. Man kan sakna en grundläggande känsla av empati och medkänsla för sig själv.

Samhällets förväntningar spelar också roll för utvecklingen av perfektionism. Till exempel kan sociala medier ha gjort att vi kanske jämför oss mer med andra än vad man gjorde förr i tiden. Skönhetsideal påverkar också, där man kan ha föreställningar om att man måste se ut på ett visst sätt för att bli omtyckt och accepterad. Det finns således flera orsaker till att man kan utveckla perfektionism.

Perfektionism diagnos

Perfektionism är ingen psykiatrisk diagnos men den kan vara en del av annan psykisk ohälsa. Det innebär inte att man inte har ett lidande och det går att behandla.

Perfektionism i barndomen

Personer som har perfektionistiska krav på sig själv och andra kan ha lärt sig detta under uppväxten. Föräldrars tänkande och agerande mot sina barn påverkar hur barnet tänker och känner inför sig själv. Det i sin tur påverkar hur barnet sedan agerar mot andra människor. Är föräldrarna kritiska och prestationsinriktade så kan barnet utveckla beteenden där de internaliserar föräldrarnas föreställningar. Det kan innebära att man inte accepterar sig själv som man är och utvecklar en prestationsbaserad självkänsla med sämre egenvärde.

Har man föräldrar som beter sig illa på andra sätt, med kontrollerande och skuldläggande beteenden, så kan man få med sig en känsla av att man är fel. Då kan man börja kompensera detta genom att försöka prestera för att bli accepterad och få kärlek. Denna typ av inlärning gör att man ofta inte fokuserar på vad man vill i livet utan försöker få föräldrarnas eller andras godkännande. Man kan också bli väldigt prestationsinriktad och arg på sig själv och andra om saker inte blir exakt som man tänkt och då bli oflexibel. Ett sådant beteende kan skapa problem i vardagen.

Kontrollbehov perfektionism

Kontrollbehovet är ofta högt hos personer som är perfektionistiska. Man vill kunna förutsäga saker och är oflexibel inför förändringar som när saker inte blir som man vill. Är man väldigt perfektionistisk så kan man ha svårt att lita på andra och delegera uppgifter, vilket leder till att man blir stressad för att man måste göra allt själv. Om saker inte blir perfekt så kan man också bli frustrerad och arg. Detta kan påverka relationer och göra att man får svårt att samarbeta med andra.

Självkänsla och perfektionism

Om man lider av perfektionism så kan man i grunden ha utvecklat en dålig självkänsla och skämmas för sig själv. Det kan betyda att man egentligen tror att man är värdelös men istället för att ifrågasätta denna föreställning så börjar man kompensera med att prestera och ställa orimliga krav på sig själv och andra. Om man lyckas med något så kan man få en tillfällig lättnad, men det hjälper inte på lång sikt och känslan och tanken tillbaka. Man har svårt att acceptera sig själv som man är och att utgå från att man är ok oavsett vad som sker. Det går att få hjälp med i behandling.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Ocd perfektionism

OCD är en psykiatrisk diagnos där man har tvångstankar och tvångshandlingar. Det kan innebära ett stort lidande för den som är drabbad och man kan ha tankar som är oönskade och som orsakar ångest. För att minska ångesten så gör man olika beteenden eller ritualer som kan ta både tid och energi. Om man inte utför tvånget så kan man få katastroftankar och stark rädsla. Exempel på OCD är att tända och släcka lampor, kolla spisen eller tvätta händerna av rädsla för baciller. OCD liknar perfektionism eftersom man ofta vill göra tvånget på ett visst specifikt och exakt sätt för att få känslomässig lättnad. Det går att behandla OCD men det kan kräva lite mer insatser.

Ätstörning perfektionism

Om man har utvecklat en ätstörning så har man ofta höga krav på sig själv, ett stort kontrollbehov och man kan vara högpresterande. Ätstörningen blir då ett sätt att kontrollera sina känslor av skam och rädsla för att inte duga. Man kan tro att om man bara har en perfekt kropp så blir man accepterad och omtyckt. Denna föreställning kan gå mycket långt och man kan utveckla beteenden som är mycket skadliga för hälsan. Mat och träning kan användas för att försöka kontrollera kroppen och man tror att ens värde då blir bättre. Ofta har man dålig självkänsla i grunden. Om man har en ätstörning är det viktigt att söka hjälp och för att få behandling.

Perfektionism och ADHD

Många personer med ADHD lider av perfektionism. Eftersom funktionsnedsättningen ofta innebär att man har svårigheter med koncentration och impulsivitet så kan det hända att man har en erfarenhet av att begå många misstag. Svårigheter i exempelvis skolarbete eller uppgifter i arbetet kan leda till frustration och att man blir mycket självkritisk. Man kan också säga saker impulsivt i relationer, som man egentligen inte menar, och så blir det konflikter på grund av det, vilket kan öka självkritiken. Många personer med ADHD skäms för sitt beteende och kan försöka kompensera det genom att prestera väldigt mycket och försöka bli perfekta. Om man har svårt med att hantera sin ADHD så kan man söka hjälp hos en legitimerad psykolog eller arbetsterapeut för att få hjälp att hantera sina tankar, känslor och beteenden i vardagen som blir problematiska.

Autism perfektion

Vid autismspektrumtillstånd, och det som förut kallades Asperger som är mer högfungerande autism, kan perfektionism vara en del av problematiken. Ofta är man väldigt detaljorienterad och söker efter en perfekt känsla av ett visst beteende. Man kan se detaljer som inte andra uppmärksammar och har svårt för förändringar, att saker måste vara på specifika sätt.

Så kan perfektionism påverka din vardag

Om man har perfektionistiska symptom eller personlighetsdrag så kan det påverka vardagen på flera olika sätt. Man kan vara rädd för att göra fel och överarbeta eller undvika saker så att det tar väldigt lång tid att färdigställa uppgifter, som till exempel vid studier eller i arbetet. Det kan leda till stress och ångest. Om man har mycket krav och självkritik så kan man också bli frustrerad eller arg om saker inte går som man tänkt sig. Man kan få svårt i relationer och samarbete med andra. Här kan du läsa mer om symptomen vid perfektionism.

Symptom på perfektionism

Det finns flera symptom som kan indikera att man lider av perfektionism. Några kännetecken är:

  1. Höga standarder: Perfektionister sätter ofta orealistiska höga standarder för sig själva och andra.
  2. Självkritik: Man tenderar att vara hård mot sig själv och reagera stort vid små misstag.
  3. Rädsla för misslyckande: Det finns en stark rädsla för att misslyckas eller inte leva upp till förväntningar. Denna rädsla kan vara så påtaglig att den hindrar en från att försöka nya saker eller ta på sig utmanande uppgifter.
  4. Överdriven uppmärksamhet på detaljer: Perfektionister kan vara mycket uppmärksamma på detaljer och ha svårt att se helheten av saker.
  5. Prokrastinering: Ibland kan perfektionism leda till undvikande av uppgifter eftersom man är rädd för att börja eller slutföra en uppgift om den inte kan göras på ett perfekt sätt.
  6. Svårt att delegera: Perfektionister kan ha svårt att delegera arbete till andra eftersom de har en benägenhet att tro att ingen annan kan uppnå standarderna de har satt.
  7. Brist på nöjdhet: Trots att de uppnår framgångar, känner perfektionister ofta sig inte nöjd och de tenderar att fokusera på vad som brister eller vad som kan förbättras.

Om du känner igen dig i dessa symptom så kan det vara en bra idé att gå i terapi för att få hjälp med att förändra dessa tankemönster och förhållningssätt. Det kan göra att din stress minskar, att du känner dig gladare och får lättare i relationen till andra människor. Om du ofta känner dig frustrerad så kan en behandling också hjälpa dig att hantera dina känslor bättre och öka din medkänsla med dig själv.

Perfektionism behandling

Det går att gå i psykologisk behandling om man lider av perfektionistiska drag eller tankemönster. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden som kan vara hjälpsamt för att skapa en förändring. Det finns också nyare former av KBT som Acceptance och Commitment therapy (ACT) och Compassion-fokuserad terapi (CFT) som kan ge god effekt. Inom ACT fokuserar man på värderingar, acceptans och förändring, och lär sig leva utifrån de värderingar som man tycker är viktiga. Man kan också skapa en distans till tankar genom mindfulness för att minska negativa tankar om sig själv och sin prestation. Inom CFT så arbetar man mer med medkänsla för att minska sin självkritik och känsla av skam. Det kan vara en mycket bra metod för att minska perfektionistiskt tänkande, där man istället fokuserar på gemensamma mänskliga upplevelser. Det går att må bättre och förändra sitt sätt att leva.

Perfektionism kbt

KBT är en evidensbaserad behandlingsmetod för att arbeta med tankar, känslor och beteenden. Behandlingen kan anpassas efter individens behov och antal sessioner varierar utifrån hur svår problematik man har. Det kan vara allt från 4-20 sessioner. En behandling innefattar olika verktyg för att uppnå förändring och dessa kan exempelvis vara:

  • Analys av beteenden, tankar och känslor för att se hur de påverkar funktion i vardagen
  • Tekniker för att hantera kognitiva bias som exempelvis svart-vitt tänkande eller katastrofierande
  • Förändring av beteenden där man får öva på att hantera sina känslor i olika situationer.

Att söka hjälp kan förändra ditt liv

Perfektionism är inte något du behöver hantera på egen hand. Att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan inte bara hjälpa dig att förstå dina problem bättre men också erbjuda KBT-behandling för att hantera det. Du är inte ensam och det är okej att be om hjälp. På vår webbplats har vi kvalificerade terapeuter och psykologer som gärna hjälper dig att må bättre.

Ditt nästa steg

Om du eller någon du känner kämpar med perfektionistiska tankar och föreställningar är det en god idé att prata med en professionell terapeut eller psykolog. Vi försäkrar att alla terapeuter och psykologer på vår plattform är kvalificerade och att ditt samtal alltid är konfidentiellt. Var inte rädd för att ta det första steget.

Med rätt stöd och verktyg kan du förbättra din livskvalitet avsevärt. Om du är redo att ta steget är vi här för att stödja dig. Boka din första session idag och börja din resa mot en bättre framtid.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om perfektionism

Vad är perfektionism?

Perfektionism är tankar och beteenden där man försöker leva upp till väldigt höga standarder och förväntningar på ett sätt som kan leda till problem för en själv och andra.

Är perfektionism en diagnos?

Perfektionism är ingen psykiatrisk diagnos men det kan förekomma vid olika psykiatriska tillstånd. Det är ett sätt att förhålla sig till livet men kan också vara ett personlighetsdrag.

Är perfektionism ärftligt?

Det är inte kartlagt om perfektionism är ärftligt men gener och miljö kan tänkas samvariera till problemet.

Vilka är symtomen på perfektionism?

Man kan utveckla en stark rädsla för att misslyckas eller inte leva upp till orealistiska krav och samhällsnormer. Man kan även vara väldigt självkritisk och vara driven av känslor som skam, rädsla och ilska för att inte prestera tillräckligt.

Hur behandlas perfektionism?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden som kan vara hjälpsamt. Det finns också nyare former av KBT som Acceptance och Commitment therapy (ACT) och Compassion-fokuserad terapi (CFT) som kan hjälpa till för att skapa en förändring.

Kan man ha annan psykisk ohälsa vid perfektionism?

Perfektionism kan förekomma vid flera olika psykiatriska tillstånd som ocd, ätstörningar, adhd och autism. Om man tror att man har någon av dessa andra tillstånd är det viktigt att söka hjälp för dem också.

Kan barn vara perfektionistiska?

Ja, perfektionism kan drabba barn och tonåringar då det ofta är ett mönster som också utvecklas i barndom.

Hur påverkar uppväxten perfektionism?

Om man har haft föräldrar som själva varit väldigt perfektionistiska, och kanske kritiska eller skammande, så kan man utveckla perfektionism som ett kompensatoriskt beteende. Man kan få en prestationsbaserad självkänsla där man identifierar sig med det man gör och har en grundläggande självacceptans. Det går att få hjälp med i behandling.

Påverkar perfektionism arbetsförmågan?

Ja, det kan påverka funktionsförmåga genom att man blir väldigt stressad och ha svårt att samarbeta med andra. Är man väldigt stressad så kan man också gå i KBT för stress.

Hur skiljer sig perfektionism från att bara vilja bli bra på något?

Att bli bra på något inom ett visst yrke exempelvis är en normal drivkraft för att bidra på olika sätt. Skillnaden mot perfektionism är att man har en grundläggande acceptans och empati för sig själv där man också ser att man är mänsklig. Man ställer inte orealistiska krav på sig själv eller försöker uppnå något för att bli accepterad, vilket leder till mindre stress och mer positiva känslor.

Vad ska man göra om man känner sig stressad om saker inte blir perfekta?

Perfektionism kan leda till ett stort lidande och man kan bli stressad, frustrerad och rädd om saker inte blir som man tänkt eller på ett visst sätt. Det går att få hjälp med. Boka gärna ett första samtal med någon av våra psykologer och terapeuter.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en terapeut eller psykolog för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Vad innebär en behandling för perfektionism?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att arbeta med sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din historia och hur perfektionismen uppkommit. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt. Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt problem och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 3: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av. Utifrån vilken metod man använder kan innehållet skilja sig åt. Inom ACT arbetar man mer med värderingar och acceptans och inom CFT så utgår man mer från medkänsla.

Steg 4: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 5: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar kontakta 112 eller närmaste akutpsykiatriska mottagning.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.