Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Arvstvist
 1. Lavendla Juridik

Arvstvist

Med begreppet arvstvist, som inte återfinns i lagstiftningen, ärvdabalken, avses alla typer av konflikter som har en arvsrättslig anknytning. Exempelvis när ett testamente kränkt en bröstarvinges rätt till laglott, varvid bröstarvingen går till domstol för att utkräva sin del. Många arvstvister börjar med att syskon har svårt att komma överens om hur arvet ska fördelas, exempelvis om arvet avser en fastighet.

Arvtvist

Försök nå en frivillig lösning i händelse av en arvstvist

Det första som bör göras i händelse av en arvstvist är att försöka leda en diskussion och på ett lugnt sätt försöka nå en frivillig lösning. Ifall det inte går att komma överens, oavsett hur mycket det diskuteras, brukar de involverade söka juridisk hjälp.

Med hjälp av en jurist får de inblandade vägledning kring hur de bör gå vidare med arvstvisten och om det ens finns en rätt till det som parten kräver. I vissa fall kan arvstvisten till och med vara helt meningslös om tvisten hamnar i domstol, eftersom tvisten kan bli dyrare än arvets värde. Ett råd är därför att komma överens om ett prisförslag för att se om tvisten är värd kostnaden för den juridiska hjälpen.

Observera att en arvstvist är tuff och risken att skada relationer är stor samtidigt som det finns en sorg efter den person som precis avlidit. Därför är det av vikt att försöka hålla sams så gott det går och kanske försöka värdesätta förhållandet till familjen snarare än rätten till arv. 

5 tips för att undvika en arvstvist

 1. Skriv ett tydligt testamente som följer lagens formkrav och rådfråga helst en jurist om testamentets innehåll. Genom ett tydligt testamente minskar utrymmet för tolkning och missförstånd.
 2. Förvara testamentet hos en jurist. Med smart testamentsförvaring försvinner risken att testamentet hamnar i fel händer alternativt risken att testamentet inte kommer fram efter testatorn avlidit.
 3. Arvingar och dödsbodelägare bör tillsammans gå igenom vad som ska genomföras efter dödsfallet inträffat. Ett tips är att skriva en “att-göra-lista” och dela upp uppgifter samt ansvar för att minimera konflikter. Det är många moment som ska slutföras i händelse av ett dödsfall, både juridiska och praktiska, exempelvis upprätta bouppteckning och avsluta bankkonton.
 4. Ifall arvingarna är medvetna om tidigare meningsskiljaktigheter och samarbetssvårigheter rekommenderar vi på Lavendla Juridik att ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten. Boutredningsmannen blir då själv ansvarig för dödsboet.
 5. För att undvika en arvstvist i samband med arvskiftet kan arvingarna gemensamt komma överens om en strategi för en rättvis fördelning. Det vanliga är nämligen att arvingarna har möjlighet att dela upp arvet sinsemellan om alla arvingar, exempelvis syskon, ska få ärva lika mycket. En strategi kan vara att dela upp arvet i likvärdiga högar och därefter dra lott. En annan strategi kan vara att bestämma en ordning för arvet och sedan välja ägodelarna som önskas.

Vanliga arvstvister är mellan syskon 

Arvstvister mellan syskon kan bero på att syskonen får ärva olika mycket eller på grund av att de inte kommer överens om vem som ska få vad. Kanske har syskonen inte en nära och god relation, vilket också kan göra det svårare att hålla sams och ha en trevlig ton. Ett råd är att direkt ansöka om en boutredningsman hos domstolen eller om oenigheten uppstår först när arvet ska fördelas ut, en skiftesman.

Boutredningsmannen eller skiftesmannen kan i slutändan besluta om ett tvångsskifte om syskonen inte når en gemensam lösning. Tvångsskiftet går att klandra genom att väcka talan i tingsrätt. Ett annat råd är att testatorn redan innan konflikten uppstår utser en testamentsexekutor som bär ansvaret för att fullgöra testamentet

6 anledningar och skäl bakom arvstvister

 1. Testamentet är otydligt och de uppstår frågor kring innehållet.
 2. Testamentet följer inte kraven som lagen ställer upp för giltighet, exempelvis att det måste bevittnas och skrivas med villkor att testator förstår och är medveten om innehållet.
 3. I samband med arvskiftet kan en arvinge känna sig orättvis behandlad och ohörd.
 4. Den avlidne kan muntligt ha lovat en arvinge rätt till en specifik ägodel, men det har inte framkommit skriftligen. En annan arvinge kräver att få samma ägodel och konflikt uppstår.
 5. Den avlidnes barn får genom testamente ärva olika mycket, något som i många fall leder till oenighet mellan syskon och väcker känslor.
 6. Den avlidne har gift om sig och konflikt uppstår mellan efterlevande make/maka och barnen.

Arvstvister som rör fastigheter

När arv innehåller egendom av högre värde, såsom fastigheter, kan meningsskiljaktigheter också uppstå. Oenighet kan finnas kring om fastigheten ska säljas och om hur den ska ägas eller liknande. Ett syskon kanske önskar att fastigheten ska stanna inom familjen och vill äga fastigheten gemensamt.

Ett annat syskon kanske anser att det är för mycket jobb och att fastigheten bör säljas för att istället dela på värdet. En lösning på problemet kan vara att arvingarna köper ut det syskon som önskar sälja, om det är möjligt, till ett rimligt överenskommet pris.

Arvstvist i domstol: Måste en advokat anlitas?

Att anlita en advokat eller jurist när arvstvisten når tingsrätt är ett klokt drag eftersom behovet av juridisk hjälp är stort, speciellt om man vill vinna arvstvisten. Det spelar ingen roll att det gäller just en arvstvist eftersom juridisk hjälp bör anlitas i alla slags rättsliga tvister.

Advokaten eller juristen söker bakgrund och fakta till varför tvisten uppstått och ser över de möjligheter som finns att vinna arvstvisten samt samlar information som talar för ens fördel.

Arvstvisten steg för steg

 1. Förhoppningsvis går arvstvisten inte till domstol utan löses dessförinnan genom diskussioner. I bästa fall löser parterna arvstvisten tidigt i samband med att man förklarar och argumenterar för sin sak, eventuellt med hjälp av jurist eller advokat.
 2. Om ingen överenskommelse nås och arvstvisten fortskrider är det andra steget en förhandling innan en eventuell huvudförhandling, rättegång. Förhandlingen hålls vanligen muntligt i tingsrätten och en domare är på plats för att försöka få parterna att komma överens för att slippa huvudförhandling. I förhandlingen lägger parternas ombud fram fakta och information som talar för ens sak och förklarar varför rätt till arv finns.
 3. Om parterna inte kommer överens är huvudförhandlingen avgörande. När det rör familjerättsliga tvistemål som arvsfrågor är det normalt en domare och tre nämndemän som avgör frågan. Rättegången leder till en dom om arvet som parterna måste följa. Det går dock att överklaga tingsrättens dom till hovrätten om så önskas.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör av av oss till dig.