Arvstvist

Med begreppet arvstvist, som inte återfinns i lagstiftningen, avses alla typer av konflikter som har en arvsrättslig anknytning. Ett exempel på en arvstvist är när ett testamente kränkt en bröstarvinges rätt till laglott, varvid bröstarvingen går till domstol för att utkräva sin lagstadgade del av arvet.