Vad är ett dödsbo?

Enkelt förklarat är ett dödsbo kvarlåtenskapen efter en avliden person. Det omfattar både tillgångarna och skulderna den avlidne efterlämnat. Dödsboet uppstår automatiskt efter att en person dött och räknas som en egen juridisk person.

Dödsbodelägarna – alternativt en testamentsexekutor – är dock ansvariga för förvaltningen av dödsboet och att den avlidnes sista vilja respekteras.

När begravningen och bouppteckningen är genomförda, allt har gått rätt och riktigt till sker ett så kallat arvskifte. I samband med detta upplöses dödsboet och de eventuella tillgångarna delas ut till dödsbodelägarna, som med andra ord är arvtagarna till kvarlåtenskapen.

Om dödsbodelägarna däremot inte kan komma överens under bouppteckningen finns möjligheten att ta hjälp av en boutredningsman.