0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Ord och uttryck

Det ska inte vara stort och svårt att planera en begravning, det är mycket att hålla ordning på ändå. Låt oss hjälpa dig med några av de ord du kommer stöta på.

ADMINISTRATION

Administrationen innebär de bokningar, dokument och den pappershantering, som krävs för att kunna få begravningen i stånd.

ARVSKIFTE

Ett arvskifte innebär att dödsboets kvarvarande tillgångar fördelas mellan arvingarna efter det att skulder och begravningskostnader har betalats.

ASKGRAVLUND

Askgravlund är ett mellanting mellan minneslund och urngravplats. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln men du kan lägga blommor vid en gemensam smyckningsplats. Graven förses oftast med en namn-plakett på den gravsatte och de anhöriga får vara med vid gravsättningen.

Läs mer: Askgravlund och Minneslund

SPRIDA ASKA TILL SJÖSS

Här hämtar vi den avlidne från bårhuset, där vi bäddat ned denne i en kista. Därefter körs kistan till närmaste krematorium för kremering. Efter kremeringen är utförd hämtar anhöriga askan på krematoriet för att sedan ta den med på en båttur. Under båtturen stannar man för att kaptenen skall kunna hålla i en kort ceremoni och anhöriga kan sänka askan till sjöss/havs.

BALSAMERING

Balsamering i Sverige är en procedur med syfte att bromsa förruttnelsen av den avlidna. En hygienbalsamering innebär att blodet ersätts helt eller delvis med konserverande ämnen, exempelvis alkohol- eller formalinlösningar. Viss preparering av de inre organen kan också förekomma. Behöver den avlidnes nedbrytningsprocess ytterligare bromsas, kan denne placeras i frys på bårhuset. Men total förhindring av nedbrytningen åstadkoms inte av denna metod.

BEGRAVNINGSAVGIFT

Begravningsavgiften är en skatt som är baserad på inkomsten, som alla fr o m år 2000 betalar för att huvudmannen för begravningsverksamheten där man är folkbokförd (församling inom Svenska kyrkan eller kommunen) vid dödsfallet utan extra kostnad skall tillhandahålla:- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år, – gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för den avlidne till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,- kremering,- lokal för förvaring och visning av den avlidne samt- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Läs mer: Medlem i Svenska kyrkan

BEGRAVNINGSCEREMONI

Den högtid då anhöriga och vänner tar avsked av den avlidne.

Läs mer: Begravningsceremoni

BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING

En försäkring som oftast förr tecknades för att förvissa sig om att det skulle finnas medel att täcka begravningskostnaden så anhöriga inte skulle behöva ta av sina egna pengar till begravningen. Idag är den inte lika vanlig, då kommunen träder in om dödsboet inte har medel som täcker begravningen.

BEGRAVNINGSHJÄLP

Ekonomiskt bidrag från Socialtjänsten för begravningen, när dödsboet inte har medel som täcker denna.

BEGRAVNINGSORDNING

Den ordning som officianten följer under ceremonin. Man delar oftast upp begravningsordingen i tre olika kategorier; Svenska kyrkans ordning, Borgerlig eller annat trossamfunds ording.

Läs mer: Kristen begravning

Läs mer: Borgerlig begravning

BEGRAVNINGSTYP

Begravningstyp anger om begravningen är en kremations- eller jordbegravning.

Läs mer: Kremering

Läs mer: Frågor och Svar om Kremering

Läs mer: Jordbegravning

BISÄTTNING

Den lokal som kistan med den avlidne förvaras i inför begravningsceremonin.

BORGERLIG BEGRAVNING

Vid en borgerlig ceremoni har man inget fast program som måste följas utan ceremonin kan utformas fritt enligt den avlidnes önskemål. Anhöriga väljer om man vill anlita en utomstående borgerlig officiant eller om man vill hålla i ceremonin själva. Det som är viktigt att tänka på är att det finns en tidsram, som man måste hålla sig inom, ca. 35 min. beroende på kapell. Gravsättning enligt önskemål.

Läs mer: Borgerlig begravning

BOUPPTECKNING

En bouppteckning är en förteckning över dödsboets alla tillgångar och skulder. Detta dokument skall upprättas inom 90 dagar. Vår egen bouppteckningsman hjälper er med detta.

Läs mer: Bouppteckning

BUDDHISTISK BEGRAVNING

Eventuellt är det en munk som utför olika begravningsriter för den avlidne. Annars håller anhöriga i ceremonin själva. Ceremonin innefattar läsning av heliga skrifter och inspelad musik. Oftast avslutas ceremonin med att den avlidne kremeras. Gravsättning enligt önskemål.

Läs mer: Buddhistisk begravning

BÅRHUS

Den lokal som den avlidne förs till så snart som möjligt efter dödsfallet. Där finns det kylrum som de avlidna förvaras i.

BÅRTÄCKE

Ett tygstycke som placeras över kistan så att hela kistan täcks. Det används i kyrka/kapell då de anhöriga inte vill se kistan av olika anledningar. De flesta församlingarna har tillgång till ett bårtäcke men inte alla.

BÄRARE

De som bär ut kistan ur kyrka/kapell och sänker kistan i graven kallas för bärare. Antalet bärare vid en kistsänkning är sex.

CATERING

En cateringfirma tillreder förtärning och levererar detta till förbokad lokal. De iordningställer bord med vita dukar, ljus och blommor. De dukar fram förbeställt antal kuvert med servetter. Ett minnesbord iordningställs där anhöriga kan ställa ett foto på den avlidne och kanske andra minnessaker som speglar den avlidne. Det är personal närvarande vid minnesstunden för att serva gäster efter bästa förmåga.

Läs mer: Minnesstund

DEFILERING

När man vid begravningsceremonin går runt kistan, lägger en blomma på kistans huvudände och säger farväl till den avlide en sista gång.

DIREKTKREMATION

Det är inte alltid anhöriga önskar ha en ceremoni, utan man föredrar att hedra den avlidne på annat sätt. Det kanske var den avlidnes önskan att få bli kremerad och gravsatt utan någon ceremoni. Då är en direkt kremation ett bra alternativ. Här hämtar vi den avlidne från bårhuset, där vi bäddat ned denne i en kista. Därefter körs kistan till närmaste krematorium för kremering.

Läs mer: Direktkremation

DÖDSANNONS

En notis i en dagstidning som visar att en viss person har avlidit, berättar vem/vilka de närmast sörjande är och var/när/hur begravningsceremonin kommer att ske.

Läs mer: Dödsannonser

DÖDSATTEST

En dödsattest skrevs förr. Den innehöll information om hur den avlidne avled med tid och plats för dödsfallet. Idag skriver läkaren som konstaterar den avlidne avliden ett dödsfallsintyg som endast informerar om tid och plats för dödsfallet. Läkaren postar dödsfallsintyget i original till Skatteverket för att de skall registrera den avlidne som avliden.

DÖDSBO

Den avlidnes tillgångar/ekonomi kallas för dödsbo.

DÖDSFALLSINTYG

Dokument från Skatteverket som intygar att dödsfallet är registrerat och intygat av en läkare.

ELDBEGÄNGELSE

Eldbegängelse är ett gammalt ord för kremering vilket betyder att kistan med den avlidne i bränns till aska.

Läs mer: Kremering

Läs mer: Frågor och Svar om Kremering

FAMILJEGRAV

En grav som är anpassad för att flera kistor eller urnor skall få plats så att de i familjen som vill ligga i graven skall kunna göra det.

GRAVBREV

Förr var det gravbrevet som visade vilka som var gravsatta i graven och vid vilket datum det skett. Där kan man också utläsa måtten på graven och hur många kistor eller urnor som ryms i graven. Idag är det mer sällan som de gamla gravbreven är uppdaterade då informationen finns digitalt hos kyrkogårdsförvaltningen.

GRAVPLATS

En specefik plats på kykogård/begravningsplats där stoft gravsätts.

GRAVSTEN

En sten som anhöriga väljer som markör för den som ligger i graven. Normalt anges namn, födelse- och dödsdatum samt ev symbol.

Läs mer: Att välja rätt gravsten

GRAVSÄTTNING

Det är när man sänker ned antingen urna eller kista med stoft i en grav som kyrkogårdsförvaltningen grävt upp och sedan skottar igen efter att gravsättningen ägt rum. När askan efter en avliden sprids eller grävs ned på en minneslund kallas också för gravsättning.

Läs mer: Gravtyper

HANDBUKETT

Den blomma, som man placerar på kistan eller i graven vid avskedet under begravningsceremonin.

Läs mer: Handbuketter

HINDUISK BEGRAVNING

Ceremonin sker oftast med öppen kista och en munk utför ritualer med anhörigas medverkan. Innan kistan tas ned till kremationen läggs locket på kistan och alla farväl är tagna. Ett fåtal av de anhöriga följer med kistan ned till krematoriet för att kunna se när kistan körs in i ugnen och för att kunna få trycka igång kremationen. Gravsättning enligt önskemål.

Läs mer: Hinduisk begravning

INGÅNGSMUSIK

Det är den musik som spelas först i begravningsceremonin. Den är oftast instrumental och kommer direkt efter eventuell klockringning.

JORDBEGRAVNING

En jordbegravning är när begravningsceremonin avslutas på kyrkogården/begravningsplatsen vid graven efter kistsänkning.

Läs mer: Jordbegravning

Läs mer: Frågor och Svar om Jordbegravning

JUDISK BEGRAVNING

Ceremonin leds av en rabbi och vissa musikstycken kan spelas upp. Dock finns det sällan några blommor i samband med begravningen. Efter kistsänkningen lägger alla närvarande tre skopor mull på kistan i graven.

Läs mer: Judisk begravning

KAPELL

En lokal som inte är religiöst bunden eller utsmyckad med fasta religösa symboler.

Läs mer: Borgerlig begravning

KATOLSK BEGRAVNING

Mässan sker oftast i ett kapell med en präst från katolska kyrkan. Prästen stänker vigvatten på kistan och går även runt kistan med rökelse. Det är sällan musik vid en begravningsmässa, dock kan prästen godkänna att det spela något medan kistan bärs ut till graven för jordsänkning. Kremation sker i vissa enstaka fall.

Läs mer: Katolsk begravning

KISTA

Kista är den låda som begravningsbyrån bäddar ned den avlidne i inför begravningen.

Läs mer: Våra kistor

KISTDEKORATION

De blommor som arrangeras uppepå kistans lock vid begravningsceremonin.

Läs mer: Våra kistdekorationer

KISTSÄNKNING

När bärarna sänker ner kistan med den avlidne i kistgraven.

KONDOLEANS

Ett brev eller kort som man skriver och postar till närmast sörjande när någon avlidit. I brevet beklagar man sorgen efter den avlidne och ger sitt deltagande i sorgen.

KRANS

En krans är en större rund grön stomme som dekoreras med blommor. Företag och föreningar brukar sända en krans till en anställds eller medlems begravning. Anhöriga och gäster väljer oftast annan slags blomsteruppsättning.

Läs mer: Våra begravningskransar

KREMERING

När en kremering sker, förs hela kistan med den avlidne in i en stor ugn där allt eldas till aska som sedan tappas upp i en urna. En kremation är nödvändig om den avlidne skall gravsättas på en minneslund.

Läs mer: Kremering

Läs mer: Frågor och Svar om Kremering

KREMERINGS- OCH GRAVSÄTTNINGSINTYG

För att få tillstånd att kremera och gravsätta den avlidne krävs tillstånd från Skatteverket. Efter ansökan om tillstånd kontollerar Skatteverket att personen i fråga har registrerats som avliden och utfärdar därefter intyg för kremering och gravsättning

KYRKA

En kyrka är en byggnad avsedd för kristen gudstjänst. Ordet betyder grovt översatt från grekiska “Herrens hus”. Kyrkan tillhör en församling inom något eller några trossamfund.

KYRKLIG BEGRAVNING

Prästen från den avlidnes hemförsamling leder ceremonin utifrån den Svenska kyrkans ordning. Här följer man en viss turordning som är bestämd. Anhöriga kan ha speciella önskemål, men dessa måste förankras med prästen. Gravsättning enligt önskemål.

Läs mer: Kyrklig begravning

MINNESLUND

En gravplats där askan efter en avliden sprids eller grävs ned på en kyrkogård/begravningsplats.  Vid minneslunden har kyrkogårdsförvaltningen utsett ett speciellt område där ljus och blommor sätts ut av anhöriga. Anhöriga får inte vara med vid garvsättningen på en minneslund, detta för att ingen skall veta exakt var askan finns. Om anhöriga skulle veta exakt askans plats så skulle de troligtvis lägga blommor och tända ljus vid den platsen och inte vid den allmänt utsedda platsen. Detta skulle leda till att minneslunden blev stökig och mindre fridfull.

Läs mer: Minneslund

MINNESLUNDBEGÄRAN

Ett dokument där man begär tillstånd hos församlingen att få gravsättas på den efterfrågade gravplatsen.

MINNESSTUND

Minnesstunden är den sammankomst man har efter begravningsceremonin. Där bjuds det på något att äta och dricka efter anhörigas önskemål. Det finns tid för att dela sina minnen av den avlidne och glädjas åt den tid man fick dela.

Läs mer: Minnesstund

MUSLIMSK BEGRAVNING

En ny början har tagit form för den avlidne så döden är inget slut. Den avlidne tvättas och kläs innan denne kistläggs för att sedan bisättas så nära kapellet som möjligt. Det är de anhöriga med släkt och vänner som ber för den avlidne vid graven innan de sänker kistan i graven. Alltid jordbegravnining med kistsänkning.

Läs mer: Muslimsk begravning§

OFFICIANT

Den som leder själva begravningsceremonin. Det kan vara en präst, munk, rabbi, nära anhörig eller annan person beroende på hur begravningen utformats.

Läs mer: Präst vid begravning

ORGANIST

Den person som spelar orgel i kyrka/kapell kallas för organist. Är begravningen i Svenska kyrkans ordning och den avlidne var medlem i Svenska kyrkan så ingår det en organist. Annars får anhöriga anlita en organist.

PERSONLIGT AVSKED

Ibland går en nära anhörig bort hastigt och anhöriga känner att de behöver se den avlidne och ta ett nära personligt avsked innan begravningen. Då bokar man ett personligt avsked eller vad också kallas för en visning. Det sker på bårhuset i deras visningskapell. Begravningsbyrån har kistlagt den avlidne enligt anhörigas önskemål och på bestämd tid så får anhöriga komma och ta ett personligt farväl. Här finns det möjlighet att placera personliga saker i kistan med den avlidne. Är det en kremation som följer begravningen så måste begravningsbyrån vet vilka material som kommer att läggas ned med den avlidne då vissa material kan förstöra kremationsugnen. Material som batterier, stora glasföremål, större metallföremål, större keramiska föremål är till exempel inte tillåtet, då de kan explodera i hettan och förstöra ugnen.

PROGRAM

Program eller agenda kan delas ut före begravningen. Programmet visar hur ceremonin är uppbyggd. Oftast är psalmtexterna utskrivna så att gästerna slipper sitta och leta efter texten i psalmboken. Det gör det lättare för gästerna att följa med i ceremonins turordning.

PRÄST

Präst är en officiant från ett kristet kyrkligt trossamfund.

Läs mer: Präst vid begravning

PSALM

Kallas även för hymn som är en kyrkovisa som främst är till att framföras i en kyrklig gudstjänst. Men psalm betyder även kapitel i psaltaren.

Läs mer: Begravningspalmer

REGISTERUTDRAG

Även kallat “Dödsfallsintyg med släktutredning”. Det är ett dokument som Skatteverket utformar efter att någon avlidit. Genom detta dokument så kan man utläsa den avlidnes fullständiga personuppgifter, antal gånger denne har ingått äktenskap, namn och personnummer på barn (även adopterade).

RENSNING AV DIGITAL NÄRVARO

Vi stänger ner konton i sociala medier och sökmotorer. OBS! När kontona är avslutade finns inga möjligheter att komma åt den information som tidigare fanns där. Meddela därför övrig släkt att spara ner information och bilder innan ni gör denna beställning.

REPRESENTANT

Den person från begravningsbyrån som arbetar vid begravningsceremonin. Representanten skall vara på plats cirka en timme före ceremonin börjar för att arrangera blomstergärden efter bästa förmåga, se till att präst, organist och vaktmästare är på plats inför begravningen. Hjälper anhöriga och gäster med det som kan behövas. Försäkrar sig om att allt flyter så bra som möjligt under ceremonin och ser till att blomstergärden efter ceremonin placeras på av kyrkogårdsförvaltningens anvisad plats. Ser även till att kistan hämtas för eventuell transport till krematorium.

REPRESENTATION

Det är jobbet som representanten utför.

SOLIST

En sångsolist sjunger på begravningen antingen akapella eller ackompanjerad av något instrument. En solist kan även framföra något musikstycke på ett instrument.

Läs mer: Sångare vid begravning

SORGBUKETT

Blommor som är arrangerade som en lösbunden bukett.

SORGDEKORATION/SORGARRANGEMANG

Blommor som är arrangerade i en hållare och ger mer utrymme för floristen att bygga både på höjden och bredden.

STOFT

Man kallar kroppen efter en avliden för stoft. Det är helt enkelt skalet som den avlidne lämnar efter sig enligt en del filosofier.

STÄDNING AV AVLIDENS BOSTAD

Här kan Lavendla förmedla städningstjänst av den avlidnes hem. Annars så ligger det på anhöriga att tömma och städa ur hemmet.

TESTAMENTE

Ett dokument som talar om hur en person vill att dennes kvarlåtenskap skall fördelas efter dödsfall.

Läs mer: Skriv ett korrekt testamente med jurist

TRANSPORT

Transport är de olika sträckor som begravningsbyrån kör den avlidne. De transporter som dödsboet står för själv, är hämtning av kista med transport till bårhus sedan från bårhus till bisättningslokal. I begravningsavgiften som alla svenska medborgare betalar på sin skattsedel ingår transporten från bisättningslokalen till kyrka/kapell därefter eventuellt till krematoriet. Själva kremationen och en grav i 25 år (antingen urngrav, kistgrav eller minneslund ) ingår också i begravningsavgiften.

Läs mer: Frågor och Svar om Bårtransport

URNA

Den behållare som krematoriet tappar upp askan efter kremerad i.

Läs mer: Våra urnor

URNDEKORATION

Ett blomsterarrangemang som fästs på urnan som dekoration.

Läs mer: Våra Urndekorationer

URNGRAV

En grav på kyrkogård/begravningsplats som enbart är till för urnor, inga kistor får plats här. Den markeras ut med en gravsten.

URNKAMMARE

Det är som en stenkista på kyrkogård/begravningsplats där urnor ställs ned. Den är utmarkerad med en gravsten eller platta som är fäst på locket till stenkistan.

URNLUND

Ett område på kyrkogård/begravningsplats där kyrkogårdsförvaltningen tar ut en engångskostnad för skötsel av området kring gravarna som är mindre än urngravarna och markeras endast ut med en plakett men namn på den avlidne.

URNSÄTTNING

Här hämtar vi den avlidne från bårhuset, där vi bäddat ned denne i en kista. Därefter körs kistan till närmaste krematorium för kremering. Efter kremeringen är utförd kör vi urnan till kyrkogården inför urnsättning.

Läs mer: Urnsättning

UTGÅNGSMUSIK

Det sista musikstycket som spelas under begravningsceremonin innan alla går ut ur kyrka/kapell.

VISNING

Begravningsbyrån bokar en tid i visningskapellet på bårhuset där den avlidne ligger. Begravningsbyrån bäddar ned den avlidne i vald kista och vid angiven tid så får anhöriga se den avlidne i kistan och kan då ta ett personligt farväl.

VÅRDNADSINTYG

Vårdnadsintyget använder den som är vårdnadshavare av dödsboet som fullmakt för att betala de räkningar som står i den avlidnes namn från den avlidnes bankkonton. Det används även vid uppsägning av lägenhet m.m.

ÖPPEN KISTA

Med “öppen kista” menas oftast att kistan är utan lock vid ceremonin i kyrka/kapell. Alla kan se den avlidne och ta ett personligt avsked. Detta är inte så vanligt i Sverige, då det oftast dröjer minst två veckor innan ceremonin kan gå av stapeln och då har det skett så pass mycket med den avlidnes kropp att det inte alltid är värdigt att ha öppen kista.

Boka begravning – börja med att välja stad


[location-select]


Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.