Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Aktieägaravtal och kompanjonsavtal
 1. Lavendla Juridik

Aktieägaravtal och kompanjonsavtal

Aktieägaravtal, eller kompanjonsavtal och konsortialavtal som det också kallas, skrivs mellan delägarna i ett aktiebolag. Det är inget krav enligt lag att ha ett aktieägaravtal, men är starkt rekommenderat då det är förknippat med större säkerhet för delägarna. Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan aktieägarna i ett aktieägaravtal och underlättar avsevärt i det fall det uppstår oförutsedda händelser eller konflikter mellan ägarna. Behöver du hjälp med att skriva ett aktieägaravtal? Du når oss på 0770-33 90 70.

Vad är ett ett aktieägaravtal (kompanjonsavtal)? 

Ett aktieägaravtal kan definieras som ett avtal där aktieägarna i ett aktiebolag, som komplement till bolagsordningen, reglerar sina förvaltningsmässiga och/eller ekonomiska befogenheter tillsammans med rätten att disponera över aktierna i bolaget. Genom ett välskrivet aktieägaravtal kan konflikter som skulle kunna skada bolaget, minimeras eller helt förhindras.

Aktieägaravtalet binder endast parterna till aktieägaravtalet, och inte bolaget. Bestämmelser i bolagsordningen är däremot bindande för bolaget. Aktiebolaget är inte bundet av aktieägaravtalet. Det innebär bland annat att bestämmelser i bolagsordningen gäller för utomstående som förvärvar aktier i bolaget, medan bestämmelser i aktieägaravtalet inte gör det, förutsatt att den/de utomstående inte undertecknar aktieägaravtalet.

Ett aktieägaravtal ger aktieägarna stor frihet att avtala om hur ägandet och verksamheten ska regleras och skötas sinsemellan. Bestämmelserna får däremot inte strida mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen. Genom att upprätta ett aktieägaravtal skapar ni gemensamma förutsättningar vilket underlättar samarbetet och målen för bolaget.

5 fördelar med aktieägaravtal

 1. Aktieägaravtal är inte offentligt. På så sätt kan känslig information hållas hemlig från allmänheten.
 2. Vissa saker går inte att ta in i bolagsordningen men däremot i ett aktieägaravtal.
 3. Aktieägaravtalet är enklare att ändra än bolagsordningen.
 4. Aktieägaravtalet ger gemensamma målsättningar mellan ägarna.
 5. Aktieägaravtalet reglerar viktiga förhållanden om aktieägarnas åsikter går isär.

Därför är ett aktieägaravtal viktigt att ha

Avtalet innebär att delägarna själva kan reglera allting ifrån hur vinstfördelningen mellan delägarna ska se ut, hur en försäljning av aktier när en delägare vill lämna bolaget går till samt övriga viktiga situationer som inte behandlas enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Det är inte ovanligt att situationer som inte var förutsebara vid bolagets start uppstår.

Exempel på situationer som kan undvikas med ett aktieägaravtal

Ifall en gift delägare skiljer sig kan delägarens före detta partner ha rätt till hälften av delägarens aktier, något som kan undvikas genom ett aktieägaravtal. I avtalet kan det skrivas in som ett krav att delägarna ska ha på plats äktenskapsförord i de fall det är gifta, som gör att aktierna är delägarens enskilda egendom. Enskild egendom delas inte lika mellan makarna vid eventuell bodelning, utan förblir en del av makens egna förmögenhet.

Ett aktiebolag ska ha en bolagsordning

Ett aktiebolag regleras med utgångspunkt i aktiebolagslagen tillsammans med bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag ha en bolagsordning. Bolagsordningen är en offentlig handling och fungerar som ett aktiebolags övergripande styrdokument.

9 obligatoriska punkter för bolagsordningen

 1. Namnet på företaget.
 2. Styrelsens säte, det vill säga den ort där bolagsstämman ska hållas.
 3. Vilken typ av verksamhet företaget sysslar med.
 4. Registrerat aktiekapital, eller det lägsta och högsta aktiekapital som tillåts.
 5. Hur många aktier bolaget har.
 6. Hur många styrelseledamöter bolaget har.
 7. Hur många revisorer bolaget har alternativt uppgift om att bolaget inte ska ha revisor.
 8. Eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman.
 9. Räkenskapsåret.

Bestämmelser om förbehåll i bolagsordningen är frivilligt

Det är även möjligt och frivilligt att lägga till bestämmelser om förbehåll i bolagsordningen, som reglerar aktierna och aktiekapitalet. Exempelvis kan ett förköpsförbehåll läggas till, och skrivas så att befintliga aktieägare har förköpsrätt till aktierna när en aktieägare överlåter aktier genom försäljning, byte eller gåva. Bolagsordningen gäller för alla aktieägare i bolaget. 

Ladda ner gratis mall på aktieägaravtal/kompanjonavtal hos Lavendla Juridik

Lavendla Juridik har utformat en gratis mall på aktieägaravtal. Varje bolags och aktieägares omständigheter skiljer sig dock åt och står inför unika utmaningar. Det är därför lämpligt att upprätta aktieägaravtalet tillsammans med en erfaren jurist eller låta en jurist granska aktieägaravtalet. På så vis försäkrar ni er om att aktieägaravtalet är juridiskt giltigt och tar hänsyn till viktiga aspekter mellan er som aktieägare. Mallen kan därför användas som utgångspunkt, men bör självklart kompletteras och granskas. 

12 exempel på vad aktieägaravtalet kan (och bör) innehålla 

 1. Vilka som är avtalsparter
 2. Förvaltning av bolaget.
 3. Fördelning av utdelning.
 4. Dödsfall.
 5. Bodelning.
 6. Konkurs hos aktieägare.
 7. Konkurrens.
 8. Tvistlösning.
 9. Sekretess.
 10. Vad som ska gälla om utomstående lägger bud på bolaget.
 11. Drag-along klausul, vilken innebär att majoritetsägare som avser sälja sina aktier kan tvinga övriga aktieägare att sälja sina aktier till samma villkor. 
 12. Tag-along klausul, vilken innebär att aktieägare som vill sälja sina aktier är tvingande att se till att övriga aktieägare har möjlighet att sälja sina aktier till samma villkor. 

Konkurrensklausul i aktieägaravtal

Ska en aktieägare kunna starta eller arbeta på ett konkurrerande bolag exempelvis efter aktieägaren sålt sin aktier? Det skulle eventuellt kunna få förödande konsekvenser för bolaget, varför det är en god idé att ta med ett välskrivet konkurrensförbud i aktieägaravtalet. 

Hembudsförbehåll i aktieägaravtal

En hembudsklausul innebär att aktieägarna har rätt att köpa tillbaka aktier kommit i utomståendes ägande. Det kan gälla alla former av övergångar såsom köp, byte, gåva, arv eller bodelning. Det går att ha hembudsklausul i såväl bolagsordningen som i ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal för publika bolag

För publika bolag vars aktier handlas på en marknadsplats krävs det som regel att det inte finns något underliggande aktieägaravtal innan bolagets aktier kan tas upp till handel.

Vill du veta mer om aktieägaravtal? Kontakta oss!

Har ni startat ett bolag och vill upprätta ett aktieägaravtal? Undrar ni över vad ni behöver reglera? Lavendla Juridik hjälper er gärna med att ta fram eller granska erat aktieägaravtal. Med tanke på allt som kan gå fel, och framtida följdkonsekvenser av detta, är en investering i expertis att rekommendera. Misstag kan bli riktigt dyra.

Kontakta oss på Lavendla Juridik för en personlig konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig. Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan, genom att ringa oss på 0770-33 90 70 eller genom att maila oss. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Aktieägaravtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.