Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Konsultavtal
 1. Lavendla Juridik

Konsultavtal

Ett konsultavtal är ett avtal som reglerar förhållandet mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Konsulter är personer med särskild kunskap inom ett visst ämne, exempelvis inom juridik eller ekonomi. Konsulter anlitas ofta för rådgivning i olika frågor och projekt. Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik genom att fylla i kontaktformuläret längre ned, maila eller ringa på 0770 – 33 90 70.

Konsultavtal har flera likheter med anställningsavtal

Ett konsultavtal är ett avtal där en person eller ett företag åtar sig att utföra vissa tjänster åt en uppdragsgivare, till exempel ett företag. Konsultavtal kan ingås både av stora konsultbolag och enskilda konsulter (som ofta tillhandahåller tjänster genom egna bolag). Konsultavtal uppvisar ofta likheter med anställningsavtal (där konsulten är den ”anställde”). Juridiskt råder det dock stora skillnader mellan rollen som anställd och konsult. 

Gränsdragningen mellan konsult och anställd kan vara oklar

Om en person är att betrakta som anställd eller konsult får betydelsefulla juridiska konsekvenser, exempelvis omfattar lagen om anställningsskydd anställda, men inte konsulter. Konsulten är formellt sett fristående från den aktör där arbetet utförs. I praktiken innebär detta att konsulten inte har samma skydd mot exempelvis uppsägning som en person som är direkt anställd hos det aktuella företaget har. 

Gränsdragningen mellan konsult och anställd är inte alltid given och bedömningen görs utifrån faktiska samt objektiva omständigheter. Det räcker alltså inte enbart att skriva i konsultavtalet att uppdragstagaren kallas för konsult för att på så vis undvika att uppdragstagaren inte ska betraktas som anställd. 

Det ligger i bådas intresse att ett konsultavtal upprättas

Om en konsult ska engageras i en verksamhet är det mycket viktigt att ett genomtänkt konsultavtal upprättas och skrivs under innan konsulten påbörjar sitt arbete. Ett av de främsta argumenten för detta är att säkerställa att konsulten, efter att samarbetet upplösts, inte ska missbruka den information som konsulten fått om företaget.

Det ligger självklart även i konsultens intresse att alla villkor som uppdraget är förknippat med tydligt redovisas innan samarbetet tar sin början.

5 viktiga saker att tänka på när du skriver ett konsultavtal

 1. Ange tydligt vilket typ av uppdrag som konsulten ska utföra. Om konsultens arbetsuppgifter är utförligt beskrivna blir det enklare att reda ut en eventuell tvist jämfört med om konsultens åtagande formulerats på ett svepande vis.
 2. Tydliggör i avtalet att det är bägge parters avsikt att konsulten inte ska omfattas av någon arbetsrättslig lagstiftning. Om konsulten blir alltför inbäddad i den aktuella verksamheten kan konsulten nämligen få status som anställd.
 3. Redogör tydligt för vilken rätt till ersättning som föreligger för konsulten. Ska det vara ett fast månatligt belopp som konsulten har rätt att fakturera eller ska viss ersättning vara rörlig? Har konsulten rätt till särskild ersättning för resor och liknande?
 4. Ta in ett villkor som reglerar upphovsrätten till det arbete som utförs av konsulten och vem som får använda resultatet av arbetet när avtalsförhållandet upphört. Detta är särskilt viktigt om konsulten arbetar med att utveckla tekniska lösningar eller fysiska produkter.
 5. Ta in villkor om sekretess och konkurrensförbud. Överträdelser av sekretessplikten och konkurrensförbudet bör kopplas till ett specifikt vite (exempelvis 50 000 kr). Om bestämmelse om vite saknas kan det vara mycket svårt att bevisa vilken ekonomisk skada som överträdelsen medfört.

Frågor? Kontakta oss för en personlig konsultation

Omständigheter som påverkar gränsdragningen mellan konsult och anställd

Som tumregel gäller att en konsult har större självständighet i arbetet än en anställd. Självständigheten präglar arbetstider, arbetsställe och arbetets resultat samt den ekonomiska risken. 

Följande omständigheter indikerar att det rör sig om ett anställningsförhållande:

 • Den som utför arbetet ska personligen utföra arbetet oavsett om det har uttryckts i avtalet eller förutsätts mellan parterna. 
 • Den som utför arbetet har utfört arbetet personligen eller nästintill helt genom egen arbetsinsats.
 • Den som utför arbetet har åtagit sig att stå till förfogande med sin egna arbetskraft till uppgifter som kommer upp efter hand. 
 • Relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare är av mer varaktig karaktär än temporär. 
 • Den som utför arbetet är förhindrad liknande arbete för någon annans räkning, oavsett hur förhindret kommer sig till uttryck – exempelvis om den som utför arbetet inte har tid över till annat arbete. 
 • Den som utför arbetet är föremål för direktiv eller betydande kontroll i frågor om arbetets utförande, arbetstider eller arbetsplats. 
 • Den som utför arbetet använder redskap eller utrustning som ställts till förfogande genom uppdragsgivarens försorg. 
 • Den som utför arbetet får ersättning för direkta utlägg såsom resor. 
 • Ersättningen för arbetsprestationen är delvis garanterad
 • Den som utför arbetet är ur ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en anställd.
 • Den som utför arbetet kan inte förpliktas till att utan ersättning rätta till eventuellt bristfälligt arbete. 

Förhållanden som står i motsats till ovanstående talar för att det handlar om ett konsultuppdrag. Om du ska upprätta ett konsultavtal är det en god idé att gå igenom ovanstående punkter och se till så att upplägget inte kommer att betraktas som ett anställningsförhållande. 

Juridiska konsekvenser av att betraktas som konsult och anställd

Anställda har ett bättre skydd än konsulter – omfattas av tvingande lagstiftning

Gränsdragningen mellan anställd och konsult är viktig i juridiskt hänseende eftersom anställda exempelvis omfattas av tvingande lagstiftning, såsom semesterlagen, vilket inte är fallet för konsulter. Om konsulten är att betrakta som anställd kan det bli svårare att säga upp konsulten mot bakgrund av tvingande lagstiftning. Konsulten kan dessutom bli berättigad exempelvis semesterersättning och övertidsersättning (det gäller även bakåt i tiden).

Skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär inkomstskatt för anställda

Skatterättsligt blir uppdragsgivaren bland annat skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär inkomstskatt, ifall det rör sig om ett anställningsförhållande (uppdragsgivaren omfattas då av arbetsgivaransvar). 

Arbetsgivaravgifter ska inte betalas för juridiska personer eller om konsulten har F-skatt

Arbetsgivaravgifter ska däremot inte betalas in för juridiska personer såsom aktiebolag eller enskild firma. Har konsulten F-skatt gäller samma sak, d.v.s. inga arbetsgivaravgifter utbetalas eftersom konsulten sköter det själv. 

Det finns dock undantag. F-skatt hos konsulten garanterar inte att arbetsgivaravgifter inte behöver erläggas och avdrag för preliminär inkomstskatt inte heller behöver göras, eftersom Skatteverket kan göra bedömningen att det faktiskt rör sig om ett anställningsförhållande. I sådant fall kan både uppdragsgivaren och konsulten drabbas av skattetillägg

10 exempel på vad som bör finnas med i ett konsultavtal

 1. Projektets omfattning.
 2. Om konsulten ska kunna använda underkonsulter.
 3. Vem som tillhandahåller och ansvarar för vad, exempelvis utrustning för uppdraget.
 4. Uppdragsgivarens skyldigheter, till exempel att tillhandahålla viss information som är nödvändig för uppdraget.
 5. Ersättning och kompensation för olika typer av utlägg. 
 6. Immateriella rättigheter. Se till att arbetet rättsligt tillkommer uppdragsgivaren.
 7. Sekretessavtal. Det kan regleras separat men konsultavtalet bör hänvisa till sekretessavtalet. 
 8. Vitesklausul d.v.s. ersättning som ska betalas för olika typer av avtalsbrott.
 9. Hur ändringar av avtalet ska hanteras.
 10. Konsultavtalets längd.

Ange uppsägningstid i konsultavtalet

Parterna kan fritt avtala om uppsägningstid. Det är lämpligt att utforma konsultavtalet så att det löper under en begränsad tid (exempelvis så lång tid som uppdraget beräknas att ta i anspråk) och kan förlängas om parterna kommer överens om det. 

Det är också lämpligt att avtala om villkor för uppsägning i förtid. Till exempel bör avtalet kunna sägas upp i förtid om ena parten begår ett väsentligt avtalsbrott. Därutöver är det en god idé att reglera vad som händer med eventuellt levererat arbete från konsulten, ifall avtalet sägs upp i förtid. 

Vill du veta mer om konsultavtal? Lavendla Juridik hjälper dig!

Det är viktigt att vara noggrann med utformandet av konsultavtalet och se över de bedömningskriterierna som tidigare nämnts. Det bidrar till att att konsulten faktiskt blir att betrakta som en konsult eftersom det annars kan leda till oönskade arbetsrättsliga och skatterättsliga konsekvenser.

Kontakta oss på Lavendla för en personlig konsultation. Du kommer i kontakt med våra jurister genom kontaktformuläret ovan, genom att ringa oss på 0770 33 90 70 eller genom att maila till oss.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Konsultavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.