1. Lavendla Juridik

Konsultavtal

Ett konsultavtal är ett avtal som reglerar förhållandet mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Konsulter är personer med särskild kunskap inom ett visst ämne, exempelvis inom juridik eller ekonomi. Konsulter anlitas ofta för att få rådgivning i olika frågor och projekt. 

Vad är ett konsultavtal?

Gränsdragningen mellan konsult och anställd är inte alltid given, och bedömningen görs utifrån faktiska, objektiva omständigheter. Det räcker med andra ord inte enbart att skriva i konsultavtalet att uppdragstagaren kallas för konsult, för att på så vis undvika att uppdragstagaren inte ska betraktas som anställd. Om en person är att betrakta som anställd eller konsult får betydelsefulla juridiska konsekvenser. Exempelvis omfattar lagen om anställningsskydd anställda men inte konsulter. 

Ett konsultavtal är ett avtal där en person eller ett företag åtar sig att utföra vissa tjänster åt en uppdragsgivare, till exempel ett företag. Konsultavtal kan ingås både av stora konsultbolag eller enskilda konsulter (som ofta tillhandahåller sina tjänster genom egna bolag). Konsultavtal uppvisar ofta likheter med anställningsavtal (där konsulten är den ”anställde”). Juridiskt råder det dock mycket stora skillnader mellan rollen som anställd och konsult, då konsulten formellt sett är fristående från den aktör där arbetet utförs. I praktiken innebär detta att konsulten inte alls har samma skydd mot exempelvis uppsägning som en person som är direkt anställd hos det aktuella företaget.

 

Varför behövs ett konsultavtal?

Om en konsult ska engageras i en verksamhet är det mycket viktigt att ett väl genomtänkt konsultavtal upprättas och skrivs under innan konsulten påbörjar sitt arbete. Ett av de främsta argumenten för detta är att säkerställa att konsulten, när samarbetet upplösts, inte ska kunna missbruka den information som konsulten fått om företaget. Det ligger självklart även i konsultens intresse att alla villkor som uppdraget är förknippat med tydligt redovisas innan samarbetet tar sin början.

5 saker att tänka på när du ska skriva ett konsultavtal

 1. Ange mycket tydligt vilken typ av uppdrag som konsulten ska utföra. Om konsultens arbetsuppgifter är utförligt beskrivna blir det väsentligt enklare att reda ut en eventuell framtida tvist, jämfört med om konsultens åtagande formulerats på ett svepande vis.
 2. Tydliggör i avtalet att det är båda parters avsikt att konsulten inte ska omfattas av någon arbetsrättslig lagstiftning (exempelvis lagen om anställningsskydd). Om konsulten blir alltför inbäddad i den aktuella verksamheten kan konsulten nämligen få status som anställd.
 3. Redogör tydligt för vilken rätt till ersättning som föreligger för konsulten. Ska det vara ett fast månatligt belopp som konsulten har rätt att fakturera eller ska viss ersättning vara rörlig? Har konsulten rätt till särskild ersättning för resor och liknande?
 4. Ta in ett villkor som reglerar upphovsrätten till det arbete som utförs av konsulten och vem som får använda resultatet av arbetet när avtalsförhållandet upphört. Detta är särskilt viktigt då konsulten arbetar med att utveckla tekniska lösningar eller fysiska produkter.
 5. Ta in villkor om sekretess och konkurrensförbud. Överträdelser av sekretessplikten och konkurrensförbudet bör kopplas till ett specifikt vite (exempelvis 50 000 kr). Om bestämmelse om vite saknas kan det vara mycket svårt att bevisa vilken exakt ekonomisk skada som överträdelsen medfört.

Gränsdragningen mellan konsult och anställd

Som generell tumregel gäller att en konsult har större självständighet i arbetet än en anställd. Självständigheten präglar arbetstider, arbetsställe och arbetets resultat samt den ekonomiska risken. 

Följande omständigheter indikerar att det rör sig om ett anställningsförhållande:

 • Den som utför arbetet ska personligen utföra arbetet oavsett om det har uttryckts i avtalet eller förutsätts mellan parterna. 
 • Den som utför arbetet har utfört arbetet personligen eller nästintill helt genom egen arbetsinsats.
 • Den som utför arbetet har åtagit sig att stå till förfogande med sin egna arbetskraft till uppgifter som kommer upp efter hand. 
 • Relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare är av mer varaktig karaktär än temporär. 
 • Den som utför arbetet är förhindrad liknande arbete för någon annans räkning, oavsett hur förhindret kommer sig till uttryck - till exempel om den som utför arbetet inte har tid över till annat arbete. 
 • Den som utför arbetet är föremål för direktiv eller betydande kontroll i frågor om arbetets utförande, arbetstider eller arbetsplats. 
 • Den som utför arbetet använder redskap eller utrustning som ställts till förfogande genom uppdragsgivarens försorg. 
 • Den som utför arbetet får ersättning för direkta utlägg såsom resor. 
 • Ersättningen för arbetsprestationen är delvis garanterad. 
 • Den som utför arbetet är ur ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en anställd.
 • Den som utför arbetet kan inte förpliktas till att utan ersättning rätta till eventuellt bristfälligt arbete. 

 

Förhållanden som står i motsats till ovanstående talar för att det handlar om ett konsultuppdrag. Om du ska upprätta ett konsultavtal, är det en god idé att gå igenom ovanstående punkter och se till så att upplägget inte kommer att betraktas som ett anställningsförhållande. 

 

Rättsliga konsekvenser av arbetsförhållandet

Gränsdragningen mellan anställd och konsult är viktig i juridiskt hänseende, exempelvis omfattas anställda av tvingande lagstiftning som lagen om anställningsskydd och semesterlagen. Dessa lagar omfattar däremot inte konsulter. Om konsulten i själva fallet är att betrakta som anställd, kan det bli svårare att säga upp konsulten mot bakgrund av den tvingande lagstiftning och konsulten kan bli berättigad till exempelvis semesterersättning och övertidsersättning. Det gäller även semesterersättning och övertidsersättning bakåt i tiden. Skatterättsligt blir uppdragsgivaren bland annat skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär inkomstskatt, om det rör sig om ett anställningsförhållande (uppdragsgivaren omfattas då av arbetsgivaransvar). 

Arbetsgivaravgifter ska däremot inte betalas in för juridiska personer såsom aktiebolag eller enskild firma. Har konsulten F-skatt gäller samma sak, det vill säga inga arbetsgivaravgifter betalas ut utan konsulten sköter det själv. 

F-skatt hos konsulten garanterar samtidigt inte att arbetsgivaravgifter inte behöver erläggas och avdrag för preliminär inkomstskatt inte heller behöver göras, eftersom skatteverket kan göra bedömningen att det i själva fallet rör sig om ett anställningsförhållande. I sådant fall kan både uppdragsgivaren och konsulten drabbas av skattetillägg. 

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att vara noggrann med utformandet av konsultavtalet, och se över de ovan nämnda bedömningskriterierna, så att konsulten faktiskt blir att betrakta som konsult. Annars kan oönskade arbetsrättsliga och skatterättsliga konsekvenser uppstå. 

 

Konsultavtal och mallar

Det finns flera konsultavtalsmallar att tillgå över internet, men avtalsförhållanden är unika och konsultavtalet bör därför anpassas efter situationen. För att se till att konsultavtalet blir juridiskt korrekt och tar hänsyn till viktiga avtalsaspekter, är det en god investering att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av avtalet eller åtminstone låta en jurist granska konsultavtalet. På så sätt försäkrar du dig också om att det faktiskt rör sig om ett konsultuppdrag och inte ett anställningsförhållande. 

 

Exempel på konsultavtal - vad som bör regleras

 • Projektets omfattning.
 • Om konsulten ska kunna använda underkonsulter.
 • Vem tillhandahåller och ansvarar för vad, exempelvis utrustning för uppdraget.
 • Uppdragsgivarens skyldigheter, till exempel att tillhandahålla viss information som är nödvändig för uppdraget.
 • Ersättning och kompensation för olika typer av utlägg. 
 • Immateriella rättigheter. Se till så att arbetet rättsligt tillkommer uppdragsgivaren.
 • Sekretessavtal (kan regleras separat men konsultavtalet bör hänvisa till sekretessavtalet). 
 • Vitesklausul (ersättning som ska betalas för olika typer av avtalsbrott).
 • Avtalets längd.
 • Hur ändringar av avtalet ska hanteras.

Konsultavtal och uppsägningstid

Parterna kan fritt avtala om uppsägningstid. Det är lämpligt att utforma avtalet så att det löper under en begränsad tid (exempelvis så lång tid som uppdraget beräknas att ta i anspråk) och kan förlängas om parterna kommer överens om det. 

Det är också lämpligt att avtala om villkor för uppsägning i förtid. Till exempel bör avtalet kunna sägas upp i förtid om ena parten begår ett väsentligt avtalsbrott. Därutöver är det en god idé att reglera vad som händer med eventuellt levererat arbete från konsulten, ifall avtalet sägs upp i förtid. 

Vill du veta mer om konsultavtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Konsultavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Konsultavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik