Konsultavtal

Ett konsultavtal är ett avtal mellan ett fristående företag och ett annat företag som köper en viss tjänst av det fristående företaget. Ett konsultavtal har ofta likheter med ett anställningsavtal - med den mycket betydelsefulla skillnaden att konsulten inte omfattas av samma rättigheter som en vanlig arbetstagare. Om du ska upprätta ett konsultavtal, eller behöver hjälp med att granska ett redan upprättat konsultavtal, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla Juridik.

5 saker att tänka på när du ska skriva ett konsultavtal

  1. Ange mycket tydligt vilken typ av uppdrag som konsulten ska utföra. Om konsultens arbetsuppgifter är utförligt beskrivna blir det väsentligt enklare att reda ut en eventuell framtida tvist, jämfört med om konsultens åtagande formulerats på ett svepande vis.
  2. Tydliggör i avtalet att det är båda parters avsikt att konsulten inte ska omfattas av någon arbetsrättslig lagstiftning (exempelvis lagen om anställningsskydd). Om konsulten blir alltför inbäddad i den aktuella verksamheten kan konsulten nämligen få status som anställd.
  3. Redogör tydligt för vilken rätt till ersättning som föreligger för konsulten. Ska det vara ett fast månatligt belopp som konsulten har rätt att fakturera eller ska viss ersättning vara rörlig? Har konsulten rätt till särskild ersättning för resor och liknande?
  4. Ta in ett villkor som reglerar upphovsrätten till det arbete som utförs av konsulten och vem som får använda resultatet av arbetet när avtalsförhållandet upphört. Detta är särskilt viktigt då konsulten arbetar med att utveckla tekniska lösningar eller fysiska produkter.
  5. Ta in villkor om sekretess och konkurrensförbud. Överträdelser av sekretessplikten och konkurrensförbudet bör kopplas till ett specifikt vite (exempelvis 50 000 kr). Om bestämmelse om vite saknas kan det vara mycket svårt att bevisa vilken exakt ekonomisk skada som överträdelsen medfört.

Vad är ett konsultavtal?

Ett konsultavtal är ett avtal där en person eller ett företag åtar sig att utföra vissa tjänster åt ett annat företag. Konsultavtal kan ingås både av stora konsultbolag eller enskilda konsulter (som ofta tillhandahåller sina tjänster genom egna bolag). Konsultavtal uppvisar ofta likheter med anställningsavtal (där konsulten är den ”anställde”).

Juridiskt råder det dock mycket stora skillnader mellan rollen som anställd och konsult, då konsulten formellt sett är fristående från den aktör där arbetet utförs. I praktiken innebär detta att konsulten inte alls har samma skydd mot exempelvis uppsägning som en person som är direkt anställd hos det aktuella företaget.

Varför behövs ett konsultavtal?

Om en konsult ska engageras i en verksamhet är det mycket viktigt att ett väl genomtänkt konsultavtal upprättas och skrivs under innan konsulten påbörjar sitt arbete. Ett av de främsta argumenten för detta är att säkerställa att konsulten, när samarbetet upplösts, inte ska kunna missbruka den information som konsulten fått om företaget. Det ligger självklart även i konsultens intresse att alla villkor som uppdraget är förknippat med tydligt redovisas innan samarbetet tar sin början.

Vill du veta mer om konsultavtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Konsultavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik