1. Lavendla Juridik

Konkurs

Ibland, särskilt i dessa coronatider, kan företag hamna i situationen att de inte kan betala alla sina räkningar. Bolaget befinner sig i en finansiell kris. Det finns olika alternativ för bolaget att ta ställning till. Om verksamheten är livskraftig kan bolaget träffa frivilliga överenskommelser med sina fordringsägare eller så behöver andra åtgärder vidtas för atthantera situationen. Om illikviditet inträtt behöver situationen hanteras snabbt. Att sticka huvudet i sanden är inte en bra lösning eftersom problemen brukar eskalera snabbt.

Om betalningssvårigheterna inte är tillfälliga benämns detta som att bolaget är på obestånd. I det fall bolagets betalningsproblem är tillfälliga är bolaget illikvidt. Det som är avgörande för att ett bolag ska kunna undvika, eller ta sig ur, ett obestånd är att det finns tillräckliga kassaflöden i bolaget eller att det finns tillgångar att sälja av.

I små och mellanstora företag har ägaren också ofta ingått borgensåtagande för bolagets förpliktelser. När bolaget har likviditetsproblem kan bolagets borgenärer därför framställa krav mot ägaren direkt med stöd av borgensåtagandet. Detta är något som också behöver hanteras. Det finns även andra frågor att hantera såsom om det föreligger kritisk kapitalbrist för bolagets del. Bolagets bokföring måste vara i ordning och aktuell annars går det inte att bilda sig en uppfattning om bolagets ekonomiska ställning. Om den inte är det kan det vara svårt att ge en korrekt rådgivning.

Det finns några olika handlingsalternativ att tillgå och nedan beskrivs några av dessa kortfattat. Det finns fler möjliga åtgärder att vidta vilket kräver en analys av den situation bolaget befinner sig i för att undvika möjliga brottsliga gärningar och eventuella återvinningskrav i konkurs eller företagsrekonstruktion. Därtill aktualiseras kan även frågor avseende ägarens risker och ett personligt betalningsansvar. Betalningsinställelse med underhandsackord När ett bolag hamnar i ekonomisk kris kan en åtgärd vara att det ställer in sina betalningar. Denna åtgärd innebär inget skydd mot konkurs, utmätningar eller andra verkställighetsåtgärder. Bolaget måste också ha tillräckliga kassaflöden för att betala de löpande driftskostnaderna. En betalningsinställelse kan påverka bolaget genom att exempelvis leasingutrustning tas tillbaka eller att krediter sägs upp.

Efter betalningsinställelsen tas siktet på att bolaget ska försöka lösa sina betalningsproblem genom en frivillig ackordsuppgörelse med alla sina fordringsägare. Detta förfarande kallas för underhandsackord vilket innebär att bolagets fordringsägare frivilligt sätter ned sina fordringar mot bolaget. Detta innebär att samtliga fordringsägare behöver gå med på uppgörelsen för att den ska lyckas. Transparens och likabehandling gentemot fordringsägarna är mycket viktigt för?

4 viktiga saker att känna till om underhandsackord

  1. Det måste finnas möjlighet att få eller skapa framtida intäkter.
  2. Förfarandet är tids- och kostnadskrävande.
  3. Förfarandet kan vara komplext att hantera varför kvalificerat juridiskt biträde behövs.
  4. Om underhandsackordet misslyckas är konkurs ofta det enda alternativet som kvarstår.

En likviditetskris är således en mycket allvarlig situation som behöver hanteras snabbt och korrekt. Ju längre tiden går desto svårare blir situationen. Att tidigt kommunicera med sina borgenärer är många gånger avgörande för att ett underhandsackord ska lyckas. För att hantera situationen behövs många gånger ett kvalificerat juridiskt biträde eftersom det krävs fortlöpande strategiska avvägningar i en riskfylld situation inför en förestående konkurs. För bolagets ägare kan situationen många gånger vara mycket pressande där det är svårt att bedöma konsekvenserna av olika beslut som fattas.

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett formaliserat förfarande där en företagsrekonstruktör
förordnas av tingsrätten. För att en ansökan om företagsrekonstruktion ska beviljas krävs att bolaget har betalningssvårigheter och att det kan antas att rekonstruktionssyftet kan
uppfyllas genom förfarandet. Förfarandet innebär en del fördelar såsom en begränsad hävningsrätt av bolagets avtal och det finns möjlighet att få lönegaranti för en kortare
period. Syftet med förfarandet är att bolaget ska träffa en ackordsuppgörelse med samtliga sina oprioriterade borgenärer och det finns även möjlighet att under vissa förutsättningar tvinga fram ett ackord.

Konkurs

Konkursförfarandet är ett generalexekutivt förfarande där bolagets samtliga tillgångar ianspråktas för att tillgodose fordringsägarnas betalningsintresse. Slutmålet med detta förfarande är en avveckling av bolagets verksamhet. En fördel med konkurs är att bolagets anställda erhåller lönegaranti och därför är konkurs ofta den enda rimliga lösningen när det inte finns tillräcklig likviditet ens för att betala löner. När konkursförvaltaren säljer av bolagets tillgångar sker detta till högstbjudande, ofta genom att anbuds- eller auktionsförfarande, vilket innebär att priset sällan sätts lika högt som det hade kunnat göra vid en försäljning under normala förhållanden. Om det finns möjlighet att sälja tillgångar för att undvika en konkurs är det alltså ofta att föredra.

Vilken åtgärd ska vidtas?

I en situation där ett bolag har betalningsproblem finns det en mängd åtgärder som kan vidtas. Initialt behöver en ordentlig analys av situationen göras för att rätt åtgärd ska föreslås. Eftersom bolaget står inför, eller befinner sig i, en obeståndssituation finns en mängd lagregleringar att ta ställning till för att minimera såväl bolagets som ägarens risker gällande bland annat återvinning, personligt betalningsansvar och borgenärsbrott.

Hur lång tid tar det?

Det beror på hur många borgenärer det finns, hur komplicerat det är att reda ut fordringsförhållandena, hur många tvister som pågår, borgenärernas agerande och vilka
tillgångar/kassaflöden som finns. Allt ifrån några få veckor till många månader.

Kostnaderna?

Kostnaderna för genomförandet av ackordet bärs av bolaget. Eftersom förfarandet kan vara
komplicerat och tidskrävande kommer ett betydande förskott behöva erläggas. Arbete sker
på löpande räkning med en timkostnad om 3500 kronor inklusive moms.

Behöver du hjälp, råd eller ytterligare frågor?

Om du eller ditt bolag hamnat i en svår likviditetssituation – kontakta Lavendla juridik så hjälper vi till med att analysera situationen för att hitta en väg framåt. Ring oss på 0770 33 90 70 eller kontakta oss via formuläret nedan.