1. Lavendla Juridik

Konkurs

Ibland kan företag eller privatpersoner hamna i en situation där det inte längre går att betala räkningarna. Om situationen inte endast är tillfällig, brukar man säga att företaget eller personen är på obestånd. Att vara på obestånd leder i vissa fall till en konkurs. Under en konkurs tas privatpersonens eller företagets tillgångar i anspråk för att därefter delas ut till långivarna.

Konkurs

Vad innebär en konkurs?

En konkurs kan alltså bli aktuell om en privatperson eller ett företag, vilka kallas för gäldenär i konkurssammanhang är på obestånd. Syftet med en konkurs är att gäldenärens långivare, vilka kallas för   borgenärer, ska få betalt.

Genom att inleda ett konkursförfarande säkerställs att gäldenären inte gynnar en viss borgenär framför övriga borgenärer genom att betala borgenären med de sista pengar som gäldenären har. Ifall detta ändå sker strax innan konkursen är ett faktum finns möjligheten att kräva tillbaka betalningen. Det kallas för återvinning.

Tillgångarna sätts i ett konkursbo som företräds av en konkursförvaltare

De tillgångar som gäldenären har vid tiden för konkursen sätts i ett konkursbo. Konkursboet är en juridisk person och gäldenären har inte tillgång till den egendom som finns i konkursboet. Företaget eller privatpersonen kan därför inte på något sätt nå tillgångarna i konkursboet. Den som tar hand om konkursboets tillgångar är  konkursförvaltaren som är företrädare för konkursboet.

Konkursförvaltaren utses av tingsrätten på ansökan av en borgenär eller på ansökan av gäldenären själv. Konkursförvaltaren är vanligen en advokat med goda kunskaper inom området och ansvarar för att sköta om konkursboet. Uppdraget går ut på att se över vilka tillgångar och skulder som finns i konkursboet. Därefter ska tillgångarna som finns omvandlas till pengar för att kunna betala borgenärerna det som gäldenären är skyldig.

konkurslagen och förmånsrättslagen finns regler som rör konkursförfarandet. 

Bara gäldenärer som är på obestånd kan försättas i konkurs

Det är endast gäldenärer som är på obestånd som kan försättas i konkurs, vilket innebär att enbart privatpersoner eller företag som inte klarar av att betala sina skulder kan gå i konkurs. Det måste dessutom vara fråga om en permanent situation och får inte vara tillfälligt. Begreppet insolvens innebär samma sak som obestånd.

Illikviditet innebär däremot att gäldenären visserligen inte kan betala sina skulder, men ändå har tillgångar som överskrider skulderna. Kontanta medel saknas alltså, men gäldenären är inte obestånd för det. När en gäldenär är illikvid kan denne inte försättas i konkurs.

Alla borgenärer är inte garanterade betalt i konkursen

I vissa fall räcker inte tillgångarna i konkursboet för att kunna ersätta borgenärerna som kräver betalt. Det innebär att alla borgenärer kanske inte får betalt i konkursen och de är därför inte garanterade betalning.

De fordringar som borgenärerna har på gäldenären, det vill säga det som gäldenären lånat av borgenären, ägs med olika rätt. En fordran kan ägas med viss förmånsrätt, vilket innebär att borgenären har en  prioriterad fordran. I vilken ordning fordringar betalas regleras fullständigt i förmånsrättslagen. De borgenärer som har prioriterad fordran får betalt i första hand om det skulle vara så att pengarna i konkursboet inte räcker till samtliga borgenärer.

Detta händer efter en konkurs – skillnad mellan företag och privatpersoner

När ett företag försätts i konkurs leder det till att företaget löses upp därefter. Skulderna som finns kvar försvinner, det vill säga borgenärernas resterande fordringar försvinner.

Konkurs betalning

För privatpersoner som försätts i konkurs är fallet dock annorlunda eftersom borgenärernas fordringar finns kvar efter att konkursen är avslutad. Det är därför inget förfarande som gör att privatpersonen blir skuldfri. Skuldsanering kan då vara ett alternativ, vilket för företag till viss del motsvaras av företagsrekonstruktion, som går att läsa mer om längre ned.

Speciellt om företag som går i konkurs

När ett företag går i konkurs kan en avveckling av bolagets verksamhet  ske och då kan företaget delas upp och säljas bit för bit. Ett alternativ till detta är dock att företaget drivs vidare som en enhet, ifall en villig och seriös köpare hittas.

När konkursförvaltaren säljer av bolagets tillgångar sker detta till högstbjudande och vanligen genom ett anbuds- eller auktionsförfarande. Det innebär att priset sällan sätts lika högt som det hade kunnat göra vid en försäljning under normala förhållanden. Om det finns möjlighet att sälja tillgångar för att undvika en konkurs är det alltså ofta att föredra.

En fördel med konkurs är dock att bolagets anställda erhåller lönegaranti och därför är konkurs oftast den mest rimliga lösningen när det inte finns tillräckligt med tillgångar för att betala löner.

Tre tips till företaget för att undvika konkurs

Vid finansiella kriser måste företaget ta ställning till vissa frågor och alternativ. Om verksamheten fortfarande är livskraftig kan företaget träffa frivilliga överenskommelser med borgenärerna.

I annat fall behövs andra åtgärder vidtas för att hantera situationen. Om företaget är illikvidt, det vill säga när betalningsproblem är tillfälliga, behöver situationen hanteras snabbt. 

Det som är avgörande för att kunna undvika en framtida konkurs är att det finns tillräckliga kassaflöden i bolaget eller att det finns tillgångar att sälja av.

1. Borgensåtagande behöver hanteras

I små och mellanstora företag har ägaren ofta ingått borgensåtagande för bolagets förpliktelser. När bolaget har likviditetsproblem kan bolagets borgenärer därför framställa krav mot ägaren direkt med stöd av borgensåtagandet. Detta är något som behöver hanteras.

2. Bolagets bokföring måste vara korrekt och aktuell

Frågan om det i bolaget föreligger kritisk kapitalbrist måste hanteras. Bolagets bokföring måste därför vara i ordning och aktuell eftersom det annars inte går att bilda sig en uppfattning om bolagets ekonomiska ställning. Om bokföringen inte är riktig och uppdaterad kan det vara svårt att ge en korrekt rådgivning.

3. En analys av situationen krävs för att undvika möjliga problem

Det finns olika handlingsalternativ att tillgå, vilka beskrivs i det följande. Det finns även fler möjliga åtgärder att vidta vilket kräver en analys av den situation bolaget befinner sig i. En analys krävs för att undvika möjliga brottsliga gärningar och eventuella återvinningskrav i konkurs eller företagsrekonstruktion. Därtill kan även frågor avseende ägarens risker och personligt betalningsansvar aktualiseras.

Betalningsinställelse med underhandsackord är en åtgärd som kan vidtas

När ett bolag hamnar i ekonomisk kris kan en åtgärd vara att det ställer in sina betalningar. Denna åtgärd innebär dock inget skydd mot konkurs, utmätningar eller andra verkställighetsåtgärder.

Bolaget måste ha tillräckliga kassaflöden för att betala de löpande driftskostnaderna. En betalningsinställelse kan påverka bolaget genom att exempelvis leasingutrustning tas tillbaka eller att krediter sägs upp.

Frivillig ackordsuppgörelse med borgenärerna – underhandsackord

Efter betalningsinställelsen tas siktet på att bolaget ska försöka lösa sina betalningsproblem genom en frivillig ackordsuppgörelse med alla sina fordringsägare. Detta förfarande kallas för underhandsackord vilket innebär att bolagets fordringsägare frivilligt sätter ned sina fordringar mot bolaget. Detta innebär att samtliga fordringsägare behöver gå med på uppgörelsen för att den ska lyckas.

4 viktiga saker att känna till om underhandsackord

  1. Det måste finnas möjlighet att få eller skapa framtida intäkter.
  2. Förfarandet är tids- och kostnadskrävande.
  3. Förfarandet kan vara komplext att hantera varför kvalificerat juridiskt biträde behövs.
  4. Om underhandsackordet misslyckas är konkurs ofta det enda alternativet  som kvarstår.

Kommunicera tidigt med borgenärerna för att säkra att underhandsackord lyckas

En likviditetskris är således en allvarlig situation som behöver hanteras snabbt och korrekt. Ju längre tid som går, desto svårare blir situationen.  Att tidigt kommunicera med sina borgenärer är många gånger avgörande för att ett underhandsackord ska lyckas.

För att hantera situationen behövs dessutom i många fall ett kvalificerat juridiskt biträde eftersom fortlöpande och strategiska avvägningar krävs i en riskfylld situation inför en förestående konkurs. För bolagets ägare kan situationen många gånger vara pressande där det är svårt att bedöma konsekvenserna av olika beslut som fattas.

Företagsrekonstruktion är en annan åtgärd som kan vidtas

En företagsrekonstruktion är ett formaliserat förfarande där en företagsrekonstruktör utses av tingsrätten. För att en ansökan om företagsrekonstruktion ska beviljas krävs att bolaget har betalningssvårigheter och att det kan antas att rekonstruktionssyftet kan uppfyllas genom förfarandet.

Förfarandet innebär en del fördelar såsom en begränsad hävningsrätt av bolagets avtal och det finns även möjlighet att få lönegaranti för en kortare period. Syftet med förfarandet är att bolaget ska träffa en  ackordsuppgörelse med samtliga oprioriterade borgenärer och det finns också möjlighet att under vissa förutsättningar tvinga fram ett ackord.

Vilken åtgärd ska vidtas?

För att kunna svara på frågan om vilken åtgärd som ska vidtas i en situation där bolaget står inför eller befinner sig i obestånd, krävs först och främst en ordentlig analys av situationen. Genom att noga analysera situationen tas reda på vilken åtgärd som är rätt för företaget i fråga.

I dessa situationer finns också lagregler att ta ställning till för att minimera bolagets och ägarens risker gällande bland annat återvinning, personligt betalningsansvar och borgenärsbrott.

Hur lång tid tar det och hur stora blir kostnaderna?

Tiden för sådana förfaranden som ovan beskrivits tar olika lång tid beroende på hur många borgenärer som finns, hur komplicerat det är att reda ut skuldförhållanden, hur många tvister som pågår, borgenärernas agerande och vilka tillgångar som finns. Tidsperioden kan vara allt ifrån några få veckor till många månader.

Konkurs tid

Kostnaderna för genomförande av ackord bärs av bolaget. Eftersom förfarandet kan vara komplicerat och tidskrävande kommer ett förskott behöva erläggas. Arbete sker på löpande räkning med en timkostnad om 3500 kronor inklusive moms.

Lavendla hjälper till om du hamnat i konkursläge

Om du som privatperson eller om ditt bolag hamnat i någon av de ovan beskrivna situationerna finns vi på Lavendla Juridik till hands. Kontakta Lavendla Juridik för hjälp att analysera situationen för att hitta en väg framåt.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.