1. Lavendla Juridik

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal ingås mellan ett företag eller privatperson (uppdragstagaren) och ett annat företag eller privatperson (uppdragsgivaren). Uppdragsavtal har ofta stora likheter med så kallade ”konsultavtal” och vanliga anställningsavtal. 

Vad är ett uppdragsavtal?

Kännetecknande för ett uppdragsavtal är att det avser ett tydligt definierat uppdrag som ofta har på förhand bestämda start- och slutpunkter. Om du ska upprätta ett uppdragsavtal, eller behöver hjälp med att granska ett redan upprättat uppdragsavtal, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla Juridik. Ett uppdragsavtal (ibland används begreppet som en synonym till ”konsultavtal”) är ett avtal som syftar till att reglera villkoren för utförandet av ett specifikt uppdrag. Det i särklass vanligaste scenariot är att både uppdragstagaren och uppdragsgivaren är näringsidkare av något slag (uppdragstagaren är ofta en individ som tillhandahåller sina tjänster genom ett aktiebolag). Uppdragsavtal kan ur vissa avseenden likna ett anställningsavtal. Den som utför uppdraget har dock inte alls samma skydd mot exempelvis uppsägning som en person som är direkt anställd av uppdragsgivaren.

Varför behövs ett uppdragsavtal?

Om en utomstående aktör ska anlitas för att utföra ett visst uppdrag är det mycket, för båda parter, att ha ett ordentligt uppdragsavtal på plats när arbetet påbörjas. En av de främsta funktionerna med ett uppdragsavtal är att säkerställa att den information som uppdragstagaren erhåller genom uppdraget inte missbrukas när uppdragsförhållandet har upplösts.

Från uppdragstagarens perspektiv är det viktigt att uppdragsavtalet tydligt beskriver vilken rätt till ersättning som finns och vad uppdragstagaren förväntas att prestera under den tid som uppdraget fortlöper. Att slarva med detaljerna kan i värsta fall ge upphov till seglivade och kostsamma tvister.

Mall på uppdragsavtal

Det finns fler uppdragsavtalsmallar att tillgå och ladda ned över internet, men tänk på att varje avtalsförhållande är unikt. För att få ett så bra uppdragsavtal som möjligt är det rekommenderat att tala med en jurist vid upprättandet av uppdragsavtalet eller åtminstone låta en jurist läsa igenom uppdragsavtalet. På så sätt försäkrar ni er om att uppdragsavtalet är juridiskt korrekt och att avtalet tagit hänsyn till viktiga juridiska aspekter knutna till er situation. Ett välskrivet uppdragsavtal kan bespara er både tid och pengar då risken för missförstånd och tvistigheter mellan uppdragsgivare och uppdragstagare minimeras. 

5 saker du ska tänka på när du ska skriva ett uppdragsavtal

  1. Beskriv så tydligt som möjligt uppdragets karaktär och vilka arbetsuppgifter som uppdragstagaren förväntas att utföra. Desto mer konkret uppdragsbeskrivningen är, desto lättare blir det att hantera eventuell oenighet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren.
  2. Reglera noggrant vilken rätt till ersättning som uppdragstagaren har. Ska det vara ett fast månatligt belopp eller ska ersättning på något vis stå i relation till hur framgångsrikt uppdragstagarens arbete utförs? Har uppdragstagaren rätt till någon ersättning utöver själva arbetet (exempelvis för resor och utrustning)?
  3. Ange vem som äger rättigheterna till det som produceras av uppdragstagaren. Detta är särskilt viktigt om uppdragstagaren arbetar med att utveckla helt nya produkter eller tekniska lösningar.
  4. Bestäm hur uppsägning av uppdragsavtalet praktiskt går till och vilken uppsägningstid som ska gälla. Klargör vilka rättigheter och skyldigheter som åligger respektive part under uppsägningstiden.
  5. Ta in en sekretessförbindelse och ett konkurrensförbud i uppdragsavtalet. Dessa villkor bör knytas till en skyldighet att betala vite (exempelvis 50 000 kr) om uppdragstagaren gör sig skyldig till en överträdelse av något av villkoren. Om en vitesklausul saknas är det i realiteten svårt att få ut någon ersättning (eftersom det är komplicerat att beräkna den konkreta ekonomiska skada som uppstått).

Lagrum för uppdragsavtal

Det finns ingen särskild lag som reglerar uppdragsavtal. Vägledning får istället hittas i bland annat köplagen och i avgöranden från domstol. Att det inte finns någon lag som specifikt reglerar uppdragsavtal ger ytterligare anledning till att tydligt reglera uppdragsförhållandet i ett uppdragsavtal. 

 

Uppdragsavtal med mäklare

Ska du sälja din bostad och anlita en mäklare? Då brukar ett uppdragsavtal användas för att reglera relationen mellan dig som säljare (uppdragsgivaren) och mäklaren (uppdragstagaren). Avtalet bör vara skriftligt och ange förutsättningarna för uppdraget såsom vilket objekt som ska säljas, vem som är mäklare och vilken ersättning (provision) som ska utgå till mäklaren. 

Klausul om ensamrätt i uppdragsavtal med fastighetsmäklare

Det är vanligt att det finns en klausul om ensamrätt i uppdragsavtalet. Ensamrätten ger mäklaren rätt till provision oavsett om mäklaren hjälpt till med överlåtelsen eller inte under ensamrättstiden. Ensamrätten får inte överstiga tre månader, men den kan förlängas om säljare och mäklare är överens om det. En sådan förlängning får endast ske när det återstår en månad på ensamrätten. Om säljaren är konsument måste en överenskommelse om förlängning av ensamrätten vara skriftlig. 

 Mäklaren är personligt ansvarig för uppdraget

 Mäklaren är personligt ansvarig för förmedlingsuppdraget (inte mäklarföretaget som mäklaren arbetar hos). Uppdragsavtalet gäller med andra ord mellan säljaren (uppdragsgivaren) och personen som agerar mäklare.

Om mäklaren får förhinder och inte kan genomföra delar av uppdraget, krävs det att säljaren går med på att eventuell annan mäklare hjälper till att fullfölja uppdraget. Det är vanligt att det framgår i uppdragsavtalet att säljaren går med på att en annan mäklare kan få genomföra uppdraget vid förhinder. 

Oavsett vad som står i uppdragsavtalet, har mäklaren inte lov att överlämna uppdraget i sin helhet till en annan mäklare. Exempelvis om mäklaren som ska utföra försäljningen ska sluta arbeta som mäklare, krävs i normalfallet att mäklaren säger upp uppdragsavtalet. Om en annan mäklare på mäklarföretaget ska ta över uppdraget behöver ett nytt uppdragsavtal upprättas mellan säljaren och den nya mäklaren. 

Allmänna krav för mäklare

Mäklare ska vara opartiska. När det kommer till försäljningspriset får dock mäklare vara partiska, och särskilt beakta säljarens ekonomiska intresse. Mäklare ska arbeta för att säljaren får bästa möjliga försäljningspris. Vidare har mäklare en omsorgsplikt, vilket innebär att mäklaren ska ta hänsyn till både säljare och köpares intressen. Mäklare ska också följa god fastighetsmäklarsed. God fastighetsmäklarsed bestäms genom domar från förvaltningsdomstolarna och Fastighetsmäklarinspektionen. 

Uppsägning av uppdragsavtalet

Både säljare och mäklare kan säga upp uppdragsavtalet. Hur uppsägning går till brukar regleras i uppdragsavtalet. Om mäklaren har ensamrätt, går det i normalfallet inte att säga upp avtalet under ensamrättstiden. Har uppdragsavtalet sagts upp under ensamrättstiden utan godtagbara skäl kan säljaren riskera att bli skadeståndsskyldig. Exempel på godtagbart skäl kan vara att mäklaren har misskött sitt uppdrag. Mäklaren kan även ha rätt till ersättning för försäljningen om bostaden har sålts trots att uppdragsavtalet sagts upp.

Fastighetsmäklarinspektionen

Om du upplever att en mäklare agerat felaktigt kan du anmäla det till  fastighetsmäklarinspektionen. 

Uppdragsavtal redovisningskonsult och uppdragsavtal redovisning i allmänhet

När du tar hjälp av en redovisningskonsult ska redovisningskonsultens uppdrag regleras i ett skriftligt uppdragsavtal, där bland annat ansvarsfördelning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare och uppdragets innehåll klargörs. En bra utgångspunkt är att se till så att avtalet utformas efter rekommendationer från FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). 

 

Uppdragsavtal för konsulter

Oavsett vilken typ av konsultarbete det rör sig om, är det lämpligt att upprätta ett välskrivet uppdragsavtal så att uppdraget uträttas smidigt och utan missförstånd. 

Vill du veta mer om uppdragsavtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Uppdragsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

 

Du kommer i kontakt med våra jurister genom att ringa oss på 0770-33 90 70

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Uppdragsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik