Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Uppdragsavtal
  1. Lavendla Juridik

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal ingås mellan ett företag eller privatperson (uppdragstagaren) och ett annat företag eller privatperson (uppdragsgivaren). Uppdragsavtal har ofta stora likheter med så kallade konsultavtal och vanliga anställningsavtal. Om du ska upprätta eller behöver hjälp att granska ett uppdragsavtal, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla Juridik. Du når oss genom kontaktformuläret längre ned, på 0770 – 33 90 70 eller via mail.

Ett uppdragsavtal bestämmer villkoren för ett specifikt uppdrag

Kännetecknande för ett uppdragsavtal är att det avser ett tydligt definierat uppdrag, som ofta på förhand har bestämda start- och slutpunkter. Ett uppdragsavtal är ett avtal som syftar till att reglera villkoren för utförandet av ett specifikt uppdrag. Det vanligaste scenariot är att både uppdragstagaren och uppdragsgivaren är näringsidkare av något slag. Uppdragstagaren tillhandahåller vanligtvis sina tjänster genom ett aktiebolag.

Uppdragsavtal kan ur vissa avseenden likna ett anställningsavtal. Den som utför uppdraget har dock inte samma skydd mot exempelvis uppsägning, som en person som är direkt anställd av uppdragsgivaren har.

Ett uppdragsavtal har flera fördelar för båda parter

Om en utomstående aktör ska anlitas för att utföra ett visst uppdrag är det viktigt för båda parter att ha ett korrekt uppdragsavtal på plats när arbetet påbörjas. En av de främsta funktionerna med ett uppdragsavtal är att säkerställa att den information som uppdragstagaren erhåller genom uppdraget inte missbrukas när uppdragsförhållandet har upplösts.

Från uppdragstagarens perspektiv är det viktigt att uppdragsavtalet tydligt beskriver vilken rätt till ersättning som finns och vad uppdragstagaren förväntas att prestera under den tid som uppdraget fortlöper. Att slarva med detaljerna kan i värsta fall ge upphov till seglivade och kostsamma tvister.

5 viktiga saker att ha i åtanke när uppdragsavtal skrivs

  1. Beskriv så tydligt som möjligt uppdragets karaktär och vilka arbetsuppgifter som uppdragstagaren förväntas att utföra. Desto mer konkret uppdragsbeskrivningen är, desto lättare blir det att hantera eventuell oenighet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren.
  2. Reglera noggrant vilken rätt till ersättning som uppdragstagaren har. Ska det vara ett fast månatligt belopp eller ska ersättning på något vis stå i relation till hur framgångsrikt uppdragstagarens arbete utförs? Har uppdragstagaren rätt till någon ersättning utöver själva arbetet (exempelvis för resor och utrustning)?
  3. Ange vem som äger rättigheterna till det som produceras av uppdragstagaren. Detta är särskilt viktigt om uppdragstagaren arbetar med att utveckla helt nya produkter eller tekniska lösningar.
  4. Bestäm hur uppsägning av uppdragsavtalet praktiskt går till och vilken uppsägningstid som ska gälla. Klargör vilka rättigheter och skyldigheter som åligger respektive part under uppsägningstiden.
  5. Ta in en sekretessförbindelse och ett konkurrensförbud i uppdragsavtalet. Dessa villkor bör knytas till en skyldighet att betala vite (exempelvis 50 000 kr) om uppdragstagaren gör sig skyldig till en överträdelse av något av villkoren. Om en vitesklausul saknas är det i realiteten svårt att få ut någon ersättning (eftersom det är komplicerat att beräkna den konkreta ekonomiska skadan som uppstått).

Det saknas en lag för uppdragsavtal

Det finns ingen särskild lag som reglerar uppdragsavtal. Vägledning får istället hittas i bl.a. köplagen och i avgöranden från domstol. Att det inte finns någon lag som specifikt reglerar uppdragsavtal ger ytterligare anledning till att tydligt reglera uppdragsförhållandet i ett uppdragsavtal. 

Uppdragsavtal med mäklare

När en bostad säljs brukar en mäklare anlitas och då är det normalt att ett uppdragsavtal användas för att reglera relationen mellan säljaren (uppdragsgivaren) och mäklaren (uppdragstagaren). Avtalet bör vara skriftligt och ange förutsättningarna för uppdraget såsom vilket objekt som ska säljas, vem som är mäklare och vilken ersättning (provision) som ska utgå till mäklaren. 

Klausul om ensamrätt i uppdragsavtal med fastighetsmäklare

Det är vanligt att det finns en klausul om ensamrätt i uppdragsavtalet. Ensamrätten ger mäklaren rätt till provision oavsett om mäklaren hjälpt till med överlåtelsen eller inte under ensamrättstiden. Ensamrätten får inte överstiga tre månader, men den kan förlängas om säljare och mäklare är överens om det. En sådan förlängning får endast ske när det återstår en månad på ensamrätten. Om säljaren är konsument måste en överenskommelse om förlängning av ensamrätten vara skriftlig. 

Mäklaren är personligt ansvarig för uppdraget

Mäklaren är personligt ansvarig för förmedlingsuppdraget d.v.s. det är inte mäklarföretaget som mäklaren arbetar hos som är ansvarig. Om mäklaren får förhinder och inte kan genomföra delar av uppdraget krävs att säljaren går med på att en annan mäklare fullföljer uppdraget. Vanligtvis skrivs ett villkor om detta in i uppdragsavtalet. 

Oavsett vad som står i uppdragsavtalet kan mäklaren dock inte överlämna uppdraget i sin helhet till en annan mäklare. Om mäklaren som ska utföra försäljningen exempelvis ska sluta arbeta som mäklare, krävs i normalfallet att mäklaren säger upp uppdragsavtalet. Om en annan mäklare på mäklarföretaget ska ta över uppdraget behöver ett nytt uppdragsavtal upprättas mellan säljaren och den nya mäklaren. 

Allmänna krav för mäklare

Det finns vissa krav som mäklare måste förhålla sig till, bl.a. ska mäklare vara opartiska. När det kommer till försäljningspriset får dock mäklare vara partiska och särskilt beakta säljarens ekonomiska intresse. Mäklare ska arbeta för att säljaren får bästa möjliga försäljningspris.

Vidare har mäklare en omsorgsplikt, vilket innebär att mäklaren ska ta hänsyn till både säljarens och köparens intressen. Mäklare ska också följa god fastighetsmäklarsed. God fastighetsmäklarsed bestäms genom domar från förvaltningsdomstolarna och fastighetsmäklarinspektionen

Uppsägning av uppdragsavtalet med mäklaren

Både säljare och mäklare kan säga upp uppdragsavtalet och hur uppsägning går till brukar regleras i uppdragsavtalet. Om mäklaren har ensamrätt, går det i normalfallet inte att säga upp avtalet under ensamrättstiden. 

Har uppdragsavtalet sagts upp under ensamrättstiden utan godtagbara skäl riskerar säljaren att bli skadeståndsskyldig. Exempel på godtagbart skäl kan vara att mäklaren har misskött sitt uppdrag. Om du upplever att en mäklare agerat felaktigt kan du anmäla det till  fastighetsmäklarinspektionen. 

Mäklaren kan i vissa fall ha rätt till ersättning för försäljningen om bostaden har sålts, trots att uppdragsavtalet sagts upp.

Uppdragsavtal med redovisningskonsult och för redovisning i allmänhet

När hjälp tas av en redovisningskonsult ska redovisningskonsultens uppdrag regleras i ett skriftligt uppdragsavtal, där bl.a. ansvarsfördelning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare samt uppdragets innehåll klargörs. En bra utgångspunkt är att se till att avtalet utformas efter rekommendationer från FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). 

Oavsett vilken typ av konsultarbete det rör sig om är det lämpligt att upprätta ett välskrivet uppdragsavtal så att uppdraget uträttas smidigt och utan missförstånd. 

Vill du veta mer om uppdragsavtal? Kontakta oss på Lavendla Juridik

Behöver du hjälp med att se över ett uppdragsavtal eller behöver du hjälp med att skriva ett? Kontakta oss på Lavendla för en personlig konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret ovan, via mail eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Uppdragsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.