1. Lavendla Juridik

Rättshjälp

Vid tvister i domstol och andra juridiska ärenden är det möjligt att få statlig ersättning för de kostnader som uppstår genom så kallad rättshjälp. Vid beviljad rättshjälp täcker staten en del av utgifterna.

Rättshjälp - Inte gratis hjälp som alla kan få

Rättshjälpen omfattar bl.a. kostnader för juridiskt ombud, medlare, tolk, bevisning med mera. Om rättsskydd finns i ens hemförsäkring täcker det kostnaderna i första hand.  Rättshjälp beviljas endast i de fall när rättsskydd och ekonomi saknas. I denna artikel kommer vi gå in på rättshjälpsmyndighetens funktion, rättshjälpslagen, vem som kan få rättshjälp samt hur ansökan om denna går till. När konflikter inte går att lösa brukar domstol eller annan myndighet verka som tredje part. Parterna behöver i dessa situationer juridiska ombud som tar till vara deras bästa intressen samt för deras talan. Kostnaden varierar beroende på vad tvisten rör, tidsaspekten samt vilket ombudet är. 

När rättsskydd och ekonomi saknas kan rättshjälp beviljas som täcker en del av kostnaderna, men med olika villkor. Vad är då rättshjälp? Det är inte gratis hjälp som alla kan få eftersom rättshjälp endast beviljas under vissa förutsättningar.

 

Steg för steg: Så går prövningen om rättshjälp till

Rättshjälpsmyndigheten är ansvarig myndighet för prövning av rätt till rättshjälp. Om det redan pågår en tvist i domstol är det dock den domstolen som istället prövar rättshjälpsfrågan. Följande 5 steg ingår i bedömningen av om rättshjälp ska beviljas eller inte. Reglerna finns i rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen. 

 1. Rättshjälp gäller i huvudsak privatpersoner.
 2. Det ekonomiska underlaget måste understiga 260 000 kr.
 3. Om rättsskydd finns kan rättshjälp inte ges.
 4. Vad tvisten eller frågan rör spelar roll för beviljad rättshjälp.
 5. Rådgivning är en förutsättning för rättshjälp.

Rättshjälp gäller privatpersoner 

Den statliga ersättningen gäller för privatpersoner som huvudregel. Det är bara undantagsvis som ett företag, en förening eller ett dödsbo beviljas rättshjälp. För företag saknas rätt till rättshjälp om problemet uppstått i och med verksamheten och det är bara om det finns särskilda skäl som rättshjälp kan beviljas. För dödsbon kan rätt till rättshjälp finnas om det finns synnerliga skäl och det är ett väldigt högt krav. Ifall en person har beviljats rättshjälp och avlidit kan rättshjälpen dock övergå till dödsboet om detta begärs och det anses rimligt.

Det ekonomiska underlaget måste vara mindre än 260 000 kr per år 

När frågan om rättshjälp prövas tittar rättshjälpsmyndigheten alternativt domstolen på den sökandes ekonomiska underlag, eftersom rättshjälp bara beviljas till personer som inte själva kan stå för kostnaderna som uppstår. I det ekonomiska underlaget ingår inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns en guide till hur det ekonomiska underlaget beräknas längre ned. Om summan som uträknats är 260 000 kr om året eller mer saknas rätt till rättshjälp. Om summan däremot understiger 260 000 kr om året kan rättshjälp beviljas. 

Beroende på den sökandes ekonomi kan en rättshjälpsavgift behöva betalas, vilken motsvarar en viss procent av kostnaden ombudet. 

Försäkring med rättsskydd hindrar rätt till rättshjälp

I flera försäkringar ingår rättsskydd. Rättsskydd innebär att försäkringsbolaget täcker merparten av utgifterna som uppstår. Det är försäkringsbolagen som avgör villkoren för rättsskyddet och det är därför det finns variation mellan olika försäkringsbolag. Exempel på några vanliga försäkringsbolag är folksam, trygg hansa, if och länsförsäkringar. Det är viktigt att kontrollera villkoren som gäller för försäkringsbolaget i fråga. 

Om det finns rättsskydd genom försäkringen kommer rättshjälp inte att beviljas eftersom det är rättsskyddet som täcker kostnaderna. Kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera hur mycket av utgifterna som försäkringen verkligen täcker. 

Om rättsskydd saknas, men personen i fråga borde ha tecknat försäkring kan den sökande nekas rättshjälp. En bedömning sker utifrån ekonomiska och personliga förhållanden och det krävs att det föreligger särskilda skäl för att rättshjälp ska beviljas. 

Den rättsliga frågan avgör om man har rätt till rättshjälp

Även fast tidigare förutsättningar är uppfyllda finns inte alltid rätt till rättshjälp. I rättshjälpslagen utesluts vissa juridiska frågor där rätt till rättshjälp saknas. 

 • Pengar

För tvister som rör pengar krävs att tvisten uppgår till minst 23 650 kr för att rättshjälp ska kunna beviljas. Summan motsvarar ett halvt prisbasbelopp för år 2020.

 • Brottmål

Om den misstänkte eller offret kan få hjälp genom en offentlig försvarare eller målsägandebiträde kommer rättshjälp inte att beviljas. 

 • Förvaltningsfrågor 

För ärenden som rör tvångsvård och migration är det i första hand ett offentligt biträde som hjälper till. Inom kategorin avses också tvister mot försäkringskassan som är en statlig myndighet. Här saknas rätt till offentligt biträde och rättsskydd undantas likaså från förvaltningsfrågor. Rättshjälp beviljas som huvudsak inte eftersom det anses saknas anledning till det. 

 • Överklagande

När ett myndighetsbeslut överklagas beviljas vanligtvis inte rättshjälp eftersom det finns en plikt för förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar att noga utreda varenda ärende som inkommit. 

Det krävs särskilda skäl för rättshjälp i familjemål om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag. 

I skilsmässo- och bodelningsmål beviljas inte rättshjälp, förutom i mycket komplicerade situationer. En form av gratis rättshjälp vid skilsmässa är dock att staten i vissa fall kan täcka kostnaden av en bodelningsförrättare till maximalt fem timmar. Det brukar dock inte anses vara lika med rättshjälp, utan är istället en ersättningsgaranti. 

 • Sexualbrott i utlandet

Rättshjälp beviljas i dessa situationer även fast det ekonomiska underlaget överstiger 260 000 kr. Staten täcker en del av kostnaderna för juridiskt ombud samt resekostnader.

 • Arbetstvist

Det är rättshjälp från facket som erbjuds i första hand vid arbetsrelaterade frågor, t.ex. vid arbetsskador. Det är ens lokala fackförbund man får vända sig till. I vissa fall finns dock rätt till rättshjälp även om man inte är ansluten eller om fackförbundet i den aktuella situationen inte kan hjälpa till.

 • Konsumenttvist

Konsumenttvister prövas hos Allmänna reklamationsnämnden och är gratis. Om en part inte följer beslutet som nås kan den andra parten vända sig till domstol. Rättshjälp beviljas om övriga krav är uppfyllda. 

 • Övriga frågor

Beviljandet av rättshjälp beror på hur komplext ärendet är. När det kommer till lagfart, inteckning av fastighet, självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning och  gåvobrev beviljas vanligtvis inte rättshjälp. Det innebär att det oftast saknas anledning att bevilja rättshjälp vid arvstvist. 

 

För beviljad rättshjälp krävs att man genomfört rådgivning

Rådgivning är en förutsättning för rätt till rättshjälp. Rådgivningen ska ges av en jurist, advokat eller annan lämplig person under minst en timme. Rådgivningen står man för själv, men ifall ekonomin saknas kan rådgivningen vara gratis. Detsamma gäller för den som är minderårig och saknar tillgångar. Rådgivning är en förutsättning eftersom det är här juristen kan se om situationen går att lösa redan efter att rådgivning lämnats. 

 

Detta är skillnaden mellan rättshjälp och rättsskydd 

Rättshjälp är alltså ekonomisk hjälp för den som saknar rättsskydd. Vid beviljad rättshjälp täcker staten vissa delar av de kostnader som uppstår vid en tvist. 

Rättsskydd är däremot det primära skyddet som inkluderas i många hemförsäkringar. Rättsskyddet brukar vanligtvis ha ett tak på 200 000 kr och täcker oftast 80 % av kostnaderna som uppstår. Resterande kostnad ansvarar man för själv. Rättsskyddet täcker normalt inte förlorad inkomst, resekostnader och övriga kostnader. 

Ifall man förlorar målet och blir betalningsskyldig för motpartens rättegångskostnader täcker rättsskyddet detta, något som rättshjälpen inte gör. Det är inte i alla tvister som förloraren betalar motpartens rättegångskostnader, exempelvis inte i vårdnadsmål. 

Varför söker man inte rättshjälp direkt?

Det beror på att det tar tid att upprätta ansökan om rättshjälp och med anledning av att det är mycket svårt att bli beviljad rättshjälp. I ansökan krävs bevisning om att sökande part inte haft möjlighet att teckna en försäkring, vilket innebär att bara människor med svaga ekonomiska förhållanden kan få rätt till rättshjälp.

Rättshjälpsansökan: fyll i blankett för rättshjälp

 1. Kontrollera om rättsskydd finns i försäkringen. Kontakta försäkringsbolaget och dubbelkolla för att se om rättsskydd finns samt vad som ingår.
 2. Om rättsskydd saknas kan rättshjälp beviljas. Tillvägagångssättet är att först kontakta en jurist, advokat eller annan lämplig person för rådgivning.
 3. Ombudet hjälper till att lösa problemet antingen utan att domstol blir inblandad eller tvistlösning i domstol.
 4. Tillsammans med ombudet fylls blanketten om rättshjälp i. I blanketten efterfrågas om rättsskydd finns, vad tvisten för ansökan om rättshjälp handlar om, om rådgivning genomgåtts och hur det ekonomiska underlaget ser ut.
 5. Blanketten skickas till rättshjälpsmyndigheten, alternativt domstolen, som tar ett beslut utifrån den prövning som ovan beskrivits.

5 kostnader som täcks av rättshjälp

 1. Delar av kostnaden för juridiskt ombud upp till 100 timmar. Vid särskilda skäl kan rättshjälpen utökas och för minderåriga utan inkomst kan hela kostnaden täckas.
 2. Bevisningskostnader vid allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen), marknadsdomstolen samt arbetsdomstolen.
 3. Utredningskostnader till maximalt 10 000 kr.
 4. Kostnad för medlare, tolk och översättning.
 5. Ansökningsavgiften i domstol och övriga kostnader för handlingar, dokument, kopior, delgivning och så vidare.

Guide: Räkna ut ditt ekonomiska underlag 

För att se om rätt till rättshjälp finns kan följande guide användas för beräkning av det ekonomiska underlaget som är själva grunden för rättshjälp. 

Formeln är: inkomster + tillgångar - skulder - försörjningsbörda. Om summan landar under 260 000 kr/år kan rätt till rättshjälp finnas. 

 

Vad räknas som inkomster? 

 • Lön, pension, försörjningsstöd och studiebidrag räknas med. 
 • Alla bidrag räknas dock inte med, exempelvis barn- och bostadsbidrag. 
 • Ifall näringsverksamhet bedrivs utgår intäkterna från den senaste taxeringen.
 • Det finns en rätt att dra av vissa utgifter som varit behövliga för utförandet av arbetet. Man får dra av de kostnader som överstiger 5000 kr. 
 • För inkomster av varierande slag, exempelvis med orsak av arbetslöshet eller sjukdom, är underlaget - dels den inkomst man haft under sex månader före och dels ens förväntade inkomst sex månader efter rättshjälpsansökan.

 

Vad omfattas med tillgångar?

 • Utgångspunkten är tillgångarnas beskattningsvärde.
 • Bankmedel (minst 25 000 kr), fordringar och en del livförsäkringar räknas med som exempel. 
 • Dock inte privatbostad, sparkonto för pension och tillgångar i näringsverksamhet. 
 • När tillgångarna räknats ut dras skulderna av. Resultatet blir antingen en nettoförmögenhet eller nettoskuld. Om det rör sig om en nettoförmögenhet får 50 000 kr dras av. Resterande delas på hälften och läggs till på slutresultatet.

 

Vad omfattas med skulder?

 • Alla skulder räknas med, förutom skulder som rör privatbostad eller näringsverksamhet. 
 • Om skulderna överstiger tillgångarna får amortering dras av (nettoskuld). Den årliga amorteringen som överstiger 5000 kr dras då av.

 

Vad omfattas med försörjningsbörda?

 • Man får göra avdrag med 15 000 kr per år för varje underårigt barn som man är underhållsskyldig till. Det finns dock ett maxbelopp på 75 000 kr/år, även fast man har fler än fem underåriga barn.  
 • Avdraget avser barn som bor i samma hem eller som man är skyldig att betala underhållsbidrag till, vilket man vanligtvis är tills barnet är 18 år. 

 

Rättshjälpsavgiften varierar i förhållande till det ekonomiska underlaget

När det ekonomiska underlaget räknats ut och summan är lägre än 260 000 kr/år kan rättshjälp beviljas. Om rättshjälp beviljas behöver man dock själv stå för en del av kostnaderna. Den del man själv står för kallas rättshjälpsavgift, vilken varierar med hänsyn till det ekonomiska underlaget. 

 • Om det ekonomiska underlaget understiger 50 000 kr är rättshjälpsavgiften 2 % av kostnaderna
 • Om det ekonomiska underlaget är över 50 000 kr men understiger 100 000 kr är rättshjälpsavgiften 5 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock 500 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget är över 100 000 kr men under 120 000 kr är rättshjälpsavgiften 10 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 1000 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget är över 120 000 kr men under 150 000 kr är rättshjälpsavgiften 20 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 1500 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget är över 150 000 kr men under 200 000 kr är rättshjälpsavgiften 30 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 2000 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget överstiger 200 000 kr är rättshjälpsavgiften 40 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 5000 kr. 

OBS! Ifall ens ekonomi starkt förändras under tiden som frågan prövas kan rättshjälpsavgiften likaså förändras. Därför bör man direkt meddela och informera om att ens ekonomiska situation ser annorlunda ut. Det beror på att när rättshjälpsärendet tagit slut är det inte längre möjligt att sänka rättshjälpsavgiften. 

 

Rättshjälp och taxor år 2020

Varje år publicerar Domstolsverket regler om rättshjälp samt om ersättning till rättsliga biträden. I publikationen skrivs taxor ut för offentliga försvarare, målsägandebiträden, konkursförvaltare, tolkar och så vidare. 

Timkostnadsnormen år 2020 är för den som är godkänd för F-skatt 1404 kr. För den som inte är godkänd för F-skatt är timkostnadsnormen 1068 kr. År 2019 var dessa taxor 1380 kr respektive 1050 kr och alla belopp är exklusive moms. Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister som har uppdrag att bistå parter i olika tvister. 

 

Kontakta Lavendla Juridik för frågor och rådgivning om rättshjälp

Vi på Lavendla Juridik hjälper dig att reda ut om du har rätt till rättshjälp och lämnar rådgivning samt ser över din unika situation. Tveka inte med att kontakta oss för hjälp av våra duktiga jurister. Vi hjälper dig kring frågor avseende rättshjälp oavsett i vilken stad du befinner dig i.