Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Rättshjälp
 1. Lavendla Juridik

Rättshjälp

Vid tvister i domstol och andra juridiska ärenden är det möjligt att få statlig ersättning för de kostnader som uppstår genom rättshjälp. Vid  beviljad rättshjälp täcker staten en del av utgifterna. I följande artikel kommer vi gå in på rättshjälpsmyndighetens funktion, rättshjälpslagen, vem som kan få rättshjälp samt hur ansökan går till.

Rattshjalp

Rättshjälp är inte gratis hjälp som alla kan få

Rättshjälp omfattar kostnader för juridiskt ombud, medlare, bevisning, tolk med mera. Om det finns rättsskydd i en hemförsäkring täcker det kostnaderna i första hand. Rättshjälp beviljas endast i de fall när rättsskydd och ekonomi saknas.

När konflikter inte går att lösa på egen hand brukar domstol eller annan myndighet verka som tredje part. Parterna behöver i dessa situationer juridiska ombud som tar till vara deras bästa intressen samt för deras talan. Kostnaden varierar beroende på vad tvisten rör, tidsaspekten samt vilket ombudet är.

När rättsskydd och ekonomi saknas kan rättshjälp beviljas som täcker en del av kostnaderna, men med olika villkor. Vad är då rättshjälp? Det är inte gratis hjälp som alla kan få eftersom det endast beviljas under vissa förutsättningar.

När följande 5 förutsättningar är uppfyllda kan rättshjälp beviljas

Rättshjälpsmyndigheten är ansvarig myndighet för prövning av rätt till rättshjälp. Om det redan pågår en tvist i domstol är det istället  domstolen där tvisten pågår som prövar rättshjälpsfrågan istället. Följande fem steg ingår i bedömningen av om rättshjälp ska beviljas eller inte. Reglerna finns i rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen

 1. Det gäller i huvudsak privatpersoner.
 2. Det ekonomiska underlaget måste understiga 260 000 kr.
 3. Om rättsskydd finns kan rättshjälp inte ges.
 4. Vad tvisten eller frågan rör spelar roll.
 5. Rådgivning är en förutsättning.

Rättshjälp gäller privatpersoner 

Den statliga ersättningen gäller för privatpersoner som huvudregel. Det är bara undantagsvis som ett företag, en förening eller ett dödsbo  beviljas rättshjälp. För företag saknas rätt till rättshjälp om problemet uppstått i och med verksamheten och det är bara om det finns särskilda skäl som rättshjälp kan beviljas. 

För dödsbon kan rätt till rättshjälp finnas om det finns synnerliga skäl och det är ett väldigt högt krav. Ifall en person har beviljats rättshjälp och avlidit kan den statliga ersättningen dock övergå till dödsboet om detta begärs och det anses rimligt.

Det ekonomiska underlaget måste vara mindre än 260 000 kr per år 

När frågan prövas tittar rättshjälpsmyndigheten alternativt domstolen på den sökandes ekonomiska underlag, eftersom rättshjälp bara beviljas till personer som inte själva kan stå för kostnaderna som uppstår. I det ekonomiska underlaget ingår inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda.

Det finns en guide till hur det ekonomiska underlaget beräknas längre ned. Om summan som uträknats är 260 000 kr om året eller mer saknas rätt till rättshjälp. Om summan däremot understiger 260 000 kr om året kan rättshjälp beviljas.

Beroende på den sökandes ekonomi kan en rättshjälpsavgift behöva betalas, vilken motsvarar en viss procent av kostnaden ombudet. 

Försäkring med rättsskydd hindrar rätt till rättshjälp

I flera försäkringar ingår rättsskydd. Rättsskydd innebär att försäkringsbolaget täcker merparten av utgifterna som uppstår. Det är försäkringsbolagen som avgör villkoren för rättsskyddet och det är därför villkoren hos olika försäkringsbolag varierar. Exempel på några vanliga försäkringsbolag är Trygg Hansa, If, Länsförsäkringar och Folksam. Det är viktigt att kontrollera villkoren som gäller för försäkringsbolaget i fråga. 

Hjalp i ratten

Om det finns rättsskydd genom försäkringen kommer rättshjälp inte att beviljas eftersom det är rättsskyddet som täcker kostnaderna. Kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera hur mycket av utgifterna som försäkringen verkligen täcker. 

Om rättsskydd saknas, men personen i fråga borde ha tecknat försäkring kan den sökande nekas rättshjälp. En bedömning sker utifrån ekonomiska och personliga förhållanden och det krävs att det föreligger särskilda skäl för att beviljande ska ske. 

Den rättsliga frågan avgör om rätt till rättshjälp finns

Även fast tidigare förutsättningar är uppfyllda finns inte alltid rätt till rättshjälp. I lagen utesluts nämligen vissa juridiska frågor där rätt till rättshjälp saknas. Nedan går vi igenom vad som gäller för olika områden och situationer. 

Pengar

För tvister som rör pengar krävs att tvisten uppgår till minst 23 650 kr för att rättshjälp ska kunna beviljas. Summan motsvarar ett halvt prisbasbelopp för år 2020.

Brottmål

Om den misstänkte eller offret kan få hjälp genom en offentlig försvarare eller målsägandebiträde kommer rättshjälp inte att beviljas. 

Förvaltningsfrågor och överklagande av myndighetsbeslut

För ärenden som rör tvångsvård och migration är det i första hand ett offentligt biträde som hjälper till. Inom kategorin avses också tvister mot Försäkringskassan som är en statlig myndighet. Här saknas rätt till offentligt biträde och rättsskydd undantas likaså från förvaltningsfrågor. Rättshjälp beviljas som huvudsak inte eftersom det anses saknas anledning till det. 

När ett myndighetsbeslut överklagas beviljas vanligtvis inte rättshjälp eftersom det finns en plikt för förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar att noga utreda varenda ärende som inkommit. 

Vårdnadstvist

Det krävs särskilda skäl för rättshjälp i familjemål om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag. 

Skilsmässa och bodelning

I skilsmässo- och bodelningsmål beviljas inte rättshjälp, förutom i mycket komplicerade situationer. En form av gratis rättshjälp vid  skilsmässa är dock att staten i vissa fall kan täcka kostnaden av en bodelningsförrättare till maximalt fem timmar. Det brukar dock inte anses vara lika med rättshjälp, utan är istället en ersättningsgaranti. 

Sexualbrott i utlandet

Rättshjälp beviljas i dessa situationer även fast det ekonomiska underlaget överstiger 260 000 kr. Staten täcker en del av kostnaderna för juridiskt ombud samt resekostnader.

Arbetstvist

Det är rättshjälp från facket som erbjuds i första hand vid arbetsrelaterade frågor, till exempel vid arbetsskador. Det är ens lokala fackförbund man får vända sig till. I vissa fall finns dock rätt till rättshjälp även om man inte är ansluten eller om fackförbundet i den aktuella situationen inte kan hjälpa till.

Konsumenttvist

Konsumenttvister prövas hos Allmänna reklamationsnämnden och är gratis. Om en part inte följer beslutet som nås kan den andra parten vända sig till domstol. Rättshjälp beviljas om övriga krav är uppfyllda. 

Övriga frågor

Beviljandet av rättshjälp beror på hur komplext ärendet är. När det kommer till lagfartinteckning av fastighet, självdeklaration, testamenteäktenskapsförordbouppteckning och gåvobrev beviljas vanligtvis inte rättshjälp. Det innebär att det oftast saknas anledning att bevilja rättshjälp vid arvstvist. 

För beviljad rättshjälp krävs att man genomfört rådgivning

Rådgivning är en förutsättning för rätt till rättshjälp. Rådgivningen ska ges av en jurist, advokat eller annan lämplig person under minst en timme. Rådgivningen står personen för själv, men ifall ekonomin saknas kan rådgivningen vara gratis. Detsamma gäller för den som är minderårig och saknar tillgångar.

Rådgivning är en förutsättning eftersom det är här juristen kan se om situationen går att lösa redan efter att rådgivning lämnats. 

Detta är skillnaden mellan rättshjälp och rättsskydd 

Rättshjälp är ekonomisk hjälp för den som saknar rättsskydd. Vid beviljad rättshjälp täcker staten vissa delar av de kostnader som uppstår vid en tvist. 

Rättsskydd är däremot det primära skyddet som inkluderas i många hemförsäkringar. Rättsskyddet brukar vanligtvis ha ett tak på 200 000 kr och täcker oftast 80 % av kostnaderna som uppstår. Resterande kostnader ansvarar personen för själv. Rättsskyddet täcker normalt inte förlorad inkomst, resekostnader och övriga kostnader. 

Ifall man förlorar målet och blir betalningsskyldig för motpartens  rättegångskostnader täcker rättsskyddet detta, något som rättshjälpen inte gör. Det är dock inte i alla tvister som förloraren betalar motpartens rättegångskostnader, exempelvis sker det inte i vårdnadsmål

Rättshjälpsansökan: fyll i blankett för rättshjälp

 1. Kontrollera om rättsskydd finns i försäkringen. Kontakta försäkringsbolaget och dubbelkolla för att se om rättsskydd finns samt vad som ingår.
 2. Om rättsskydd saknas kan rättshjälp beviljas. Tillvägagångssättet är att först kontakta en jurist, advokat eller annan lämplig person för rådgivning.
 3. Ombudet hjälper till att lösa problemet antingen utan att domstol blir inblandad eller tvistlösning i domstol.
 4. Tillsammans med ombudet fylls blanketten om rättshjälp i. I blanketten efterfrågas om rättsskydd finns, vad tvisten för ansökan om rättshjälp handlar om, om rådgivning genomgåtts och hur det ekonomiska underlaget ser ut.
 5. Blanketten skickas till rättshjälpsmyndigheten, alternativt domstolen, som tar ett beslut utifrån den prövning som ovan beskrivits.

Därför söker man inte rättshjälp direkt

Det beror på att det tar tid att upprätta ansökan och med anledning av att det är mycket svårt att bli beviljad rättshjälp. I ansökan krävs  bevisning om att sökande part inte haft möjlighet att teckna en försäkring, vilket innebär att bara människor med svaga ekonomiska  förhållanden kan få rätt till rättshjälp.

5 kostnader som täcks av rättshjälp

 1. Delar av kostnaden för juridiskt ombud upp till 100 timmar. Vid särskilda skäl kan rättshjälpen utökas och för minderåriga utan inkomst kan hela kostnaden täckas.
 2. Bevisningskostnader vid allmän domstol, tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen, marknadsdomstolen samt arbetsdomstolen.
 3. Utredningskostnader till maximalt 10 000 kr.
 4. Kostnad för medlare, tolk och översättning.
 5. Ansökningsavgiften i domstol och övriga kostnader för handlingar, dokument, kopior, delgivning och så vidare.

Guide: Räkna ut ditt ekonomiska underlag 

För att se om rätt till rättshjälp finns kan följande guide användas för beräkning av det ekonomiska underlaget som är själva grunden. 

Formeln för det ekonomiska underlaget

+ inkomster

+ tillgångar

– skulder

– försörjningsbörda.

= Om summan landar under 260 000 kr/år kan rätt till rättshjälp finnas. 

1. Vad räknas som inkomster? 

Lön, pension, försörjningsstöd och studiebidrag räknas med. Alla bidrag räknas dock inte med, exempelvis barn- och bostadsbidrag. Ifall  näringsverksamhet bedrivs utgår intäkterna från den senaste taxeringen.

Det finns dessutom en rätt att dra av vissa utgifter som varit behövliga för utförandet av arbetet. Man får dra av de kostnader som överstiger 5000 kr. 

För inkomster av varierande slag, exempelvis med orsak av arbetslöshet eller sjukdom, är underlaget dels den inkomst man haft under sex månader före och dels ens förväntade inkomst sex månader efter ansökan.

2. Vad omfattas med tillgångar?

Utgångspunkten är tillgångarnas beskattningsvärde. Bankmedel, minst 25 000 kr, fordringar och en del livförsäkringar räknas med som exempel. Dock räknas inte privatbostad, sparkonto för pension och tillgångar i näringsverksamhet med.

När tillgångarna räknats ut dras skulderna av. Resultatet blir antingen en nettoförmögenhet eller nettoskuld. Om det rör sig om en nettoförmögenhet får 50 000 kr dras av. Resterande delas på hälften och läggs till på slutresultatet.

3. Vilka skulder räknas med?

Alla skulder räknas med, förutom skulder som rör privatbostad eller näringsverksamhet. Om skulderna överstiger tillgångarna får  amortering dras av (nettoskuld). Den årliga amorteringen som överstiger 5000 kr dras då av.

4. Vad omfattas med försörjningsbörda?

Man får göra avdrag med 15 000 kr per år för varje underårigt barn som man är underhållsskyldig till. Det finns dock ett maxbelopp på 75 000 kr/år, även fast fler än fem underåriga barn finns.

Avdraget avser barn som bor i samma hem eller som målsman är skyldig att betala underhållsbidrag till, vilket målsman vanligtvis är tills barnet är 18 år. 

Rättshjälpsavgiften varierar i förhållande till det ekonomiska underlaget

När det ekonomiska underlaget räknats ut och summan är lägre än 260 000 kr/år kan rättshjälp beviljas. Om beviljande sker behöver man dock  själv stå för en del av kostnaderna. Den del man själv står för kallas  rättshjälpsavgift, vilken varierar med hänsyn till det ekonomiska underlaget.

Rattshjalp i taxor
 • Om det ekonomiska underlaget understiger 50 000 kr är rättshjälpsavgiften  2 % av kostnaderna
 • Om det ekonomiska underlaget är över 50 000 kr men understiger 100 000 kr är rättshjälpsavgiften 5 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock 500 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget är över 100 000 kr men under 120 000 kr är rättshjälpsavgiften 10 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 1000 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget är över 120 000 kr men under 150 000 kr är rättshjälpsavgiften 20 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 1500 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget är över 150 000 kr men under 200 000 kr är rättshjälpsavgiften 30 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 2000 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget överstiger 200 000 kr är rättshjälpsavgiften  40 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 5000 kr. 

Om ens ekonomi förändras kan avgiften förändras

Ifall ens ekonomi starkt förändras under tiden som frågan prövas kan rättshjälpsavgiften likaså förändras. Därför bör personen direkt  meddela och informera om att ens ekonomiska situation ser annorlunda ut. Det beror på att när rättshjälpsärendet tagit slut är det inte längre möjligt att sänka rättshjälpsavgiften. 

Rättshjälp och taxor år 2023

Varje år publicerar Domstolsverket regler om rättshjälp samt om ersättning till rättsliga biträden. I publikationen skrivs taxor ut för offentliga försvarare, målsägandebiträden, konkursförvaltare, tolkar och så vidare. 

Rättshjälpstaxa 2023:
1476 kr exkl. moms
1845 kr inkl. moms

Tidsspillan 2023 (gäller vardagar 8-18):
1350 kr exkl. moms
1687,50 kr inkl. moms

Övrig tid:
885 kr exkl. moms
1106,25 kr inkl. moms

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister som har uppdrag att bistå parter i olika tvister. 

Lavendla hjälper till med frågor och rådgivning om rättshjälp

Vi på Lavendla Juridik hjälper dig att reda ut om du har rätt till rättshjälp  och lämnar rådgivning samt ser över din unika situation. Tveka inte med att kontakta oss för hjälp av våra duktiga jurister. Vi hjälper dig kring frågor avseende rättshjälp oavsett i vilken stad du befinner dig i.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.