1. Lavendla Juridik

VD avtal

VD omfattas som huvudregel inte av lagen om anställningsskydd (LAS), vilket gör att ett vanligt anställningsavtal oftast inte är den bästa lösningen för att reglera en VD:s anställningsvillkor. Istället behöver ett särskilt VD-avtal skrivas, som tar hänsyn till VD:ns centrala roll i företaget. Ett genomtänkt, välskrivet och anpassat VD-avtal för er specifika situation kan bespara båda parter konflikter som potentiellt kan orsaka stora kostnader. Om du eller ditt företag behöver hjälp med att upprätta ett VD-avtal är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik på 0770 – 33 90 70, via kontaktformuläret längst ner eller via mail.

Vad är ett VD-avtal? Det skiljer sig från det vanliga anställningsavtalet

Ett VD-avtal är en typ av anställningsavtal. Ett VD-avtal skiljer sig dock ofta markant ifrån ett vanligt anställningsavtal, eftersom VD:n har en betydligt mer framträdande roll i verksamheten än en genomsnittlig anställd. I normala fall omfattas inte en VD av LAS, vilket gör att det är ännu viktigare att upprätta ett skriftligt avtal än för en ”vanlig” anställd.

VD-avtalet är också ett viktigt instrument för att säkerställa att VD:n inte missbrukar den information som VD:n får om företagets verksamhet under anställningstiden. Om VD:n ändå skulle göra det kan bestämmelserna i VD-avtalet läggas till grund för att VD:n ska kompensera företaget ekonomiskt för den skada som uppstått. Publika aktiebolag ska enligt lag utse VD, medan det för privata aktiebolag är frivilligt att utse VD eller inte.

VD:ns uppdrag och uppgift

En VD:s uppdrag handlar om att sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Det kan exempelvis handla om att ingå strategiskt viktiga avtal och att tillse att verksamheten har rätt typ av  personal för arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna är ofta centrala för bolaget som helhet och därför särskilt viktiga att reglera i avtal. I princip gäller avtalsfrihet för parterna (VD och bolaget).

5 saker att tänka på när du skriver ett VD-avtal

 1. Säkerställ att VD:n inte omfattas av LAS. Oftast gäller inte reglerna i LAS för en VD men undantag förekommer. Den avgörande faktorn är att VD:n har mer generösa anställningsvillkor än övriga medarbetare på företaget (exempelvis gällande lön och längden på uppsägningstiden).
 2. Ta in ett konkurrensförbud i avtalet. Ett konkurrensförbud innebär att VD:n under en viss tid efter att denne lämnat företaget inte får ägna sig åt konkurrerande verksamhet. Det är dock inte tillåtet att ha hur omfattande konkurrensförbudsklausuler som helst. En bra utgångspunkt är att konkurrensförbudet bör omfatta ett visst geografiskt område och inte sträcka sig längre än 18 månader efter anställningens upphörande.
 3. Säkerställ att inte känslig information kommer utomstående till del genom att ha med en sekretessklausul i VD-avtalet. Innebörden av sekretessklausulen ska vara att VD:n inte har rätt att sprida information om arbetsgivarens verksamhet efter det att anställningen upphört.
 4. Ta in en klausul i avtalet som förpliktar VD:n att betala vite/skadestånd till företaget om VD:n bryter mot avtalets bestämmelser.
 5. Har VD:n rätt till bonus? Reglera då tydligt i VD-avtalet under vilka förutsättningar denna bonus kommer att falla ut.

Varför behövs ett VD-avtal?

VD:n är ofta den absolut viktigaste medarbetaren på ett företag. VD:n sköter om företagets löpande angelägenheter och har ofta mandat att fatta beslut som kan vara av stor betydelse för företagets framtid. Det är därför, för både VD:n själv och arbetsgivaren, klokt att klart och tydligt reglera vilka villkor som gäller för VD:ns arbete.

Lavendla Juridik rekommenderar att man antingen tar fram ett VD-avtal i samråd med en jurist eller åtminstone låter en jurist granska avtalet innan det undertecknas. En sådan investering kan, inte minst, visa sig guld värd i ett läge där VD:n överträtt sina befogenheter.

10 punkter som VD-avtalet bör innehålla

 1. Tillträdesdag och arbetsuppgifter.
 2. Lön, föräldralön och semester.
 3. Arbetsplats och traktamente.
 4. Arbetstid.
 5. Pension, försäkringar och ersättning för sjukdom.
 6. Konkurrensklausul.
 7. Sekretess.
 8. Uppsägning och uppsägningslön.
 9. Avgångsvederlag.
 10. Tvistlösning.

VD-avtal vid uppsägning

Som huvudregel omfattas VD inte av LAS och inte heller av kollektivavtal. Det innebär bland annat att uppsägning inte behöver vara sakligt grundad. Istället för LAS och kollektivavtal gäller avtalsrättsliga principer i fråga om uppsägning.

Den part som vill säga upp avtalet behöver inte ange något skäl, men måste däremot ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden. Skälig uppsägningstid anses vara kring sex månader för en VD. Det är även vanligt att avtala om avgångsvederlag vid uppsägning. 

Tänk på att du som VD inte har rätt att ta ett annat jobb under uppsägningstiden, om ni inte avtalat annat. Under uppsägningstiden är behöver du även fortsatt arbeta för bolaget om bolaget så önskar. Det är dock vanligt att VD:n blir arbetsbefriad. Under uppsägningstiden har du fortsatt rätt till lön oavsett om du blivit arbetsbefriad eller inte. I normala fall gäller även fortsatt andra förmåner såsom pensionsavsättning och semesterdagar, sjuklön med mera. 

Pension i VD-avtal

Eftersom VD normalt sett inte omfattas av kollektivavtalad tjänstepension behöver bestämmelser om pension regleras i VD-avtalet. I VD-avtalet bör framgå hur stora pensionsavsättningar arbetsgivaren ska göra och hur den beräknas, exempelvis med fast lön som underlag eller om bonus också ska utgöra underlag för pensionen.

Tjänstebil och övriga förmåner i VD-avtal

VD-avtalet är föremål för förhandling och det är möjligt att till exempel begära en tjänstebil som komplement eller som del av VD:ns lön. Tänk på att en förmån såsom tjänstebil ska förmånsbeskattas.  Exempel på andra förmåner är städning och barnvakt. 

Mall på VD-avtal 

Det finns flera VD-avtalsmallar att tillgå över internet, men tänk på att det ofta finns unika omständigheter för varje enskilt företag och dess VD, vilket avtalet behöver ta hänsyn till. Det är därför en god idé att ta hjälp av en jurist vid utformandet av VD-avtalet eller i vart fall be en jurist granska avtalet innan parterna signerar det. 

Vill du veta mer om VD-avtal? Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Lavendla för ytterligare frågor och funderingar kring anställningsavtal. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan, mail eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om VD-avtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.