Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Stämningsansökan
  1. Lavendla Juridik

Stämningsansökan

När två parter hamnar i tvist med varandra och inte kan komma överens om en lösning på den uppkomna konflikten, kan en stämningsansökan skickas in till tingsrätten. Nedan går vi igenom det viktigaste att känna till kring en stämningsansökan.

Stamningsansokan

Stämningsansökan inleder processen i domstol

Genom stämningsansökan inleds process i domstol. Stämningsansökan är en handling som i korthet innehåller vad en part önskar att domstolen ska döma i den uppkomna tvisten. Den som skickar in ansökan om stämning och begär att domstolen ska döma på ett särskilt sätt kallas för käranden. Den som stämningsansökan riktas mot, alltså den andra parten i målet, kallas för svaranden.

Skillnaden mellan dispositiva och indispositiva tvister

Inom juridiken skiljer man på dispositiva och indispositiva tvister, samt brottmål. Dispositiva tvister är sådana tvister där parterna kan förlikas om saken. I huvudsak handlar det om förmögenhetsrättsliga tvister, det vill säga tvister om pengar. 

Indispositiva tvister är sådana tvister där förlikning mellan parterna inte är möjlig. Indispositiva mål är ofta av familjerättslig karaktär till exempel vårdnadstvister och skilsmässa. Att vissa mål är indispositiva är för att staten ansett sig ha ett sådant intresse av saken att förlikning mellan parterna på egen hand inte anses lämpligt. 

De flesta tvister är dispositiva och den här artikeln fokuserar på stämningsansökan för dispositiva tvistemål.

Exempel på dispositiva tvister

En dispositiv tvist kan exempelvis handla om att en part inte fått betalt för en fordran, att det föreligger brister i ett köpt objekt såsom en fastighet eller en bil, att en part brutit mot en avtalsöverenskommelse med mera.

Det är alltid rekommenderat att i första hand försöka komma överens med motparten om en lösning innan du går till domstol. Tvister i domstol kan komma att bli både dyra och tidskonsumerande. 

Förenklat tvistemål och skiljeförfarande

Rör tvisten mindre belopp, upp till strax under 25.000 kronor, kan den lösas genom så kallat förenklat tvistemål. Förenklat tvistemål finns för att bespara parterna tid och kostnader för mindre processer.

Om du exempelvis har en fordran eller egendom som du har rätt till men inte fått tillbaka, kan du i första hand ta hjälp av Kronofogden för ditt krav innan du vänder dig till domstol.

I större kommersiella affärsförhållanden är det vanligt att avtala om att uppkomna tvister ska lösas genom skiljeförfarande istället för i allmän domstol. Till skillnad från en process i allmän domstol är bland annat ett skiljeförfarande konfidentiell och ett avgörande av tvisten sker snabbare. 

Mall och exempel på stämningsansökan samt svaromål

Domstolsverket tillhandahåller en mall som du kan utgå från när du skriver din stämningsansökan. Det är inget krav att använda mallen, men den är en bra utgångspunkt för att se till så att du får med allting som tingsrätten behöver.

En stämningsansökan besvaras av svaranden genom svaromål. Svaromålet innehåller svarandens bestridande eller medgivande av det som käranden angett i stämningsansökan. Till exempel “svaranden bestrider käromålet. Svaranden har rätt till att häva köpet av bilen då den är behäftad med väsentliga fel och är således inte i avtalsenligt skick.”

4 punkter som stämningsansökan ska innehålla

  1. Uppgifter om käranden och svaranden, såsom kontaktuppgifter, adress, eventuellt ombud, med mera.
  2. Yrkanden. Det vill säga, vad du önskar att domstolen ska döma. Exempelvis “käranden yrkar att svaranden ska utge 80.000 kronor till käranden.”
  3. Grunder och bakgrund för yrkandet. Ange vilka omständigheter som gjort att du anser dig ha rätt till det du yrkar på. Exempelvis “svaranden har brutit mot ett köpeavtal, enligt vilket svarande ska betala 80.000 kronor för en bil.”
  4. Bevisning. Bevisning är underlag som styrker dina yrkanden. Den kan vara skriftlig såväl som muntlig. Exempelvis vittnen, avtal eller mailkorrespondens.

Stämningsansökan och tvist – Viktigt att tänka på

Det är oerhört viktigt att formulera stämningsansökan på ett genomtänkt sätt. Domstolen kan exempelvis inte döma ut ett belopp som är högre än vad en part har yrkat. En dom omfattas också av res judicata, vilket innebär att en sak som redan har avgjorts genom dom inte kan avgöras igen i ett nytt mål.

En dom kan överklagas till en högre instans. Den första instansen är tingsrätten, den andra hovrätten och slutligen Högsta domstolen. För att få sitt mål prövat måste överklagande ske inom den tid som angivits tillsammans med domen, normalt tre veckor. Lämnas överklagan in för sent vinner domen laga kraft, vilket innebär att den inte längre kan överklagas. 

Det är inget krav att anlita ett juridiskt ombud i en tvist, men det är starkt rekommenderat. Många gånger kan du få ersättning ur din din hemförsäkring eller företagsförsäkring för dina ombudskostnader, så kallat rättsskydd

Kontakta Lavendla för hjälp med stämningsansökan

Funderar du över att skriva en stämningsansökan eller har du blivit stämd? Behöver du juridisk hjälp i en tvist? Då är det en god idé att tala med en jurist. En jurist kan hjälpa dig bedöma det juridiska läget och dina chanser att vinna en potentiell tvist.

Juristen kan också hjälpa dig skriva en korrekt stämningsansökan eller ett svaromål som tar med alla viktiga juridiska argument och ser till så att relevanta yrkanden, grunder och bevisning framförs. Juristen kan företräda dig mot motparten i hela processen. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.