1. Lavendla Juridik

Bygglov

Du kan överklaga ett beslut om bygglov om du är missnöjd med beslutet. Både beslut om bygglov och förhandsbesked kan överklagas. Förhandsbesked är ett besked som föregår bygglov och genom ett sådant besked kan man tidigt få reda på om tänkta byggplaner är genomförbara. Förhandsbeskedet visar om den plats du vill genomföra byggnadsåtgärder på är lämplig att bebygga. Efter ett positivt förhandsbesked måste bygglov sökas inom två år.

Bygglov

Bygglov är tillstånd för byggnadsåtgärder

Bygglov är ett tillstånd för att få utföra byggnadsåtgärder. Om du är osäker på om det som du tänkt bygga kräver bygglov kan du kontakta din kommun och få reda på om bygglov krävs. 

Ifall du har tänkt att bygga en ny byggnad, bygga till, riva eller göra vissa ändringar på en fastighet behöver du oftast inhämta bygglov. Ibland måste du även göra en anmälan trots att bygglov inte krävs för åtgärden. Även uppförande av murar eller plank kan kräva bygglov.

Ett vanligt exempel på överklagan av bygglov är när grannar överklagar ett bygglov på grund av skymd havsutsikt. 

Byggnadsnämnden hanterar bygglov

Bygglov regleras i plan- och bygglagen, som förkortas PBL. Kommunernas verksamhet enligt PBL hanteras av  byggnadsnämnden. 

Alla kommuner ska ha en byggnadsnämnd, men byggnadsnämnden kan ha olika namn ute i kommunerna. Ibland heter nämnden bara byggnadsnämnden, men ibland kan nämnden ha andra namn som exempelvis miljö- och byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. 

Enligt lag ska ärenden som kommer in till byggnadsnämnden handläggas så effektivt som möjligt. Det innebär bland annat att inkomna ärenden inom rimlig tid ska avgöras genom beslut. För vissa ärendetyper är tidsfristen för handläggningen utskriven, men alla ärenden ska utföras skyndsamt. Det ska tas någon form av beslut i varje ärende. 

Överklagandetid för bygglov är 3 veckor

Överklagande av bygglov ska skickas till byggnadsnämnden och ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag som den klagande fick ta del av beslutet genom delgivning. Har den klagande inte delgivits beslutet, ska överklagandet ha kommit in inom fyra veckor  från den dag som beslutet kungjordes i Post- och inrikes Tidningar. 

När överklagandetiden gått ut för beslut om bygglov eller förhandsbesked vinner beslutet laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre kan överklagas till högre instans. Det är därför viktigt att överklaga inom angiven tidsfrist. 

Vem får överklaga bygglov eller förhandsbesked?

För att ha möjlighet att överklaga ett beslut om bygglov eller förhandsbesked måste det vara fråga om ett beslut som angår dig och som gått dig emot. Det kan behöva bedömas från fall till fall. 

Ett beslut angår dig när det är fråga om en situation som påverkar dig på ett inte obetydligt sätt. För att kunna överklaga ett bygglov som beviljats eller nekats ska beslutet alltså angå dig och gått dig emot. 

Rättsverkningar för beslut om bygglov eller förhandsbesked  

Normalt krävs även att beslutets rättsverkningar påverkar ett intresse som erkänts av rättsordningen eller att beslutet påverkar någons rättsliga ställning. Det kan vara rättsverkningar på det rättsliga planet eller av faktisk natur, såsom att beslutet innebär en störning för en som bor nära den plats som beslutet berör. 

Overklaga bygglov

Beslut som påverkar en persons egendom anses överklagbara (egendomsskydd). Om beslutet exempelvis påverkar egendomens  värde eller rättsliga status kan beslutet överklagas. Det är dock verkningarna av beslutet som är avgörande för dess överklagbarhet och det ska vara fråga om negativa följder för den som vill överklaga.

Länsstyrelsen eller domstol avgör om det går att överklaga bygglov

I slutändan är det den överprövande instansen som avgör om den klagande har rätt att överklaga, det vill säga Länsstyrelsen eller domstolen. 

Att ha rätt att överklaga innebär dock inte att överklagandet kommer att bifallas, utan endast att överklagandet och dess invändningar mot beslutet kommer att prövas. Om det inte föreligger någon klagorätt kommer överklagandet att avvisas utan att invändningar mot beslutet prövas. 

Detta ska överklagandet av beslut om bygglov/förhandsbesked innehålla

Överklagandet ska vara skriftligt och det ska framgå vilket beslut det är som överklagas samt vilken ändring som den klagande vill åstadkomma.

Det är dock inte nödvändigt att ange vilka paragrafer i lagen som den överklagande anser att beslutet strider mot. Kontaktuppgifter och vem den klagande är ska framgå av överklagandet.

Överklagan av bygglov sker till kommunen

Kommunens beslut om bygglov eller förhandsbesked överklagas till kommunen. I samband med beslutet från kommunen ska kommunen ge information om hur och när överklagandet ska göras. Du kan tala med kommunen om du behöver mer information om hur överklagandet går till.

Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in inom  tidsfristen. Kommunen skickar därefter överklagandet till Länsstyrelsen som handlägger ärendet. Länsstyrelsen tar sedan ett beslut som skickas ut till kommun och berörda parter. 

Länsstyrelsen beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsens beslut om bygglov kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen (MMD). Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I vissa fall kan MÖD:s avgöranden överklagas till Högsta domstolen (HD).

För att överklagandet ska prövas hos MÖD eller HD krävs  prövningstillstånd. I vissa fall ska domstolen överlämna målet till  regeringen för prövning. Beviljas inte prövningstillstånd, står mark- och miljööverdomstolens avgörande fast.  

Mall och exempel på att överklaga bygglov 

En överklagan mot ett beslut om bygglov ska var skriftlig. Det ska innehålla vad det är som du vill överklaga, vilken ändring av beslutet som du begär och dina kontaktuppgifter. 

För att göra en korrekt överklagan som tar hänsyn till dina rättigheter är det en god idé att ta hjälp av en jurist. Tänk på att skicka in överklagandet inom tidsfristen, annars vinner beslutet laga kraft och kan därmed inte längre överklagas. 

Kan du överklaga grannens bygglov?

Du som granne kan ha möjlighet att överklaga exempelvis ett beviljat bygglov hos en granne. Beslutet ska då angå dig och ha gått dig emot. 

Om grannen exempelvis bor långt ifrån platsen där bygglov beviljats finns risken att det inte är möjligt att överklaga beslutet. Om platsen där bygglov beviljats gränsar din tomt direkt eller till exempel endast avskiljs av en väg så finns en stor chans att överklagan kan prövas. 

Det kostar ingenting att överklaga bygglov 

Det kostar ingenting att på egen hand överklaga ett ärende som beslutats enligt PBL, men tänk på att det kan vara en god investering att tala med en jurist redan tidigt i processen. På så sätt försäkrar du dig om att dina rättigheter tas tillvara på bästa möjliga sätt. 

Lavendla hjälper till med överklagande

Det kan vara lämpligt att låta en jurist skriva överklagandet så att det blir korrekt från början. På så sätt försäkrar du dig om att ta dina rättigheter tas till hänsyn. Juristen kan även företräda dig i hela bygglovsprocessen.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.