1. Lavendla Juridik

Bygglov

Om du anser att det beslut som fattats i ett bygglovsärende är felaktigt, har du möjlighet att överklaga beslutet. Både beslut om bygglov och förhandsbesked kan överklagas. Förhandsbesked är ett besked som föregår bygglov, och är ett sätt för att tidigt få reda på om ens tänkta byggplaner överhuvudtaget är möjliga. Förhandsbeskedet visar om den plats du vill genomföra byggnadsåtgärder på är lämplig att bebygga. Efter positivt förhandsbesked, måste bygglov sökas inom två år. 

Vad är bygglov för någonting?

Om du har tänkt bygga en ny byggnad, bygga till, riva, eller göra vissa ändringar på en fastighet behöver du oftast inhämta bygglov. Ibland måste du även göra en anmälan, trots att bygglov inte krävs för åtgärden. Även uppförande av murar eller plank kan kräva bygglov. Bygglov är ett tillstånd för att få utföra byggnadsåtgärder. Om du är osäker på om det som du tänkt bygga kräver bygglov, kan du kontakta din kommun och få reda på om bygglov krävs. 

Bygglov regleras i plan - och bygglagen (PBL). Kommunernas verksamhet enligt PBL hanteras av byggnadsnämnden. Alla kommuner ska ha en byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden kan ha olika namn ute i kommunerna. Ibland heter den byggnadsnämnden, men kan även ha andra namn som exempelvis miljö- och byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. 

Enligt lag ska ärenden som kommer in till byggnadsnämnden handläggas så effektivt som möjligt. Det innebär bland annat att inkomna ärenden, inom rimlig tid ska avgöras genom beslut. För vissa ärendetyper är tidsfristen utskriven, men för samtliga ärenden gäller att handläggningen ska utföras skyndsamt. Det ska tas någon form av beslut i varje ärende. 

Bygglov överklagandetid

Överklagandet ska skickas till byggnadsnämnden och ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor, från den dag som den klagande fick ta del av beslutet genom delgivning. Har den klagande inte delgivits beslutet, ska överklagandet ha kommit in inom fyra veckor den den dag som beslutet kungjordes i Post- och inrikes Tidningar. 

När överklagandetiden gått ut för beslut om bygglov eller förhandsbesked, vinner beslutet laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre kan överklagas till högre instans. Det är därför mycket viktigt att överklaga inom angiven tidsfrist. 

Få hjälp av en jurist med din överklagan 

En jurist kan hjälpa dig utforma en överklagan för ett beslut om bygglov eller förhandsbesked. Genom att anlita en jurist ser du till att dina rättigheter tas tillvara på på bästa möjliga sätt. Juristen kan även företräda dig i hela bygglovsprocessen. 

Vem får överklaga bygglov eller förhandsbesked?

För att ha möjlighet att överklaga ett beslut om bygglov eller förhandsbesked, ska det vara fråga om ett beslut som angår dig och som gått dig emot. Det kan behöva bedömas från fall till fall. Att beslut angår någon innebär en situation som påverkar någon på ett sätt som inte är obetydligt. Normalt sätt krävs även att beslutets rättsverkningar påverkar ett intresse som erkänts av rättsordningen eller att beslutet påverkar någons rättsliga ställning. De kan vara rättsverkningar på det rättsliga planet eller av faktisk natur såsom att beslutet innebär en störning för en som bor nära den plats som beslutet berör. 

Beslut som påverkar en persons egendom anses överklagbara (egendomsskydd). Det kan exempelvis vara så att beslutet påverkar egendomens värde eller rättsliga status. Då kan en person överklaga beslutet. Det är verkningarna av beslutet som är avgörande. Det ska vara fråga om negativa följder för den som vill överklaga. I slutändan är det den överprövande instansen som avgör om den klagande har rätt att överklaga, det vill säga länsstyrelsen eller domstolen. 

Att ha rätt till att överklaga innebär inte att överklagandet kommer att bifallas, utan endast att överklagandet och dess invändningar mot beslutet, kommer att prövas. Om det inte föreligger någon klagorätt, avvisas överklagandet utan att invändningar mot beslutet prövas. 

Vad ska överklagandet av beslut om bygglov eller förhandsbesked innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt, och i överklagandet ska det framgå vilket beslut det är som överklagas samt vilken ändring som den klagande vill åstadkomma. Det är inte nödvändigt att ange vilka paragrafer i lagen som den överklagande anser att beslutet strider mot. Kontaktuppgifter och vem den klagande är, ska framgå i överklagandet.

Överklaga bygglov länsstyrelsen - börja hos kommunen

Kommunens beslut om bygglov eller förhandsbesked överklagas till kommunen. I samband med beslutet från kommunen, ska kommunen ge information om hur och när överklagandet ska göras. Du kan tala med kommunen om du behöver mer information om hur överklagandet går till. Så här ser början på processen ut:

  1. Kommunen bedömer om överklagandet har kommit in inom tidsfristen. Kommunen skickar därefter överklagandet till Länsstyrelsen. 
  2. Länsstyrelsen handlägger ärendet.
  3. Länsstyrelsen tar ett beslut som skickas ut till kommun och berörda parter. 

Överklaga länsstyrelsen beslut bygglov - vart görs det?

Länsstyrelsen beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD). Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I vissa fall kan MÖD:s avgöranden överklagas till Högsta domstolen (HD). För att överklagandet ska prövas hos MÖD eller HD krävs prövningstillstånd. I vissa fall ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning. Beviljas inte prövningstillstånd, står mark- och miljööverdomstolens avgörande fast.  

Överklaga bygglov utsikt 

Att grannar överklagar ett bygglov på grund av exempelvis skymd havsutsikt är inte ovanligt. Beslut om bygglov som påverkar din utsikt, kan ge dig rätt att överklaga beslutet om bygglov. 

Överklaga bygglov exempel och överklaga bygglov mall

En överklagan mot ett beslut om bygglov ska var skriftligt. Det ska innehålla vad det är som du vill överklaga, vilken ändring av beslutet som du begär, och dina kontaktuppgifter. För att göra en korrekt överklagan som tar hänsyn till din rättigheter, är det en god idé att ta hjälp av en jurist. Tänk på att skicka in överklagandet inom tidsfristen, annars vinner beslutet laga kraft och kan därmed inte längre överklagas. 

Det finns överklagandemallar att tillgå över internet som kan fungera som en bra utgångspunkt när du skriver din överklagan, men det är lämpligt att låta en jurist skriva överklagandet så att det blir korrekt från början. På så sätt försäkrar du dig om att ta dina rättigheter tas till hänsyn. 

Överklaga beviljat bygglov eller överklaga nekat bygglov 

För att kunna överklaga ett bygglov som beviljats eller nekats, ska beslutet angå och gått dig emot. Om detta är uppfyllt kommer din överklagan att prövas. Det kan behöva bedömas från fall till fall. Se mer under avsnittet ovan kallat “Vem får överklaga bygglov eller förhandsbesked?” och “Överklaga bygglov länsstyrelsen”.

Kan du överklaga grannens bygglov?

Du som granne kan ha möjlighet att överklaga exempelvis ett beviljat bygglov hos en granne. Beslutet ska då angå dig och ha gått dig emot. Om exempelvis grannen bor långt ifrån platsen där bygglov beviljats, så finns det chans att det inte är möjligt att överklaga beslutet. Om platsen där bygglov beviljats gränsar din tomt direkt eller till exempel endast avskiljs av en väg så finns det stor chans till att din överklagan kan prövas. 

Överklaga bygglov - vad kostar det?

Det kostar ingenting att på egen hand överklaga ett ärende som beslutats enligt PBL, men tänk på att det kan vara en god investering att tala med en jurist redan tidigt i processen. På så sätt försäkrar du dig om att dina rättigheter tas tillvara på bästa möjliga sätt.