Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Immaterialrätt / Design- och mönsterskydd
  1. Lavendla Juridik

Design- och mönsterskydd

Det är möjligt att juridiskt skydda en produkts utseende och form. Det immaterialrättsliga skyddet för utseende och form på en produkt kallas för mönsterskydd och regleras i  mönsterskyddslagen. Det brukar i dagligt tal också kallas för designskydd. 

design och monsterskydd

Alltid rekommenderat att ansöka om mönsterskydd

En produkts utseende kan ha stort värde, inte minst ekonomiskt. Många gånger väljs en särskild produkt framför en annan just på grund av sin tilltalande design. Av detta skäl är det därför rekommenderat att ansöka om mönsterskydd, så att konkurrenter inte kan använda designen utan skaparens tillåtelse. 

Viss möjlighet finns att få skydd utan att ansöka om det, men det skyddet är inte lika omfattande och säkert som det skydd som kan uppnås genom registrering.

Den som skapat ett mönster kallas för formgivare. Det är formgivaren som har rätt att registrera mönstret för att få mönsterskydd och rätten till mönstret kan överlåtas genom avtal till någon annan än formgivaren. 

Vad kan skyddas med mönsterskydd?

Vitt skilda produkter kan erhålla mönsterskydd, som exempel kan både godis och fordon få skydd. Med mönster i lagens mening avses en produkt eller produktdels utseende. Produktens utseende får sin karaktär genom sin utsmyckning, linjer, färger, konturer, former med mera. 

Mönsterskyddet får däremot inte omfatta detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. För att skydda tekniska lösningar får man vända sig till patenträtten

Mönsterskydd erhålls via registrering som varar i 5 år 

Enligt huvudregeln uppkommer mönsterskydd genom registrering hos Patent- och registreringsverket. Efter registrering beviljats erhålls mönsterskydd i Sverige. Skyddet gäller i fem år från dagen för ansökan men kan förlängas till högst 25 år. 

2 krav för att få mönsterskydd

  1. Mönstret ska vara nytt. Nyhetskravet innebär att mönstret inte ska vara offentliggjort sedan tidigare, även om det finns vissa undantag. Den som skapat mönstret kan, trots att mönstret offentliggjorts, inom ett år ansöka om mönsterskydd. Att mönstret ska vara nytt innebär också att det exempelvis inte är tillräckligt att enbart byta färg på ett redan befintligt mönster.
  2. Mönstret ska vara särpräglat. Det innebär att en kunnig användares helhetsintryck av designen ska skilja sig tillräckligt mycket från tidigare kända mönster. Med kunnig användare menas en person som har kunskap om liknande produktdesigner. 

Mönstret får inte ha annan skyddad rättighet av utomstående

Mönsterskydd kan inte erhållas om mönstret innehåller en annan skyddad rättighet som innehas av en utomstående, såsom ett varumärke eller ett upphovsrättsligt skyddat verk. För att få mönsterskydd innehållandes en annans immateriella rättighet krävs tillåtelse från den rättighetsinnehavaren först. Vidare får mönstret inte innehålla ett stadsvapen, statsflagga eller strida mot god sed.

Mönsterskyddets många fördelar

Den exklusiva rätten att använda mönstret förhindrar inte enbart  konkurrenter från att använda mönstret, utan ger innehavaren möjlighet att licensiera ut mönstret eller sälja mönstret. 

Om mönsterskydd erhållits kan det också underlätta ifall innehavaren ska söka investeringspengar då potentiella investerare kan känna sig trygga i det faktum att produktens design är juridiskt skyddad.  

Mönsterskydd inom EU

Mönsterskydd kan även uppkomma utan registrering enligt EU-rättsliga regler. Skyddet varar i tre år från offentliggörandet av mönstret och får verkan när mönstret blivit tillgängligt för allmänheten inom EU. Skyddet är inte lika omfattande som registrerat skydd. Det är därför alltid rekommenderat att registrera sin produkt för mönsterskydd.

Mönsterskydd kan registreras inom hela EU genom att ansöka om registrering hos European Union Intellectual Property Office (EUIPO). För att kunna få mönsterskyddet beviljat krävs att kraven om nyhet och särprägel är uppfyllda.

Internationellt mönsterskydd

För den som vill ansöka om mönsterskydd i länder utanför EU går det att göra hos World Intellectual Property Organization (WIPO). I ansökan anges de länder som man önskar få mönsterskydd i. Ibland uppkommer även upphovsrättsligt skydd för produkter, men för upphovsrättsligt skydd krävs ingen registrering. 

Mönsterskyddet ger exklusiv rätt till mönstret 

Den som har mönsterrätt får ensamrätt att använda mönstret.  Ensamrätten innebär att innehavaren till ett skyddat mönster kan förhindra andra att använda det skyddade mönstret. Främst handlar det om att förhindra tillverkning och försäljning av produkter, där det skyddade mönstret ingår.

Också annan typ av marknadsföring och lagerhållning samt import och export omfattas av ensamrätten och kan förhindras av innehavaren. 

Viss användning av skyddat mönster är tillåten trots mönsterskydd

Innehavaren av mönsterskyddet kan dock inte förhindra privat användning av det skyddade mönstret om användandet sker utan vinstsyfte. Den typen av användande omfattas inte av mönsterskyddet. Dessutom får mönstret även till viss del användas vid citering och i undervisning förutsatt att de sker i enlighet med god sed. 

Juridiska konsekvenser som kan aktualiseras vid intrång i mönsterskyddet

Den vanligaste konsekvensen av ett intrång är att den som begått intrånget får betala ersättning till innehavaren av mönsterskyddet. Hur stor ekonomisk ersättning som ska betalas varierar, men vid bedömningen beaktas bland annat ideell skada och utebliven vinst för innehavaren av mönsterskyddet.

Andra juridiska konsekvenser som kan inträffa är också böter, vilket normalt utgår när för den som av uppsåt eller grov oaktsamhet gör intrång i ensamrätten som mönsterskyddet medför. I vissa fall kan grova brott leda till fängelse. Dessutom kan ett förbud meddelas mot fortsatt användning av den immateriella rättigheten som kan förenas med vite.

Ta hjälp av Lavendlas duktiga jurister

Undrar du om din produkt kan få mönsterskydd och i vilka länder du bör söka mönsterskydd i? Vill du ha hjälp med ansökningsförfarandet eller misstänker du att någon gjort intrång i ditt mönsterskydd?

Då kan det vara en god idé tala med en jurist som kan hjälpa dig att få mönsterskydd såväl som andra relevanta immateriella rättigheter för din verksamhet. Om någon har gjort intrång i din skyddade mönsterrätt kan en jurist hjälp dig att kräva ersättning från den som begått intrånget eller företräda dig i en tvist. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.