1. Lavendla Juridik

Varumärkesskydd

Ett företags varumärke är ofta av stort värde för verksamheten och det är därför viktigt att registrera varumärket för att erhålla varumärkesskydd. 

Varumarkesskydd

Vad innebär varumärkesskydd?

Varumärket är ett kännetecken för företagets produkter eller tjänster och genom varumärket kan företaget särskilja sig från konkurrenter. Konsumenter och företag kan därmed bygga en relation till varumärket och bli återkommande kunder. Genom att skydda varumärket juridiskt går det att förhindra konkurrenter från att använda varumärket.

Det är inte ovanligt att företag investerar enorma resurser i exempelvis marknadsföring för att nå ut med sitt varumärke. Det beror på att varumärket är bland det första som företag och konsumenter stöter på när de kommer i kontakt med företagets produkter eller tjänster. 

Många kunder väljer att köpa av ett visst företag just på grund av att de känner till varumärket sedan tidigare och är nöjda med det som företaget erbjudit. I och med de ekonomiska värden som varumärken kan generera är det därför viktigt att juridiskt skydda dessa.

Registrera varumärket hos PRV för varumärkesskydd i Sverige

Det enklaste och mest effektiva sättet att skydda sitt eller sina varumärken är genom att göra en varumärkesregistrering hos PRV (Patent- och registreringsverket). Varumärkesskydd i Sverige kostar mellan 2000 till 6000 kronor, men kostnaden kan bli högre.

Vad kan utgöra ett varumärke och vad kan skyddas? 

Ett varumärke kan till exempel bestå av figurer, ord, siffror, ljud, slogans, bokstäver med mera. Även produktens utformning eller förpackning kan utgöra ett varumärke. Världskända varumärken är exempelvis Apple, Coca-Cola, Samsung, IKEA och Nike.

Varumärkesskydd kan uppnås på två sätt

  1. Varumärkesskydd uppnås på bästa sätt genom registrering  hos PRV. Registrering är det mest effektiva sättet att skydda sitt varumärke.
  2. Varumärkesskydd kan uppnås genom inarbetning. Inarbetning innebär att varumärket blivit tillräckligt känt hos den kundkrets som varumärket riktar sig och därför fungerar som ett kännetecken. Desto kändare varumärket är desto starkare skydd får det. 

Det finns flera fördelar med varumärkesregistrering

Det finns flera fördelar med att registrera sitt varumärke och vi på Lavendla rekommenderar att alltid registrera varumärket, istället för att förlita sig på inarbetning. Bland fördelarna med varumärkesregistrering kan följande nämnas:

  • Företaget kan marknadsföra sin produkter med symbolen ® (registered trademark symbol). Symbolen visar att varumärket är registrerat och varumärkesskyddat vilket kan hjälpa till att ge ökat förtroende och respekt för varumärket.
  • Företaget skyddas från att andra aktörer registrerar förväxlingsbara  varumärken.
  • Företaget behöver inte bevisa inarbetning för att skyddet ska få verkan vid eventuell tvist. 

Särskiljningsförmåga är obligatoriskt för varumärkesskyddet

För att överhuvudtaget kunna få varumärkesskydd krävs att varumärket har särskiljningsförmåga. Ett varumärke har särskiljningsförmåga om det kan särskiljas från andra aktörers tjänster och produkter.

Enligt huvudregeln får ett varumärke inte endast bestå av en beskrivning av den typ av produkt eller tjänst som företaget säljer. Om en aktör exempelvis säljer båtar kan inte varumärket vara “båt”. Det beror på att alla som säljer båtar måste få använda ordet båt i sin verksamhet.

Allmänna beskrivningar om en produkt eller tjänst kan inte varumärkesskyddas

Enbart beskrivningar av en produkts eller tjänsts kvalitet, kvantitet, ansedd användning, värde och geografiskt ursprung anses sakna särskiljningsförmåga och kan inte erhålla varumärkesskydd. Dessa typer av beskrivningar är för allmänt hållna för att få särskiljningsförmåga och sådana varukännetecken kan normalt inte få juridiskt skydd.

Ett varukännetecken kan få förvärvad särskiljningsförmåga

Det är möjligt att ett varukännetecken förvärvar särskiljningsförmåga genom att ett beskrivande ord uppfattas som ett varumärke. Det kallas för förvärvad särskiljningsförmåga.

Trots detta är det dock rekommenderat att undvika ord som är av beskrivande art för företagets produkt eller tjänst. 

Registreringshinder – om varumärket strider mot lag, är vilseledande eller förväxlingsbart

Oavsett särskiljningsförmåga kan det ändå finnas registreringshinder för varumärket. Så är fallet om varumärket till exempel strider mot lag eller är vilseledande för allmänheten. Registreringshinder föreligger också om varumärket är förväxlingsbart med andra skyddade immateriella rättigheter. 

Ett varumärke som uppfattas som beskrivande för en typ av produkt kan tappa sitt skydd

Om ett ord uppfattas som en beskrivning av en produkttyp, istället för att uppfattas som ett varumärke, kan det juridiska skyddet upphöra att gälla för varumärket. Det kallas för degeneration, vilket är väldigt negativt för den som äger varumärket. Exempel på varumärken som genomgått degeneration är dynamit och nylon, ord som numera kan användas av samtliga företag och aktörer.

Risken för degeneration är särskilt hög för nya typer av produkter där det inte tidigare har etablerats något ord för produkttypen. Den dominerande aktörens namn på produkten är särskilt utsatt för degeneration.

För att undvika degeneration kan ® och ™ (står för Trade Mark och kan användas om företaget anser att varumärket är inarbetat) användas bredvid varumärket för att tydliggöra att det är ett skyddat varumärke.

coca cola varumarke

Varumärken kan säljas och licensieras ut 

Innehavaren av ett varumärke kan sälja eller licensiera ut sitt varumärke. Licensiering av varumärke är vanligt förekommande i franchise-sammanhang, där ett företag betalar ett annat företag för att använda ett affärskoncept.  

Omfattningen av varumärkesskyddet – registrering gäller i 10 år och kan förnyas

Ensamrätten som tillkommer genom registrering eller inarbetning av varumärket innebär att innehavaren kan förhindra andra företag att använda varumärket som ett kännetecken på ett otillåtet sätt. Skyddet omfattar såväl identiska varukännetecken som förväxlingsbara kännetecken för liknande typer av varor eller tjänster. 

Ett varumärke som har registrerats hos PRV gäller i 10 år och kan förnyas ett obegränsat antal gånger under förutsättning att en avgift  betalas till PRV. Ett inarbetat varumärke har skydd så länge kundkretsen har kännedom om märket. 

Kända varumärken har ett starkare varumärkesskydd

Kända varumärken har ett starkare varumärkesskydd och har vanligtvis möjlighet att förhindra aktörer från att använda varumärket. Det gäller oavsett om varorna och tjänsterna liknar innehavarens egna.

För att kunna förhindra en aktör från att använda varumärket i en sådan situation måste det finnas en risk att andra aktörer kan snylta på det kända varumärkets anseende eller att användningen kan skada anseendet. Ett exempel är om en aktör börjar sälja kläder med Coca Cola’s logotype.

Internationellt varumärkesskydd – skydda varumärket utanför Sverige 

Det finns också möjlighet att få internationellt skydd för sitt varumärke.  För att få varumärkesskydd i EU sker en registrering för varumärket hos European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Det är också möjligt att få skydd bortom EU genom World Intellectual Property Organization (WIPO).

Varumärkesrätten regleras framförallt i varumärkeslagen 

Varumärken regleras i varumärkeslagen (VML). Rätten till företagsnamn regleras i en annan lag (lagen om företagsnamn). Skillnaden mellan dessa är att varumärkeslagen skyddar varumärken för specifika produkter och tjänster medan lagen om företagsnamn skyddar företagets namn. Namnet på företaget och företagets olika varumärken behöver alltså inte vara detsamma. 

Immaterialrättens fyra områden (patenträtt, varumärkesrätt, design- och mönsterskydd samt upphovsrätt) bygger i stor utsträckning på lagar som EU stiftat. Därför finns flera liknelser mellan medlemsstaternas lagar inom det immaterialrättsliga området. Ur ett internationellt perspektiv har immaterialrätten även liknelser mellan olika länder genom Pariskonventionen (TRIPs-avtalet).

Vad händer om någon begår varumärkesintrång? 

Vid intrång i varumärkesskyddet har innehavaren rätt till ersättning av parten som begått intrånget. Den part som begått intrånget ska betala skälig ersättning till innehavaren av varumärkesskyddet. Har intrånget skett med uppsåt eller oaktsamhet kan ersättningen bestämmas till ett högre belopp. Vid beräkningen av ersättningens belopp tas hänsyn till bland annat den skada på varumärkets anseende som uppstått, ideell skada och innehavarens intresse av att varumärkesintrång inte sker.

Normalt utgår böter för den som av uppsåt eller grov oaktsamhet gör intrång i en ensamrätt och i allvarligare fall varumärkesintrånget leda till fängelse. Domstolen kan också meddela ett förbud mot fortsatt användning av den immateriella rättigheten vilket kan förenas med vite (det vill säga den som fortsätter göra intrång kan bli tvungen att betala ersättning till staten).

Lavendla hjälper dig med frågor om detta

Har du några frågor eller funderingar kring varumärkesskydd eller registrering? Vi hjälper dig med allt som rör immaterialrätt och varumärkesskydd – på dina villkor.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.