Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Rättsskydd
 1. Lavendla Juridik

Rättsskydd

Rättsskydd ingår i många hemförsäkringar och finns för att ersätta de kostnader som uppstår i samband med en tvist.  Rättsskyddet täcker kostnader för juridisk hjälp och andra rättegångskostnader som exempelvis bevisning och utredning.

Rattsskydd

Vad är rättskydd?

Med rättsskyddet tillkommer en självrisk som brukar vara omkring 20-25 % av de totala kostnaderna. Rättsskydd är därmed aldrig gratis, men kan hjälpa en god bit på vägen då en tvist snabbt kan bli kostsam. 

Rättsskydd varierar beroende på försäkringsbolag och det finns olika regler vad gäller takbelopp och vilken form av tvist personen kan få ersättning för. I denna artikel klargör vi de generella villkor som gäller.

10 viktigaste punkterna!

 1. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist. Med rättsskydd blir det därför billigare att processa.
 2. Rättsskydd omfattar inte tvister som handlar om mindre summor. För år 2020 innebär det att summan som parterna är oense om måste överstiga 23 650 kr (ett halvt prisbasbelopp) för att omfattas av rättsskyddet.
 3. Rättsskydd ersätter kostnader upp till ett så kallat takbelopp. Beloppet varierar mellan försäkringsbolagen och kan vara allt från 75 000 kr till 300 000 kr. De utgifter som överstiger takbeloppet bekostar personen själv.
 4. Rättsskydd täcker inte alla kostnader som uppstår. Bara nödvändiga kostnader med samband till tvisten ersätts. Detta inkluderar kostnader för juridiskt ombud, utredning och motpartens rättegångskostnader.
 5. Rättsskyddet omfattar enbart tvistemål i allmän domstol.
 6. Försäkringsbolaget bedömer självständigt och ensidigt om någon har rätt att använda rättsskyddet.
 7. Försäkringsbolaget står vanligen för 75-80 % av kostnaderna.
 8. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att rättsskydd ska beviljas.
 9. Rättsskydd gäller efter att en tvist uppstått. En tvist uppstår när någon framställer ett krav mot någon annan som bestrids av parten i fråga.
 10. Många vet inte om att rättsskydd finns. Rättsskydd ingår oftast i hem- och fritidshusförsäkringar samt fordonsförsäkringar. Därför har en majoritet idag någon form av rättsskydd.

Rättsskydd i hemförsäkring med utgångspunkt i avtal 

Dessvärre låter flera bli att söka juridisk hjälp eftersom det är förknippat med höga kostnader. Eftersom de flesta har någon form av försäkring med rättsskydd täcks dock många av de kostnader som uppstår. Det innebär att rättsskyddet minskar utgifterna som hör till tvisten och möjliggör anlitandet av juridisk hjälp. På så vis finns också en bättre chans till framgång.

I försäkringsavtal erbjuds oftast rättsskydd. Rättsskydd följer därför inte av lag, såsom rättshjälp gör. Rättsskyddet kommer från avtalet som försäkringstagaren tecknar hos försäkringsbolaget. Därför har försäkringsbolaget frihet att utforma försäkringsavtalet, vilket är anledningen till att försäkringsvillkor varierar mellan olika försäkringsbolag. 

För beviljat rättsskydd: 4 förutsättningar måste uppfyllas 

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att rättsskydd ska kunna beviljas av försäkringsbolaget. Försäkringstagaren måste varit försäkrad oavbrutet i två år och tvisten måste vara ett tvistemål i allmän domstol.

Dessutom täcks inte alla slags tvistemål av rättsskyddet, skilsmässomål ersätts som regel inte. Nedan beskrivs de allmänna förutsättningarna som måste uppfyllas för möjlighet till rättsskydd, även fast försäkringsvillkor varierar.

1. Oavbrutet försäkrad i 2 år

Som regel krävs att försäkringstagaren har haft försäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Ifall personen under tiden bytt försäkringsbolag spelar ingen roll, det viktiga är att personen inte gått oförsäkrad. Om du gått oförsäkrad kan du därför bli nekad rättsskydd.

Det finns undantagsfall till denna strikta huvudregel, nämligen om försäkringen sagts upp eftersom behov saknades och en tvist sedan uppstod ändå. Det är dock alltid försäkringsbolaget som bedömer rätten till rättsskydd.

2. Tvistemål i allmän domstol

Den andra förutsättningen för rättsskydd är att prövning sker i allmän domstol, det vill säga tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Om det exempelvis uppstår en tvist i en nämnd, exempelvis hyresnämnden, eller i förvaltningsdomstol saknas rätt till rättsskydd. Detsamma gäller för tvister som rör Kronofogden. Inte heller kostnader som uppstår i och med en prövning inom försäkringsbolag eller försäkringsnämnd täcks.

Dessutom ska det vara ett tvistemål. Rättsskyddet omfattas inte av brottmål eftersom det istället kan finnas rätt till offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

3. Endast vissa tvister ersätts av rättsskyddet

Tvister som täcks av försäkringsbolagen varierar och detsamma gäller för ersättningen som utbetalas. Några exempel tvister som rättsskyddet generellt omfattar är arvstvister, fel i fastighet, skadeståndstvister i vissa fall och vårdnads-, umgänges- och boendetvister med vissa krav.

OBS! Glöm inte att tvisten måste överstiga ett halvt prisbasbelopp för att bli ersatt.

Tvister som däremot inte ersätts av rättsskyddet är familjemål avseende  skilsmässa och samboseparation som huvudregel. Arbetstvister saknar också rättsskydd och istället kan man söka hjälp av sitt lokala fackförbund. För tvister om hyra och arrende i nämnder saknas rättsskydd och detsamma gäller brottmål. Likaså för tvister med Skatteverket och Kronofogden.

4. Rättsskydd kan täcka vårdnadstvister med vissa krav

Det finns några begränsningar kring rättsskydd och vårdnadstvist. Exempelvis begränsas rättsskyddet av antal tvister man kan få ersättning för under en ettårsperiod.

Ytterligare ett krav för rättsskydd vid vårdnadstvist är att det ska ha passerat en viss tid innan vårdnadstvisten är ett faktum. Tidskravet brukar vara ett år men varierar beroende på försäkringsbolag.

För vårdnadstvister blir personen som regel inte betalningsskyldig för motpartens rättegångskostnader i händelse av att personen förlorar målet. De kostnader som rättsskyddet kan täcka är därför bland annat juridiskt ombud, sakkunnigutlåtanden, vittnen med mera. Kostnader för rådgivning i familjerättsliga tvister innan tvisten hamnar i allmän domstol omfattas dock inte av rättsskyddet.

Kostnader som (inte) ersätts av rättsskyddet 

Nödvändiga och rimliga kostnader med anknytning till tvisten ersätts av rättsskyddet. Det omfattar bland annat utgifter för juridiskt ombud och motpartens rättegångskostnader. Det som parterna tvistar om, exempelvis skadeståndsskyldighet, täcks inte av rättsskyddet ifall det skulle dömas ut. 

Dessutom ersätts inte egna utgifter som uppstår i samband med tvisten, exempelvis vara rese- och hotellkostnader samt förlorat arbete.  Självrisk och kostnader överstigande takbeloppet ersätts inte heller av rättsskyddet. 

Timkostnaden för juridiskt ombud är begränsat till den   timkostnadsnorm som gäller för rättshjälp. Den bestämda taxan är lägre än vad de flesta ombud tar betalt per timme. Mellanskillnaden täcks inte av rättsskyddet, utan bekostas av en själv.

Ansökan om rättsskydd: Steg för steg

 1. Det första steget vid ansökan om rättsskydd är att kontakta ett juridiskt ombud.
 2. Det juridiska ombudet kommer ställa ett antal frågor för att kunna genomföra ansökan. Frågor ställs också för att kunna bevisa  vissa omständigheter som förhoppningsvis leder till beviljat rättsskydd.
 3. I samband med att frågor ställs till försäkringstagaren rekommenderar vi på Lavendla Juridik att vara väl förberedd och ha vissa uppgifter klara.
 4. När ombudet tycker sig ha fått svar på samtliga frågor skrivs en ansökan om rättsskydd. Juristen kontaktar försäkringsbolaget och gör en anmälan.
 5. Försäkringsbolaget utreder om rättsskydd kan beviljas.

Tips: Anlita juridiskt ombud direkt och undvik onödiga kostnader

Vi på Lavendla Juridik rekommenderar att i ett tidigt skede kontakta ett juridiskt ombud för att i framtiden undvika onödiga kostnader. 

En anledning till varför personen bör söka juridisk hjälp så fort som möjligt är för att vissa försäkringsbolag inte ger ut ersättning i efterhand, retroaktivt. Det är tyvärr inget som försäkringstagare kan påverka eftersom försäkringsbolaget har makten när det kommer till beviljande av rättsskydd.

Det kan alltså följa av försäkringsbolagets villkor att ersättning ges från och med dagen ansökan beviljas, istället från dagen då tvisten uppstod. 

Det juridiska ombudet som anlitas måste vara godkänd 

För att rättsskydd ska kunna beviljas krävs att ombudet som anlitas är godkänd. Både advokater och biträdande jurister är automatiskt godkända ombud. Det är dock möjligt att få annan lämplig person  godkänd genom en prövning av Svensk Försäkrings Nämnder. 

Frågorna som ombudet ställer: Var förberedd och underlätta handläggningen!

Vilken slags försäkring är det fråga om och hos vilket försäkringsbolag?
Denna grundläggande fråga ställs för att ombudet ska kontrollera om rättsskydd finns i försäkringen samt vad den täcker.

Vad är bakgrunden till tvisten?
Det är viktigt att ombudet är medveten om varför tvisten uppstod så att ett resonemang kan föras om att det rör sig om en riktig tvist där ett ombud krävs. Det är också väsentligt för att kräva ersättning från försäkringsbolaget.

När uppstod tvisten?
Eftersom rättsskydd endast gäller efter att en tvist uppstod är det en viktigt fråga. En tvist uppstår då någon bestrider ett krav från någon annan eller när en fråga dras upp i allmän domstol.

Hur stort värde är tvisten på?
För rättsskydd krävs, som tidigare nämnts, att tvisten överstiger minst ett halvt prisbasbelopp.

Vad är försäkringsnumret hos försäkringsbolaget?
Om personen har koll på sitt försäkringsnummer går handläggningen snabbare och rättsskydd kan ges tidigare.

Hur länge har du varit försäkrad och har du haft andra försäkringar innan?
Det krävs som regel att personen varit försäkrad i en sammanhängande period om två år.

Rättsskyddsförsäkring för privatperson, enskild firma eller företag?

Med varierande försäkringsvillkor finns ett ansvar för försäkringstagaren att kontrollera och eventuellt jämföra olika försäkringar, för att se till att rätt försäkring skaffas och anpassas utifrån de behov som finns.

Det är därför viktigt att fråga sig vilken slags försäkring man önskar teckna, hemförsäkring eller företagsförsäkring? 

Hemförsäkring täcker inte kostnader som uppstår ifall något skulle hända en enskild firma eller företag. Därför är det klokt att teckna en separat företagsförsäkring och försäkringen bör anpassas utifrån vilken slags verksamhet som bedrivs och vilka risker som kan uppstå. En separat företagsförsäkring skyddar företaget om en tvist skulle uppstå, exempelvis med en leverantör eller kund. 

5 punkter att dubbelkolla vid tecknande av företagsförsäkring

 1. För företag som bedriver verksamhet utanför Sverige eller Norden är det viktigt att dubbelkolla att försäkringen täcker sådana tvister. Som försäkringstagare är det ofta möjligt att lägga till sådan kostnadstäckning.
 2. Kontrollera det maxbelopp försäkringsbolaget ger ut som ersättning vid tvister, speciellt om det rör sig om en verksamhet där risk för större tvister finns. Det normala takbeloppet per år och per försäkringstagare är fem prisbasbelopp, vilket för år 2020 motsvarar 236 500 kr.
 3. Direkt när företaget startas är det mycket som pågår och det är därför en god idé att direkt teckna en företagsförsäkring.
 4. Det är viktigt att företaget inte går oförsäkrat eftersom kravet om två års sammanhängande försäkringstid gäller för användande av rättsskyddet.
 5. Vissa tvister omfattas inte av rättsskyddet, exempelvis tvister om patent- och immaterialrätt samt anställningsförhållanden. Det kan, beroende på vad verksamheten bedriver, vara klokt att teckna en utökad försäkring.

OBS! Ersättning från rättsskyddet utgår oavsett om företaget förlikas eller om företaget förlorar. Ersättning från rättsskyddet utgår även om företaget vinner, men motparten inte har råd att betala rättegångskostnaderna.

Vilket försäkringsbolag är bäst?

Vilket försäkringsbolag ska väljas? Hur mycket skiljer sig försäkringsvillkoren åt? På försäkringsbolagens hemsida går det att läsa mer om vilka slags försäkringar som erbjuds och vad som gäller avseende rättsskydd. 

Om rättsskydd saknas finns en liten möjlighet till rättshjälp

Rättshjälp är en begränsad möjlighet att från staten få viss ersättning för rättegångskostnader. Via en ansökan hos rättshjälpsmyndigheten alternativt den domstol där tvisten prövas går att undersöka om rätt till rättshjälp finns. Rättshjälp är subsidiär till rättsskydd, vilket innebär att om det finns ett behov av juridisk hjälp är det alltid rättsskydd som först ska sökas. 

Rättshjälp kan beviljas om ens ekonomiska situation är svag och om rättsskydd saknas. Rättshjälp beviljas dock inte om den sökande, utifrån dess ekonomiska och personliga situation, borde ha tecknat en hemförsäkring med rättsskydd. 

Lavendla Juridik hjälper dig med rättsskydd

Kontakta Lavendla Juridik ifall du behöver hjälp att kontrollera huruvida rättsskyddsförsäkring finns, vad den täcker samt för att göra en ansökan om rättsskydd.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.