1. Lavendla Juridik

Konkursförvaltare

När ett bolag har skulder som bolaget inte förmår betala, kan bolaget försättas i konkurs. Den som är skyldig någon pengar kallas för gäldenär och den som har lånat ut pengar kallas för borgenär, exempelvis en bank. Det är tingsrätten som beslutar om ett bolag ska försättas i konkurs. Tingsrätten utser också konkursförvaltare

Vad gör en konkursförvaltare?

Konkursförvaltarens uppdrag är att se till så att de som har fordringar på bolaget får betalt. Konkursförvaltare är oftast juristutbildade. Till en början brukar konkursförvaltaren se om det finns möjlighet att driva vidare verksamheten. Om det inte går att fortsätta verksamheten, säljs bolagets tillgångar för att på så vis få täckning för befintliga skulder. Det bolag som gått i konkurs kallas därefter för konkursbo. Ur konkursboets tillgångar får konkursförvaltaren betalt först. Fordringar därefter betalas utefter vilken prioritet de har i konkursboet. 

Tillgångarna i konkursboet är allting som är av värde i bolaget. Det kan exempelvis vara varulager, fordon, fastigheter med mera. Konkursboet räknas som en egen juridisk person och gäldenären förlorar sin tidigare rätt att förfoga över bolagets egendom. Konkurser regleras i konkurslagen och prioritet av fordringar regleras i förmånsrättslagenEnligt konkurslagen har konkursförvaltaren möjlighet att i vissa fall återvinna egendom. Egendom som på ett otillbörligt sätt tagits ut ur konkursboet kan då återgå till konkursboet så att borgenärerna får betalt. Det kan exempelvis handla om att en borgenär fått betalt före andra borgenärer av gäldenären utan det fanns grund för det. 

En översiktsbild av vad som händer när ett bolag försätts i konkurs

Bolaget sätts i konkurs genom beslut hos tingsrätt på exempelvis begäran av en borgenär som inte fått betalt. Därefter utses konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är vanligtvis en jurist med specialisering på obeståndsrätt. Om bolaget är ett aktiebolag, är utgångspunkten att aktieägarna inte är personligt ansvariga för bolagets skulder. Det är endast bolaget som ansvarar för skulderna. Men om en bolagsägare gått i personlig borgen för en skuld som bolaget har, kan densamme bli ansvarig för skulden. Om bolaget inte förmår betala anställdas lön kan de anställda få betalt under en tid genom statlig lönegaranti. 

Konkursförvaltaren försöker i första hand se om det finns möjlighet att driva vidare bolaget. Om inte det går, försöker konkursförvaltaren sälja konkursboets tillgångar på bästa möjliga vis för att få täckning för borgenärernas fordringar. Konkursförvaltaren får betalt först, därefter får borgenärerna betalt utefter en prioriteringsordning baserad på vad de är för typ av fordran som borgenärerna har. När konkursboets tillgångar likviderats, upphör företaget att existera. Det händer att tidigare ägare eller anställda köper upp konkursboet för att försöka driva det vidare. 

Företagsrekonstruktion istället för konkurs

Företagsrekonstruktion är ett tillstånd som kan ges till företag där det finns förhoppning om att företaget ska klara sig ur ekonomiska svårigheter, istället för att försättas i konkurs. Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion och utser en rekonstruktör. Rekonstruktören tittar då på olika alternativ för att kunna driva vidare verksamheten. Under företagsrekonstruktionen är syftet att företaget ska komma åter på fötter för att ha möjlighet att betala sina skulder. Skulderna betalas därför inte under denna tid, utan rekonstruktören försöker göra olika typer av uppgörelser med borgenärerna. 

Företagsrekonstruktioner regleras i lagen om företagsrekonstruktioner. Om företagsrekonstruktionen misslyckas försättas bolaget normalt sätt i konkurs. 

Har du eller ditt bolag betalningssvårigheter och funderar du över dina juridiska rättigheter?

Om du tror att du kommer ha svårt att betala borgenärer är det en god idé att tala med en jurist. Juristen kan hjälpa dig se till så att din skuldsituation hanteras på bästa möjliga sätt. Ofta har du möjlighet att få betalt för juridisk rådgivning via hemförsäkring eller företagsförsäkring. Juristen kan hjälpa dig se över om du har möjlighet att få ersättning ur en försäkring.