Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Skiljeförfarande
 1. Lavendla Juridik

Skiljeförfarande

Skiljeförfarande är ett sätt för parter att privat lösa tvister utanför offentlig domstol. Fördelarna med att lösa tvister genom skiljeförfarande är bland annat att processen och domen kan hållas konfidentiell. En annan fördel med skiljeförfarande är att processen många gånger är avsevärt snabbare än vad som skulle vara fallet i traditionell domstol.

Skiljeforfarande

Skiljeförfarande är ett vanligt sätt lösa tvister på

En skiljedom är verkställbar i över 150 länder, närmare bestämt i de länder som skrivit under New York konventionen från år 1958. Att lösa tvister genom skiljeförfarande är med andra ord vanligt och vedertaget i såväl Sverige som internationellt. I kommersiella avtalsförhållanden där större belopp är inblandade är det vanligt att parterna väljer att avgöra uppkomna tvister genom skiljeförfarande.

Skiljeförfarande förutsätter skiljeavtal eller enighet mellan parterna

En förutsättning för att kunna avgöra en tvist genom skiljeförfarande är att parterna särskilt avtalat om att uppkomna tvister ska avgöras genom skiljeförfarande (skiljeavtal). Det är rekommenderat att i samtliga affärsavtal inkludera en tvistlösningsklausul som anger hur en eventuell tvist ska lösas.

Parterna kan välja att lösa en tvist genom skiljeförfarande även om ett avtal därom inte har ingåtts tidigare, förutsatt att parterna är överens.

Parterna kan låta ett skiljedomsinstitut administrera tvisten och tvistens regelverk. Vanligtvis pekas tvistlösningsinstitutet ut i tvistlösningsklausulen. 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

I Sverige finns Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)  som etablerat sig som ett av världens ledande tvistlösningsorgan. Om parterna önskar lösa uppkommen tvist genom SCC behöver parterna ha kommit överens om att tvisten ska lösas genom skiljeförfarande enligt SCC:s skiljedomsregler.

Vanligtvis görs det genom att parterna skriver in en klausul om det i sitt övergripande avtal (skiljeklausul). Saknas en sådan klausul kan SCC inte ta sig an tvisten. 

Att avgöra en tvist genom skiljedom är endast möjligt i tvister där  förlikning om saken är möjlig, vilket framförallt handlar om kommersiella tvister. Brottmål är som exempel undantaget skiljeförfarande.  Huvudregeln är att en skiljedom är slutgiltig och därmed inte kan överklagas. 

Parternas möjligheter att anpassa skiljeförfarandet

Vid skiljeförfarande har parterna stora möjligheter att utforma processen på det sätt som passar parterna. Parterna har också möjlighet att själva utse skiljemän (domare). På så vis kan skiljemän väljas bland annat utefter relevant kompetens för målet. Samtliga skiljemän måste vara opartiska.

Det är vanligt förekommande att parterna i ett skiljeförfarande själva utser vardera skiljeman och att skiljemännen i sin tur utser en ordförande. Vanligtvis har skiljemännen en gedigen juridisk bakgrund. Det är inte ovanligt att skiljemännen är advokater specialiserade inom det tvisten berör eller att de har bakgrund som domare. 

Processen regleras i lagen om skiljeförfarande

Skiljeförfaranden regleras i lagen om skiljeförfarande och blir tillämplig om tvisten äger rum i Sverige. Trots lagen har parterna stor möjlighet att själva disponera över processen.

Ändringar i lagen trädde i kraft 2019 och bland annat förkortades klanderfristen för skiljedomar. En annan ändring som tillkom i lagen innebär att skiljemännen numera har uttrycklig rätt att avgöra vilken materiell rätt som ska tillämpas i skiljeförfarandet, om parterna inte kommit överens om den frågan. 

Fördelar med skiljeförfarande

 • Skiljeförfarande är ett snabbare alternativ, då det tar kortare tid än att avgöra tvist i allmän domstol. Tvisten avgörs i en enda instans och kan inte överklagas. 
 • Processen och skiljedomen kan hållas konfidentiell. Med andra ord får inga utomstående reda på skiljeförfarandet eller domens existens. Det innebär bland annat att parterna inte behöver oroa sig över att företagshemligheter  når allmänheten och/eller att tvisten eventuellt skadar parternas anseende.
 • Parterna har möjlighet att själva utse skiljemän som avgör tvisten. Skiljemän med specialistkunskap kan då väljas för skiljeförfarandet. 

Nackdelar med skiljeförfarande

 • En process som löses genom skiljeförfarande kan bli ekonomiskt kostsam.  Det faktum kan dock vägas upp av ett snabbt avgörande och tidsvinsten kan till och med göra förfarandet billigare än vad som skulle vara fallet om processen hölls i allmän domstol. 
 • En skiljedom kan som huvudregel inte överklagas. En skiljedom kan endast under vissa förutsättningar ogiltigförklaras eller klandras. Exempelvis är en skiljedom ogiltig om den innefattar prövning av en fråga som inte får avgöras av skiljemän. Det rör sig då om frågor som parterna inte själva kan förlikas om, till exempel familjerättsliga frågor om äktenskap eller vårdnad.

Utforma skiljedomsklausul med hjälp av SCC:s modellklausul

För att parterna ska kunna avgöra en tvist genom skiljeförfarande krävs det att parterna är överens om det, antingen skriftligen eller muntligen.  Om parterna vill avgöra tvisten genom skiljeförfarande bör det anges skriftligen i en tvistlösningsklausul. Om parterna kommit överens om att en tvist ska lösas genom skiljeförfarande enligt SCC:s regler kan en av institutets modellklausuler användas som skiljeklausul.

Anpassa skiljeklausulen – Ordinärt eller förenklat skiljeförfarande

SCC har flera olika typer av modellklausuler och parterna har stora möjligheter att anpassa skiljeklausulen efter deras avtalsförhållande. Till exempel kan skiljeklausulen hänvisa till institutets regler om ordinärt-  (flexibelt förfarande för alla typer av krav) eller förenklat skiljeförfarande  (snabbare förfarande för mindre/medelstora krav). 

Även en kombinerad tvistlösningsklausul som hänvisar till både ordinärt- och förenklat skiljedomsförfarande är möjligt, där valet av de två förfarandena blir avhängigt det tvistade beloppets värde. 

Exempel på modellklausul från SCC för skiljeförfarande 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Rekommenderade tillägg: 

Skiljenämnden ska bestå av tre skiljedomare/en skiljedomare.

Skiljeförfarandets säte ska vara […] (till exempel Stockholm).

Språket för förfarandet ska vara […](till exempel Engelska).

[…] Lag ska tillämpas på tvisten (till exempel svensk lag). 

Skiljeförfarandets huvuddrag steg för steg enligt SCC

 1. Käranden (det vill säga den part som väcker talan) utser sin partsskiljeman, betalar ansökningsavgiften och inger påkallelseskrift. Påkallelseskrift innehåller bland annat information om parterna, sammanfattande redogörelse för tvisten, preliminär uppgift om kärandens yrkanden med mera. SCC gör en preliminär behörighetskontroll och delger svaranden  (det vill säga den som talan väcks mot). Svaranden utser sin partsskiljeman och inger svar på påkallelseskrift.
 2. SCC utser ordförande och fastställer förskottsbelopp som betalas av käranden och svaranden.
 3. SCC hänskjuter tvisten till skiljenämnden.
 4. Käranden inger käromål (kärandens krav) till skiljenämnden och svaranden inger svaromål (svarandens invändningar mot kärandens krav).
 5. Skiljenämnden kallar till muntlig förhandling.
 6. Skiljenämnden meddelar dom.

Några av världens mest kända skiljedomsinstitutioner 

Det finns flera väletablerade skiljedomsinstitutioner. Här nedan nämns några av dem. Skiljedomsinstitut kan vara specialiserade på vissa typer av tvister, exempelvis tvister som rör internationella investeringar.

 • International Chamber of Commerce International Court of Arbitration (ICC)
 • London Court of International Arbitration (LCIA)
 • American Arbitration Association and International Center for Dispute Resolution (AAA)
 • Permanent Court of Arbitration (PCA)
 • Swiss Chamber’s arbitration Institution
 • Vienna International Arbitral Centre (VIAC)
 • Stockholm Chamber of Commerce (SCC) 
 • Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
 • International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Tala med en jurist hos Lavendla för hjälp med skiljeförfarande

Parterna har möjlighet att lösa tvisten genom skiljeförfarande även om parterna inte avtalat om det tidigare. Det förutsätter dock att båda parter kommer överens om att tvisten ska lösas genom skiljeförfarande. Det är rekommenderat att redan på förhand i affärsavtalen mellan parterna komma överens och reglera hur uppkomna tvister ska lösas.

Funderar ni över att ta in en skiljedomsklausul i ett affärsavtal? Då är det en god idé att tala med en jurist. På så sätt kan ni få reda på om en skiljedomsklausul är lämplig att använda i er affärsrelation. Juristen kan dessutom hjälpa er att skräddarsy tvistlösningsklausuler utefter era unika behov.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.