Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Likvidation
  1. Lavendla Juridik

Likvidation

Likvidation innebär att ett bolag, exempelvis ett aktiebolag, upphör att existera efter att skulder betalats och eventuellt överskott betalats ut till aktieägarna. Med likvidation menas att göra bolagets tillgångar likvida, det vill säga tillgångarna omvandlas till pengar. Tillgångar i ett bolag kan exempelvis vara fastigheter, fordon och värdepapper.

Likvidation

Skälet bakom likvidation är många

Likvidation kan ske av många olika anledningar. Skälen bakom likvidationen av ett bolag kan vara frivillig och kan bero på att företaget inte går med tillräcklig vinst eller att det inte längre finns någon som vill bedriva bolagets verksamhet.

I andra fall kan bolaget tvingas till likvidation genom lag, vilket kallas för tvångslikvidation.

Frivillig likvidation 

Ett bolag kan välja att frivilligt likvideras genom frivillig likvidation. I ett aktiebolag är det bolagsstämman som beslutar om frivillig likvidation. Ett beslut om frivillig likvidation ska anmälas till Bolagsverket

Tvångslikvidation

Om ett aktiebolag inte lever upp till de krav som ställs i bland annat  aktiebolagslagen kan Bolagsverket eller allmän domstol besluta att företaget ska tvångslikvideras.

Tvångslikvidation sker enligt lag bland annat när det egna kapitalet understiger en viss mängd och när bolaget inte har en behörig styrelse. Detsamma gäller om bolaget inte lämnat sin årsredovisning till Bolagsverket inom rätt tid.

En likvidator utses och genomför likvidationen av bolaget

När ett bolag ska likvideras utser Bolagsverket, allmän domstol eller bolagsstämman en eller flera likvidatorer – beroende på om det är fråga om frivillig eller tvångslikvidation.

Det är likvidatorns uppdrag att avveckla bolaget och sälja tillgångarna, men likvidatorns uppgift är också att betala skulder och fördela eventuellt överskott till aktieägare på bästa möjliga sätt. Likvidatorn ersätter styrelsen och eventuell VD när uppdraget att likvidera bolaget påbörjas.

Likvidationsprocessens 6 steg

  1. Likvidatorn skickar ut kallelse på okända borgenärer. Kallelsen upprättas av likvidatorn och lämnas in till Bolagsverket. 
  2. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes tidningar. Kallelsetiden är sex månader.
  3. Finns det kända borgenärer i bolaget ska Bolagsverket  informeras om det. 
  4. Om inga okända borgenärer hört av sig inom kallelsetiden och borgenärer fått betalt för sina lån kan likvidationen avslutas genom fördelning av resterande medel till aktieägarna. 
  5. Likvidatorn upprättar slutredovisning som läggs fram på bolagsstämman och anmäler till Bolagsverket att likvidationen är färdigställd. 
  6. Aktiebolaget avregistreras hos Bolagsverket. 

Vid likvidation upphör rätten till bolagets namn

Ifall man inte skyddar företagets namn på något sätt kommer rätten till namnet också att upphöra, tillsammans med att bolaget likvideras. Det går att skydda företaget genom ett särskilt företagsnamn till annat företag eller via varumärkesskydd.

Lavendla hjälper till med likvidation

Det finns flera bolagsrättsliga regler som man behöver ta hänsyn till vid en likvidation. Det är därför en god idé att ta hjälp av en jurist. Juristen kan hjälpa dig i likvidationsprocessen och se till så att likvidationen sker så smidigt som möjligt. Lavendlas jurister hjälper dig på dina villkor.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.