1. Lavendla Juridik

Likvidation

Likvidation innebär att ett bolag, exempelvis ett aktiebolag, upphör att existera efter att skulder betalats och eventuellt överskott betalats ut till aktieägarna. Med likvidation menas att göra bolagets tillgångar likvida det vill säga omvandla dessa till pengar (exempelvis fastigheter, fordon, värdepapper och andra tillgångar som bolaget innehar).

Frivillig likvidation 

Ett bolag kan välja att frivilligt likvideras genom frivillig likvidation. I ett aktiebolag är det bolagsstämman som beslutar om frivillig likvidation. Ett beslut om frivillig likvidation ska anmälas till Bolagsverket

Tvångslikvidation

Om ett aktiebolag inte lever upp till de krav som ställs i bland annat aktiebolagslagen kan Bolagsverket eller allmän domstol besluta att företaget ska tvångslikvideras. 

En likvidator utses och genomför likvidationen av bolaget

När ett bolag ska likvideras, utser Bolagsverket, allmän domstol eller bolagsstämman en eller flera likvidatorer (beroende på om det är fråga om frivillig eller tvångslikvidation). Det är likvidatorns uppdrag att avveckla bolaget och sälja tillgångarna samt betala skulder och eventuellt överskott till aktieägare på bästa möjliga sätt. 

Likvidatorn ersätter styrelsen och eventuell VD när uppdraget att likvidera bolaget påbörjas.

Översiktlig bild över likvidationsprocessen

  • Likvidatorn skickar ut kallelse på okända borgenärer. Kallelsen upprättas av likvidatorn och lämnas in till Bolagsverket
  • Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes tidningar. Kallelsetiden är sex månader.
  • Finns det kända borgenärer i bolaget ska Bolagsverket informeras om det. 
  • Om inga okända borgenärer hört av sig inom kallelsetiden och borgenärer fått betalt för sina lån, kan likvidationen avslutas genom fördelning av resterande medel till aktieägarna. 
  • Likvidatorn upprättar slutredovisning som läggs fram på bolagsstämma och anmäler till Bolagsverket att likvidationen är färdigställd. 
  • Aktiebolaget avregistreras hos Bolagsverket. 

Om du funderar på frivillig likvidation eller om du står inför tvångslikvidation kan du tala med en jurist

Det är flera bolagsrättsliga regler som man behöver ta hänsyn vid en likvidation. Det är därför en god idé att ta hjälp av en jurist. Juristen kan hjälpa dig i likvidationsprocessen och se till så att likvidationen sker så smidigt som möjligt.