1. Lavendla Juridik

Sekretessavtal

Ett sekretessavtal är ett avtal där någon förbinder sig att inte avslöja information av en viss karaktär. Sekretessavtal kan vara självständiga avtal eller utgöra en del av ett större avtal (det är exempelvis vanligt att anställningsavtal innehåller villkor om sekretess). Syftet med ett sekretessavtal är att exempelvis skydda känslig företagsinformation vars spridning skulle kunna få långtgående negativa konsekvenser för företagets lönsamhet. Om du behöver hjälp med att upprätta ett sekretessavtal, eller granska ett redan upprättat sekretessavtal, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lavendla Juridik.

 

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal, även benämnt Non Disclosure Agreement (“NDA”), är ett åtagande om att hemlighålla information som parten till avtalet får ta del av inom ramen för exempelvis en anställning eller ett företagssamarbete. Det vanligaste är att sekretessåtagande ingår som ett villkor i ett större avtalsförhållande – men det förekommer också helt frikopplade sekretessavtal.

 

Varför behövs sekretessavtal?

För många företag är det väldigt viktigt att företagets affärsmetoder, leverantörskontakter, marknadsföringsstrategier och liknande information inte kommer till konkurrenters eller andra utomstående aktörers kännedom. Om ett sådant informationsläckage inträffar kan det få förödande konsekvenser för företagets intjäningsförmåga. För att minimera risken för att information kommer i orätta händer är det därför klokt att se till att alla anställda, och övriga som besitter känslig information om verksamheten, undertecknar ett sekretessavtal. För att säkerställa att sekretessavtalet verkligen täcker företagets behov är det bra att låta en jurist upprätta, eller åtminstone se över, sekretessavtalets utformning.

 

Sekretessavtal viktigt vid företagshemligheter

Om det inte finns något sekretessavtal får företaget förlita sig på lagen (2018:588) om företagshemligheter och den anställdes lojalitetsplikt. Genom att upprätta ett sekretessavtal kan ett starkare skydd uppnås än det som ges genom lagen om företagshemligheter och lojalitetsplikt.

3 saker att tänka på när du ska skriva ett sekretessavtal

  1. Formulera sekretessavtalet så tydligt som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för någon av parterna att missförstå vilken typ av information som omfattas av sekretessavtalet.
  2. Ange att sekretessåtagandet gäller även efter det att förhållandet mellan avtalsparterna (exempelvis en arbetsgivare och en anställd) i övrigt har upphört.
  3. Koppla eventuella överträdelser av sekretessavtalet till en skyldighet att betala ett specificerat vite (exempelvis 50 000 kr). Om en vitesklausul saknas kan det bli svårt att få ersättning från den som brutit mot sekretessavtalet (eftersom det ofta är väldigt svårt att bevisa vilken konkret ekonomisk skada som överträdelsen har gett upphov till).

Mall på sekretessavtal

Det finns flera sekretessavtalsmallar att tillgå över internet. En mall kan användas som utgångspunkt vid upprättandet av ett sekretessavtal, men eftersom varje avtalsförhållande har sina egna unika omständigheter, är det lämpligt att upprätta avtalet i samråd med en jurist eller åtminstone låta en jurist se över ert sekretessavtal. På så vis undviker du framtida missförstånd som kan komma att bli oerhört kostsamma. Vidare försäkrar du dig om att all relevant information som behöver vara förbehållen sekretess också blir det. En jurist kan anpassa sekretessavtalet så att det blir juridiskt korrekt och anpassat efter eran unika situation. 

 

Ömsesidigt eller ensidigt sekretessavtal 

Ett sekretessavtal kan utformas så att antingen båda parter är bundna av sekretess eller att endast en förpliktas att följa sekretess. 

 

Sekretessavtal för anställda

Det är inte ovanligt att anställda inom ett företag har tillgång till företagshemligheter och information om företaget som är känslig. Det kan till exempel handla om särskild “know-how”, känslig teknisk information, kundregister och annan betydelsefull information för företagets verksamhet. Det är därför viktigt att upprätta ett sekretessavtal där den anställde förbinder sig att inte avslöja företagsinformationen för utomstående. Det är viktigt att utforma sekretessavtalet så att tystnadsplikten även gäller efter anställningsförhållandets upphörande. 

Utöver sekretessavtal är det av vikt att avtala om ett konkurrensförbud för den anställde, så att den anställde inte kan arbeta med konkurrerande verksamhet antingen som anställd eller i egen regi. Tänk på att sekretessavtalet och konkurrensförbudet bör förenas med en klausul om vite, vilket innebär att om den anställde bryter mot sekretess- eller konkurrensförbudet blir den anställde skyldig att betala ett visst belopp till företaget. Sekretess- och konkurrensklausuler kan inte löpa under hur lång tid som helst. De måste vara skäliga, annars riskeras klausulerna jämkas eller ogiltigförklaras inför domstol.

 

Sekretessavtal för konsulter

Konsulter får ofta tillgång till känslig företagsinformation. Precis som med anställda, är det därför lämpligt att upprätta ett sekretessavtal med era konsulter. På så sätt försäkrar ni er om att informationen inte hamnar i fel händer eller blir allmänt känd. 

 

Sekretessavtal för styrelseledamot

Styrelseledamöter har ett betydande inflytande i företagets verksamhet och har ofta stor kännedom och tillgång till känslig information om företaget. För att försäkra er om att styrelseledamöter inte läcker informationen är det lämpligt att upprätta ett sekretessavtal med styrelseledamöterna. 

 

Sekretessavtal för leverantör

Om ni samarbetar med en extern leverantör är det en god idé att ha ett sekretessavtal på plats så att känslig information som leverantören har tillgång till hålls hemlig. 

 

Sekretessavtal mellan privatpersoner

Det går bra att skriva sekretessavtal mellan privatpersoner såväl som mellan företag-företag och företag-privatperson. 

 

Sekretessavtal för uppfinningar och idéer för patent

Din uppfinning kanske går att patentera, vilket ger dig ensamrätt till uppfinningen under begränsad tid. Patentansökan görs hos Patent- och registreringsverket (PRV). För att du ska kunna få patent får uppfinningen inte ha blivit känd. Om du behöver prata om din uppfinning, till exempel med en potentiell investerare, är det viktigt att du skriver ett sekretessavtal med investeraren så att du försäkrar dig om att uppfinningen hålls konfidentiell.

För att säkerställa att din uppfinning behåller sitt nyhetsvärde, vilket är en förutsättning för att få patent, bör du skriva sekretessavtal när du talar med utomstående personer såsom investerare, medarbetare, konsulter med mera. 

 

Sekretessavtal vid affärsidé

Har du en affärsidé och behöver prata med utomstående om den som exempelvis investerare, konsulter och eventuella medarbetare är det en god idé att skriva ett sekretessavtal. På så sätt kan du skydda din idé ifrån spridning och användning. 

 

Sekretessavtal enligt GDPR

Genom GDPR ställs vissa krav på personuppgiftsbiträdesavtal, bland annat att personuppgiftsbiträdet säkerställer att de som behandlar personuppgifter gör det konfidentiellt. För att säkerställa konfidentialitet hos anställda kan ett sekretessavtal upprättas. 

 

Vill du veta mer om sekretessavtal (NDA)?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70.

 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Sekretessavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik