1. Lavendla Juridik

Kommissionsavtal

Ett ordentligt upprättat kommissionsavtal kan förhindra väldigt kostsamma tvister i framtiden. Det räknas som ett kommissionsförhållande när fem kriterier är uppfyllda. 

Vad är ett kommissionsavtal?Kommissionsavtal

Kommissionsavtal är ett avtal som reglerar en viss typ av affärsrelation mellan juridiska eller fysiska personer. Den som för en annans räkning i eget namn säljer eller köper varor, värdepapper eller annan lös egendom kallas för kommissionär. Den som gett kommissionären uppdraget att sälja något av ovanstående kallas för kommittent. Kommissionären är mellanman och kommittenten huvudman. Kommissionären kan ingå köpavtal med utomstående (tredje man) i eget namn men för kommittentens räkning, när kommissionären till exempel säljer varor som ägs av kommittenten.

Vid försäljning får kommissionären kommission (provision), det vill säga ersättning. Ersättningen brukar vara procentuell och baserad på försäljningspriset. Om uppdraget faller inom näringsverksamhet som bedrivs av kommissionären, kallas kommissionären för handelskommissionär. Kommissionsförhållandet är reglerat i kommissionslagen

För att det ska vara fråga om ett kommissionsförhållande i lagens mening, behöver fem kriterier vara uppfyllda:

 1. Det ska föreligga ett uppdrag.
 2. Uppdraget ska utföras för annans räkning
 3. Uppdraget ska utföras i eget namn
 4. Uppdraget ska gälla försäljning eller köp
 5. Objektet ska vara varor, värdepapper eller annan lös egendom

Ett kommissionsavtal måste inte vara skriftligt för att vara giltigt, men det är starkt rekommenderat att reglera kommissionförhållandet i ett skriftligt avtal. Ett skriftligt avtal tydliggör parternas åtaganden, och underlättar bevisning vid eventuella tvistigheter. 

Exempel på kommissionsförhållande kan vara när en fysisk eller juridisk person för någon annans räkning, i eget namn, till exempel säljer bilar.

Mall på kommissionsavtal

Det finns kommissionsavtalsmallar att ladda ned över internet, men det är rekommenderat att låta en jurist upprätta kommissionsavtalet eller åtminstone låta en jurist granska kommissionsavtalet. Varje avtalsförhållande är unikt och bör anpassas efter omständigheterna. Ett välskrivet kommissionsavtal minskar risken för potentiellt mycket kostsamma framtida tvister. Ju tidigare kommissionsförhållandet regleras i ett skriftligt avtal, desto bättre.

Kommissionslagen är delvis dispositiv, det vill säga det är möjligt att avtala på det sätt som parterna önskar samt avtala om andra bestämmelser än de som stadgas i kommissionslagen (lagen är dock tvingande i större utsträckning ifall kommittenten är en konsument och kommissionären en handelskommissionär). 

Vissa bestämmelser i lagen är tvingande och gäller framför eventuellt sämre villkor som har avtalats mellan parterna på egen hand. Exempelvis har kommissionären rätt till avgångsvederlag beräknat på i lagen angivet sätt, när ett varaktigt kommissionsavtal upphör.

 

Ett kommissionsavtal kan bland annat innehålla och reglera:

 • Uppgifter om avtalsparterna, det vill säga namn, organisationsnummer, och adress till kommittenten och kommissionären.
 • Vad det är som kommissionären ska sälja eller köpa och hur det ska gå till.
 • Hur mycket kommission kommissionären är berättigad till.
 • Frågor om konkurrens.
 • Frågor om försäkring.
 • Frågor kring returnering av varor.
 • Sekretess.
 • Hur lång tid avtalet ska löpa och uppsägningstid.
 • Hur kostnader ska hanteras.
 • Ansvarsfördelning.
 • Tvistlösning.

 

Olika typer av distributionsavtal - agentavtal, återförsäljaravtal, kommissionsavtal och franchiseavtal, vad är skillnaden? 

 

Agentavtal

Ett agentavtal skiljer sig ifrån ett kommissionsavtal genom att agenten agerar i huvudmannens namn (leverantörens). En kommissionär agerar i eget namn

Agenter ersätts vanligen i form av provision. Agentförhållandet regleras i lag om handelsagentur (också kallad för agentlagen). Likt vad som gäller för kommissionärer finns det bland annat tvingande regler i agentlagen som gäller till agentens förmån. Agenten har bland annat rätt till viss ersättning om agentavtalet upphör.

 

Återförsäljaravtal

När en inköpare, till exempel en butik, köper in produkter från en tillverkare och säljer dessa vidare sker återförsäljning av de tillverkade varorna. Återförsäljaravtalet reglerar relationen mellan tillverkaren av produkterna och återförsäljaren. Återförsäljare agerar i eget namn och ingår själv avtal med kunder. Det finns ingen lagstiftning som specifikt reglerar återförsäljare, inte minst därför är det viktigt att reglera avtalsförhållandet i ett avtal.

 

Franchiseavtal

Likt återförsäljare, säljer franchisetagare franchisegivarens produkter i eget namn och för egen räkning. Franchising innebär att en part “hyr” en annan aktörs affärsidé och koncept. Skillnaden mellan franchise och återförsäljning, är att franchisetagare oftare är närmare knuten till leverantören av produkterna (franchisegivaren). Avtalet brukar bland annat reglera hur franchisetagaren ska marknadsföra produkterna. 

Franchisegivare är skyldiga att ge franchisetagare viss information enligt lag om franchisegivares informationsskyldighet

Närmre om kommissionsavtal

För kommissionären är det fördelaktigt att sälja i egenskap av kommissionär eftersom hen inte behöver bekosta något eget lager, vilket minskar kommissionärens affärsrisk. För kommittenten kan det exempelvis finnas affärsmässiga fördelar i att använda en utomståendes parts expertis inom en viss marknad och på så sätt öka sin egna försäljning. 

Enligt huvudregeln äger kommittenten varorna fram till det att kommissionären sålt varorna till kund. Kommittenten har också separationsrätt till varorna, vilket innebär att om kommissionären skulle gå i konkurs har kommittenten rätt att få ut sina varor ur konkursboet samt ersättning för sålda varor, trots övriga borgenärers anspråk.

För att kommittenten ska kunna göra separationsrätten gällande, måste det de facto ha förelegat ett kommissionsförhållande, och varorna måste vara åtskilda från övriga varor hos kommissionären. Om varorna har sammanblandats med kommissionärens övriga varor är utgångspunkten att kommissionären äger varorna och då förfaller separationsrätten.

 

När föreligger det ett faktiskt kommissionsförhållande?

Det är hur de faktiska villkoren i kommissionsavtalet ser ut som avgör om det föreligger ett kommissionsförhållande eller inte. Att avtalet mellan parterna är benämnt kommissionsavtal räcker med andra ord inte. Om avtalsvillkoren i själva fallet innebär att det är fråga om exempelvis ett köpeavtal, kan det inte ge samma rättsverkningar som ett kommissionsavtal (exempelvis separationsrätt). 

 

Omständigheter som särskilt talar för att det föreligger ett kommissionsförhållande är: 

 • Kommissionären har rätt att returnera varorna.
 • Kommittenten har ett resultatintresse på så vis att denne gentemot kund vill uppnå bästa möjliga försäljningsvillkor, särskilt avseende priset.

Även andra omständigheter har betydelse, exempelvis frågor om vem som är skyldig att försäkra varorna, vem som ansvarar kostnadsmässigt för lagret och lagerhållning, och hur varorna ska redovisas. 

 

Vilket avtalsupplägg ska du använda? 

Det är viktigt att vara införstådd med de olika juridiska konsekvenser som uppstår beroende på vilken typ av distributionsavtal som används. För agenter och kommissionärer finns exempelvis tvingande lagstiftning som bland annat syftar till att skydda agenten/kommissionären (till exempel när avtalet upphör). Lagstiftningen för kommissionärer och handelsagenter skiljer sig åt. Annan lagstiftning tillämpas också ifråga om återförsäljning och franchising. 

De olika avtalsformerna har sina för- och nackdelar. Avtalet bör anpassas efter de särskilda omständigheter som gäller för er affärsrelation.

Oavsett vilket stadie du befinner dig i kan du tala med en jurist och få vägledning. Du till exempel få hjälp med att ta reda på vilket avtal som bäst passar din affärssituation samt få hjälp med att ta fram ett distributionsavtalet. Att redan från början ta fram ett distributionsavtal som anpassats efter din affärssituation, förhindrar potentiella konflikter och missförstånd vilka kan komma att bli mycket dyra. Om tvistigheter redan uppstått, är det klokt att tala med en jurist så att du försäkrar dig om att ta tillvara din rättigheter.