Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Skadestånd
  1. Lavendla Juridik

Skadestånd

Skadestånd är en typ av ekonomisk kompensation för en skada och kan bli aktuellt i flera situationer. Skadestånd kan utgå vid fordonsolyckor, skada som annan orsakar dig eller din egendom, förlorad vinst till följd av en sen leverans av en nödvändig vara, fel mot en individ vid myndighetsutövning och mycket mer.

Skadestand

Skadestånd har ett reparativt syfte

Skadestånd regleras i flera lagar, men om ingenting är särskilt föreskrivet i avtal eller annan bestämmelse ska skadeståndslagens  regler tillämpas.

Huvudregeln i skadeståndsrätten är att den som orsakats skada ska försättas i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadestånd har med andra ord i grund och botten ett reparativt syfte.

En viktig fråga att ta ställning till inom juridiken när skada uppkommit på person eller egendom är vem som är ansvarig och om hen kan hållas ansvarig för skadan. 

Skillnaden mellan inom- och utomobligatoriskt skadestånd

Inomobligatoriskt skadestånd hanterar skada som uppkommer i avtalsförhållanden. Vanligtvis reglerar parterna själva hur eventuell skada ska kompenseras och vem som ansvarar för olika typer av skador. Det kan handla om avtalsbestämmelser som exempelvis reglerar skadestånd ifall varor inte levereras i tid eller om en anställd startar konkurrerande verksamhet mot sin arbetsgivare.

Om parterna inte själva reglerat skadeståndsfrågor i sitt avtal eller om det är tveksamt vad som ska gälla trots befintligt avtal, får parterna antingen komma överens om hur skadan ska behandlas eller så får frågan avgöras genom att tillämpa lag. Exempelvis kan frågor om skada som inträffar i en avtalsrelation där köpekontrakt finns avgöras genom tillämpning av köplagen

Utomobligatoriskt skadestånd är skadestånd som uppkommer utanför avtalsförhållanden. Exempelvis om du träffar någon annans fönsterruta eller bilruta med en boll så att rutan går sönder. Då kan du bli skyldig att betala skadestånd till den som äger den skadade egendomen. 

4 olika typer av skadeståndskategorier 

1. Personskada 

Personskada är kroppslig eller psykisk skada som orsakats till följd av någon annans handlande. Den som lider personskada kan få skadestånd och ersättning för läkarkostnader, inkomstförlust samt ideella förluster i form av sveda och värk, lyte och men.

2. Sakskada

En sakskada är en skada som till skillnad från personskada drabbar ett fysiskt föremål och inte en människa. Till sakskada räknas även förlust av ett föremål, exempelvis om en ägodel blir stulen. Även skador som påverkar en saks utseende trots att dess funktion fortfarande är intakt räknas till sakskador. I skadeståndsrätten räknas djur som saker, vilket innebär att skada på ett djur, exempelvis en hund, räknas som sakskada.

3. Allmän förmögenhetsskada

En allmän förmögenhetsskada är en ekonomisk förlust som kommer till följd av en person- eller sakskada. Exempelvis en skada som gör att en person hamnar på sjukhus och under en tid inte kan arbeta.

4. Ren förmögenhetsskada

En ren förmögenhetsskada är en skada som enligt huvudregeln endast ersätts om skadan har orsakats genom en brottslig handling. 

Hur beräknas storleken på skadeståndet?

Det är inte ovanligt att skadestånd bedöms schablonmässigt. Schablonerna hjälper till att bidra till ett enhetligt rättssystem. För skador som är svåra att mäta i kronor utdöms ofta relativt små belopp, medan skador som går att mäta ekonomiskt enligt huvudregeln ska ersättas till det utmätta beloppet.

Skadestånd vid misshandel

Om du har utsatts för misshandel ska du polisanmäla misshandeln. En åklagare kommer att hjälpa dig med att begära skadestånd av gärningspersonen. Åklagaren kan också hjälpa dig med vilket belopp som du ska kräva i ersättning.

Du kan få ersättning för kostnader i samband med dina skador såsom sjukvård och medicin, samtalsterapi, resor med mera. Du kan också få ersättning för inkomstförluster till följd av misshandeln, för sveda och värk samt kränkning. 

Vem kan bli skadeståndsskyldig för en skada?

Huvudregeln är att det endast är den som faktiskt orsakat skadan som kan bli skyldig att betala skadestånd. Det finns dock situationer då  underlåtenhet att förhindra en skada kan leda till skadeståndsskyldighet. Föräldrar är exempelvis skyldiga att skydda sina barn mot fara (de är så kallade skyddsgaranter för barnen) och se till att de inte orsakar skador (de är också så kallade övervakningsgaranter för barnen). 

Inget skadestånd om skadan uppstått av en ren olyckshändelse

Vid bedömningen av om en person är skyldig att betala skadestånd behöver det utredas ifall personen orsakat skadan genom vårdslöshet  eller uppsåt. Är det fråga om en ren olyckshändelse blir personen enligt huvudregeln inte skadeståndsskyldig. 

Undantag vid strikt skadeståndsansvar och principalansvar

I vissa situationer kan en person bli skadeståndsskyldig trots att personen inte har agerat vårdslöst eller uppsåtligen i relation till den uppkomna skadan. Det kallas för att personen har ett strikt skadeståndsansvar. Exempelvis har hundägare strikt ansvar för skador som hunden orsakar. 

Arbetsgivare har ett generellt skadeståndsansvar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Det kallas för principalansvar. Till exempel blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd om en anställd snickare genom fel eller försummelse har sönder delar av ett hus under arbete i arbetsgivarens tjänst.

Orsakssamband är en förutsättning för skadestånd

I skadeståndsrätten talar man om att de ska finnas adekvat kausalitet mellan en persons agerande och den skada som uppkommit för att personen ska kunna hållas skadeståndsskyldig. Kausalitet betyder orsakssamband och med adekvat avses att orsakssambandet ska vara av visst kvalificerat slag.

Det brukar beskrivas som att handlandet som orsakat skadan ska “ligga i farans riktning”. En person kan exempelvis inte bli skyldig att betala skadestånd för en skada som hade hänt oavsett personens agerande eller för skador som får anses ha uppkommit allt för slumpmässigt. 

Ta hjälp av Lavendla för skadeståndsanspråk

Om du har skadeståndsanspråk till följd av problem i ett avtalsförhållande eller på grund av skada som uppkommit utanför ett avtalsförhållande är det en god idé att vända dig till en jurist.

Juristen kan hjälpa dig att kräva ersättning från motparten och om den som orsakat skadan inte betalar kan juristen hjälpa dig med ditt skadeståndsanspråk inför en domstol. Det kan våra jurister på Lavendla hjälpa dig med.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.