1. Lavendla Juridik

Skadestånd

Skadestånd är en typ av ekonomisk kompensation för en skada. Skadestånd kan bli aktuellt i flera olika situationer, exempelvis vid fordonsolyckor, skada som annan orsakar dig eller din egendom, förlorad vinst till följd av sen leverans av en nödvändig vara, eller fel mot en individ vid myndighetsutövning av staten eller en kommun.

Skadestånd regleras i flera olika lagar, men om ingenting är särskilt föreskrivet i avtal eller annan bestämmelse ska skadeståndslagens regler tillämpas. Huvudregeln i skadeståndsrätten är att den som orsakats skada, ska försättas i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadestånd har med andra ord i grund och botten ett reparativt syfte. En viktig fråga att ta ställning till inom juridiken när skada uppkommit på person eller egendom är vem som är ansvarig och om hen kan hållas ansvarig för skadan. 

 

Grundläggande om skadeståndsrätt

Inom skadeståndsrätten gör man åtskillnad mellan inomobligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd.

Inomobligatoriskt skadestånd hanterar skada som uppkommer i avtalsförhållanden. Vanligtvis reglerar parterna själva hur eventuell skada ska kompenseras och vem som ansvarar för olika typer av skador. Det kan handla om avtalsbestämmelser som exempelvis reglerar skadestånd ifall varor inte levereras i tid eller om en anställd startar konkurrerande verksamhet mot sin arbetsgivare. Om parterna inte själva reglerat skadeståndsfrågor i sitt avtal eller om det är tveksamt vad som ska gälla trots avtal, får parterna antingen komma överens om hur skadan ska behandlas eller så får frågan avgöras genom att tillämpa lag. Exempelvis kan frågor om skada som inträffar i en avtalsrelation mellan näringsidkande säljare och köpare avgöras genom tillämpning av köplagen. 

Utomobligatoriskt skadestånd är i motsats till inomobligatoriskt skadestånd, skadestånd som uppkommer utanför avtalsförhållanden. Exempelvis om du träffar någon annans fönsterruta eller bilruta med en boll så att rutan går sönder. Då kan du komma att bli skyldig att betala skadestånd till den som äger den skadade egendomen. 

 

Olika typer av skadeståndskategorier 

Skadestånd delas in i olika kategorier:

  • Personskada.
  • Sakskada.
  • Allmän förmögenhetsskada.
  • Ren förmögenhetsskada.

 

Personskada 

Personskada är kroppslig eller psykisk skada som orsakats till följd av någon annans handlande. Den som lider personskada kan få ersättning för: 

  • Läkarkostnader.
  • Inkomstförlust.
  • Ideella förluster i form av sveda och värk, lyte och men.

 

Sakskada

En sakskada är en skada som till skillnad från personskada drabbar ett fysiskt föremål och inte en människa. Hit räknas även förlust av ett föremål, till exempelvis om en ägodel blir stulen. Också skador som påverkar en saks utseende trots att dess funktion fortfarande är intakt, räknas som sakskada. I skadeståndsrätten räknas djur som saker. Skada på ett djur, exempelvis en hund, räknas som sakskada. 

 

Allmän förmögenhetsskada

En allmän förmögenhetsskada är en ekonomisk förlust som kommer till följd av en person- eller sakskada. Till exempel en skada som gör att en person hamnar på sjukhus och under en tid inte kan arbeta.

 

Ren förmögenhetsskada

En ren förmögenhetsskada är en skada som enligt huvudregeln endast ersätts om skadan har orsakats genom en brottslig handling. 

 

Skadestånd och ersättning

Det är inte ovanligt att ersättning för skador bedöms schablonmässigt. Schablonerna hjälper till att bidra till ett enhetligt rättssystem. För skador som är svåra att mäta i kronor utdöms ofta relativt små belopp, medan skador som går att mäta ekonomiskt enligt huvudregeln ska ersättas till det utmätta beloppet.

 

Skadestånd vid  misshandel

Om du har utsatts för misshandel ska du polisanmäla misshandeln. En åklagare kommer att hjälpa dig med att begära skadestånd av gärningspersonen. Åklagaren kan också hjälpa dig med vilket belopp som du ska kräva i ersättning. Du kan få ersättning för kostnader i samband med dina skador såsom sjukvård och medicin, samtalsterapi, resor med mera. Du kan också få ersättning för inkomstförluster till följd av misshandeln, för sveda och värk samt kränkning. 

 

Skadeståndsanspråk? Ta hjälp av en jurist

Om du har skadeståndsanspråk till följd av problem i ett avtalsförhållande eller på grund av skada som uppkommit utanför ett avtalsförhållande, är det en god idé att vända dig till en jurist. Juristen kan hjälpa dig att kräva ersättning från motparten och om den som orsakat skadan inte betalar kan juristen hjälpa dig med ditt skadeståndsanspråk inför en domstol.

 

Vem ansvarar för en skada och hur görs ansvarsbedömningen?

 

Underlåtenhet kan i vissa fall leda till skadeståndsansvar 

Huvudregeln är att det endast är den som faktiskt orsakat skadan som kan blir skadeståndsskyldig. Men det finns situationer då underlåtenhet att förhindra en skada kan leda till skadeståndsskyldighet. Föräldrar är exempelvis skyldiga att se till att skydda sina barn mot fara (de är skyddsgaranter för barnen) och se till så att de inte orsakar skador (de är också övervakningsgaranter för barnen). 

 

Den som orsakar skadan måste enligt huvudregel ha agerat uppsåtligen eller vårdslöst (culpöst)

När det ska bedömas ifall en person ska anses vara skadeståndsskyldig behöver det utredas ifall personen orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. Är det fråga om en ren olyckshändelse kan enligt huvudregeln personen inte bli skadeståndsskyldig. 

 

I vissa situationer kan en person bli skadeståndsskyldig trots att skadan inte orsakats genom vare sig vårdslöshet eller uppsåt.

I vissa situationer kan en person bli skadeståndsskyldig trots att personen inte har agerat vårdslöst eller uppsåtligen i relation till den uppkomna skadan. Det kallas för att personen har ett strikt skadeståndsansvar. Exempelvis har hundägare strikt ansvar för skador som hunden orsakar. 

Arbetsgivare har ett generellt skadeståndsansvar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Det kallas för principalansvar. Till exempel blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig om en anställd snickare genom fel eller försummelse har sönder delar av ett hus under arbete i arbetsgivarens tjänst.

 

För att en person ska bli skadeståndsskyldig måste det finnas ett orsakssamband mellan personens agerande och den uppkomna skadan

I skadeståndsrätten talar man om att de ska finnas adekvat kausalitet mellan en persons agerande och den skada som uppkommit, för att personen ska kunna hållas skadeståndsskyldig. Kausalitet betyder orsakssamband och med adekvat avses att orsakssambandet ska vara av visst kvalificerat slag. Det brukar beskrivas som att handlandet som eventuellt orsakat skadan ska “ligga i farans riktning”. En person kan exempelvis inte bli skadeståndsskyldig för en skada som hade hänt oavsett personens agerande eller för skador som får anses ha uppkommit allt för slumpmässigt.