1. Lavendla Juridik

Styrelseprotokoll

Alla aktiebolag skall ha en styrelse, med en eller fler ledamöter. Styrelsen är tillsammans med bolagsstämman och eventuell verkställande direktör ett centralt och viktigt organ i ett aktiebolag. Styrelsens uppdrag är bland annat att leda företagets verksamhet, kalla aktieägare till bolagsstämma, se till så att skatter och avgifter betalas och att årsredovisning skickas till bolagsverket tillsammans med revisorns revisionsberättelse när så krävs. 

Aktiebolag ska enligt lag föra protokoll över styrelsemöten samt möten med bolagsstämman. Det första kallas för styrelseprotokoll och det sistnämnda för bolagsstämmoprotokoll. Ett styrelseprotokoll ska innehålla anteckningar om vad som beslutades på mötet. Ledamöter och VD har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. 

 

Vad ska styrelseprotokollet i ett aktiebolag innehålla?

Styrelseprotokollet ska dokumentera vad det är för typ av möte, när mötet hölls, vilka som var närvarande och vilka beslut som fattades. Styrelseprotokollen skall numreras och det kan ske genom en evighetsnummerserie eller genom en ny nummerserie för varje år. 

 

Varför är det viktigt med styrelseprotokoll i aktiebolag?

Förutom att skapa tydlighet och ordning över vilka beslut som fattas i företaget, kan styrelseprotokoll utgöra viktiga handlingar vid en eventuell exit eller i de fall företaget söker finansiering. Inför en investering i företaget kan investerare vilja få dokumenterad data över vilka beslut som tagits och vid en eventuell exit kan värdet av företaget öka om viktiga handlingar och beslut har dokumenterats. Se därför till att föra styrelseprotokoll och att bevara samt att hantera styrelseprotokollen på ett säkert sätt. 

 

Styrelseprotokoll mall

Det är en god idé att styrelseprotokollen följer en mall där väsentliga uppgifter framkommer. Bolagsverket har vissa mallar, bland annat för styrelseprotokoll. Behöver du hjälp med att upprätta ett styrelseprotokoll kan du ta hjälp av en jurist. Juristen kan se till att hjälpa er med olika typer av nödvändig bolagsdokumentation, på ett sätt som passar er situation. Genom att se till att ha ordning på bolagets juridiska dokument ökar du företagets värde och möjligheter till att ta in investeringskapital.