1. Lavendla Juridik

Samarbetsavtal

Om exempelvis två företag ska inleda någon form av partnerskap kan det vara klokt att skriva ett samarbetsavtal. Inte minst är det viktigt att reglera samarbetsförhållandet i ett samarbetsavtal när det handlar om stora ekonomiska summor. Om du behöver hjälpa med att upprätta ett samarbetsavtal är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla Juridik.

I samarbetsavtalet kan man exempelvis reglera vilka uppgifter som ska utföras av respektive företag och hur intäkterna till följd av samarbetet ska fördelas. Vanligt förekommande samarbeten mellan företag återfinns exempelvis vid:

 • Regelbundna köp (såsom mellan tillverkare och återförsäljare).
 • Licensiering (där en part genom avtalet tillåts nyttja den andra partens immateriella tillgångar).
 • Utbyte av know-how.
 • Entreprenad.

Även om parterna känner varandra väl och samarbetet gått bra tidigare, kan saker och ting ändras. Oväntade händelser kan inträffa, parterna kan ändra sig, och meningsskiljaktigheter mellan parterna kan uppstå. Om det då inte finns ett avtal att falla tillbaka på, kan det bli kostsamt och tidsödslande för parterna. Genom ett samarbetsavtal blir det enklare att lösa eventuella problem som uppkommer under samarbetets gång. Därutöver kan samarbetsavtalet se till att skapa gemensamma mål mellan parterna, och på så vis bidra till att skapa goda förutsättningar för ett välfungerande samarbete. 

5 tips för dig som ska skriva ett samarbetsavtal

 1. Definiera tydligt vad respektive parts roll i samarbetet är. Vilka uppgifter ska utföras och vem ansvarar för att det blir gjort? Hur ska utförda uppgifter redovisas gentemot den andra parten?
 2. Reglera hur intäkterna till följd av samarbetet ska fördelas. Ska intäkterna fördelas lika eller ska uppdelningen vara prestationsbaserad? Vem ansvarar för faktureringen gentemot kunden?
 3. Reglera hur de kostnader som uppstår inom ramen för samarbetet ska fördelas. Vem ska bära vilka kostnader och hur ska fördelningen gå till i praktiken?
 4. Ta in en vitesklausul i samarbetsavtalet som anger vilka ekonomiska konsekvenser som ett eventuellt avtalsbrott ska få. Om vitesklausul saknas är det vanligtvis mycket svårt att bevisa exakt vilken skada som uppstått till följd av avtalsbrottet.
 5. Ange hur parterna ska gå till väga för att säga upp samarbetsavtalet och vilken uppsägningstid som gäller.

Mall på samarbetsavtal

Det finns flera samarbetsavtalsmallar att tillgå över internet, men varje samarbete står inför unika utmaningar och omständigheter. Det är därför rekommenderat att tala med en jurist vid upprättandet av samarbetsavtalet så att avtalet tar hänsyn till er specifika situation och blir juridiskt korrekt. 

Exempel på ett typiskt samarbetsavtal 

Aspekter som är lämpliga att reglera  och ta med i samarbetsavtal: 

 • Vilka som är parter till avtalet.
 • Syftet med samarbetet.
 • Hur samarbetet ska gå till.
 • Arbets- och ansvarsfördelning.
 • Hur länge samarbetet ska gälla och vad som händer om en part vill säga upp samarbetet i förtid.
 • Hur Immateriella rättigheter ska hanteras och vem som äger dem.
 • Hur vinst och kostnader ska fördelas.
 • Vem som äger rättigheterna till det som produceras.
 • Sekretess.
 • Konkurrensförbud.
 • Vitesklausul. 
 • Tillämplig lag och tvist. 
 • Uppsägning samarbetsavtal

I början av samarbetet kan det vara bra att låta avtalet vara tidsbegränsat med kort uppsägningstid och låta det förlängas vid behov. Om samarbetet fungerar väl kan ni överväga om avtalet ska löpa under en längre tid. 

Vill du veta mer om Samarbetsavtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Samarbetsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik