Hem / Lavendla Juridik / Fastighetsrätt / Fastighetsbildning
  1. Lavendla Juridik

Fastighetsbildning

All mark är indelat i fastigheter och fastighetsbildning handlar om hur fastigheter skapas samt ändras. När marken förändras sker alltså fastighetsbildning. Fastighetsbildning sker också när servitut bildas, ändras och upphävs. Dessutom är det fastighetsbildning när en byggnad eller anläggning som tillhör en fastighet förs över till en annan. Fastighetsbildning regleras främst i fastighetsbildningslagen.

Fastighetsbildning

Exempel på vanliga fastighetsbildningsåtgärder

  1. Avstyckning: Ett område skiljs från en annan fastighet och bildar en ny egen fastighet.
  2. Klyvning: En fastighet delas i två eller fler nya fastigheter.
  3. Sammanläggning: Två eller fler fastigheter läggs samman till en ny fastighet.
  4. Fastighetsreglering: En eller delar av en fastighet överförs till en annan.

Ansökningsblankett för fastighetsbildning 

Det är lantmäteriet som genomför olika typer av åtgärder för fastighetsbildning genom fastighetsbildningsförrättning, vilket sker på den sökandes begäran.

Ett exempel på en åtgärd för fastighetsbildning kan vara att en fastighetsägare vill stycka av en bit av sin tomt i syfte att sälja. Då ska fastighetsägaren skicka in en ansökan om avstyckning till lantmäteriet. Hos Lantmäteriet finns olika ansökningsblanketter och oftast handläggs flera fastighetsåtgärder i samma förrättning. 

Förrättningslantmätare ansvarar för fastighetsbildning

Vid en fastighetsbildningsförrättning företräds lantmäteriet av en förrättningslantmätare som ansvarar för arbetet med förrättningen och beslut. Det förekommer även att två gode män deltar i förrättningen, men det vanligaste är att förrättningslantmätaren ensamt ansvarar för handläggningen.

Till sitt förfogande har förrättningslantmätaren bland annat karttekniker, mätningsingenjörer och administratörer. Förrättningslantmätaren har ett officialutredningsansvar, vilket innebär att hen ska se till att frågorna som ansökan behandlar utreds till den grad att beslut kan fattas i ärendet. 

Fastighetsbildningsförrättning och sammanträde

Vid fastighetsbildningsförrättning ska i normala fall ett lantmäterisammanträde hållas. Under sammanträdet redogör lantmäteriet för det material som ligger till grund för beslutet.

Yrkanden och andra processhandlingar tas upp, exempelvis framförs andra myndigheters synpunkter. När det finns flera sakägare med olika uppfattningar fyller sammanträdet en betydelsefull roll. 

Beslut och överklagande för fastighetsbildning

Om ansökan bifalls avslutas fastighetsförrättningen med olika beslut i ärendet. Samtliga beslut skrivs ned i en beslutshandling, så kallad beskrivning, och skälen för besluten noteras i ett protokoll.

Samtal och andra inkomna handlingar står noterade i ett dagboksblad, medan eventuellt nya gränser anges i en förrättningskarta. Gemensamt benämns alla handlingar i förrättningsärendet för akt eller förrättningsakt. Efter att ärendet har avslutats, kan det normalt sett överklagas under en period om fyra veckor.

Kostnader för fastighetsbildning och prisexempel

Priset för ett ärende om fastighetsbildning varierar. Kostnaden är beroende dels av tidsåtgång, det vill säga den tid som lantmäteriet behöver lägga ned på ärendet och dels av antalet berörda fastigheter.

En prisuppfattning för ditt specifika ärende kan du få först när du skickat in din ansökan och en handläggare påbörjat ärendet. Lantmäteriet tillhandahåller även prisexempel för olika typer av fastighetsåtgärder.

Betalning trots att åtgärden inte genomförs

Lantmäteriet tar även ut fasta avgifter för vissa åtgärder. Trots att lantmäteriet inte kan genomföra den önskade åtgärden eller ansökan dras tillbaka kommer lantmäteriet att ta ut en administrativ hanteringsavgift samt betalning för nedlagd tid på ärendet. Exempelvis när den önskade åtgärden inte kan genomföras på grund av ett hinder, såsom att strandskyddsdispens nekas. 

Faktorer som kan påverka priset för fastighetsbildning

Otydliga fastighetsgränser: När gränserna för en fastighet behöver redas ut kan det påverka priset. Dessutom är kanske grannar inte överens om vad som gäller för gränserna. 

Oklarheter i hur marken får användas: När sådana oklarheter finns behöver lantmäteriet samråda med länsstyrelse och kommun i högre utsträckning, vilket påverkar tiden för ärendet.

Villkor för att åstadkomma fastighetsbildning varierar

För att en fastighetsbildningsåtgärd ska kunna bli genomförd måste vissa villkor i lagen uppfyllas. Villkoren varierar beroende på vilken fastighetsåtgärd ansökan gäller. Villkoren finns för att skydda enskilda och allmänna intressen och som exempel kan nämnas att det finns villkor om att åtgärden inte får ske i strid mot detaljplan eller  områdesbestämmelser.

Fastighetsbildning

Vidare finns villkor om att fastighetsbildning inte får ske inom ett område som omfattas av detaljplan, om åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området.

Om naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser gäller för bebyggande eller användning av mark ska fastighetsbildning i regel ske så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. 

Lantmäteriets handbok för fastighetsbildning

Lantmäteriet har en handbok som behandlar fastighetsbildningslagens bestämmelser. Handboken ger detaljerad information om olika begrepp och mer ingående information om varje bestämmelse i lagen.

Handboken är skriven för förrättningslantmätare och används i deras handläggning. Handboken är offentlig och kan användas för att reda ut frågetecken. 

Med fastighetsbildningsmyndigheten avses lantmäteriet

När man talar om fastighetsbildningsmyndigheten avses lantmäterimyndigheten som ansvarar för fastighetsbildning. Det finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter. Lantmäteriets huvudkontor ligger i Gävle. 

Lantmäterimyndigheterna ansvarar för lantmäteriförrättningar inom respektive kommun och handlägger exempelvis fastighetsbildning och fastighetsregistrering. I kommuner som inte har en egen lantmäterimyndighet handläggs ärenden av den övergripande lantmäterimyndigheten. Om din kommun har en egen lantmäterimyndighet hittar du här.

Vad är tredimensionell fastighetsbildning och fastighetsindelning?

Sedan år 2003 är det möjligt att bilda så kallade 3D-fastigheter. Med begreppet tredimensionell (3D) fastighet avses en fastighet som avgränsas i höjd och djupled. Våningsplan och anläggningar inom samma byggnad kan på så sätt ha olika ägare. Exempel på tredimensionella fastigheter är garage under jord och ägarlägenheter. 

Fördelar med tredimensionell fastighetsbildning

  • Det kan medföra effektiv användning av fastigheter i storstäder, exempelvis kan befintliga hus byggas på med ytterligare våningsplan.
  • Det effektiviserar användning av allmänt ägd mark, genom att till exempel bilda ett parkeringsgarage under markytan.
  • Bostäder, affärer och kontor kan byggas över spårområden.

För att bilda en 3D-fastighet krävs bland annat att:

  • Fastigheten är avsedd att inrymma en byggnad eller annan anläggning, eller en del av en sådan.
  • 3D fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att den behövs för uppförandet eller finansieringen.

Tredimensionell fastighetsbildning bostadsrätt

För att bilda en 3D bostadsrätt krävs utöver vad som ovan nämnts att fastigheten inrymmer minst tre bostadslägenheter. 

Hur lång är handläggningstiden vid 3D-fastighetsbildande och vad kostar det?

Som nämnts ovan är det framförallt tidsåtgången som avgör kostanden. Tidsåtgången varierar beroende på hur omfattande förändringar som ansökan gör anspråk på. Lantmäteriet lämnar inget förhandsbesked på om åtgärden är möjlig att genomföra eller vad kostnaden kommer att uppgå till. 

Lavendla hjälper dig med fastighetsbildning

Som ovan framgått är det mycket att tänka på när det kommer till fastighetsbildning. Det kan därför vara en bra idé att kontrollera eventuella frågor om fastighetsbildning med någon kunnig inom området. Lavendla finns till hands och hjälper dig med fastighetsbildning.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.