Hem / Lavendla Juridik / Skatterätt

Skatterätt

Skatterätt är den del av juridiken som behandlar olika former av beskattning.

  1. Lavendla Juridik

Några exempel på beskattning är inkomstskatt, kapitalskatt, mervärdesskatt (moms), arbetsgivaravgifter, sociala avgifter med mera.

Skatteratt

Skatterätt är en del av offentlig rätt

Skatterätten är en del av den offentliga rätten. Motsatsen till offentlig rätt är civilrätt, också kallad privaträtt, vilket bland annat reglerar familjerätt

Till den offentliga rätten räknas de regler som styr statens och kommunernas organisation, förvaltning och myndighetsutövning. Utöver skatterätt, räknas straffrätt till det offentligrättsliga området tillsammans med förvaltningsrätt samt statsrätt. 

En grundläggande princip inom skatterätt är legalitetsprincipen som säger att det inte kan förekomma beskattning om det inte finns någon lag som beskattningen grundar sig på. De skatterättsliga reglerna återfinns i inkomstskattelagen och det är Skatteverket som har huvudansvaret för att driva in skatter.

Skatterätt i Sverige – Därför betalar vi skatt

Syftet med skatt är framförallt att finansiera offentlig sektor, till exempel skola, försvar, rättsväsende, samt vård och omsorg.

Ibland används skatt för att påverka konsumtionsmönster. Genom att exempelvis lägga på högre skatt för tobaksvaror, exempelvis cigaretter, hoppas staten försöka minska ohälsosamma konsekvenser av rökning. Det minskar belastningen på sjukvården i längden. Skatt och resursfördelning är ett flitigt debatterat ämne inom politiken.

Privatpersoner och företag betalar skatt

Både fysiska och juridiska personer betalar skatt, det vill säga privatpersoner och exempelvis aktiebolag. För fysiska personer delas skattepliktiga intäkter och kostnader in i tre typer av inkomstslag – inkomst av tjänst, inkomst av kapital och näringsinkomst.

Närmare 60 procent av statens skatteintäkter kommer från skatt på arbete och då framförallt genom inkomstskatter och arbetsgivaravgifter.

Knappt 30 procent av skatteintäkterna kommer från konsumtion och insatsvaror.

Resterande 10 procent kommer från beskattning av kapital. År 2020 hade staten skatteintäkter, efter avgift till EU, på 2 085 miljarder kronor. Det är riksdagen som genom lag har möjlighet att ta ut skatter. 

Beskattning i inkomstslaget tjänst

Till inkomst av tjänst räknas bland annat inkomst från anställning och pensioner. Inkomst av tjänst beskattas med kommunal och statlig inkomstskatt. 

Skatten är progressiv, det vill säga den relativa skatten ökar ju högre intäkterna är. Statlig inkomstskatt tas endast ut på inkomster som överstiger den så kallade brytpunkten.

Brytpunkten räknas före grundavdrag och är 523 200 kronor för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, respektive 575 000 för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 

Den kommunala skatten varierar beroende på vilken kommun som du är skriven i, men brukar vara kring cirka 32 procent. Statlig inkomstskatt är 20 procent. 

Beskattning i inkomstslaget kapital

Till inkomst av kapital räknas kapitalvinster eller kapitalförlust vid försäljning av näringsfastigheter, till exempel hyreshus. Härtill hör också räntor och utdelningar.

Slutligen räknas även kapitalvinster och kapitalförluster på värdepapper till inkomstslaget kapital. Skattesatsen på inkomst av kapital är platt och är i procent. 

Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet

Flera typer av inkomster räknas till näringsverksamhet, till exempel näringsfastighet, exempelvis hyreshus eller skogsbruk och näringsverksamhet som bedrivs i utlandet. Hit räknas även inkomster du får i enskild näringsverksamhet och räntor på tillgångar som du har i näringsverksamheten. 

Skatteratt

För att inkomst ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet behöver tre villkor vara uppfyllda. Verksamheten ska vara varaktig, självständig och drivas i vinstsyfte. Är inte alla villkoren uppfyllda beskattas inkomsten i ett annat inkomstslag. I inkomstslagets näringsverksamhet är alla kostnader för att förvärva och behålla intäkter avdragsgilla. 

Överskott i inkomstslagets näringsverksamhet beskattas olika beroende på företagsform. Exempelvis betalar aktiebolag bolagsskatt. Efter den 31 december 2020 kommer bolagsskatten i Sverige vara 20,6 procent. 

Skatterättslig hemvist är ett centralt begrepp inom skatterätt

Skatterättslig hemvist har betydelse för om du ska anses vara   obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig i Sverige. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett vart de kommer ifrån – Sverige eller utlandet.

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt i Sverige, vistas  stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige.

Krav på bosatt, stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning 

Du anses bosatt i Sverige om du är folkbokförd i landet. Du anses vistas stadigvarande i Sverige om du är i Sverige minst sex månader i följd.  Kortare avbrott, i form av till exempel besök utomlands, bryter inte vistelsen i Sverige. 

Väsentlig anknytning till Sverige kan du anses ha om du efter det att du flyttat från Sverige har kvar familj, bostad, viktiga tillgångar och liknande i landet. 

Skattskyldigheten kan begränsas

Din skattskyldighet kan samtidigt begränsas genom andra interna regler eller genom ett skatteavtal som slutits mellan Sverige och ett annat land där du har intäkter. Sådana skatteavtal sluts genom olika typer av “dubbelbeskattningsavtal” vars syfte är att en person inte ska betala skatt för en intäkt två gånger i två olika länder.

Du är begränsat skattskyldig om du inte är obegränsat skattskyldig. Är du begränsat skattskyldig skattar du endast i Sverige för vissa inkomster. 

En del av skatterätten utgörs av internationella skatteavtal 

Du hittar samtliga skatteavtal som Sverige ingått i syfte att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt hos Skatteverket. Skatteavtalen fördelar beskattningsrätten mellan länder. 

Arbetar du utomlands? Har du flyttat utomlands? Då är det en god idé att tala med en skattejurist om vad som gäller för dig skattemässigt. Du kanske inte ska betala och deklarera vissa inkomster i Sverige längre utan i utlandet.

Skatterättsnämnden kan lämna förhandsbesked i skattefrågor

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Behöver du ett förhandsbesked kan du läsa mer på skatterättsnämndens hemsida.

I Sverige finns ingen arvsskatt, gåvoskatt eller förmögenhetsskatt

Sedan år 2005 utgår det ingen skatt på arv och gåvor i Sverige.

Förmögenhetsskatten avskaffades år 2007.

Exempel på andra inkomster som inte är skattepliktiga är stipendier som erhållits för en persons utbildning och vinster på lotterier som anordnas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Skatterätt och skattebrott – När begås ett skattebrott?

Om du lämnar osanna uppgifter eller låta bli att lämna in en skattedeklaration kan det innebära att du begår skattebrott. Om du inte betalar skatt kan det också innebära skattebrott och straffet kan bli böter och/eller fängelse. Skattebrott är ett av de vanligaste förekommande ekonomiska brotten.

Ett exempel på skattebrott är att ta emot ersättning för arbete utan att deklarera det. Det kallas för svartarbete. En särskild myndighet, Ekobrottsmyndigheten, som följer ekobrottslighetens utveckling, föreslår bland annat lagändringar och andra åtgärder för att stoppa ekobrottsligheten. 

Skatterådgivning inom skatterätt

Skatterätten är omfattande och kan uppfattas som komplicerad. Olika skattefrågor uppkommer i samband med olika typer av inkomster, typ av verksamhet och transaktioner.

Exempelvis finns det särskilda skatteregler för så kallade fåmansbolag och upplägg som kan minska skatten dramatiskt vid en eventuell försäljning av det egna bolaget. Att skatteplanera i syfte att på laglig väg betala så lite skatt som möjligt är både tillåtet och vanligt. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör av av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.