Hem / Lavendla Juridik / Skatterätt
  1. Lavendla Juridik

Skatterätt

SkatterättSkatterätt är den del av juridiken som behandlar olika former av beskattning. Några exempel på beskattning är inkomstskatt, kapitalskatt, mervärdesskatt (moms), arbetsgivaravgifter, sociala avgifter med mera. För rådgivning kring skatterättsliga frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla. Du når oss på 0770 - 33 90 70 eller via mail. 

Skatterätt är en del av offentlig rätt

Skatterätten är en del av den offentliga rätten. Motsatsen till offentlig rätt är civilrätt (också kallad privaträtt), vilket bland annat reglerar familjerätt. Till den offentliga rätten räknas de regler som styr statens och kommunernas organisation, förvaltning och myndighetsutövning. Utöver skatterätt, räknas straffrätt till det offentligrättsliga området tillsammans med förvaltningsrätt samt statsrätt. 

En grundläggande princip inom skatterätt är legalitetsprincipen som säger att det inte kan förekomma beskattning om det inte finns någon lag som beskattningen grundar sig på. De skatterättsliga reglerna återfinns i inkomstskattelagen och det är Skatteverket som har huvudansvaret för att driva in skatter.

Skatterätt i Sverige - Därför betalar vi skatt

Syftet med skatt är framförallt att finansiera offentlig sektor, till exempel skola, försvar, rättsväsende, samt vård och omsorg. Ibland används skatt för att påverka konsumtionsmönster. Genom att exempelvis lägga på högre skatt för tobaksvaror, exempelvis cigaretter, hoppas staten försöka minska ohälsosamma konsekvenser av rökning, vilket också i längden minskar belastningen på sjukvården. Skatt och resursfördelning är ett flitigt debatterat ämne inom politiken.

Privatpersoner och företag betalar skatt

Både fysiska och juridiska personer betalar skatt, det vill säga privatpersoner och exempelvis aktiebolag. För fysiska personer delas skattepliktiga intäkter och kostnader in i tre typer av inkomstslag - inkomst av tjänst, inkomst av kapital och näringsinkomst.

Närmare 60 % av statens skatteintäkter kommer från skatt på arbete och då framförallt genom inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Cirka 30 % av skatteintäkterna kommer från konsumtion och insatsvaror. Cirka 10 % kommer från beskattning av kapital. År 2019 hade staten skatteintäkter (efter avgift till EU) på 2 146,9 miljarder kronor. Det är riksdagen som genom lag har möjlighet att ta ut skatter. 

Beskattning i inkomstslaget tjänst

Till inkomst av tjänst räknas bland annat inkomst från anställning och pensioner. Inkomst av tjänst beskattas med kommunal och statlig inkomstskatt. Skatten är progressiv, det vill säga den relativa skatten ökar ju högre intäkterna är. Statlig inkomstskatt tas endast ut på inkomster som överstiger den så kallade brytpunkten.

Brytpunkten räknas före grundavdrag och är 523 200 kronor för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång respektive 575 000 för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. Den kommunala skatten varierar beroende på vilken kommun som du är skriven i, men brukar vara kring ca 32 %. Statlig inkomstskatt är 20 %. 

Beskattning i inkomstslaget kapital

Till inkomst av kapital räknas kapitalvinster eller kapitalförlust vid försäljning av näringsfastigheter, till exempel hyreshus.  Härtill hör också räntor och utdelningar. Slutligen räknas även kapitalvinster och kapitalförluster på värdepapper till inkomstslaget kapital. Skattesatsen på inkomst av kapital är platt och är 30 %. 

Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet

Flera typer av inkomster räknas till näringsverksamhet, till exempel näringsfastighet (exempelvis hyreshus eller skogsbruk) och näringsverksamhet som bedrivs i utlandet. Hit räknas även inkomster du får i enskild näringsverksamhet och räntor på tillgångar som du har i näringsverksamheten. 

För att inkomst ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet behöver tre villkor vara uppfyllda. Verksamheten ska vara varaktig, självständig och drivas i vinstsyfte. Är inte alla villkoren uppfyllda beskattas inkomsten i ett annat inkomstslag. I inkomstslaget näringsverksamhet är alla kostnader för att förvärva och behålla intäkter avdragsgilla. 

Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beskattas olika beroende på företagsform. Exempelvis betalar aktiebolag bolagsskatt. Efter den 31 december 2020 kommer bolagsskatten i Sverige vara 20,6 %. 

Skatterättslig hemvist är ett centralt begrepp inom skatterätt

Skatterättslig hemvist har betydelse för om du ska anses vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig i Sverige. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett vart de kommer ifrån - Sverige eller utlandet. Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige.

Krav på bosatt, stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning 

Du anses bosatt i Sverige om du är folkbokförd i landet. Du anses vistas stadigvarande i Sverige om du är i Sverige minst sex månader i följd. Kortare avbrott, i form av till exempel besök utomlands, bryter inte vistelsen i Sverige. Väsentlig anknytning till Sverige kan du anses ha om du efter det att du flyttat från Sverige har kvar familj, bostad, viktiga tillgångar och liknande i landet. 

Skattskyldigheten kan begränsas

Din skattskyldighet kan samtidigt begränsas genom andra interna regler eller genom ett skatteavtal som slutits mellan Sverige och ett annat land där du har intäkter. Sådana skatteavtal sluts genom olika typer av “dubbelbeskattningsavtal” vars syfte är att en person inte ska betala skatt för en intäkt två gånger i två olika länder.

Du är begränsat skattskyldig om du inte är obegränsat skattskyldig. Är du begränsat skattskyldig skattar du endast i Sverige för vissa inkomster. 

En del av skatterätten utgörs av internationella skatteavtal 

Du hittar samtliga skatteavtal som Sverige ingått i syfte att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt hos Skatteverket. Skatteavtalen fördelar beskattningsrätten mellan länder. 

Arbetar du utomlands? Har du flyttat utomlands? Då är det en god idé att tala med en skattejurist om vad som gäller för dig skattemässigt. Du kanske inte ska betala och deklarera vissa inkomster i Sverige längre utan i utlandet. Lavendla hjälper dig och svarar på dina frågor. Du når oss på 0770 - 33 90 70, via mail eller genom formuläret längst ned. 

Skatterättsnämnden kan lämna förhandsbesked i skattefrågor

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Behöver du ett förhandsbesked kan du läsa mer på skatterättsnämndens hemsida.

I Sverige finns ingen arvsskatt, gåvoskatt eller förmögenhetsskatt

Sedan år 2005 utgår det ingen skatt på arv och gåvor i Sverige. Förmögenhetsskatten avskaffades år 2007. Exempel på andra inkomster som inte är skattepliktiga är stipendier som erhållits för en persons utbildning och vinster på lotterier som anordnas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Skatterätt och skattebrott - När begår man skattebrott?

Att lämna osanna uppgifter eller låta bli att lämna en skattedeklaration kan innebära att man begår skattebrott. Att inte betala skatt kan också innebära skattebrott och straffet kan bli böter och/eller fängelse. Skattebrott är ett av de vanligaste förekommande ekonomiska brotten.

Ett exempel på skattebrott är att ta emot ersättning för arbete utan att deklarera det (“svartarbete”). Det finns en särskild myndighet, Ekobrottsmyndigheten, som följer ekobrottslighetens utveckling och föreslår bland annat lagändringar och andra åtgärder för att stoppa ekobrottsligheten. 

Skatterådgivning inom skatterätt - Kontakta Lavendla

Skatterätten är omfattande och kan uppfattas som komplicerad. Olika skattefrågor uppkommer i samband med olika typer av inkomster, typ av verksamhet och transaktioner. Exempelvis finns det särskilda skatteregler för så kallade fåmansbolag och upplägg som kan minska skatten dramatiskt vid en eventuell försäljning av det egna bolaget. Att skatteplanera i syfte att på laglig väg betala så lite skatt som möjligt är både tillåtet och vanligt. 

Har du frågor angående skatt? Då kan du tala med en jurist hos Lavendla. En skattejurist kan hjälpa dig med allt från alldagliga frågor om inkomstdeklaration till större skatteupplägg. Kontakta oss på Lavendla för vägledning och klargörande på 0770 - 33 90 70, via mail eller formuläret nedan.